Ⲡⲓϫⲱⲙ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲇⲟⲝⲟⲗⲟⲅⲓⲁⲇⲟⲝⲟⲗⲟⲅⲓⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲁⲅⲓⲁ Ⲙⲁⲣⲓⲁ ϯⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ


ⲭⲉⲣⲉ ϯⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ: ϯϭⲣⲟⲙⲡⲓ ⲉⲑⲛⲉⲥⲱⲥ: ⲭⲉⲣⲉ ϯⲑⲉⲟⲧⲟⲕⲟⲥ: ⲑⲙⲁⲩ ⲛ̀ⲁⲧⲅⲁⲙⲟⲥ

ⲭⲉⲣⲉ ⲡⲟⲩⲣⲁⲛⲟⲥ: ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ ⲛ̀ⲥⲁⲣⲕⲓⲕⲟⲥ: ⲭⲉⲣⲉ ⲡⲓⲑⲣⲟⲛⲟⲥ: ⲙ̀ⲃⲁⲥⲓⲗⲓⲕⲟⲥ

ⲭⲉⲣⲉ ⲡⲓⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲥⲟⲥ: ⲙ̀ⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ⲧⲓⲕⲟⲥ: ⲡⲓϣϣⲏⲛ ⲙ̀ⲡⲱⲛϧ Ⲓⲏ̅ⲥ̅: ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲥⲁϧⲟⲩⲛ ⲙ̀ⲙⲟⲥ

ⲀⲘⲱⲩⲥⲏⲥ ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲥ: ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲛ̀ⲟⲩⲃⲁⲧⲟⲥ: ϯⲙⲉⲑⲛⲟⲩϯ ⲙ̀ⲡⲓⲗⲟⲅⲟⲥ: ⲙ̀ⲡⲉⲥⲣⲱⲕϩ ⲙ̀ⲙⲟⲥ

ⲀⲒⲕⲁⲱⲃ ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲥ: ⲉⲟⲩⲙⲟⲩⲕⲓ ⲛ̀ⲕⲁⲑⲁⲣⲟⲥ: ⲥⲫⲁϩ ⲉⲡⲟⲩⲣⲁⲛⲟⲥ: ⲟⲩⲟϩ ⲡⲟ̅ⲥ̅ ⲟϩⲓ ϩⲓϫⲱⲥ

ⲀⲒⲉⲍⲉⲕⲓⲏⲗ ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲥ: ⲉⲟⲩⲡⲩⲗⲏ ⲉⲥϣⲟⲧⲉⲙ ⲕⲁⲗⲱⲥ: ⲁⲡⲟ̅ⲥ̅ ϣⲉ ⲉϧⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟⲥ: ⲟⲩⲟϩ ⲙ̀ⲡⲉϥⲟⲩⲱⲛ ⲙ̀ⲙⲟⲥ

Ϯⲥⲕⲏⲛⲁ ⲛ̀ⲕⲁⲑⲁⲣⲟⲥ: ⲉⲧⲁ Ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲑⲁⲙⲓⲟⲥ: ⲉⲥϭⲱⲣⲉⲙ ⲉϯⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ: ⲡⲓⲙⲁⲛϣⲱⲡⲓ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲑⲉⲟⲥ

Ⲛⲑⲟ ⲡⲉ ϯⲕⲩⲃⲱⲧⲟⲥ: ⲉⲩⲗⲉⲗⲏⲟⲩⲧ ⲛ̀ⲕⲣⲩⲥⲟⲥ: ⲛⲓⲡⲗⲁⲝ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ: ⲥⲉⲭⲏ ⲥϧⲁⲟⲩⲛ ⲙ̀ⲙⲟⲥ

Ⲡⲓϣⲃⲱⲧ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲥⲧⲁⲙⲛⲟⲥ: ϯϣⲟⲩⲣⲏ ⲛ̀ⲕⲣⲩⲥⲟⲥ: ϯⲗⲩⲭⲛⲓⲁ ⲙ̀ⲫⲟⲥⲫⲟⲣⲟⲥ: ϯⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲉⲣⲑⲟⲥ

Ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲁⲛⲧⲩⲡⲟⲥ: ⲛⲁ ⲟⲩϯ ⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ: ϫⲉ ⲉⲣϥⲁⲓ ϧⲁ ⲡⲓⲗⲟⲅⲟⲥ: ⲡⲓⲁⲭⲱⲣⲓⲧⲟⲥ

ⲭⲉⲣⲉ ⲑⲏⲉⲧⲛⲉⲥⲱⲥ: ⲑⲙⲁⲩ ⲙ̀ⲡⲓⲁⲅⲓⲟⲥ: ϯⲟⲩⲣⲱ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲁ ⲡⲟⲩⲣⲁⲛⲟⲥ: ⲡϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙ̀ⲡⲉⲛⲅⲉⲛⲟⲥ

ⲭⲉⲣⲉ ⲛⲉ Ⲙⲁⲣⲓⲁ: ⲑⲙⲁⲩ ⲛ̀Ⲥⲟⲫⲓⲁ: ⲭⲉⲣⲉ ⲛⲉ Ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲑⲙⲁⲩ ⲉⲅⲛⲓⲁ

ⲭⲉⲣⲉ ⲛⲉ Ⲙⲁⲣⲓⲁ: ⲑⲙⲁⲩ ⲙ̀ⲡⲟⲗⲏⲧⲓⲁ: ⲭⲉⲣⲉ ⲛⲉ Ⲙⲁⲣⲓⲁ: ⲑⲙⲁⲩ ⲉⲛⲟⲩⲗⲟⲅⲓⲁ

ⲭⲉⲣⲉ ⲛⲉ Ⲙⲁⲣⲓⲁ: ⲑⲁ ϯⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ: ⲛⲉⲙ ⲡⲣⲉⲃⲓⲁ: ϧⲁⲧⲉⲛ Ⲙⲉⲥⲥⲓⲁ

Ⲙⲁϯϩⲟ ⲡⲟ̅ⲥ̅ ⲉϫⲱⲛ: ⲉⲑⲣⲉϥⲥⲙⲟⲩ ⲉⲣⲟⲛ: ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ⲧⲉϥⲧⲁϫⲣⲟⲛ: ϧⲉⲛ ⲫⲛⲁϩϯ ⲉⲧⲥⲟⲩⲧⲱⲛ


ⲇⲟⲝⲟⲗⲟⲅⲓⲁ ⲏ⳥ Ⲧⲩⲙⲓⲁⲛⲏ


Ϯⲁⲗⲟⲩ ⲛ̀ⲥⲁⲃⲏ ⲙ̀ⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ: ⲑⲏⲉⲧⲛⲉⲥⲱⲥ ⲛ̀ⲕⲁⲑⲁⲟⲥ

ϯϣⲉⲗⲉⲧ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅: ϯⲁⲅⲓⲁ ⲛ̀ⲕⲩⲣⲓⲁ Ⲧⲩⲙⲓⲁⲛⲏ

Ⲑⲁⲓ ⲉⲧⲁⲥⲙⲟϩ ϧⲉⲛ ϯⲥⲟⲫⲓⲁ: ⲁⲥⲙⲉⲓ ⲛ̀ϯⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲓⲁ

ⲛⲉⲙ ⲡϫⲱⲕ ⲛ̀ϯⲡⲟⲗⲏⲧⲓⲁ: ϧⲉⲛ ⲡⲱⲛϧ ⲛ̀ϯⲉⲅⲅⲕⲣⲁⲧⲓⲁ

Ⲁⲥϯϩⲟ ⲉⲡⲉⲥⲓⲱⲧ ⲁⲙⲣⲕⲟⲥ: ⲛ̀ⲧⲉϥⲕⲱⲧ ⲛⲁⲥ ⲛ̀ⲟⲩⲡⲩⲣⲅⲟⲥ

ⲛ̀ⲧⲉⲥϣⲉⲙϣⲓ ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅: ⲛ̀ϧⲏⲧϥ ⲛⲉⲙ ⲙ̅ ⲙ̀ⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ

Ⲉⲧⲁ ⲡⲉⲥⲓⲱⲧ ⲉⲣϫⲱⲃ ⲛ̀ϩⲏⲧ: ⲁϥϫⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅

ⲁⲥⲧⲁⲥⲑⲟϥ ⲛ̀ϫⲉ Ⲧⲩⲙⲓⲁⲛⲏ: ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϭⲓ ⲙ̀ⲙⲉⲧ⳥

Ⲉⲧⲁϥⲉⲙⲓ ⲛ̀ϫⲉ Ⲇⲓⲟⲕⲗⲉⲧⲓⲁⲛⲟⲥ: ϫⲉ Ⲧⲩⲙⲓⲁⲛⲏ ϯⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ

ⲑⲉⲧⲁⲥⲧⲁⲥⲑⲟ ⲙ̀ⲡⲉⲥⲓⲱⲧ ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ: ⲁϥⲧⲏⲓⲥ ⲉϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲙ̀ⲃⲁⲥⲁⲛⲟⲥ

Ⲁⲩⲱⲗⲓ ⲛ̀ⲧⲉⲥⲁⲫⲉ ⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅: ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲙ̅ ⲙ̀ⲡⲁⲑⲉⲛⲟⲥ ⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅

ⲟⲩⲥⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲣⲟⲥ ⲛ̀ϯⲥⲏϥⲓ: ϧⲉⲛ ⲥⲟⲩⲓ̅ⲅ̅ ⲛ̀Ⲧⲱⲃⲓ

Ⲱⲟⲓⲩⲛⲓⲁⲧⲟⲩ ⲛ̀ⲑⲟ Ⲧⲩⲙⲓⲁⲛⲏ: ϯ⳥ ⲛ̀ⲁⲅⲛⲓⲁ

ⲛⲉⲙ ⲛⲉ ϣⲫⲏⲣⲓ ⲙ̀ⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ: ⲛⲓϣⲉⲗⲉⲧ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅

Ⲧⲱⲃϩ ⲙ̀ⲡⲟ̅ⲥ̅ ⲉϩⲣⲏⲓ ⲉϫⲱⲛ: ϯⲁⲅⲓⲁ ⲛ̀ⲕⲩⲣⲓⲁ Ⲧⲩⲙⲓⲁⲛⲏ

ⲛⲉⲙ ϯⲙ̅ ⲙ̀ⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅: ⲛ̀ⲧⲉϥⲭⲁ ⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲓ ⲛⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ


ⲇⲟⲝⲟⲗⲟⲅⲓⲁ ⲟ⳥ ⲁⲃⲃⲁ Ⲓⲟⲩⲗⲓⲟⲥ ⲡⲓⲣⲉⲙⲭⲃⲁϩⲥ


Ⲁⲃⲃⲁ Ⲓⲟⲩⲗⲓⲟⲥ ⲡⲓⲣⲉⲙⲭⲃⲉϩⲥ: ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲙⲉⲓ ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅:ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲃⲟⲏⲑⲟⲥ: ⲛ̀ⲛⲏⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ ⲛ̀ⲧⲁϥ

Ⲛⲁϥϯⲛⲟⲙϯ ⲛ̀ⲛⲓ⳥: ϣⲁⲛⲧⲟⲩϫⲱⲕ ⲙ̀ⲡⲟⲩⲁⲅⲱⲛ ⲉⲃⲟⲗ:ⲛⲁϥϯⲛⲟⲙϯ ⲛ̀ⲛⲓⲇⲉⲕⲉⲟⲥ: ϣⲁⲛⲧⲟⲩϫⲱⲕ ⲛ̀ⲛⲟⲩⲃⲓⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ

Ⲛⲁϥϭⲓ ⲛ̀ⲛⲓⲥⲱⲙⲁ ⲛ̀ⲛⲏⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅: ⲁϥⲕⲱⲥ ⲙ̀ⲙⲱⲟⲩ ⲕⲁⲗⲱⲥ: ⲁϥⲝϧⲁⲓ ⲛ̀ⲛⲟⲩⲃⲓⲟⲥ: ⲉⲟⲩϩⲏⲟⲩ ⲛ̀ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ

Ϧⲉⲛ ⲛⲁⲓⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁϥϣⲉⲡϧⲓⲥⲓ: ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳥ ⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅: ⲟⲩⲟϩ ⲙ̀ⲡⲉϥⲕⲏⲛ ⲉⲛⲉϩ: ⲉⲓⲣⲓ ⲛ̀ⲛⲓⲁⲅⲁⲑⲟⲛ

Ⲁϥϭⲓ ⲙ̀ⲡⲓⲭⲗⲟⲙ ⲛ̀ⲁⲑⲗⲱⲙ: ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲙⲉⲧ⳥: ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲧ̅ ⲙ̀ⲃⲱⲕ ⲛ̀ⲧⲁϥ: ϧⲉⲛ ⲟⲩⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̀ⲟⲩⲱⲧ

ⲭⲉⲣⲉ ⲛⲁⲕ ⲱ ⲡⲓ⳥: ⲭⲉⲣⲉ ⲡⲓϭⲱⲓϫ ⲛ̀ⲅⲉⲛⲛⲉⲟⲥ: ⲭⲉⲣⲉ ⲡⲓⲁⲑⲗⲟⲫⲟⲣⲟⲥ: ⲁⲃⲃⲁ Ⲓⲟⲩⲗⲓⲟⲥ ⲡⲓⲣⲉⲙⲭⲃⲉϩⲥ

Ⲧⲱⲃϩ ⲙ̀ⲡⲟ̅ⲥ̅ ⲉϩⲣⲏⲓ ⲉϫⲱⲛ: ⲡⲓⲁⲑⲗⲟⲫⲣⲟⲥ ⲙ̀⳥: ⲁⲃⲃⲁ ⲓⲟⲩⲗⲓⲟⲥ ⲡⲓⲣⲉⲙⲭⲃⲉϩⲥ ⲛ̅ⲧ̅ⲉ̅ϥ̅...


Ⲇⲟⲝⲟⲗⲟⲅⲓⲁ ⲟ⳥ ⲡⲓⲫⲁⲙⲱⲛ ⲡⲓⲣⲉⲙⲟⲩⲥⲉⲙ ⲡⲓⲙⲁⲧⲟⲓ


ⲅ̅ ⲛ̀ⲭⲗⲟⲙ ⲁϥϭⲓⲧⲟⲩ ⲛ̀ϫⲉ: ⲡⲓⲫⲁⲙⲱⲛ ⲙ̀ⲡⲓⲣⲉⲙⲟⲩⲥⲉⲙ:

ⲡⲓⲙⲁⲧⲟⲓ ⲡⲓⲛⲓϣϯ ⲙ̀⳥: ⲡⲓⲣⲱⲟⲩⲛⲓ ⲉⲧⲧⲟⲩⲃⲏⲟⲩⲧ

Ⲉⲧⲁⲩⲧϩⲉⲙⲕⲟϥ ⲛ̀ϫⲉ Ⲉⲣⲓⲁⲛⲟⲥ: ⲛⲉⲙ Ⲁⲣⲙⲉⲛⲓⲟⲥ ⲛ̀ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲙ̀ⲃⲁⲥⲁⲛⲟⲥ:

ⲁⲩⲥⲟⲕϥ ϧⲉⲛ ⲛⲓϣⲑⲉϩ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲟⲩⲥⲉⲙ: Ⲙⲁⲝⲓⲙⲓⲁⲛⲟⲥ ⲁϥϩⲓⲧϥ ϧⲉⲛ ⲫⲓⲟⲙ

Ⲁⲩⲭⲁϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲭⲁⲓ ⲛ̀ϣⲉⲛⲥⲉⲣⲃⲉⲛⲓ: ⲁⲩⲁϣϥ ⲙ̀ⲡⲓⲧⲩⲡⲟⲥ ⲙ̀ⲡⲓ⳧:

ⲛ̀ⲧⲟⲩⲑⲣⲉϥ ⲉⲗⲥⲑⲟⲓⲛⲟⲩϥⲓ ⲉⲑⲃⲉ: Ⲁⲣⲧⲁⲙⲓⲥ ⲛⲉⲙ Ⲁⲡⲟⲗⲗⲱⲛ

Ⲡⲓⲫⲁⲙⲱⲛ ⲁϥⲑⲱⲧ ⲁⲛ ϫⲉ ⲁϥⲙⲉⲓ: ⲛ̀Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲫϯ ⲙ̀ⲙⲏⲓ

Ⲙⲓⲭⲁⲏⲗ ⲡⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲁϥⲧⲁϫⲣⲟϥ: ⲛⲁϥⲧⲁⲗϭⲟϥ ⲛⲁϥⲭⲏ ⲙ̀ⲫⲛⲁⲩ ⲙ̀ⲡⲉϥⲙⲟⲩ

ⲭⲉⲣⲉ ⲛⲁⲕ ⲱ ⲡⲓ⳥: ⲭⲉⲣⲉ ⲡⲓϭⲱⲓϫ ⲛ̀ⲅⲉⲛⲛⲉⲟⲥ:

ⲭⲉⲣⲉ ⲡⲓⲁⲑⲗⲟⲫⲟⲣⲟⲥ: ⲡⲓⲫⲁⲙⲱⲛ ⲡⲓⲁⲅⲱⲛⲓⲥⲧⲏⲥ

Ⲧⲱⲃϩ ⲙ̀ⲡⲟ̅ⲥ̅ ⲉϩⲣⲏⲓ ⲉϫⲱⲛ: ⲡⲓⲛⲓϣϯ ⲙ̀ⲙⲁⲧⲟⲓ ⲙ̀⳥

ⲡⲓⲫⲁⲙⲱⲛ ⲫⲁ Ⲁⲛⲁⲧⲁⲥⲓⲟⲥ:ⲛ̀ⲧⲉϥⲭⲁ ⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲓ ⲛⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ


Ⲇⲟⲝⲟⲗⲟⲅⲓⲁ ⲁⲃⲃⲁ Ⲁⲑⲁⲛⲁⲥⲓⲟⲥ ⲡⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲓⲕⲟⲥ


Ⲡⲓⲛⲓϣϯ Ⲁⲑⲁⲛⲁⲥⲓⲟⲥ ⲡⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲓⲕⲟⲥ: ⲡⲓⲙⲁⲛⲉⲥⲱⲟⲩ ⲉⲧⲉⲛϩⲟⲧ:

ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲟϩⲓ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅: ϧⲉⲛ ϯⲟⲓⲕⲟⲙⲉⲛⲏ ⲧⲏⲣⲥ

Ⲫⲏⲉⲧⲁⲩⲙⲟϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̀ϫⲉ: ⲛⲉϥⲥⲃⲱⲟⲩⲓ ⲙ̀ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ:

ⲉϯⲙⲉⲑⲛⲟⲩϯ ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅: ⲛⲉⲙ ⲧⲉϥⲙⲟⲙⲟⲟⲩⲥⲓⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲫⲓⲱⲧ

Ⲡⲉⲧⲁϥϣⲁⲛϣ ⲙ̀ⲡⲕⲁϩⲓ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ: ⲛ̀ⲙ̅ⲍ̅ ⲛ̀ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲉⲩϫⲏⲕ:

ϧⲉⲛ ⲛⲓⲓⲁⲣⲱⲟⲩ ⲙ̀ⲙⲱⲟⲩ ⲛ̀ⲱⲛϧ: ⲉⲧⲃⲉⲃⲓ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲉϥⲥⲫⲟⲧⲟⲩ

Ⲡⲉⲧⲁϥϯ ⲟⲩⲃⲉ ⲛⲓⲟⲩⲣⲱⲟⲩ: ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓⲛⲁϩϯ ⲛ̀ⲟⲣⲑⲟⲇⲟⲝⲟⲥ

ⲁϥϣⲉⲡ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̀ⲛⲓϧⲓⲥⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ: ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲧⲁϫⲣⲟ

Ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲓ ⲉⲃⲟⲗϩⲁⲣⲟϥ: ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲣⲁⲕⲟϯ:

ⲉⲩϯⲱⲟⲩ ⲙ̀Ⲫϯ ⲡⲓⲙⲁⲓⲣⲱⲙⲓ: ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓϫⲓⲛⲧⲁⲥⲑⲟ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲟⲩⲓⲱⲧ

Ⲁⲕϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̀ⲡⲉⲕⲁⲅⲱⲛ: ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲙ̀ⲙⲉⲧⲉⲩⲥⲉⲃⲏⲥ:

ⲛⲉⲙ ⲁⲅⲁⲡⲏ ⲙ̀ⲙⲏⲓ ⲉⲠⲭ̅ⲥ̅: ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲛ̀ⲛⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ

ⲭⲉⲣⲉ ⲡⲉⲛⲓⲱⲧ Ⲁⲑⲁⲛⲁⲥⲓⲟⲥ: ⲡⲓⲛⲓϣϯ ⲛ̀ϫⲱⲣⲓ ⲙ̀ⲙⲁⲛⲉⲥⲱⲟⲩ:

ⲭ̅ⲉ̅ ⲡⲉⲧⲟⲛⲓ ⲛ̀ⲛⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ: ϧⲉⲛ ⲛⲓϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲁϫⲓ

ⲭⲉⲣⲉ ⲛⲁⲕ ⲱ ⲡⲓ⳥: ⲛ̀ⲁⲧⲫⲱⲛ ⲛ̀ⲥⲛⲟϥ ⲛ̀ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ⲥⲟⲡ:

ⲭ̅ⲉ̅ ⲫⲏⲉⲧⲁϥϥⲁⲓ ϧⲁ ϯⲙⲉⲧϣⲉⲙⲙⲟ: ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓⲛⲓⲁϩϯ ⲉⲧⲥⲟⲩⲧⲱⲛ

Ⲧⲱⲃϩ ⲙ̀ⲡⲟ̅ⲥ̅ ⲉϩⲣⲏⲓ ⲉϫⲱⲛ: ⲡⲉⲛⲓⲱⲧ ⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ ⲙ̀ⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ:

ⲁⲃⲃⲁ Ⲁⲑⲁⲛⲁⲥⲓⲟⲥ ⲡⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲓⲕⲟⲥ: ⲛ̀ⲧⲉϥⲭⲁ ⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲓ ⲛⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ


ⲟⲩⲕⲉⲇⲟⲝⲟⲗⲟⲅⲓⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ⲁⲃⲃⲁ Ⲁⲑⲁⲛⲁⲥⲓⲟⲥ


Ⲡⲓϣⲱⲓϫ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲓϣⲓ ⲛ̀ⲕⲁⲗⲱⲥ: ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓⲛⲁϩϯ ⲛ̀ⲟⲣⲑⲟⲇⲟⲝⲟⲥ

ⲟⲩⲃⲉ ⲧϩⲉⲣⲓⲥⲓ ⲛ̀Ⲁⲣⲓⲟⲥ: ⲡⲉ ⲡⲁⲡⲁ ⲁⲃⲃⲁ Ⲁⲑⲁⲛⲁⲥⲓⲟⲥ

Ⲁϥϭⲓⲥⲃⲱ ⲉϯⲑⲉⲗⲟⲅⲓⲁ: ϧⲉⲛ ϯⲕⲗⲩⲣⲓⲕⲓⲁ ⲛ̀Ⲣⲁⲕⲟϯ

ⲛⲉⲙ ⲡⲱⲛϧ ⲛ̀ϯⲥⲕⲁⲧⲓⲁ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲁⲃⲃⲁ Ⲁⲛⲧⲱⲛⲓ ϩⲓ ⲡϣⲁϥⲉ

Ⲉⲛⲁϥⲟⲓ ⲛ̀ⲇⲓⲁⲕⲱⲛⲟⲥ: ⲁϥϣⲉ ⲛⲉⲙ ⲡⲁⲡⲁ Ⲁⲗⲉⲝⲁⲛⲇⲣⲟⲥ

ⲁϥⲉⲣϣⲫⲏⲣ ϧⲉⲛ ϯⲥⲩⲛⲟⲇⲟⲥ: ϧⲉⲛ Ⲛⲓⲕⲉⲁ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ

Ⲉⲧⲁϥϣⲟⲣⲡ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̀ⲡⲥⲱϥ: ⲛ̀ϯϩⲉⲣⲓⲥⲓⲥ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲁⲣⲓⲟⲥ

ⲛⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲁⲩⲥⲱⲧⲡ ⲙ̀ⲙⲟϥ: ⲉⲥϧⲉ ⲡⲓⲛⲁϩϯ ⲛ̀ⲟⲣⲑⲟⲇⲟⲝⲟⲥ

Ϫⲉ ⲡⲉⲛⲟ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅: ⲡϣⲏⲣⲓ ⲙ̀Ⲫϯ ⲡⲓⲗⲟⲅⲟⲥ

ⲡⲓⲙⲓⲥⲓ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲫⲓⲱⲧ: ⲟⲙⲟⲟⲥⲓⲟⲥ ⲡⲉ ⲛⲉⲙ ⲫⲓⲱⲧ

Ⲉⲧⲁϥⲉⲣⲁⲣⲭⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ: ⲛ̀ⲑⲕⲁⲑⲩⲇⲣⲁ ⲙ̀ⲡⲉⲛⲓⲱⲧ Ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ

ⲁϥⲙⲓϣⲓ ⲟⲩⲃⲉ ⲛⲓϩⲉⲣⲉⲧⲓⲕⲟⲥ: ϧⲉⲛ ⲟⲩⲁⲅⲱⲛ ⲛ̀ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲓⲕⲟⲥ

Ⲁϥⲙⲟⲛⲏ ⲛ̀ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ: ⲁϥϧⲉⲛ ϯⲉⲝⲟⲣⲏⲥⲧⲓⲁ

ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⲁⲩⲙⲟⲩϯ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲡⲁⲡⲁ ⲛ̀ⲁⲑⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ

Ⲧⲁⲫⲙⲏⲓ ⲁϥⲉⲣ⳥: ⲛ̀ⲃⲉϣ ⲁⲛ ⲫⲉⲛ ⲟⲉϥⲥⲛⲟϥ

ⲛ̀ⲑⲟϥ ϩⲱϥ ⲁϥϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ: ⲛⲉⲙ Ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲡⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ

Ϫⲉ ⲡⲓⲁⲅⲱⲛ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ: ⲁⲓⲉⲣ ⲁⲅⲱⲛⲩⲍⲉⲥⲑⲁ ⲙ̀ⲙⲟϥ

ⲡⲓⲇⲣⲟⲙⲟⲥ ⲁⲓϫⲟⲕϥ ⲉⲃⲟⲗ: ⲡⲓⲛⲁϩϯ ⲁⲓⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟϥ

Ⲟⲩⲟϩ ⲗⲟⲓⲡⲟⲛ ⲁϥⲭⲁ ⲛⲏⲓ: ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲓⲭⲗⲟⲙ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ

ⲫⲏⲉⲧⲉ ⲡⲟ̅ⲥ̅ ⲛⲁⲧⲏⲓϥ ⲛⲁⲏⲓ: ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉⲙⲙⲁⲩ

ⲭⲉⲣⲉ ⲡⲓⲛⲓϣϯ ⲛ̀ⲑⲉⲟⲗⲟⲅⲟⲥ: ⲭⲉⲣⲉ ⲡⲓⲁⲣⲭⲓ ⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ

ⲭⲉⲣⲉ ⲡⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲓⲕⲟⲥ: ⲡⲁⲡⲁ ⲁⲃⲃⲁ Ⲁⲑⲁⲛⲁⲥⲓⲟⲥ

Ⲧⲱⲃϩ ⲙ̀ⲟ̅ⲥ̅ ⲉϩⲣⲏⲓ ⲉϫⲱⲛ: ⲡⲉⲛⲓⲱⲧ ⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ ⲙ̀ⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲭⲏⲥ

Ⲁⲑⲁⲛⲁⲥⲓⲟ ⲡⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲓⲕⲟⲥ: ⲛ̀ⲧⲉϥⲭⲁ ⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲓ ⲛⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ


Ⲇⲟⲝⲟⲗⲟⲅⲓⲁ Ⲁⲃⲃⲁ Ⲧⲉϫⲓ


Ⲡⲉϫⲉ ⲡⲟ̅ⲥ̅ Ⲫⲛⲟⲩϯ ϫⲉ: ⲱⲟⲩⲛⲓⲁⲧⲟⲩ ⲛ̀ⲛϩⲏⲕⲓ:

ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ϫⲉ ⲑⲱⲟⲩ ⲧⲉ: ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩⲓ

Ⲱⲟⲩⲛⲓⲧⲁⲕ ⲁⲃⲃⲁ Ⲧⲉϫⲓ: ϫⲉ ⲛ̀ϧⲏⲧⲕ ⲁϥϫⲱⲕ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲁⲓⲥⲁϫⲓ:

ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲉⲕⲧⲟⲩⲃⲟ: ⲟⲩⲛⲓϣϯ ϩⲱϥ ⲡⲉ ⲡⲉⲕⲧⲁⲓⲟ

Ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲁⲩ ⲙ̀ⲙⲏⲓ: ⲉⲃⲏⲗ ⲉⲛⲏⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ ϧⲉⲛ ⲡⲟⲩϩⲏⲧ

ⲁⲕⲛⲁⲩ ϩⲱⲕ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲛⲛⲏⲃ: ϧⲉⲛ ϯϫⲓⲛⲛⲁⲓ ⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲁⲕ

Ⲁⲕϥⲁⲓ ϧⲁ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ϧⲓⲥⲓ: ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϣⲓⲡⲓ

ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲥⲛⲁⲩϩ ⲙ̀ⲃⲉⲛⲓⲡⲓ: ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛ̀ϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ

Ⲛⲓⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲁⲕⲧⲁϫⲣⲱⲟⲩ: ⲛⲏⲉⲧⲥⲱⲣⲉⲙ ⲁⲕⲧⲁⲥⲑⲱⲟⲩ

ⲛⲏⲉⲧϣⲱⲛⲓ ⲁⲕⲧⲁⲗϭⲱⲟⲩ: ⲛⲏⲉⲧϩⲉϫϩⲟϫ ⲁⲕⲫⲱⲗϫ ⲛⲱⲟⲩ

Ⲁⲡⲓⲥⲑⲟⲓⲛⲟⲩϥⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲉⲕⲁⲣⲉⲧⲏ: ⲫⲟϩ ϣⲁ ⲁⲩⲣⲏϫⲥ ⲛ̀ϯⲟⲓⲕⲟⲙⲉⲛⲏ

ϫⲉ ⲁⲩⲕⲱⲧ ⲛ̀ϯⲕⲁⲑⲩⲇⲣⲁ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ: ⲛⲉⲙ ϯⲕⲗⲩⲣⲓⲕⲓⲁ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲕⲕⲁϩⲓ

Ⲱⲟⲩⲛⲓⲁⲧⲕ ⲁⲗⲏⲑⲱⲥ: ⲡⲉⲛⲓⲱⲧ ⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ ⲛ̀ⲇⲓⲕⲉⲟⲥ

ⲁⲃⲃⲁ Ⲧⲉϫⲓ ⲑⲉⲟⲫⲁⲛⲓⲟⲥ: ⲡⲓⲙⲉⲛⲣⲓⲧ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅

Ⲧⲱⲃϩ ⲙ̀ⲡⲟ̅ⲥ̅ ⲉϩⲣⲏⲓ ⲉϫⲱⲛ: ⲡⲉⲛⲓⲱⲧ ⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ ⲛ̀ⲇⲓⲕⲉⲟⲥ

ⲁⲃⲃⲁ Ⲧⲉϫⲓ ⲑⲉⲟⲫⲁⲛⲓⲟⲥ: ⲛ̀ⲧⲉϥⲭⲁ ⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲓ ⲛⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ


Ⲇⲟⲝⲟⲗⲟⲅⲓⲁ ⲡⲓⲥⲁϧ Ⲓⲃⲣⲁϩⲏⲙ ⲉⲗϫⲱϩⲁⲣⲓ


Ⲡⲉⲕⲥⲱⲓⲧ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⲁϥⲥⲱⲣ ⲉⲃⲟⲗ: ⲡⲓⲥⲁϧ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ Ⲓⲃⲣⲁϩⲏⲙ ⲉⲗϫⲱϩⲁⲣⲓ

ⲛⲉⲙ ⲧⲉⲕⲁⲣⲉⲧⲏ ϧⲉⲛ ⲡϫⲓⲛϯ: ⲁⲥϭⲓⲥⲓ ⲉϩⲟⲧⲉ ⲛⲓϭⲏⲡⲓ

Ⲁⲕⲙⲉⲓ ⲉⲙⲁϣⲱ ⲛ̀ⲛⲓϩⲏⲕⲓ: ⲁⲕⲉⲙⲡϣⲁ ⲙ̀ⲫⲙⲉⲓ ⲛ̀Ⲓⲏ̅ⲥ̅:

ⲁⲕϯ ⲙ̀ⲡⲓⲙⲏϣ ⲛ̀ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ: ⲱ ⲡⲓϩⲓⲕⲁⲛⲟⲥ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⲛ̀ⲛⲓⲫⲏⲟⲩⲓ

Ⲛⲉ ⲛⲑⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲓⲁⲣⲭⲓ ⲛ̀ⲛⲓⲣⲉϥⲥϧⲁⲓ: ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲓⲛⲉⲃϩⲏⲧ ⲛ̀ⲛⲓⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ

ⲁⲕϥⲁⲓ ϧⲁ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ϧⲓⲥⲓ: ⲛⲁⲕⲟⲓ ⲛ̀ⲣⲉϥⲭⲟϩ ⲉϫⲉⲛ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ

Ⲡⲉⲕϩⲏⲧ ⲙ̀ⲡⲉϥϭⲓⲥⲓ ⲉⲛⲉϩ: ⲕⲉⲧⲟⲓ ⲁⲕⲫⲟϩ ⲉⲡϭⲓⲥⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲕϩⲱⲃ:

ⲟⲩⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲕⲉⲛϩⲟⲧ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲧⲉⲫⲱⲕ: ⲁⲕϣⲁⲛⲟⲩⲱϣ ϩⲁⲛⲁⲃ.ⲧ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲟⲣⲫⲁⲛⲟⲥ

Ⲡⲓⲑⲉϣⲉ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲉⲕⲥⲟⲛ Ⲅⲉⲣⲅⲉⲥ: ⲁϥϫⲱⲛⲁϥ ⲛ̀ⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ϭⲗⲟϥ

ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ⲡϫⲓⲛⲑⲣⲉϥⲧⲁⲙⲟⲕ: ⲁⲕⲑⲱⲙ ⲛ̀ⲣⲱϥ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲕⲇⲱⲣⲟⲛ

Ⲁⲕⲕⲱⲧ ⲛ̀ⲟⲩⲙϩⲁⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲓϧⲓⲣ: ⲛ̀ⲉⲗⲧⲟⲕⲁ ϧⲁⲟⲩⲱϥ ⲙ̀ⲡⲉⲕⲙⲉⲛⲣⲓⲧ:

ⲡⲓⲁⲅⲓⲟⲥ Ⲅⲉⲱⲣⲅⲓⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲭⲏⲙⲓ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ: ⲁⲕϯⲥⲁⲓⲉ ⲛⲁϥϩⲱⲥ ⲛⲓⲙⲏⲓⲛⲓ ⲉⲧϭⲟⲥⲓ

Ⲁⲕⲉⲛⲕⲟⲧ ϧⲉⲛ ⲡⲟ̅ⲥ̅ ϧⲉⲛ Ⲡⲁϣⲟⲛⲥ: ⲁⲩⲙⲕⲁϩⲛ̀ϩⲏⲧ ⲛ̀ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ:

ⲁⲩⲥϧⲁⲓ ⲙ̀ⲡⲉⲕⲃⲓⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲥⲩⲛⲁⲭⲁⲣⲓⲟⲥ: ⲁⲕⲭⲱ ⲛ̀ⲟⲩⲙⲉⲧϭⲟⲩⲓⲧ ϧⲉⲛ ⲭⲏⲙⲓ

Ⲧⲱⲃϩ ⲙ̀ⲡⲟ̅ⲥ̅ ⲉϩⲣⲏⲓ ⲉϫⲱⲛ: ⲱ ⲡⲓⲛⲓϣϯ ⲛ̀ⲥⲁϧ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ:

ⲡⲓⲑⲙⲏⲓ Ⲓⲃⲣⲁϩⲏⲙ ⲉⲗϫⲱϩⲁⲣⲓ: ⲛ̀ⲧⲉϥⲭⲁ ⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲓ ⲛⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ


Ⲇⲟⲝⲟⲗⲟⲅⲓⲁ ⲟⲁⲅⲓⲟⲥ Ⲁⲩⲅⲟⲩⲥⲧⲓⲛⲟⲥ


Ⲁⲩⲅⲟⲩⲥⲧⲓⲛⲟⲥ ⲡⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ: ⲡⲓⲑⲙⲏⲓ ⲉⲧⲁϥⲙⲉⲛⲣⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅

ⲁⲩⲙⲟⲩϯ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡϣⲏⲣⲓ ⲛ̀ⲛⲓⲉⲣⲱⲙⲟⲩⲓ: ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲓⲉⲣⲙⲱⲟⲩⲓ ⲙ̀Ⲙⲟⲛⲓⲕⲁ ⲧⲉϥⲙⲁⲩ

Ⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ϩⲓⲫⲟⲩⲉⲓ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⲛ̀Ⲓⲏ̅ⲥ̅: ⲧⲉϥⲙⲁⲩ ⲁⲥⲙⲕⲁϩ ⲛ̀ϩⲏⲧ

ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥⲣⲓⲙⲓ ⲉⲙⲁϣⲱ: ⲁϥⲥⲉⲙⲛⲉ ⲡⲉⲥϩⲏⲧ ⲛ̀ϫⲉ Ⲁⲙⲡⲣⲟⲥⲓⲟⲥ

Ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲱ Ⲙⲟⲛⲓⲕⲁ: ⲙ̀ⲡⲉⲣⲉⲣϩⲟϯ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲉϣⲏⲣⲓ

ⲛⲑⲟϥ ϥⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲉϥⲟⲩⲁⲃ: ⲛⲉ ⲉⲣⲙⲱⲟⲩⲓ ⲛ̀ⲛⲟⲩⲥⲱⲣⲉⲙ

ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲕⲟⲧϥ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲓⲁⲅⲓⲟⲥ: ⲁϥⲱⲛϧ ϧⲉⲛⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅

ⲁϥϭⲓⲥⲃⲱ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲕⲁϯ ⲉⲡⲓϫⲱⲙ ⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅: ⲁϥⲙⲉⲓ ⲙ̀ⲡⲓⲃⲓⲟⲥ ⲛ̀ⲁⲃⲃⲁ Ⲁⲛⲧⲱⲛⲓⲟⲥ

Ⲁϥϯ ⲛ̀ⲛⲉϥⲭⲣⲏⲙⲁ ⲛ̀ⲛⲓϩⲏⲕⲓ: ⲁϥϭⲓ ⲛ̀ⲟⲩϩⲙⲟⲧ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲏⲃ

ⲁϥϩⲓⲥⲉⲛϯ ⲛ̀ⲟⲩⲁⲃⲏⲧ ϧⲉⲛ Ϩⲉⲡⲡⲱ: ⲉⲧⲁϥⲉⲣⲁⲛⲍⲏⲃ ⲛ̀ⲛⲓⲕⲗⲏⲣⲟⲥ

Ⲁⲩⲑⲁϣϥ ⲛ̀ⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ: ⲁϥⲃⲱⲧⲥ ⲟⲩⲃⲉ ⲡⲓⲥⲟϭⲛⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓϩⲉⲣⲓⲧⲓⲕⲟⲥ

ⲁϥⲥϧⲁⲓ ⲛ̀ϩⲁⲛⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϫⲱⲙ: ⲡⲟⲩⲣⲉⲙⲥⲱⲓⲧ ⲡⲉ ⲫⲁ ⲛⲉϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ

Ⲙⲁⲣⲉⲛⲉⲣϣⲁⲓ ⲛⲉⲙ ⲧⲭⲱⲣⲁ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ: ⲉⲧⲁⲥⲉⲙⲡϣⲁ ⲙ̀ⲡⲓⲛⲓϣϯ ⲛ̀ⲧⲁⲓⲟ:

ϫⲉ ⲁⲩⲓⲛⲓ ⲛⲁⲥ ⲛ̀ⲟⲩⲫⲱϣ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲥⲱⲙⲁ: ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲉⲥⲙⲉⲛⲣⲓⲧ Ⲁⲩⲅⲟⲩⲥⲧⲓⲛⲟⲥ

Ⲧⲱⲃϩ ⲙ̀ⲡⲟ̅ⲥ̅ ⲉϩⲣⲏⲓ ⲉϫⲱⲛ: ⲡⲉⲛⲓⲱⲧ ⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ ⲛ̀ⲇⲓⲕⲉⲟⲥ:

ⲡⲓⲁⲅⲓⲟⲥ Ⲁⲩⲅⲟⲩⲥⲧⲓⲛⲟⲥ ⲡⲓⲉⲡⲓⲕⲟⲡⲟⲥ: ⲛ̀ⲧⲉϥⲭⲁ ⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲓ ⲛⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ


Ⲇⲟⲝⲟⲗⲟⲅⲓⲁ ⲏⲁⲅⲓⲁ Ⲣⲉⲃⲉⲕⲕⲁ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲥϣⲏⲣⲓ


Ⲛⲓⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲙ̀⳥:ⲉⲧⲁⲩϥⲁⲓ ϧⲁ ⲛⲓⲇⲓⲱⲅⲙⲟⲥ:

ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓⲣⲁⲛ ⲙ̀ⲡⲓⲛⲏⲃ Ⲡⲭ̅ⲥ̅: Ⲓⲉⲣⲉⲃⲃⲉⲕⲁ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲥϣⲏⲣⲓ

Ⲉⲛⲁⲩϣⲗⲏⲗ ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲛⲱⲟⲩ: ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲙ̀ⲡⲟ̅ⲥ̅:

ⲁⲩⲟⲩⲛⲟϥ ⲙ̀ⲙⲱⲟⲩ ⲉⲧⲁϥϩⲓϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ: ⲛⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧ⳥

Ⲁⲩϯ ⲛ̀ⲛⲟⲩϩⲩⲡⲁⲣⲭⲟⲛⲧⲁ: ⲛ̀ⲛⲓϩⲏⲕⲓ ⲁⲩⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ⲙ̀ⲫⲙⲟⲩ:

ⲙ̀ⲡⲟⲩⲑⲱⲧ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲟⲩⲱϣⲧ ⲛ̀ⲛⲓⲇⲱⲇⲟⲛ: ⲁⲩϩⲓⲧⲟⲩ ⲉⲡⲓⲭⲣⲱⲙ ⲙ̀ⲡⲟⲩⲙⲟϩ

Ϧⲉⲛ Ⲣⲁⲕⲟϯ ⲁⲩⲥⲉⲡⲥⲱⲡⲟⲩ ϧⲉⲛ : ⲡϣⲱⲟⲩ ⲙ̀ⲡⲓⲑⲟ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲭⲁ ⲡⲟⲩⲛⲟⲩϯ:

ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲉⲣⲁⲑⲉⲧⲓⲛ ⲛ̀ⲛⲓⲟⲩϫⲓⲛϯ: ⲁⲩⲁϣⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲩⲟⲓ ⲛ̀ⲣⲁⲃⲛⲁϩⲃⲓ

Ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲅ̅ ⲛ̀ⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲩϫⲏⲕ: ⲁⲩⲟϩⲓ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲉⲩⲧⲟⲩϫⲏⲟⲩⲧ

ⲁⲩⲭⲁⲧⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲉϩ ⲉϥⲃⲉⲣⲃⲉⲣ: ⲙ̀ⲡⲟⲩϭⲓⲑⲱⲃϣ ⲛⲓⲙⲁⲧⲟⲓ ⲁⲩϣⲁϩϣⲉϩ

Ⲁⲩϣⲁⲧ ⲛⲓⲁⲫⲏⲟⲩ ⲛ̀ⲛⲓϣⲏⲣⲓ ϧⲉⲛ: ⲡⲁⲙⲏⲣ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲙⲁⲩ ⲓⲧⲁ ⲧⲉⲥⲁⲫⲉ:

ⲛⲓⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲁⲩⲕⲉⲧ ⲟⲩⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ: ⲛⲱⲟⲩ ⲁⲩⲟⲩⲱⲛϩ ⲛ̀ϫⲉ ⲛⲟⲩϣⲏⲣⲓ ⲉⲃⲟⲗ

ⲭⲉⲣⲉ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲱ ⲛⲓ⳥: ⲉⲧⲁⲩϣⲉⲡ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲙ̀ⲃⲁⲥⲁⲛⲟⲥ:

ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲟⲩⲙⲉⲓ ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅: ⲣⲁϣⲓ ⲙ̀ⲙⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲥⲟⲥ

Ⲧⲱⲃϩ ⲙ̀ⲡⲟ̅ⲥ̅ ⲉϩⲣⲏⲓ ⲉϫⲱⲛ: ⲛⲓⲙⲉⲛⲣⲁϯ ⲙ̀ⲡⲟⲩⲣⲟ Ⲡⲭ̅ⲥ̅:

Ⲓⲉⲣⲉⲃⲉⲕⲕⲁ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲥϣⲏⲣⲓ: ⲛ̀ⲧⲉϥⲭⲁ ⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲓ ⲛⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ


Ⲇⲟⲝⲟⲗⲟⲅⲓⲁ Ⲁⲃⲃⲁ Ⲡⲁⲩⲗⲉ ⲡⲓⲣⲉⲙⲧⲁⲙⲙⲟϩ


Ⲁⲓⲥⲱⲧⲉⲙ ϧⲉⲛ ⲡϫⲓⲛⲑⲱⲟⲩϯ ⲛ̀ⲧⲉ: ϯⲁⲛⲁϥⲟⲣⲁ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲣⲁⲛ:

ⲛ̀ⲧⲉ Ⲓⲉⲍⲉⲕⲓⲏⲗ ⲡⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ: ⲁⲃⲃⲁ Ⲡⲁⲩⲗⲉ ⲡⲓⲣⲉⲙⲧⲁⲙⲙⲟϩ

ⲉⲧⲁϥⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲧⲱⲟⲩ ⲛ̀Ⲁⲛⲥⲉⲛⲁ: ϫⲉ ⲁϥⲙⲉⲓ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲧⲉϥⲙⲉⲧⲁⲗⲟⲩ:

ⲙ̀ⲡⲓⲧⲟⲩⲃⲟ ⲛⲉⲙ ϯⲙⲉⲩⲣⲱⲟⲩⲛⲓ: ⲛⲉⲙ ⲡⲱⲣϥ ⲛⲉⲙ ⲡⲱⲛϧ ⲛ̀ⲥⲁⲡⲥⲁ

Ⲙⲁⲣⲉⲛⲧⲁⲓⲟϥ ϫⲉ ⲁⲡⲉϥⲁⲅⲱⲛ: ⲣⲁⲛⲉ Ⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲙⲡϣⲁ:

ⲛ̀ⲧⲉϥⲓ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲟ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅: ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲉⲣⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲍⲓⲛ ⲙ̀ⲙⲟϥ

Ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲁⲙⲟϥ ϫⲉ ⲡⲓⲥⲱⲙⲁ: ⲙ̀ⲡⲁⲥⲱⲧⲡ Ⲡⲓϣⲱⲓ ⲉϥⲉϣⲱⲡⲓ:

ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲕⲥⲱⲙⲁ ⲱ ⲡⲁⲙⲉⲛⲣⲓⲧ: ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲡⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲱⲧⲉⲃ ⲉⲧⲫⲉ

ⲭⲉⲣⲉ ⲛⲁϥ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲥⲓⲛⲓ: ⲙ̀ⲡⲉϥⲁϩⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲁⲅⲱⲛ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ

ⲡⲉϥⲇⲣⲟⲙⲟⲥ ⲁϥϫⲟⲕϥ ⲉⲃⲟⲗ: ⲛⲉⲙ Ⲓⲉⲍⲉⲕⲓⲏⲗ ⲡⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ

Ⲧⲱⲃϩ ⲙ̀ⲡⲟ̅ⲥ̅ ⲉϩⲣⲏⲓ ⲉϫⲱⲛ: Ⲡⲓⲛⲓϣϯ ⲙ̀ⲫⲱⲥⲧⲏ ⲛ̀Ⲁⲛⲥⲉⲛⲁ:

ⲁⲃⲃⲁ Ⲡⲁⲩⲗⲉ ⲡⲓⲣⲉⲙⲁⲙⲙⲟϩ: ⲛ̀ⲧⲉϥⲭⲁ ⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲓ ⲛⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ


Ⲇⲟⲝⲟⲗⲟⲅⲓⲁ Ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲓⲃⲁⲕϣⲁⲣ


Ⲁⲕⲉⲙⲡϣⲁ ⲙ̀ⲡⲓϫⲓⲛⲥⲱⲧⲡ ⲙ̀Ⲫϯ: ⲉⲧⲁϥⲉⲛϩⲟⲩⲧⲕ ⲛ̀ⲧⲉⲟⲩⲱⲧⲉⲃ ⲙ̀ⲡⲓⲧⲱⲟⲩ

ⲛ̀ⲉⲗⲙⲟⲕⲁⲧⲧⲁⲙ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲉⲕⲛⲓϣϯ ⲛ̀ⲛⲁϩϯ: Ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲓⲃⲁⲕϣⲁⲣ ⲫⲁ ⲭⲏⲙⲓ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ

Ⲁⲕϫⲱⲕ ⲛ̀ⲧⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲛ̀Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲁⲡⲗⲱⲥ: ⲉⲧⲁⲕⲫⲱⲣⲕ ⲙ̀ⲡⲉⲕⲃⲁⲗ ⲉⲧⲁϥⲉⲣϭⲣⲟϥ

ⲁⲕⲥⲓⲛⲓ ⲙ̀ⲡⲉⲕⲁϩⲓ ϧⲉⲛⲟⲩⲙⲉⲧⲥⲟⲫⲟⲥ: ⲉⲕⲑⲉⲃⲓⲏⲟⲩⲧ ⲫⲁ ⲟⲩⲛⲁϩϯ ⲉϥⲥⲟⲩⲧⲱⲛ

Ⲛⲉ ⲛ̀ⲑⲟⲕ ⲟⲩⲅⲕⲣⲁⲧⲏⲥ ⲛⲁⲕⲟⲩⲱⲙ: ⲙ̀ⲡⲓⲕⲟⲩϫⲓ ⲛⲉⲕϩⲃⲱⲥ ⲛⲉ ϩⲁⲛϩⲁⲡⲗⲟⲥ

ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲕϣⲗⲏⲗ ⲙ̀ⲡⲓϫⲱⲣϩ ⲧⲏⲣϥ: ⲣⲱ ⲁⲕϣⲱⲡⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲛ̀ⲉⲩⲭⲏ

Ⲛⲉ ⲛⲑⲟⲕ ⲟⲛ ⲟⲩⲣⲉϥϣⲉⲙϣⲓ ⲉϥⲉⲛϩⲟⲧ: ⲛⲁⲕⲧⲫⲟ ⲙ̀ⲡⲓⲙⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲕϧⲟⲧ:

ⲉⲛⲓϧⲉⲗⲗⲟⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧϣⲱⲛⲓ: ⲛⲁⲕϯ ⲟⲛ ⲛ̀ⲱⲓⲕ ⲛ̀ⲛⲓⲉⲧϣⲁⲧ

ⲭⲉⲣⲉ ⲛⲁⲕ ⲡⲓⲛⲓϣϯ ⲛ̀ⲥⲓⲟⲩ ⲉⲧⲁ: ϯⲁⲡⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ϭⲱⲣⲡ ⲛ̀ⲧⲉϥⲙⲉⲧⲟⲩⲁⲃ:

ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ⲑⲟⲕ ⲟⲩⲁⲧⲥⲟⲩⲱⲛⲕ: ϫⲉ ⲭⲙⲉⲓ ⲉⲟⲩⲱⲛϩ ⲛ̀ⲧⲉⲕⲙⲉⲧϫⲱⲃ ⲉⲃⲟⲗ

Ⲧⲱⲃϩ ⲙ̀ⲡⲟ̅ⲥ̅ ⲉϩⲣⲏⲓ ⲉϫⲱⲛ: ⲡⲓⲛⲓϣϯ ⲛ̀ⲁⲑⲗⲏⲧⲏⲥ ⲫⲁ Ⲃⲁⲃⲩⲗⲱⲛ:

ⲡⲓⲁⲅⲓⲟⲥ Ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲓⲃⲁⲕϣⲁⲣ: ⲛ̀ⲧⲉϥⲭⲁ ⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲓ ⲛⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ


ⲟⲩⲕⲉⲇⲟⲝⲟⲗⲅⲓⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ⲟⲁⲅⲓⲟⲥ Ⲥⲓⲙⲱⲛ


Ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ: ϫⲉ ⲉϣⲱⲡ ⲟⲩⲟⲛⲧⲉⲧⲉⲛ

ⲛⲁϩϯ ⲙ̀ⲙⲁⲩ ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ: ⲛ̀ⲟⲩⲛⲉϥⲣⲓ ⲛ̀ⲭⲉⲗⲧⲉⲙ

Ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ ⲁϫⲟⲥ ⲙ̀ⲡⲁⲓⲧⲱⲟⲩ: ϫⲉ ⲟⲩⲱⲧⲉⲃ ⲉⲃⲟⲗⲑⲁⲓ ⲙ̀ⲛⲁⲓ

ϥⲟⲩⲱⲧⲉⲃ ϫⲉ ⲛ̀ⲛⲉϩⲗⲓ: ⲉⲣⲁⲧϫⲟⲙ ⲛ̀ⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ

Ⲡⲉϫⲉ ⲡⲓⲟⲩⲣⲟ Ⲉⲗⲙⲟⲏⲍ: ⲙ̀ⲡⲁⲡⲁ ⲁⲃⲃⲁ Ⲁⲃⲣⲁⲁⲙ

ⲛ̀ⲧⲉϥⲧⲁϫⲣⲟ ⲙ̀ⲫⲏⲉⲧⲥϧⲏⲟⲩⲧ: ⲟⲩⲱⲧⲉⲃ ⲙ̀ⲡⲓⲧⲱⲟⲩ ⲙ̀Ⲙⲟⲕⲧⲁⲏⲙ

Ϧⲉⲛ ⲅ̅ ⲛ̀ⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̀ⲙⲁⲩⲁⲧⲟⲩ: ⲛⲓⲭⲣⲓⲥⲧⲓⲁⲛⲟⲥ ϩⲱϯ ⲉⲣⲱⲟⲩ

ⲛ̀ⲧⲟⲩⲱⲧⲉⲃ ⲙ̀ⲡⲓⲧⲱⲟⲩ: ⲓⲥϫⲉ ⲙ̀ⲙⲟⲛ ϥⲛⲁϧⲑⲃⲟⲩ

Ⲙ̀ⲙⲟⲛⲧⲁⲛ ⲟⲩⲥⲱⲧⲏⲣⲓⲁ: ⲁϭⲛⲉ ⲡⲓϣⲗⲏⲗ ⲛⲉⲙ ϯⲛⲏⲥⲧⲓⲁ

ⲛⲉⲙ ⲛⲓϯϩⲟ ⲙ̀Ⲙⲁⲣⲓⲁ: ϧⲁⲧⲉⲛ ⲡⲉⲥϣⲏⲣⲓ Ⲙⲉⲥⲥⲓⲁ

Ⲁⲥⲓ ⲛ̀ϫⲉ ϯⲃⲟⲏⲑⲓⲁ: ⲉⲧⲁ ϯⲁⲅⲓⲁ Ⲙⲁⲣⲓⲁ

ⲧⲁⲙⲟ ⲙ̀ⲡⲁⲡⲁ Ⲁⲃⲣⲁⲁⲙ: ⲉϭⲓ Ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲓⲃⲁⲕϣⲁⲣ ⲛⲉⲙⲁϥ

Ⲉⲧⲁⲩⲱϣ ⲙ̀ⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ: ⲁⲩϣⲗⲏⲗ ϫⲉ ⲕ̅ⲉ̅

ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲧ ⲛ̀ⲅ̅ ⲛ̀ⲥⲟⲡ: ⲁⲡⲓⲧⲱⲟⲩ ⲟⲩⲱⲧⲉⲃ ⲉⲃⲟⲗ

Ⲥⲟⲡ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲁⲩϣⲁⲛⲧⲱⲟⲩⲛⲟⲩ: ⲛⲁϥϥⲓⲧϥ ⲉⲡϣⲱⲓ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲓⲧⲱⲟⲩ

ⲁⲩϣⲁⲛϩⲓⲧⲟⲩ ⲉϫⲉⲛ ⲛⲟⲩϩⲟ: ⲛⲁϥϩⲓⲧϥ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲓⲧⲱⲟⲩ

ⲭⲉⲣⲉ ⲛⲁⲕ Ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲓⲃⲁⲕϣⲁⲣ: ⲭⲉⲣⲉ ⲛⲁⲕ ⲡⲁⲡⲁ Ⲁⲃⲣⲁⲁⲙ

Ⲉⲧⲁ Ⲫⲛⲟⲩϯ ⲟⲩⲱⲧⲉⲃ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ: ⲙ̀ⲡⲓⲧⲱⲟⲩ ⲙ̀Ⲙⲟⲕⲁⲧⲏⲙ

Ⲧⲱⲃϩ ⲙ̀ⲡⲟ̅ⲥ̅ ⲉϩⲣⲏⲓ ⲉϫⲱⲛ: ⲁⲃⲃⲁ Ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲓⲃⲁⲕϣⲁⲣ

ⲛⲉⲙ ⲡⲁⲡⲁ ⲁⲃⲃⲁ Ⲁⲃⲣⲁⲁⲙ: ⲛ̀ⲧⲉϥⲭⲁ ⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲓ ⲛⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ


Ⲇⲟⲝⲟⲗⲟⲅⲓⲁ ⲁⲃⲃⲁ Ⲙⲁⲧⲑⲉⲟⲥ ⲡⲓⲕⲉⲣⲁⲙⲉⲩⲥ


Ⲡⲓⲣⲉϥϭⲣⲟ ⲉⲛⲓⲓϧ ⲉⲛⲁϥⲥⲟⲩⲧⲱⲛ: ⲛⲉϥϫⲓϫ ⲙ̀ⲡⲧⲩⲡⲟⲥ ⲙ̀ⲡⲓ⳧

ⲁⲃⲃⲁ ⲙⲁⲧⲑⲉⲟⲥ ⲡⲓⲕⲉⲣⲙⲁⲉⲩⲥ: ⲉⲧⲁϥϫⲉⲕ ⲡⲓⲁⲅⲱⲛ ⲉⲑⲙⲟⲕϩ

ⲫⲏⲉⲛⲁϥⲓⲣⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲙⲏϣ ⲛ̀ⲛⲁⲓ: ⲛ̀ⲁⲧⲫⲱⲣϫ ⲟⲩⲧⲉ ⲅⲉⲛⲟⲥ ⲛⲓⲃⲉⲛ

ⲉϥⲑⲉⲃⲓⲏⲟⲩⲧ ⲛⲉⲟⲩⲟⲛ ⲛ̀ⲧⲁϥ: ⲛ̀ⲟⲩⲉⲣϣⲓϣⲓ ⲉϫⲉⲛ ⲛⲓⲑⲏⲣⲓⲟⲛ

Ⲁϥϯⲣⲉⲛϥ ϫⲉ ⲡⲓϩⲏⲕⲓ: ⲕⲁⲛ ⲟⲩⲛ ⲛⲉ ⲟⲩⲁⲣⲭⲓⲁⲃⲏⲧ

ⲛⲁϥⲧⲁⲗϭⲟ ⲙ̀ⲙⲏⲉⲧϣⲱⲛⲓ ⲛⲁϥϩⲓ: ⲛⲓⲇⲉⲙⲱⲛ ⲁϥⲧⲟⲩⲛⲉⲥ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲙⲟⲩ

Ⲛⲁϥⲱⲛϧ ⲙ̀ⲡⲱⲛϧ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ: ϧⲉⲛ ⲟⲩⲧⲟⲩⲃⲟ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲛ̀ϩⲏⲧ

ⲁϥϯⲥⲃⲱ ⲛ̀ⲛⲓⲥⲛⲏⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲱⲛϧ: ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲓⲑⲱϩⲉⲙ ⲉⲧⲁⲩⲑⲁϩⲙⲟⲩ ⲉⲣⲟϥ

ⲭⲉⲣⲉ ⲛⲁϥ ⲁϥⲥⲟⲩⲉⲛ ⲑⲛⲉⲓ: ⲙ̀ⲡⲉϥⲙⲧⲟⲛ ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲟⲩⲫⲱⲣ

ⲁϥⲑⲱⲟⲩϯ ⲛ̀ⲛⲓⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥ ⲁϥϧⲱⲛϫ: ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲉϫⲉⲕ ⲡⲟⲩⲁⲅⲱⲛ ⲛ̀ⲕⲁⲗⲱⲥ

Ⲧⲱⲃϩ ⲙ̀ⲡⲟ̅ⲥ̅ ⲉϩⲣⲏⲓ ⲉϫⲱⲛ: ⲫⲏⲉⲁⲧϥⲙⲉⲓ ⲛ̀ⲧⲁⲥⲕⲩⲥⲓⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲱⲣϥ:

ⲁⲃⲃⲁ ⲙⲁⲧⲑⲉⲟⲥ ⲡⲓⲕⲉⲣⲁⲙⲉⲩⲥ: ⲛ̀ⲧⲉϥⲭⲁ ⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲓ ⲛⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ


Ⲇⲟⲝⲟⲗⲟⲅⲓⲁ ⲁⲃⲃⲁ Ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ ⲡⲓⲛⲁⲭⲱⲣⲓⲧⲏⲥ


Ⲫⲏⲉⲧⲧⲁⲓⲏⲟⲩⲧ ⲁⲃⲃⲁ Ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ: ⲡⲓⲣⲉⲙⲧⲟⲣⲙⲟⲕ ⲡⲓⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲓⲧⲏⲥ

ⲉⲧⲁϥⲓⲣⲓ ⲛ̀ϩⲁⲛⲛⲓϣϯ ⲛ̀ⲁⲅⲱⲛ: ⲟⲩⲃⲉ ⲛⲓⲕⲟⲧⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲇⲓⲙⲉⲱⲛ

Ⲉⲧⲁϥⲙⲟⲩ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲉϥⲓⲱⲧ ⲁϥϫⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁⲕⲉⲛⲕⲟⲧ ⲛ̀ⲭⲃⲁ ⲙ̀ⲙⲟⲕ ⲁⲗⲗⲁ

ϯⲛⲁϩⲱⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲥⲱⲧⲡ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⲙ̀ⲡⲓⲑⲟ: ⲁϥϩⲱⲗ ⲉⲡⲓⲧⲱⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲟⲣⲙⲟⲕ ⲉϥⲃⲏϣ

Ⲁϥⲟϩⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲃⲏⲃ ⲛ̀ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ⲣⲟⲙⲡⲓ: ⲙ̀ⲡⲉϥⲛⲁⲩ ⲉϩⲟ ⲛ̀ⲣⲱⲙⲓ ⲉⲛⲉϩ

ⲁϥⲱⲛϧ ⲉϥϣⲁⲧ ⲉϥϧⲟⲥⲓ ⲉϥⲥⲟⲣⲉⲙ: ⲫⲣⲁⲛ ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲡⲉϥϭⲣⲟ

Ϩⲁⲛⲥⲟⲡ ⲁⲩϩⲟⲙⲉϥ ⲉⲧⲫⲉ ⲁϥⲛⲁⲩ: ⲉⲛⲉⲛⲛⲓⲟϯ ⲛⲏⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ ⲛ̀ⲑⲙⲏⲓ

ⲁⲃⲃⲁ Ⲥⲁⲣⲁⲡⲓⲟⲛ ⲉⲧⲁϥϣⲉ ⲉⲣⲟϥ: ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲛⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲥⲉϫⲉ ⲱⲟⲩⲛⲓⲁⲧϥ

ⲭⲉⲣⲉ ⲛⲁⲕ ⲡⲓⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲓⲧⲏⲥ: ⲉⲧⲁϥⲉⲙⲡϣⲁ ⲛ̀ⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲡⲓϧⲣⲱⲟⲩ

ϫⲉ ⲭⲁ ⲡⲁⲓⲙⲁⲧⲟⲓ ⲉⲧⲥⲟⲧⲡ ⲛ̀ⲧⲉϥⲓ: ϩⲁⲣⲟⲓ ⲁⲙⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲓⲣⲏⲛⲏ

Ⲧⲱⲃϩ ⲙ̀ⲡⲟ̅ⲥ̅ ⲉϩⲣⲏⲓ ⲉϫⲱⲛ: ⲡⲓⲁⲑⲗⲓⲧⲏⲥ ⲡⲓⲣⲉϥϭⲣⲟ

ⲁⲃⲃⲁ Ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ ⲡⲓⲣⲉⲙⲧⲟⲣⲙⲟⲕ: ⲛ̀ⲧⲉϥⲭⲁ ⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲓ ⲛⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ


Ⲇⲟⲝⲟⲗⲟⲅⲓⲁ ⲁⲃⲃⲁ Ⲙⲁⲧⲑⲉⲟⲥ ⲡⲓϩⲟⲩⲓⲧ


Ⲫⲏⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ ⲡⲓⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ: ⲁⲃⲃⲁ Ⲙⲁⲧⲑⲉⲟⲥ ⲡⲓϩⲟⲩⲓⲧ

ⲡⲓⲥⲱⲧⲡ ⲉⲧⲁϥⲫⲟϩ ⲙ̀ⲡϫⲱⲕ: ⲛ̀ⲛⲉϥⲁⲣⲉⲧⲏ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲭⲣⲓⲥⲧⲓⲁⲛⲟⲥ

Ⲡⲓⲇⲓⲕⲉⲟⲥ ⲉⲧⲁϥⲉⲣ ⲟⲩⲙⲁⲛⲟⲭⲟⲥ: ⲡⲉϥⲁϩⲓ ⲛⲉ ⲓ̅ⲇ̅ ⲛ̀ⲣⲟⲙⲡⲓ

ⲛⲁϥⲟⲩⲉⲙ ⲟⲩⲥⲟⲡ ⲛ̀ⲉϩⲟⲟⲩ ⲃ̅ ⲛⲓⲃⲉⲛ: ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⲁⲩⲑⲉⲃⲓⲟ ⲛⲁϥ

Ⲛⲁϥϥⲁⲓ ⲙ̀ⲡⲓϧⲣⲉ ϧⲁ ⲛⲏⲉⲧϣⲁⲧ: ⲛⲓϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ⲛⲁⲩϭⲓ ⲡⲉϥⲥⲟϭⲛⲓ

ⲁϥⲧⲟⲩⲛⲉⲥ ⲟⲩⲣⲉϥⲙⲱⲟⲩⲧ ⲉϥⲛⲟϩⲉⲙ: ⲛ̀ⲟⲩⲯⲩⲭⲏ ⲉⲃⲟⲗϩⲁ ⲡⲓⲧⲁⲕⲟ

Ⲛⲁϥⲉⲙⲓ ⲛ̀ϩⲏⲧ ⲛ̀ⲛⲁⲧϩⲏ: ⲛⲉϥϣⲗⲏⲗ ⲛⲁⲩϣⲏⲡ ϧⲁⲧⲉⲛ Ⲫϯ

ⲛⲁϥⲧⲏⲓϥ ⲙ̀ⲫⲙⲟⲩ ⲉⲑⲃⲉ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ: ⲁϥⲥⲟⲩⲉⲛ ⲫⲛⲁⲩ ⲙ̀ⲡⲉϥⲟⲩⲱⲧⲉⲃ

ⲭⲉⲣⲉ ⲛⲁϥ ⲁϥⲉⲣⲡⲣⲟⲫⲏⲉⲧⲩⲓⲛ: ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲇⲓⲁⲇⲟⲭⲟⲥ ⲁⲃⲃⲁ Ⲅⲁⲃⲣⲓⲏⲗ

ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲡⲉϥⲉⲛⲕⲟⲧ ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ: ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥⲉⲣϣⲫⲏⲣ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲑⲱϣ

Ⲧⲱⲃϩ ⲙ̀ⲡⲟ̅ⲥ̅ ⲉϩⲣⲏⲓ ⲉϫⲱⲛ: ⲡⲉⲛⲓⲱⲧ ⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ ⲡⲓⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ

ⲡⲓⲡⲁⲡⲁ Ⲙⲁⲧⲑⲉⲟⲥ ⲡⲓϩⲟⲩⲓⲧ: ⲛ̀ⲧⲉϥⲭⲁ ⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲓ ⲛⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ


Ⲇⲟⲝⲟⲗⲟⲅⲓⲁ ⲏⲁⲅⲓⲁ Ⲁⲫⲣⲟⲥⲏⲛⲁ


Ⲧϩⲏ ⲙ̀ⲁⲓⲱⲛ ⲙ̀ⲙⲁϩⲓ̅ⲇ̅: ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛ̀ⲁⲣⲭⲓⲁⲃⲏⲧ

ⲡⲉⲥⲣⲁⲛ ⲉⲧϫⲏϥ ⲡⲉ Ⲁⲫⲣⲟⲥⲏⲛⲁ: ⲑⲁ ⲛⲏϣⲫⲏⲣⲓ ⲉⲧϭⲟⲥⲓ ⲉⲙⲁϣⲱ

Ⲡⲉⲥϩⲏⲧ ⲛⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱⲓⲛⲓ: ⲁⲥⲙⲉⲓ ⲙ̀ⲡⲧⲟⲩⲃⲟ ⲁⲥϫⲱⲗϩ ⲙ̀ⲙⲟϥ

ⲁⲥⲱⲛϧ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲁⲣⲉⲧⲏ ⲛⲉⲙ: ϯⲉⲅⲕⲣⲁⲧⲓⲁ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲉⲥϣⲱⲕ

Ⲥⲉ ⲉⲧⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲛ̀ⲟⲩϧⲉⲗϣⲁⲓⲣⲓ: ⲁϥⲓ ⲛ̀ϫⲉ ⲟⲩϧⲉⲗϣⲓⲣⲓⲛ̀ⲧⲉϥϭⲓⲧⲥ

ⲉⲧⲁⲥⲉⲣⲉⲥⲑⲁⲛⲉⲥⲑⲉ ⲁⲥϧⲉⲕ ⲡⲉⲥϥⲱⲓ: ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲥ ⲁϥⲫⲟϣⲛⲉϥ

Ⲉⲧⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲛ̀ⲁⲙⲙⲁ ⲁⲥⲉⲣⲥⲁⲃⲏ: ⲛⲓⲙⲟⲛⲁⲭⲏ ϣⲁⲩⲕⲱϯ ⲛ̀ⲥⲁ ⲡⲉⲥⲥⲟϭⲛⲓ:

ϣⲁⲩϫⲓⲙⲓ ⲙ̀ⲡⲟⲩⲙⲧⲟⲛ ϧⲉⲛ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϩⲓⲧⲟⲧⲥ: ⲛⲁⲥϭⲓⲥⲙⲟⲧ ⲙ̀ⲫⲙⲉⲓ ⲛⲉⲙⲡⲁⲛⲁⲓ

ⲭⲉⲣⲉ ⲛⲉ ⲑⲁ ⲛⲓⲥⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲥⲱⲓⲧ: ⲛⲁⲩϭⲓϩⲏⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲟⲧⲟⲩ ⲛ̀ϫⲉ ⲛⲓⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ

ⲁⲥⲉⲛⲕⲟⲧ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ϩⲁⲛϣⲱⲛⲓ ⲉⲩϯϧⲓⲥⲓ: ⲡⲉⲥⲥⲱⲙⲁ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲃⲏⲧ ⲛ̀ⲩⲣⲁⲃⲓⲁ ⲛ̀Ⲍⲉⲃⲩⲗⲱⲛ

Ⲧⲱⲃϩ ⲙ̀ⲡⲟ̅ⲥ̅ ⲉϩⲣⲏⲓ ⲉϫⲱⲛ: ϯⲁⲅⲓⲁ ϯϣⲉⲗⲉⲧ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅

Ⲁⲫⲣⲟⲥⲏⲛⲁ ϯⲁⲣⲭⲓⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ: ⲛ̀ⲧⲉϥⲭⲁ ⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲓ ⲛⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ


Ⲇⲟⲝⲟⲗⲟⲅⲓⲁ ⲡⲉⲛⲓⲱⲧ Ⲙⲓⲭⲁⲏⲗ ⲡⲓⲣⲉⲙⲉⲙϩⲓⲧ


Ⲡⲓⲇⲓⲁⲇⲓⲟⲭⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲁⲃⲃⲁ Ⲁⲃⲣⲁⲁⲙ: ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲟⲩⲉϩ ⲛ̀ⲥⲁ ⲛⲉϥⲧⲁⲧⲥⲓ

ⲡⲓⲫⲱⲥⲧⲏⲣ ⲙ̀ⲡⲧⲱⲟⲩ ⲛ̀ⲕⲟⲥⲕⲁⲙ: ⲡⲉⲛⲓⲱⲧ Ⲙⲓⲭⲁⲏⲗ ⲡⲓⲣⲉⲙⲉⲙϩⲓⲧ

Ⲫⲏⲉⲧⲁϥϭⲁⲥϥ ⲉϫⲉⲛ ⲑⲙⲟⲩⲕⲓ ⲛ̀ⲛⲓⲁⲣⲉⲧⲏ: ϧⲉⲛ ⲧⲉϥⲙⲉⲧⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ⲧⲓⲕⲟⲛ ⲉⲧϭⲟⲥⲓ

ⲛⲉⲙ ⲧⲉϥⲙⲉⲧⲣⲁⲩϣ ⲛⲉⲙ ⲡⲉϥⲑⲉⲃⲓⲟ: ⲛⲉⲙ ⲡⲉϥⲓⲣⲓ ⲛ̀ⲛⲁⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲉϥϫⲓⲛϯ

Ⲫⲏⲉⲧⲁϥϧⲥϥ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲉⲩⲭⲏ ⲉⲧϣⲏⲕ: ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲛⲏⲥⲧⲓⲁ ⲉⲑⲛⲁϣⲧ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲣⲱⲓⲥ

ⲛⲉⲙ ϯⲁⲥⲕⲩⲥⲓⲥ ⲛⲉⲙ ϯⲉⲅⲕⲣⲁⲧⲓⲁ: ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲓⲟⲩⲱⲙ ⲛ̀ⲛⲓⲁϥⲟⲩⲓ ⲁⲛ

Ⲡⲓⲇⲓⲕⲉⲟⲥ ⲁⲗⲏⲑⲱⲥ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲫⲟϩ: ⲙ̀ⲡⲃⲁⲑⲙⲟⲥ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲓⲧⲏⲥ

ⲛⲁϥⲉⲣⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲓⲛ ⲛ̀ⲛⲁⲧϩⲏ: ⲛⲁϥⲥⲟⲩⲉⲛ ⲛⲏⲉⲧϩⲏⲡ ϧⲉⲛ ⲛⲓϩⲏⲧ

ⲭⲉⲣⲉ ⲛⲁϥ ⲫⲏⲉⲛⲁⲩⲓ ⲉⲣⲟϥ: ⲛ̀ϫⲉ ⲛⲏⲉⲧⲉⲣϧⲁⲉ ⲛⲁϥϯⲛⲱⲟⲩ

ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ ⲛⲉⲙ ⲟⲩϩⲏⲧⲑⲏⲧ: ⲡⲓⲁⲅⲓⲟⲥ Ⲙⲓⲭⲁⲏⲗ ⲡⲓⲣⲉⲙⲉⲙϩⲓⲧ

Ⲧⲱⲃϩ ⲙ̀ⲡⲟ̅ⲥ̅ ⲉϩⲣⲏⲓ ⲉϫⲱⲛ: ⲱ ⲫⲁ ⲡⲓⲃⲓⲟⲥ ⲉⲧⲧⲟⲩⲃⲏⲟⲩⲧ

ⲡⲉⲛⲓⲱⲧ Ⲙⲓⲭⲁⲏⲗ ⲡⲓⲣⲉⲙⲉⲙϩⲓⲧ: ⲛ̀ⲧⲉϥⲭⲁ ⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲓ ⲛⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ


Ⲇⲟⲝⲟⲗⲟⲅⲓⲁ ⲁⲃⲃⲁ Ⲏⲗⲓⲁⲥ ⲡⲓ⳥


ⲅ̅ ⲛ̀ⲭⲗⲟⲙ ⲁϥϭⲓⲧⲟⲩ ⲛ̀ϫⲉ: ⲁⲃⲃⲁ Ⲏⲗⲓⲁⲥ ⲡⲓ⳥

ⲟⲩⲁⲓ ϫⲉ ⲛⲉ ⲟⲩϣⲁⲙϣⲉⲛⲟⲩϯ ⲡⲉ: ⲟⲩⲁⲓ ⲙ̀ⲙⲉⲑⲣⲱⲟⲩⲛⲓ ⲟⲩⲁⲓ ⲛ̀ⲁⲙⲟⲛⲓ ⲛ̀ⲧⲟⲧϥ

Ϫⲉ ⲛ̀ⲑⲟϥ ⲟⲩϭⲙⲉⲛϭⲱⲙ: ϧⲉⲛ ⲛⲓⲕⲏⲧⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲕⲉⲗⲕⲓⲁⲛⲟⲥ

ⲉⲛⲁϥϥⲁⲓ ⲛ̀ⲛⲓⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉⲡⲉϥⲏⲓ: ⲧⲉϥϣⲉⲣⲓ ⲁⲥⲟⲩⲱϣ ⲛ̀ⲧⲉϥⲙⲉⲛⲣⲓⲧⲥ

Ⲙⲡⲉϥⲑⲱⲧ ⲁϥⲫⲱⲧ ⲉⲡⲉϥⲑⲓⲟⲥ: ⲫⲏⲉⲛⲉ ⲟⲩⲧⲉⲗⲓⲟⲥ ⲉϥϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲡϣⲁϥⲉ

ⲁϥϧⲟⲛϫϥ ⲛ̀ⲧⲉϥⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟϥ: ⲁϥⲉⲣⲥⲓⲟⲩⲣ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲙⲉⲓ ⲛ̀Ⲓⲏ̅ⲥ̅

Ⲉⲧⲁⲥϣⲑⲟⲩⲓⲧ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲡⲉⲥⲓⲱⲧ: ⲁϥϩⲉⲛϩⲱⲛϥ ⲛ̀ⲧⲉϥⲉⲗⲥⲑⲟⲓⲛⲟⲩϥⲓ

ⲉⲛⲓⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⲡⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ⲙ̀ⲡⲉϥⲑⲱⲧ: ⲁϥⲉⲣ⳥ ⲉⲫⲣⲁⲛ ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅

ⲭⲉⲣⲉ ⲛⲁⲕ ⲱ ⲡⲓ⳥: ⲉⲧⲁ Ⲓⲟⲩⲗⲓⲟⲥ ⲡⲓⲣⲉⲙⲭⲃⲉϩⲥ ⲧⲫⲉ

ⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ ⲉⲡⲉϥⲑⲓⲟⲥ ⲉⲧⲁϥⲭⲁϥ: ϧⲉⲛ ⲧⲉϥⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲉⲧⲁⲩⲕⲟⲧⲥ

Ⲧⲱⲃϩ ⲙ̀ⲡⲟ̅ⲥ̅ ⲉϩⲣⲏⲓ ⲉϫⲱⲛ: ⲡⲓⲣⲉⲙϩⲁⲛⲁⲥⲓⲁⲉⲧⲧⲟⲩⲃⲏⲟⲩⲧ

ⲁⲃⲃⲁ Ⲏⲗⲓⲁⲥ ⲡⲓ⳥: ⲛ̀ⲧⲉϥⲭⲁ ⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲓ ⲛⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ


Ⲇⲟⲝⲟⲗⲟⲅⲓⲁ Ⲥⲓⲇϩⲟⲙ Ⲡⲓϣⲁⲓ


Ⲡⲓⲁⲣⲭⲱⲛ ⲉⲧⲧⲁⲓⲏⲟⲩⲧ ⲉⲧⲁϥⲉⲙⲡϣⲁ: ⲛ̀ⲧⲉϥϣⲱⲡⲓ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ ⲛ̀ⲁⲧⲃⲱⲗ

ⲕⲁⲛⲟⲩⲛ ⲁⲩⲥⲓⲛⲓ ⲛ̀ϫⲉ ⲣ̅ⲛ̅ ⲛ̀ⲣⲟⲙⲡⲓ: ⲡⲓⲣⲱⲟⲩⲛⲓ ⲙ̀⳥ Ⲥⲓⲇϩⲟⲙ Ⲡⲓϣⲁⲓ

Ⲉⲧⲁ ⲡⲓⲕⲣⲓⲧⲏⲥ ϯϩⲁⲡ ⲛ̀ⲧⲉϥⲭⲁ: ⲡⲉϥⲛⲁϩϯ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̀ⲡⲉϥⲑⲱⲧ ⲉⲛⲉϩ

ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲉⲡ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ⲉⲙⲕⲁⲩϩ: ϣⲁⲧⲉϥⲙⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲣⲁⲛ ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅

Ϯⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ⲁⲥⲟⲩⲱⲛϩ ⲛⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ: ⲛⲁϥⲙⲟⲩϯ ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ϯϣⲁⲛⲁϩⲑⲏⲥ

ⲁⲩⲕⲟⲥϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛ̀ϭⲱⲗⲉⲙ: ⲁⲩϭⲓⲥⲓ ⲛ̀ⲛⲓ⳧ ϧⲉⲛ ⲛⲓϣⲧⲉϩ

Ⲡϭⲉϥⲏⲓ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ: ⲁⲩⲭⲱ ⲙ̀ⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ ⲛ̀ϧⲏⲧⲥ

ⲁⲥⲉⲣⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲙ̀ⲙⲁⲛϫⲱⲓⲗⲓ: ⲉⲛⲓⲙⲏϣ ⲛ̀ⲧⲟⲩϭⲓ ⲙ̀ⲡⲉϥⲥⲙⲟⲩ

ⲭⲉⲣⲉ ⲛⲁⲕ ⲱ ⲡⲓ⳥: ⲉⲧⲁϥⲙⲉⲓ ⲙ̀ⲡⲉϥⲛⲏⲃ Ⲡⲭ̅ⲥ̅

ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϥⲁⲓ ϧⲁ ⲛⲓⲃⲁⲥⲁⲛⲟⲥ: ϫⲉ ⲙ̀ⲡⲉϥϫⲱⲗ ⲙ̀ⲡⲉϥⲛⲁϩϯ ⲉⲃⲟⲗ

Ⲧⲱⲃϩ ⲙ̀ⲡⲟ̅ⲥ̅ ⲉϩⲣⲏⲓ ⲉϫⲱⲛ: ⲡⲓⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ⲉⲧⲧⲟⲩⲃⲏⲟⲩⲧ:

ⲡⲓⲁⲅⲓⲟⲥ Ⲥⲓⲇϩⲟⲙ Ⲡⲓϣⲁⲓ: ⲛ̀ⲧⲉϥⲭⲁ ⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲓ ⲛⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ


Ⲇⲟⲝⲟⲗⲟⲅⲓⲁ Ϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ ⲡⲓⲫⲁⲛⲱⲣϥ


Ⲉϥϭⲓⲱⲟⲩ ⲛ̀ϫⲉ ⲫⲣⲁⲛ ⲛ̀Ⲓⲏ̅ⲥ̅: ϧⲉⲛ ⲛⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲁϥ

ⲉⲧⲁⲩⲣⲁⲛⲁϥ ϧⲉⲛ ⲛⲟⲩϩⲃⲏⲟⲩⲓ: ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲡⲓ⳥ Ϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ

Ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁϥⲉⲣⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥ ϧⲉⲛ : ⲡⲓⲁⲃⲏⲧ ⲛ̀ⲧⲉ ⲁⲃⲃⲁ Ⲙⲁⲕⲁⲣⲓ

ⲛⲉ ⲟⲩⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲁⲣⲉⲧⲏ: ⲉϥⲁⲙⲟⲛⲓ ⲙ̀ⲡⲓⲛⲓⲁϩϯ ⲙ̀ⲙⲏⲓ

Ⲉⲧⲁⲩϭⲓⲧϥ ⲛ̀ϫⲉ ⲛⲓⲙⲁⲧⲟⲓ: ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲟⲩⲣⲟ Ⲇⲟⲣⲅⲁⲙ

ⲁⲩⲕⲱϯ ⲛ̀ⲥⲱϥ ⲉⲭⲁ ⲧⲉϥⲡⲓⲥⲧⲓⲥ: ⲁϥϩⲓⲡϩⲟ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲧⲁϫⲣⲟ

Ⲁⲩϭⲟⲡϥ ⲇⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϩⲓⲧϥ: ϧⲉⲛ ⲡⲓⲭⲣⲱⲙ ϣⲁⲧⲟⲩⲣⲟⲕϩϥ

ⲁϥⲉⲣ⳥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲕⲟⲥϥ: ϧⲉⲛ ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛ̀Ⲥⲉⲣⲅⲓⲟⲥ

Ⲱⲟⲩⲛⲓⲁⲧϥ ⲙ̀ⲫⲏⲉⲧⲁϥϯ: ⲛ̀ⲛⲏⲉⲧⲉ ⲛⲟⲩϥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲑⲟ ⲉⲃⲟⲗ:

ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲙ̀ⲡⲓⲁⲛⲁⲙⲏⲓ ⲙ̀ⲙⲏⲓ: ⲉⲧⲉ ⲡⲟ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅

Ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲉⲡⲙⲕⲁϩ ⲛ̀ⲣⲱⲕϩ: ⲛ̀ⲧⲉϥϭⲓ ⲡⲓⲭⲗⲟⲙ ⲛ̀ϯⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲓⲁ

ⲁϥⲙⲁϯ ⲉⲡⲓⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲥⲟⲥ: ⲁϥⲉⲣϣⲁⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ ⲙ̀ⲙⲁⲩ

ⲭⲉⲣⲉ ⲛⲁⲕ ⲱ ⲡⲓ⳥: ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲙⲉⲓ ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅

ⲉⲧⲉ ⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ: ⲛ̀ⲧⲉ Ⲥⲉⲣⲅⲓⲟⲥ ⲛⲉⲙ Ⲅⲉⲱⲣⲅⲓⲟⲥ

Ⲧⲱⲃϩ ⲙ̀ⲡⲟ̅ⲥ̅ ⲉϩⲣⲏⲓ ⲉϫⲱⲛ: ⲡⲓⲙⲁⲓⲛⲟⲩϯ ⲉⲧⲧⲟⲩⲃⲏⲟⲩⲧ

Ϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ ⲡⲓⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥ: ⲛ̀ⲧⲉϥⲭⲁ ⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲓ ⲛⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ


Ⲇⲟⲝⲟⲗⲟⲅⲓⲁ Ⲁⲃⲃⲁ Ⲁⲃⲣⲁⲁⲙ


Ⲫⲛⲓϣϯ ⲛ̀ⲁϩⲟ ⲛ̀ϯⲉⲕⲗⲕⲗⲏⲥⲓⲁ: ⲉⲧⲉ ⲡⲉϥⲥⲑⲟⲓⲛⲟⲩϥⲓ ⲙⲁϩ ⲙⲁⲓⲛⲓⲃⲉⲛ

ⲁⲃⲃⲁ Ⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ⲡⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ: ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲥⲉⲧⲡ ⲧⲧⲟⲓ ⲛ̀ⲁⲅⲁⲑⲟⲛ

Ⲡϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲛ̀ⲑⲃⲁⲕⲓ ⲙ̀ⲫⲓⲟⲙ: ⲉⲧⲁϥⲭⲁ ⲡⲓⲑⲟ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ

ⲁϥⲙⲉⲓ ⲛ̀ⲛⲓϩⲏⲕⲓ ⲛⲉⲙⲛⲏⲉⲧϣⲁⲧ: ⲛⲏⲉⲛⲁϥϯ ⲛⲱⲟⲩ ⲛ̀ⲛⲟⲩϭⲣⲟϩ

Ⲡⲓⲣⲉϥⲙⲟⲛⲓ ⲛ̀ⲁⲅⲁⲑⲟⲥ : ⲙ̀ⲡⲉϥⲛⲏⲃ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅

ⲟⲩⲃⲁⲗϩⲏⲧ ⲉϥⲙⲉϩ ⲛ̀ⲁⲣⲉⲧⲏ: ⲟⲩⲇⲓⲕⲉⲟⲥ ⲟⲩϫⲱⲣⲓ ϧⲉⲛ ϯⲙⲏⲓ

Ⲁϥϩⲓⲡϩⲟ ⲙ̀ⲡⲓⲑⲟ ⲛⲉ ⲧⲉϥϧⲣⲉ: ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲟⲩⲣⲏϯ ⲛ̀ⲟⲱⲧ

ⲁϥϭⲓⲥⲓ ϧⲉⲛ ⲧⲁⲣⲉⲧⲏ ⲙ̀ⲡⲓϫⲓⲛϯ: ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲧⲩⲡⲟⲥ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲁϫⲫⲟ

Ⲉⲧⲁϥⲱⲛϧ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲓⲧⲏⲥ: ⲁϥϭⲓⲥⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲉϥⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ⲉⲧⲫⲉ

ⲁϥⲥⲟⲩⲉⲛ ⲛⲏⲉⲧϩⲏⲡ ϧⲉⲛ ⲛⲓϩⲏⲧ: ⲁϥⲧⲁⲗϭⲟ ⲁϥϩⲓ ⲛⲓⲇⲉⲙⲱⲛ ⲉⲃⲟⲗ

Ⲛⲉ ⲟⲩⲣⲉϥⲱⲟⲩⲛϩⲏⲧ ⲫⲁ ⲟⲩϫⲁⲙⲏ: ⲁϥⲓⲣⲓ ⲛ̀ϩⲁⲛⲛⲓϣϯ ⲛ̀ϣⲫⲏⲣⲓ

ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲛ̀ⲛⲓⲙⲏϣ ⲉⲃⲟⲗ: ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲡⲉϥⲟⲩⲱⲧⲉⲃ ⲉⲧⲫⲉ

ⲭⲉⲣⲉ ⲛⲁⲕ ⲱ ⲡⲓⲁⲥⲕⲏⲉⲧⲏⲥ: ⲉⲧⲁϥϯⲥⲃⲱ ⲙ̀ⲡⲉϥⲗⲁⲟⲥ ⲙ̀ⲡⲟⲓⲛⲁϩϯ

ⲛⲉⲙ ϯⲁⲅⲁⲡⲏ ⲛⲉⲙ ⲡϫⲓⲛϯ: ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲁⲥⲑⲉ ⲛⲏⲉⲧⲉⲣⲛⲟⲃⲓ

Ⲧⲱⲃϩ ⲙ̀ⲡⲟ̅ⲥ̅ ⲉϩⲣⲏⲓ ⲉϫⲱⲛ: ⲡⲉⲛⲓⲱⲧ ⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ ⲛ̀ⲓⲇⲓⲕⲉⲟⲥ

ⲁⲃⲃⲁ Ⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ⲡⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ: ⲛ̀ⲧⲉϥⲭⲁ ⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲓ ⲛⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ


ⲟⲩⲕⲉⲇⲟⲝⲟⲗⲟⲅⲓⲁ ⲛ̀ⲁⲃⲃⲁ Ⲁⲃⲣⲁⲁⲙ


Ⲛⲓⲙ ϩⲁⲣⲁ ⲡⲉ ⲡⲓⲥⲧⲟⲥ: ⲛ̀ⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ⲥⲟⲫⲟⲥ

ⲉⲧⲁϥⲧⲁϩⲟϥ ⲛ̀ϫⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅: ⲉϫⲉⲛ ⲡⲉϥⲟϩⲓ ϧⲉⲛ Ⲫⲓⲟⲙ

Ϩⲓⲛⲁ ⲛ̀ⲧⲉϥⲁⲙⲟⲛⲓ ⲙ̀ⲙⲱⲟⲩ: ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲧⲟⲩⲃⲟ

ⲛ̀ⲧⲉϥϣⲉⲙϣⲓ ⲙ̀ⲙⲱⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ: ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ⲧⲉϥⲣⲱⲓⲥ ⲉϫⲱⲟⲩ

Ⲧⲁⲫⲙⲏⲓ ⲛ̀ⲑⲟϥ ⲡⲉ ⲡⲓⲁⲅⲓⲟⲥ: ⲡⲓⲙⲁⲛⲉⲥⲱⲟⲩ: ⲛ̀ⲁⲅⲁⲑⲟⲥ

ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲛ̀ⲧⲉⲗⲓⲟⲥ: ⲁⲃⲃⲁ Ⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ⲡⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ

Ⲁⲫⲱⲧ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⲛ̀ϯⲙⲉⲑⲙⲉⲓ ϩⲁⲧ: ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲉϥϫⲏⲕ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧϣⲉⲛϩⲏⲧ

ⲁϥⲥⲱⲣ ⲛ̀ⲛⲓⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲁϥ: ⲉϫⲉⲛ ⲛⲓϩⲏⲕⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧϣⲁⲧ

Ⲛⲏⲉⲧϩⲟⲕⲉⲣ ⲁϥⲧⲉⲙⲙⲱⲟⲩ: ⲛⲏⲉⲧⲟⲃⲓ ⲁϥⲧⲥⲱⲟⲩ

ⲛⲏⲉⲧⲃⲏϣ ⲁϥϩⲱⲃⲥ ⲙ̀ⲙⲱⲟⲩ: ⲛⲏⲉⲧϩⲉϫϩⲟϫ ⲁϥⲫⲱⲗϫ ⲛⲱⲟⲩ

Ⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲟϩⲓ ⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥⲟⲩ: ⲛⲏⲉⲧⲥⲱⲣⲉⲙ ⲁϥⲧⲁⲥⲑⲱⲟⲩ

ⲛⲏⲉⲧⲉ ⲛⲓⲇⲉⲙⲱⲛ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ: ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧϣⲱⲛⲓ ⲁⲧⲁⲗϭⲱⲟⲩ

ⲗ̅ⲅ̅ ⲛ̀ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲁϥⲁⲓⲧⲟⲩ: ⲛⲉⲙ ⲡⲉϥⲗⲁⲟⲥ ⲁϥⲧⲁϫⲣⲱⲟⲩ

ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϯⲛⲟⲙϯ ⲛⲱⲟⲩ: ⲁϥⲙⲟⲧⲛ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲱⲟⲩ

Ϧⲉⲛ ⲥⲟⲩⲅ̅ ⲙ̀Ⲡⲁⲱⲛⲓ: ⲁⲭ̅ⲗ̅ ⲙ̀⳥

ⲉⲧⲉ ⲡⲓⲙⲁϩⲓ̅ ⲛ̀Ⲓⲟⲛⲓⲟⲥ: ⲁⲣⲓ̅ⲇ̅ ⲛ̀ⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ

Ⲧⲱⲃϩ ⲙ̀ⲡⲟ̅ⲥ̅ ⲉϩⲣⲏⲓ ⲉϫⲱⲛ: ⲫⲏⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲫⲓⲟⲙ

ⲁⲃⲃⲁ Ⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ⲡⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉⲭⲁ ⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲓ ⲛⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ


Ⲇⲟⲝⲟⲗⲟⲅⲓⲁ Ⲅⲉⲱⲣⲅⲓⲟⲥ ⲡⲓⲣⲉⲙⲍⲁϩⲓⲙ


Ⲅⲉⲱⲣⲅⲓⲟⲥ ⲡⲓⲣⲉⲙⲍⲁϩⲓⲙ: ⲉⲧⲁϥϣⲉⲡ ϩⲁⲛⲛⲓϣϯ ⲛ̀ϧⲓⲥⲓ

ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲉϥⲙⲉⲓ ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅: ⲁϥϭⲓ ⲡⲭⲗⲟⲙ ⲛ̀ϯⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲓⲁ

Ⲡⲉϥⲓⲱⲧ ⲛⲉ ⲟⲩⲗⲁⲙⲓⲧⲏⲥ ⲡⲉ: ⲁϥϭⲓ ⲧⲉϥⲙⲁⲩ ⲛ̀ⲭⲃⲁ ⲙ̀ⲙⲟⲥ

ϫⲉ ⲛ̀ⲑⲟⲥ ⲛⲉ ⲟⲩⲭⲣⲓⲥⲧⲓⲁⲛⲟⲥ ⲧⲉ: ⲁⲥϯⲥⲃⲱ ⲛⲁϥ ⲛ̀ⲛⲓϣϯ ⲛ̀ⲁⲣⲉⲧⲏ

Ⲁϥⲟⲩⲱϣ ⲛ̀ⲧⲉϥⲉⲣ ⲭⲣⲓⲥⲧⲓⲁⲛⲟⲥ: ⲁϥⲭⲱ ⲛ̀ⲛⲉⲛⲓⲣⲓ ⲛ̀ⲛⲓⲗⲁⲙⲓⲧⲏⲥ

ⲡⲉϥⲓⲱⲧ ⲁϥⲱⲣⲕ ⲛ̀ⲧⲉϥϧⲟⲑⲃⲉϥ: ⲁϥⲫⲱⲧ ⲁϥϧⲓⲥⲓ ⲛ̀ⲧⲉϥϭⲓⲱⲙⲥ

Ⲁϥϭⲓⲥϩⲓⲙⲓ ⲛ̀ⲟⲩϣⲉⲣⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲏⲃ: ⲁⲥⲑⲣⲉϥϭⲓ ⲙ̀ⲡⲓⲱⲙⲥ ⲙ̀ⲙⲏⲓ

ⲁϥϣⲉⲡ ⲛⲓⲃⲁⲥⲁⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲓ: ϫⲉ ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲉⲃⲟⲗ

ⲭⲉⲣ ⲁⲩⲫⲉϧ ⲧⲉϥⲁⲫⲉ: ⲁⲩⲫⲉⲧⲫⲱⲧϥ ⲁϥⲉⲣ⳥:

ⲡⲭⲣⲱⲙ ⲙ̀ⲡⲉϥϯⲑⲱⲃϣ ⲛ̀ϧⲏⲧϥ: ⲁϥⲙⲁϯ ⲉⲡⲱⲟⲩ ⲙ̀ⲡⲟⲩⲛⲟϥ

Ⲧⲱⲃϩ ⲙ̀ⲡⲟ̅ⲥ̅ ⲉϩⲣⲏⲓ ⲉϫⲱⲛ: ⲡⲓⲁⲑⲗⲓⲧⲏⲥ ⲡⲓ⳥

Ⲅⲉⲱⲣⲅⲓⲟⲥ ⲡⲓⲣⲉⲙⲍⲁϩⲓⲙ: ⲛ̀ⲧⲉϥⲭⲁ ⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲓ ⲛⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ


Ⲇⲟⲝⲟⲗⲟⲅⲓⲁ Ⲡⲁⲡⲁ Ⲑⲉⲟⲇⲱⲥⲓⲟⲥ ⲡⲓⲙⲁϩⲗ̅ⲅ̅


Ⲡⲓⲡⲁⲡⲁ ⲙ̀ⲙⲁϩⲗ̅ⲅ̅ ϧⲉⲛ: ⲛⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲟⲩ ⲉⲧⲧⲟⲩⲃⲏⲟⲩⲧ

ⲡⲓϣⲱⲓϫ ⲡⲓⲁⲅⲱⲛⲏⲥⲧⲏⲥ: ⲁⲃⲃⲁ Ⲑⲉⲟⲇⲱⲥⲓⲟⲥ ⲡⲓϩⲟⲩⲓⲧ

Ⲡⲓⲥⲟⲫⲟⲥⲡⲓⲣⲉⲙⲥⲱⲓⲧ ϧⲉⲛ: ⲛⲓⲥⲃⲱ ϯⲙⲉⲧⲛⲉⲃϩⲏⲧ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲥⲃⲱ ⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅

ⲉⲧⲁϥϣⲉⲡ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲙ̀ⲃⲁⲥⲁⲛⲟⲥ: ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓⲛⲁϩϯ ⲛ̀ⲟⲣⲑⲟⲇⲟⲝⲟⲥ

Ⲉⲧⲁϥϣⲉⲡ ⲛⲓⲣⲉⲙⲭⲁⲗⲥⲓⲇⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ: ⲁⲩⲑⲣⲉϥⲥⲉϫⲡ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ⲣⲟⲙⲡⲓ

ϩⲓⲫⲟⲩⲉⲓ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⲙ̀ⲡⲉϥⲑⲣⲟⲛⲟⲥ: ⲁⲗⲗⲁ ⲙ̀ⲡⲉϥⲭⲁ ⲡⲉϥⲓⲣⲓ ⲉⲧⲉⲛϩⲟⲧ

Ⲙⲡⲉϥⲑⲱⲧ ⲛ̀ⲧⲉϥⲉⲣ ⲟⲩϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ: ⲛ̀ⲧⲉ ⲭⲏⲙⲓ ⲁϥϣⲁⲛϣⲉⲡ ⲭⲁⲗⲥⲓⲇⲟⲛ

ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲙⲟⲩ ⲉⲛⲁϥϧⲉⲛ ⲡⲓϣⲧⲉⲕⲟ: ⲉⲧⲁϥⲥⲉⲛ ⲡϧⲁⲉ ⲙ̀ⲡⲉϥⲱⲛϧ ⲧⲏⲣϥ

ⲭⲉⲣⲉ ⲛⲁⲕ ⲱ ⲡⲓⲁⲑⲗⲓⲧⲏⲥ: ⲉⲧⲁϥⲟⲩⲉϩ ⲛ̀ⲥⲁ ⲡⲓⲛⲁϩϯ:

ⲙ̀ⲙⲏⲓ ⲃ̀ⲧⲉ ⲛⲉϥⲛⲓϣϯ ⲛ̀ⲓⲟϯ: Ⲁⲑⲁⲛⲁⲥⲓⲟⲥ Ⲕⲩⲣⲓⲗⲗⲟⲥ Ⲇⲓⲟⲥⲕⲱⲣⲟⲥ

Ⲧⲱⲃϩ ⲙ̀ⲡⲟ̅ⲥ̅ ⲉϩⲣⲏⲓ ⲉϫⲱⲛ: ⲡⲉⲛⲓⲱⲧ ⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ ⲙ̀ⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ

ⲁⲃⲃⲁ Ⲑⲉⲟⲇⲱⲥⲓⲟⲥ ⲡⲓⲁ̅: ⲛ̀ⲧⲉϥⲭⲁ ⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲓ ⲛⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ


Ⲇⲟⲝⲟⲗⲟⲅⲓⲁ ⲁⲃⲃⲁ Ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ ⲡⲓⲣⲉⲙⲁⲛⲧⲱⲛⲓⲟⲥ


Ⲧⲉⲛⲧⲁⲓⲉ ⲫⲁ ⲛⲓⲛⲓϣϯ ⲛ̀ⲁⲣⲉⲧⲏ: ⲫⲏⲉⲛⲁϥⲙⲟⲥϯ ⲙ̀ⲡϣⲟⲩϣⲟⲩ

ⲫⲁ ⲛⲓⲣⲉⲙⲱⲟⲩⲓ ⲛⲓⲧⲱⲃϩ ⲉⲧϣⲏⲡ: ⲁⲃⲃⲁ Ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ ⲡⲓⲣⲉⲙⲁⲛⲧⲱⲛⲓⲟⲥ

Ⲡϣⲫⲏⲣ ⲛ̀ⲕⲣⲁⲧⲓⲥⲧⲉ ⲛ̀ⲛⲁⲛⲓⲫⲏⲟⲩⲓ: ⲉⲧⲁϥⲙⲉⲛⲣⲉ ϯⲙⲉⲑⲣⲱⲟⲩⲛⲓ

ⲁϥⲉⲣ ⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲉϥϣⲁⲓⲱⲟⲩ: ϧⲉⲛ ⲟⲩⲥⲏⲟⲩ ⲉϥⲙⲉϩ ϧⲉⲛ ⲧⲕⲁⲕⲓⲁ

Ⲡϩⲙⲟⲧ ⲙ̀Ⲫϯ ⲛⲁϥⲓⲣⲓ ⲛ̀ϧⲏⲧϥ: ⲁϥϫⲉⲙϩⲏⲟⲩ ⲛ̀ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ⲯⲩⲭⲏ

ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲫⲁⲛⲱⲣϥ ϩⲓ ⲡϣⲁϥⲉ: ⲁϥⲓⲣⲓ ⲛ̀ⲛⲓϣⲫⲏⲣⲓ ⲉⲧϭⲟⲥⲓ

Ⲛⲉ ⲁϥϭⲓⲥⲃⲱ ⲛ̀ⲧⲟⲧⲥ ⲛ̀ⲧⲉϥⲙⲁⲩ: ϯⲛⲏⲥⲧⲓⲁ ϣⲁϯⲁϫⲡⲑ̅

ⲥⲉ ⲁϥⲣⲏⲥ ⲉϫⲱⲥ ϣⲁⲧⲉϥⲫⲟϩ: ⲛ̀ⲟⲩⲁⲛϣⲁϣϥ ⲛ̀ⲁⲧⲟⲩⲱⲙ

ⲭⲉⲣⲉ ⲛⲁϥ ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲙ̀ⲡⲉϥⲛⲏⲃ: ⲛⲁϥϯϩⲁⲡ ⲉⲛⲓⲣⲉϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⲁⲛ

ⲁϥⲟⲩⲉϩ ⲛ̀ⲥⲁ ⲫⲙⲱⲓⲧ ⲛ̀ⲁⲃⲃⲁ Ⲁⲛⲧⲱⲛⲓⲟⲥ: ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲣ ⲟⲩⲓⲱⲧ ⲉϥⲥⲟⲧⲡ

Ⲧⲱⲃϩ ⲙ̀ⲡⲟ̅ⲥ̅ ⲉϩⲣⲏⲓ ⲉϫⲱⲛ: ⲡⲓϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲓⲁ

ⲡⲓⲁⲥⲕⲏⲧⲏⲥ ⲁⲃⲃⲁ ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ: ⲛ̀ⲧⲉϥⲭⲁ ⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲓ ⲛⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ


Ⲇⲟⲝⲟⲗⲅⲓⲁ ⲟⲁⲅⲓⲟⲥ Ⲛⲓⲕⲁⲙ ⲡⲓⲣⲉⲙⲉⲣⲙⲉⲧⲁⲛⲓⲟⲛ


Ⲙⲫⲣⲏϯ ⲙ̀ⲡⲓϣⲏⲣⲓ ⲉⲧⲥⲱⲣⲉⲙ: ⲉⲧⲁϥⲕⲟⲧϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲓⲏⲥ ⲡⲉϥⲓⲱⲧ

ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲟⲛ ⲡⲓⲁⲅⲓⲟⲥ Ⲛⲓⲕⲁⲙ: ⲡⲓⲣⲉϥⲉⲣⲙⲉⲧⲁⲛⲓⲟⲛ ⲙ̀⳥

Ⲁϥϫⲓⲙⲓ ϫⲉ ϩⲱϯ ⲛ̀ⲧⲉϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ: ⲙ̀ⲡⲉϥⲕⲟⲧϥ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅

ⲉⲥⲣⲱϣⲓ ⲁⲛ ⲛ̀ⲧⲉϥⲉⲣⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥ: ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̀ⲧⲉϥϭⲱⲣⲡ ⲛⲁϩⲣⲉⲛ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ

Ⲁϥϯ ⲟⲩ⳧ ϩⲓ ⲧⲉϥⲙⲉⲥⲧⲉⲛϩⲏⲧ: ⲁϥⲙⲟⲩϣⲧ ⲛ̀ⲛⲓⲁⲅⲟⲣⲁ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϣⲧⲉϩ

ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲁⲩⲉⲣϣⲫⲏⲣⲓ ϫⲉ ⲁⲩⲥⲟⲩⲟⲛϥ: ⲁϥϫⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲧⲁⲓϫⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲓⲕⲟⲧⲧ

Ⲁϥϣⲉⲡ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲙ̀ⲃⲁⲥⲁⲛⲟⲥ: ϫⲉ ⲁϥⲁⲙⲟⲛⲓ ⲙ̀ⲡⲉϥⲛⲁϩϯ ⲙ̀ⲙⲏⲓ

ⲡⲓⲥⲡⲉⲕⲟⲗⲁⲧⲱⲣ ⲁϥⲉⲗ ⲧⲉϥⲛⲁϩⲃⲓ: ⲁϥⲙⲟⲩ ⲉⲫⲣⲁⲛ ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅

ⲭⲉⲣⲉ ⲛⲁⲕ ⲱ ⲡⲓ⳥: ⲉⲧⲁϥⲉⲣⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓⲛ ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅

ⲉⲧⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲛ̀ϫⲉ ⲧⲉϥϣⲟⲗϩⲥ: ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲡⲉϥⲙⲟⲩ ⲉⲙⲁϣⲱ

Ⲧⲱⲃϩ ⲙ̀ⲡⲟ̅ⲥ̅ ⲉϩⲣⲏⲓ ⲉϫⲱⲛ: ⲡⲓⲁⲑⲟⲗⲟⲫⲟⲣⲟⲥ ⲙ̀⳥

Ⲛⲓⲕⲁⲙ ⲡⲓⲣⲉϥⲉⲣⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲛ: ⲛ̀ⲧⲉϥⲭⲁ ⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲓ ⲛⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ


Ⲇⲟⲝⲟⲗⲟⲅⲓⲁ ⲟ⳥ Ⲕⲩⲓⲉⲕⲟⲥ ⲛⲉⲙ Ⲓⲟⲗⲏⲧⲁ ⲧⲉϥⲙⲁⲩ


Ⲕⲩⲣⲓⲉⲕⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲓⲟⲗⲏⲧⲁ ⲧⲉϥⲙⲁⲩ: ⲛⲏⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ ⲛⲓⲛⲓϣϯ ⲙ̀⳥

ⲉⲧⲁⲩϥⲁⲓ ϧⲁ ⲛⲓⲙⲏϣ ⲙ̀ⲃⲁⲥⲁⲛⲟⲥ: ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲟⲩⲙⲉⲓ ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅

Ⲛⲉ ϩⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲟⲩⲛⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲣⲱⲟⲩ: ⲟⲩⲟϩ ϩⲁⲛⲣⲉⲙⲏⲓ ⲛ̀ⲭⲣⲓⲥⲧⲓⲁⲛⲟⲥ

ⲡϩⲁⲓ ⲛ̀Ⲓⲟⲗⲏⲧⲁ ⲛⲉ ⲟⲩⲉⲩⲥⲉⲃⲏⲥ: ⲁϥⲉⲛⲕⲟⲧ ⲁϥⲭⲁⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲥⲕⲟⲩϫⲓ

Ⲁⲥⲫⲱⲧ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲁⲗⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲇⲓⲱⲅⲙⲟⲥ: ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲧⲁⲕⲟϥ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲱⲥ

ⲁⲩⲁⲙⲟⲛⲓ ⲙ̀ⲙⲱⲟⲩ ⲁⲩⲙⲉϣ ⲑⲙⲁⲩ: ϫⲉ ⲁⲥⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅

ⲀⲪϯ ⲥⲁϫⲓ ϩⲓ ⲫⲗⲁⲥ ⲙ̀ⲡⲓⲁⲗⲟⲩ: ⲁϥϫⲉ ⲛⲉⲧⲉⲛⲛⲟⲩϯ ⲛⲉ ϩⲁⲛⲱⲛⲓ

ⲁⲗⲗⲁ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉ ⲡⲉⲛⲛⲟⲩϯ ⲙ̀ⲙⲏⲓ: ⲁⲩϩⲓⲧϥ ⲉϧⲣⲏⲓ ⲁⲩⲫⲉϧ ⲧⲉϥⲁⲫⲉ

ⲭⲉⲣⲉ ⲛ̀Ⲓⲟⲩⲗⲏⲧⲁ ⲉⲧⲁⲥⲣⲁϣⲓ ⲧⲟⲛⲱ: ⲉⲑⲃⲉ ⲑⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲓⲁ ⲙ̀ⲡⲉⲥϣⲏⲣⲓ

ⲁⲥϥⲁⲓ ϧⲁ ⲛⲓϧⲓⲥⲓ ⲉⲧⲛⲁϣⲧ: ⲁⲩϣⲁⲧ ⲧⲉⲥⲁⲫⲉ ⲁⲥϭⲓ ⲡⲭⲗⲟⲙ

Ⲧⲱⲃϩ ⲙ̀ⲡⲟ̅ⲥ̅ ⲉⲅⲣⲏⲓ ⲉϫⲱⲛ: ⲛⲓⲁⲑⲟⲗⲟⲫⲟⲣⲟⲥ ⲙ̀⳥

Ⲕⲩⲣⲓⲉⲕⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲓⲟⲗⲏⲧⲁ ⲧⲉϥⲙⲁⲩ: ⲛ̀ⲧⲉϥⲭⲁ ⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲓ ⲛⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ


Ⲇⲟⲝⲟⲗⲟⲅⲓⲁ ⲟⲁⲅⲓⲟⲥ Ⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ⲡⲓⲣⲉⲙⲥⲩⲣⲓⲁ


Ⲡⲓⲣⲉⲙⲣⲁⲩϣ ⲉⲧⲁϥϫⲟⲗϥ ⲙ̀ⲙⲓⲛ ⲙ̀ⲙⲟϥ: ϯⲕⲩⲑⲁⲣⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲧϩⲟⲗϫ

ⲡⲓⲁⲅⲓⲟⲥ Ⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ⲡⲓⲣⲉⲙⲥⲩⲣⲓⲁ: ⲧⲉⲑⲉⲃⲓⲏⲟⲩⲧ ⲫⲁ ⲛⲓⲉⲣⲙⲱⲟⲩⲓ ⲉⲧⲟϣ

Ⲁϥⲙⲉⲓ ⲛ̀ⲑⲙⲉⲧϩⲏⲕⲓ ⲙ̀ⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ⲧⲓⲕⲟⲛ: ⲁϥⲧⲁⲃⲧⲉⲃ ⲛ̀ⲁⲫ̅ ⲛ̀ϫⲱ

ⲛ̀ⲧⲉϥⲥⲱⲣ ⲛ̀ⲛⲓⲉⲙⲓ ⲛ̀ⲟⲣⲑⲟⲇⲟⲝⲟⲥ: ⲉϥⲱϯ ⲉⲛⲓⲉⲙⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓϩⲉⲣⲓⲧⲕⲟⲥ

ⲭⲉⲣⲉ ⲛⲁⲕ ⲫⲏⲉⲧⲁⲕⲉⲣ ⲡⲓⲛⲁⲓ ⲧⲟⲛⲱ: ⲁⲕⲑⲣⲉ ⲡⲉⲕⲥⲙⲁ ⲙⲟⲩ ⲉⲛⲓϩⲩⲇⲱⲛⲏ

ⲁⲕⲓⲣⲓ ⲛ̀ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ϣⲫⲏⲣⲓ: ⲁⲕϣⲉⲡϧⲓⲥⲓ ⲙ̀ⲫⲙⲉⲓ ⲙ̀Ⲓⲏ̅ⲥ̅

Ⲧⲱⲃϩ ⲙ̀ⲡⲟ̅ⲥ̅ ⲉϩⲣⲏⲓ ⲉϫⲱⲛ: ⲫⲏⲉⲧⲕϥⲁⲓ ϧⲁ ⲡⲓϣⲉ ⲛ̀ⲥⲁ Ⲡⲭ̅ⲥ̅

ⲡⲓⲁⲅⲓⲟⲥ Ⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ⲡⲓⲣⲉⲙⲥⲩⲣⲓⲁ: ⲛ̀ⲧⲉϥⲭⲁ ⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲓ ⲛⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ


Ⲇⲟⲝⲟⲗⲟⲅⲓⲁ ⲟ⳥ ⲁⲃⲃⲁ Ⲡⲁⲧⲁⲡⲁ


Ⲫⲏⲉⲧⲧⲟⲩⲃⲏⲟⲩⲧ ⲙ̀⳥: ⲉⲧⲁϥⲁⲓⲁ ϧⲉⲛ ⲫⲙⲉⲓ ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅

ⲫⲏⲉⲧⲉ ⲡⲉϥϧⲣⲉ ⲛⲉ ⲟⲩⲱⲓⲕ ϩⲓ ⲟⲩϩⲙⲟⲩ: ⲁⲃⲃⲁ ⲡⲁⲧⲁⲡⲁ ⲡⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ

Ⲁⲃⲃⲁ Ⲑⲉⲟⲇⲱⲣⲟⲥ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉϫⲱϥ: ⲉⲟⲩⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ϧⲉⲛ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ

ⲁϥⲟⲩⲁϣϥ ⲛ̀ⲧⲉϥⲱⲛϧ ⲛⲉⲙⲁϥⲑ ⲙ̀ⲡⲉϥⲑⲱⲧ ⲁϥϩⲱⲗ ⲉⲫⲙⲁ ⲛ̀ⲱⲣϥ

Ⲫⲁⲓ ⲉⲛⲁϥⲓⲣⲓ ⲛ̀ϩⲁⲛϣⲫⲏⲣⲓ: ⲛⲁϥⲉⲛ ⲛⲓⲣⲉϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⲉϯⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ

ⲉⲧⲁϥⲣⲓⲙⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲣⲓⲙⲓ ⲛ̀ϣⲁϣⲓ: ⲉⲧⲁⲩⲥⲟⲧⲡϥ ⲛ̀ⲟⲩⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ

Ⲁϥⲱⲛϧ ϩⲱⲥ ⲡⲉϥⲱⲛϧ ϩⲓ ⲡϣⲁϥⲉ: ϧⲉⲛ ϯⲁⲥⲕⲩⲥⲓⲥ ⲛⲉⲙ ϯⲙⲉⲧⲉⲩⲥⲉⲃⲏⲥ

ⲁϥϣⲉⲛⲁϥ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥϣⲫⲉⲣⲓ ⲉⲀⲣⲓⲁⲛⲟⲥ: ⲛ̀ⲧⲟⲩⲙⲟⲩ ϩⲓ ⲫⲣⲁⲛ ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅

ⲭⲉⲣⲉ ⲛⲁϥ ⲁϥϭⲓ ⲙ̀ⲡⲓⲱϣ: ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲟⲩⲛⲟϥ ⲉⲛⲁϥϧⲉⲛ ⲡⲓϣⲧⲉⲕⲟ

ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲧϥ ⲙ̀Ⲙⲓⲭⲁⲏⲗ ⲡⲓⲁⲣⲭⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ: ⲟⲩⲟϩ ϩⲱϥ ⲁϥϭⲓ ⲅ̅ ⲛ̀ⲭⲗⲟⲙ

Ⲧⲱⲃϩ ⲙ̀ⲡⲟ̅ⲥ̅ ⲉϩⲣⲏⲓ ⲉϫⲱⲛ: ⲡⲓⲇⲓⲕⲉⲟⲥ ⲙ̀⳥:

ⲁⲃⲃⲁ Ⲡⲁⲧⲁⲡⲁ ⲡⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ: ⲛ̀ⲧⲉϥⲭⲁ ⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲓ ⲛⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ


Ⲇⲟⲝⲟⲗⲟⲅⲓⲁ ⲟ⳥ ⲁⲡⲁ Ⲛⲟⲩⲃ


Ⲡⲓⲛⲓϣϯ ⲛ̀ⲁⲗⲟⲩ ⲙ̀⳥: ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲑⲉⲧϩⲑⲏϥ ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅

ϩⲟⲧⲁⲛ ⲁϥϣⲉⲡ ϩⲁⲛϧⲓⲥⲓ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ: ⲡⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ⲁⲡⲁ Ⲛⲟⲩⲃ ⲡⲓⲣⲉⲙⲛⲉϩⲥⲓ

Ⲡⲓⲛⲟⲩⲃ ⲉⲧⲁⲩⲟⲩⲱⲧϩϥ ϧⲉⲛ ϯⲃⲉⲛⲓ: ⲛ̀ⲛⲓⲙⲕⲁⲩϩ ⲛ̀ⲧⲉϥⲉⲣⲧⲟⲩⲃⲏⲟⲩⲧ

ⲉⲧⲁϥⲉⲛ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲉϯⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲓⲁ: ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉⲛⲉⲛⲙⲏⲓⲛⲓ ⲛ̀ⲧⲫⲉ ⲧⲁⲗϭⲟϥ

Ⲛⲉϥⲓⲟϯ ⲁⲩⲙⲧⲟⲛ ϧⲉⲛ ⲧⲉϥⲙⲉⲧⲕⲟⲩϫⲓ: ⲁϥϯ ⲛⲉϥⲙⲁⲙⲱⲛⲁ ⲛ̀ⲛⲓϩⲏⲕⲓ

ⲁϥⲕⲱϯ ⲛ̀ⲥⲁ ⲫⲙⲟⲩ ⲉⲑⲃⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅: ⲡⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲁϥⲱϣ ⲛⲁϥ ⲛⲛⲓⲭⲗⲟⲙ

Ⲁⲩⲙⲁϣϥ ϩⲓ ϧⲏⲧϥ ⲁⲧⲉϥⲙⲏⲧⲣⲁ ϫⲱϣ: ⲁⲩⲁϣϥ ϩⲓ ⲟⲩⲑⲟⲕ ⲛ̀ϫⲟⲓ ⲛ̀ⲣⲁⲃⲛⲁϩⲃⲓ

ϧⲁ ⲡⲓⲥⲛⲟϥ ⲉⲧϩⲓⲱⲟⲩⲧ: ⲁⲩϣⲉⲧ ⲧⲉϥⲁⲫⲉ ⲁϥⲉⲣ⳥

ⲭⲉⲣⲉ ⲙ̀ⲫⲏⲉⲧⲧⲁϫⲣⲏⲟⲩⲧ ⲛ̀ϩⲏⲧ: ⲉⲧⲁϥϯϣⲫⲓⲧ ⲛ̀ⲛⲓϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ

ⲁϥⲉⲣ ⲡⲁⲫⲉ ⲛ̀Ⲁⲑⲣⲏⲃⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲙⲁⲧⲟⲓ: ⲛ̀ϩⲁⲛⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲛⲓϣϯ ⲛ̀ϣⲫⲏⲣⲓ

Ⲧⲱⲃϩ ⲙ̀ⲡⲟ̅ⲥ̅ ⲉϩⲣⲏⲓ ⲉϫⲱⲛ: ⲡⲓϫⲱⲣⲓ ⲡⲓϣⲱⲓϫ ⲙ̀ⲙⲁⲓⲛⲟⲩϯ

ⲡⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ⲁⲡⲁ Ⲛⲟⲩⲃ ⲡⲓⲣⲉⲙⲛⲉϩⲥⲓ: ⲛ̀ⲧⲉϥⲭⲁ ⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲓ ⲛⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ


Ⲇⲟⲝⲟⲗⲟⲅⲓⲁ ⲁⲃⲃⲁ Ⲃⲏⲥⲁ


Ⲡⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲁⲃⲃⲁ Ϣⲉⲛⲟⲩϯ: ⲉⲧⲁϥⲙⲡϣⲁ ⲛ̀ⲧⲉϭⲓ ⲡⲉϥⲙⲁ

ϩⲱⲥ ⲇⲓⲁⲇⲟⲭⲟⲥ ⲉϥⲉⲛϩⲟⲧ: ⲡⲓⲥⲟⲫⲟⲥ ⲛ̀ⲣⲁⲩϣ ⲁⲃⲃⲁ Ⲃⲏⲥⲁ

Ⲉⲛⲁϥⲁⲓⲁⲓ ⲙ̀ⲙⲏⲓⲛⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓϩⲙⲟⲧ: ⲛⲁϥⲉⲣϩⲟⲩⲟ ⲉⲟⲩⲙⲉⲓ ⲛ̀ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ

ϫⲉ ⲛⲉϥⲓⲟϯ ⲛⲉ ϩⲁⲛⲉⲩⲥⲉⲃⲏⲥ: ⲁⲩϯⲥⲃⲱ ⲛⲁϥ ⲛ̀ⲛⲓⲁⲣⲉⲧⲏ

Ⲉⲧⲁϥⲉⲣⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥϩⲏⲧ: ⲛ̀ⲧⲉϥⲉⲣⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϥⲓⲱⲧ

ⲁϥϭⲓⲧϥ ⲉⲡⲓⲁⲣⲭⲓⲙⲁⲛⲇⲣⲓⲧⲏⲥ: ⲉⲧⲁ ⲡⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲧⲁⲙⲟϥ ⲛ̀ⲧⲉϣⲟⲡϥ

Ⲉⲧⲁϥ ⲉⲣϣⲁⲩ ϧⲉⲛ ⲧⲉϥⲙⲉⲧⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ: ⲁϥⲥⲟⲧⲡϥ ⲛ̀ϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛ̀ⲧⲉϥ ⲉⲣ ⲟⲩϫⲱϫ

ⲙ̀ⲡⲁⲃⲏⲧ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲁⲃⲃⲁ Ϣⲉⲛⲟⲩϯ: ⲉⲏ ⲙ̀ⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥ

ⲭⲉⲣⲉ ⲛⲁⲕ ⲱ ⲁⲃⲃⲁ Ⲃⲏⲥⲁ: ⲫⲏⲉⲧⲉ ⲛⲟⲩϥ ⲛ̀ⲛⲉⲛϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲥⲟⲫⲟⲥ

ⲁⲕⲥϧⲁⲓ ⲛ̀ϩⲁⲛⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲉⲩϯϩⲏⲟⲩ: ⲁⲕϫⲉⲕ ⲡⲉⲕⲁⲅⲱⲛ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ

Ⲧⲱⲃϩ ⲙ̀ⲡⲟ̅ⲥ̅ ⲉϩⲣⲏⲓ ⲉϫⲱⲛ:ⲡⲉⲛⲓⲱⲧ ⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ ⲡⲓⲁⲣⲭⲓⲁⲃⲏⲧ

ⲡⲓⲇⲓⲕⲉⲟⲥ ⲁⲃⲃⲁ Ⲃⲏⲥⲁ: ⲛ̀ⲧⲉϥⲭⲁ ⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲓ ⲛⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ


Ⲇⲟⲝⲟⲗⲟⲅⲓⲁ Ⲇⲓⲇⲩⲙⲟⲥ ⲡⲓⲃⲉⲗⲗⲉ


Ⲡⲓⲛⲓϣϯ ⲛ̀ϣⲫⲏⲣⲓ ⲛ̀ⲛⲏⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ: ⲡⲓⲣⲉⲙⲥⲱⲓⲧ ⲉⲧⲁ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲥⲱⲣ ⲉⲃⲟⲗ

ⲙ̀ⲙⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁⲓⲥⲃⲱ Ⲇⲓⲇⲩⲙⲟⲥ: ⲫⲏⲉⲧⲁⲩϯⲣⲉⲛϥ ϫⲉ ⲡⲓⲃⲉⲗⲗⲉ ⲡⲓⲣⲉϥⲛⲁⲩ

Ⲁϥⲧⲁⲕⲉ ⲛⲉϥⲃⲁⲗ ϧⲉⲛ ⲧⲉϥⲙⲉⲧⲕⲟⲩϫⲓ: ⲧⲉϥⲙⲉⲧϩⲏⲕⲓ ⲙ̀ⲡⲉⲥⲧⲁϩⲛⲟϥ ⲉϭⲓⲥⲃⲱ

ⲙ̀ⲡⲓⲁϧⲱⲙⲫⲁⲧ ϩⲓ ⲟⲩⲫⲱϫⲓ ⲉϥϣⲉⲕϣⲱⲕ: ⲙ̀ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲁϥⲧⲁϣⲉ ⲛⲉϥⲉⲙⲓ

Ⲛⲉ ⲟⲩϣⲫⲏⲣ ⲛ̀ⲁⲃⲃⲁ Ⲁⲛⲧⲱⲛⲓⲟⲥ: ⲉⲧⲁϥϯⲛⲟⲙϯ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲊ ⲁϥϯⲛⲁⲕ

ⲙ̀ⲃⲁⲗ ⲃ̅ ⲕⲁⲧⲁ ⲛⲁ ⲛⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ: ⲉⲛⲁⲩ ⲉⲛⲁ ⲡⲓⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲁⲕⲧⲁϩⲉ Ⲫϯ

Ⲉⲧⲁϥϣⲗⲏⲗ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓⲇⲓⲱⲅⲙⲟⲥ: ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲥⲣⲟⲙ ⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲡϭⲓⲥⲓ

ϫⲉ ⲧⲱⲛⲕ ⲙⲁⲧⲁⲙⲉ ⲁⲃⲃⲁ Ⲁⲑⲁⲛⲁⲥⲓⲟⲥ: ϫⲉ ⲡⲓⲟⲩⲣⲡ ⲁϥⲙⲟⲩ ⲁϥϫⲉⲙϥ ⲁⲩϧⲟⲑⲃⲉϥ

ⲭⲉⲣⲉ ⲛⲁⲕ ⲡⲓⲥⲟⲃⲧ ⲛ̀ϫⲱⲣⲓ: ⲛ̀ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲙ̀ⲙⲉⲧⲭⲣⲓⲥⲧⲓⲁⲛⲟⲥ

ⲫⲣⲉϥⲉⲣϩⲉⲙⲓ ⲛ̀ⲧⲁⲛⲍⲏⲃ ⲙ̀ⲙⲉⲑⲛⲟⲩϯ: ⲉⲧⲁϥⲕⲁϣ ⲧⲥⲟⲩⲣⲓ ⲛ̀ⲛⲓⲣⲉⲙⲁⲣⲓⲟⲥ

Ⲧⲱⲃϩ ⲙ̀ⲡⲟ̅ⲥ̅ ⲉϩⲣⲏⲓ ⲉϫⲱⲛ: ⲡⲓⲛⲓϣϯ ⲡⲓⲣⲉϥⲉⲙⲓ ⲛ̀ⲕⲁⲧϩⲏⲧ

Ⲇⲓⲇⲩⲙⲟⲥ ⲡⲓⲃⲉⲗⲗⲉ ⲡⲓⲙⲁⲓⲛⲟⲩϯ: ⲛ̀ⲧⲉϥⲭⲁ ⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲓ ⲛⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ


Ⲇⲟⲝⲟⲗⲟⲅⲓⲁ ⲁⲃⲃⲁ Ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲡⲓϩⲁⲡⲗⲟⲩⲥ


Ⲡⲓϣⲟⲩⲉⲣⲫⲏⲣⲓ ⲙ̀ⲙⲟϥ: ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲁⲅⲱⲛ ⲧⲉϥⲙⲉⲧⲣⲉϥⲥⲱⲧⲉⲙ

ⲡⲓⲃⲁⲗϩⲏⲧ ⲡⲓⲣⲉϥϭⲣⲟ ⲉⲛⲓⲓϧ: ⲡⲓⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥ Ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲡⲓϩⲁⲡⲗⲟⲩⲥ

Ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲁϩⲟ: ϧⲉⲛ ⲧⲉϥϣⲁⲓⲣⲓ ⲁϥⲥⲱⲃⲓ ⲁϥⲭⲁⲥ

ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲥϣⲏⲣⲓ ⲁϥϩⲱⲗ ⲉⲡϣⲁϥⲉ: ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉϥⲛⲏⲃⲙ̀ⲡⲉϥϯϩⲁⲡ ⲉⲣⲟⲥ

Ⲁϥϣⲉ ⲉⲡⲓⲛⲓϣϯ ⲁⲃⲃⲁ Ⲁⲛⲧⲱⲛⲓⲟⲥ: ⲛ̀ⲧⲉϥϣⲟⲡϥ ⲛ̀ⲟⲩⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥ

ⲕⲁⲛⲟⲩⲛ ⲡⲉϥⲁϩⲓ ⲛⲉ ⲟ̅ ⲛ̀ⲣⲟⲙⲡⲓ: ⲁϥϧⲉⲧⲟⲧϥ ⲁϥϫⲉⲙϥ ⲁⲝⲓⲟⲥ

Ⲁϥϥⲁⲓ ϧⲁ ϯⲛⲏⲥⲧⲓⲁ ⲉⲑⲛⲁϣⲧ: ⲛⲉⲙ ⲡⲑⲉⲃⲓⲟ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲣⲉϥⲥⲱⲧⲉⲙ

ⲁϥⲕⲱⲧ ⲛ̀ⲟⲩⲙⲟⲛⲏ ⲁϥⲱⲣϥ ⲛ̀ϧⲏⲧⲥ: ⲁϥϫⲱⲕ ⲙ̀ⲡⲉϥⲇⲣⲟⲙⲟⲥ ⲙ̀ⲙⲁⲩ

ⲭⲉⲣⲉ ⲛⲁⲕ ⲱ ⲡⲓⲁⲥⲕⲏⲧⲏⲥ: ⲡⲓⲫⲁⲛⲱⲣϥ ⲉⲧⲧⲉⲛⲏⲟⲩⲧ

ⲫⲏⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ ⲁⲃⲃⲁ Ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ: ⲫⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛ̀ⲁⲃⲃⲁ Ⲁⲛⲧⲱⲛⲓⲟⲥ

Ⲧⲱⲃϩ ⲙ̀ⲡⲟ̅ⲥ̅ ⲉϩⲣⲏⲓ ⲉϫⲱⲛ: ⲱ ⲡⲓϧⲉⲗⲗⲟⲥ ⲡⲓⲁⲑⲗⲏⲧⲏⲥ

ⲁⲃⲃⲁ Ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲡⲓϩⲁⲡⲗⲟⲩⲥ: ⲛ̀ⲧⲉϥⲭⲁ ⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲓ ⲛⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ


Ⲇⲟⲝⲟⲗⲟⲅⲓⲁ ⲛⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ


Ⲡⲉⲛⲟ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅: ⲙⲁⲣⲉⲕⲁⲣⲉϩ ⲉⲡⲓⲃⲓⲟⲥ: ⲭ̀ⲡⲉⲛⲓⲱⲧ ⲙ̀ⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ: ⲡⲉⲛⲡⲁⲡⲁ ⲁⲡⲁ ⲛ̅ⲓ̅ⲙ̅

Ⲫⲏⲉⲧϩⲉⲙⲥⲓ ϩⲓ ⲡⲓⲑⲣⲟⲛⲟⲥ: ⲙ̀ⲡⲉⲛⲓⲱⲧ ⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ Ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ: ⲡⲓⲑⲉⲟⲣⲓⲙⲟⲥ ⲛ̀ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ: ⲡⲓⲣⲉϥⲓϩⲓⲱϣ ⲛ̀Ⲁⲅⲩⲡⲧⲟⲥ

Ⲉⲧⲁϥϫⲣⲟϥ ϩⲓⲡⲉϥⲑⲣⲟⲛⲟⲥ: ⲛⲉⲙ ⲡⲉϥϣⲫⲏⲣ ⲛ̀ⲗⲉⲓⲧⲟⲣⲅⲟⲥ: ⲁⲡⲁⲛ̅ⲓ̅ⲙ̅ ⲡⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ:ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲥⲁϧ ⲛ̀ⲟⲣⲑⲟⲇⲟⲝⲟⲥ

Ⲉⲧⲁϥϫⲣⲟϥ ϩⲓⲡⲉϥⲑⲣⲟⲛⲟⲥ: ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥϣⲫⲏⲣ ⲛ̀ⲗⲉⲓⲧⲟⲣⲅⲟⲥ: ⲛⲉⲛⲓⲟϯ ⲛⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ: ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲁϧ ⲛ̀ⲟⲣⲑⲟⲇⲟⲝⲟⲥ

Ⲛⲧⲟⲩϩⲓⲱⲓϣ ⲛ̀ⲛⲓⲉⲑⲛⲓⲕⲟⲥ: ⲛⲉⲙ ⲧϫⲟⲙ ⲙ̀ⲡⲓⲡⲁⲣⲁⲕⲗⲏⲧⲟⲥ: ⲛ̀ⲧⲟⲩⲁⲙⲟⲛⲓ ⲙ̀ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ: ⲉⲧⲥⲏⲣ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ

Ϧⲉⲛ Ⲁⲅⲩⲡⲧⲟⲥ ⲛⲉⲙ Ⲗⲓⲃⲓⲁ:ⲛⲉⲙ Ⲁⲓⲑⲓⲟⲡⲓⲁ ⲛⲉⲙ Ⲛⲟⲩⲃⲓⲁ:ⲛⲉⲙ ⲡⲥⲉⲡⲓ ⲛ̀Ⲁⲫⲣⲓⲕⲓⲁ:ⲛⲉⲙϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲃⲁⲕⲓⲛ̀Ⲁⲥⲓⲁ

Ⲛⲉⲙ Ⲉⲩⲣⲱⲡⲏ ⲛⲉⲙ Ⲁⲙⲉⲣⲓⲕⲏ:ⲛⲉⲙ Ⲕⲁⲛⲁⲇⲁ ⲛⲉⲙ Ⲁⲩⲥⲧⲣⲁⲗⲓⲁ:ⲙⲁⲣⲉⲫⲟⲩⲱⲓⲛⲓⲙ̀Ⲙⲁⲥⲓⲁ:ⲙⲟϩⲛ̀ⲧⲟⲩⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ

Ⲛⲧⲟⲩⲧⲁϫⲣⲟ ⲛ̀ⲛⲓⲡⲓⲥⲧⲟⲥ: ⲛ̀ⲧⲟⲩⲑⲉⲃⲓⲟ ⲛ̀ⲛⲓϩⲉⲣⲓⲧⲕⲟⲥ: ⲛ̀ⲧⲟⲩⲧⲥⲁⲃⲟ ⲙ̀ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ: ⲙ̀ⲡⲓⲛⲁϩϯ ⲛ̀ⲟⲣⲑⲟⲇⲟⲝⲟⲥ

Ⲧⲱⲃϩ ⲙ̀ⲡⲟ̅ⲥ̅ ⲉϩⲣⲏⲓ ⲉϫⲱⲛ: ⲡⲉⲛⲓⲱⲧ ⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ ⲛ̀ⲇⲟⲕⲉⲟⲥ: ⲁⲃⲃⲁ ⲛ̅ⲓ̅ⲙ̅ ⲡⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ: ⲛ̀ⲧ̅ⲉ̅ϥ̅ . . .

Ⲧⲱ̅ⲃ̅ : ⲛⲉⲛⲓⲟϯ ⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ ⲛ̀ⲇⲓⲕⲉⲟⲥ: ⲛⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲉⲧⲭⲏ ⲛⲉⲙⲁⲛ: ⲛ̀ⲧ̅ⲉ̅ϥ̅ ...