}PROV?TIA NTE AGGEOC PIPROV?T?C
kev !a
 !a. ~N`hr/i de qen ]mah cnou] `nrompi `nte Darioc `pouro qen pi`abot `mmah!e `ncouai `mpi`abot a oucaji `nte P5 swpi qen `tjij `nAggeoc piprov/t/c efjw `mmoc je `ajoc `nZorobabel `ps/ri `nCalayi/l `ebolqen `tvul/ `nIouda nem I/cou `ps/ri `nIwcedek pinis] `nou/b ekjw `mmoc.
 !b. Nai ne n/etefjw `mmwou `nje P5 Pipantokratwr je pailaoc jw `mmoc je `mpef`i `nje pic/ou `ekwt `m`p/i `mP5.
 !g. Ouoh oucaji `nte P5 swpi qen `tjij `nAggeoc piprov/t/c efjw `mmoc.
 !d. Je an `pc/ou nwten pe eyretetenswpi qen han/i ets/k pa/i de `nyof afsws.
 !e. Ouoh nai ne n/etefjw `mmwou `nje P5 Pipantokratwr je yws `nnetenh/t `enetenmwit.
 6. Aretenci] `nhanm/s ouoh areten`wli `eqoun `nhankouji aretenouwm ouoh euci an aretencw ouoh euyiqi an areten]hi y/nou ouoh `mpeten~qmom `nq/tou ouoh petywou] `nhanbe,/ou`i `eqoun afywou] `eou`acou`i eccouoten.
 !z. Nai ne n/etefjw `mmwou `nje P5 Pipantokratwr je ,w `nnetenh/t hi `nnetenmwit.
 !/. Masenwten `e`pswi `ejen pitwou ouoh kwrj `nhanse ouoh kwt `epi/i ouoh ei`e]ma] `nq/tf ouoh ei`e[i`wou peje P5.
 !y. Aretenjoust `ehanm/s ouoh auerkouji ouoh au`enou `eqoun `epi/i ouoh ainifi `ncwou eybe vai nai ne n/etefjw `mmwou `nje P5 Pipantokratwr je `e~vma je pa/i `fs/f `nywten de teten[oji ~vouai ~vouai `epef/i.
 !i. Eybe vai ec`etahno `nje `tve `ebolha teciw] ouoh `pkahi ef`e`amoni `nn/`esaf`enou `ebol.
 !i!a. Ouoh ei`e`ini `nounif `ejen `pkahi nem `ejen nitwou nem `ejen picou`o nem `ejen pi/rp nem `ejen pineh nem n/`esare `pkahi `enou `ebol nem `ejen nirwmi nem `ejen nitebnwou`i nem `ejen niqici t/rou `nte noujij.
 !i!b. Ouoh afcwtem `nje Zorobabel `ps/ri `nCalayi/l nem I/cou `ps/ri `mIwcedek pinis] `nou/b nem nicwjp t/rou `nte pilaoc `e`t`cm/ `mP5 pounou] nem nicaji `nte Aggeoc piprov/t/c kata ~vr/] etafouorpf harwou `nje P5 pounou] ouoh aferho] `nje pilaoc qath/ `m`pho `mP5.
 !i!g. Ouoh peje Aggeoc piaggeloc `nte P5 `mpilaoc je `anok ] nemwten peje P5.
 !i!d. Ouoh a P5 tounoc pi9 `nte Zorobabel `ps/ri `nCalayi/l `ebolqen `tvul/ `nIouda nem pi9 `nte I/cou `ps/ri `nIwcedek pinis] `nou/b nem pi9 `nte nicwjp `nte nilaoc ouoh ausenwou `eqoun ouoh nau`iri `nni`hb/ou`i qen `p/i `mP5 Pipantokratwr pounou].
kev !b
 !a. Qen cou!k!d `mpi`abot `mmah6 qen ]rompi `mmah!b] hi Darioc `pouro.
 !b. Qen pimah!z de `n`abot `ncou!k!a `mpi`abot afcaji `nje P5 qen `tjij `nAggeoc piprov/t/c efjw `mmoc.
 !g. Je `ajoc `nZorobabel `ps/ri `nCalayi/l `ebolqen `tvul/ `nIouda nem I/cou `ps/ri `nIwcedek pinis] `nou/b nem nicwjp t/rou `nte pilaoc ekjw `mmoc.
 !d. Nim `ebolqen y/nou afnau `epa/i qen pef`wou `nte sorp ouoh pwc `etetennau `erof ]nou `m~vr/] ne efsop an `mpeten`myo.
 !e. Ouoh ]nou jemnom] Zorobabel peje P5 ouoh jemnom] I/cou `ps/ri `nIwcedek pinis] `nou/b ouoh marefjemnom] `nje pilaoc t/rf `nte `pkahi peje P5 ouoh ariou`i je ou/i ]sop nemwten peje P5 Pipantokratwr.
 6. Picaji etaicemn/tf nemwten eretenn/ou `ebol qen </mi ouoh af`ohi `eratf qen tetenm/] `nje pa9 jemnom].
 !z. Eybe vai nai ne n/etefjw `mmwou `nje P5 Pipantokratwr je eti kecop ]namonmen `n`tve nem `pkahi nem ~viom nem petsouwou.
 !/. Ouoh nieynoc t/rou ]na`yroumonmen ouoh eu`ehei `nje `pcwjp `nte nieynoc t/rou ouoh eu`emoh `mpa/i `p`wou peje P5 Pipantokratwr.
 !y.  .. .. .. .. .. ..  .. .. .. .. .. ..  .. .. .. .. ..
 !i. Je ou/i ef`eswpi efoi `nnis] `nje pi`wou `nqa`e `nte pa/i ehote pisorp peje P5 Pipantokratwr ouoh ]na] `nouhir/n/ qen paima peje P5 Pipantokratwr nem ouhir/n/ `m\u,/ euwnq `nouon niben `etahe paervei `eratf.
 !i!a. Qen cou!k!d `mpi`abot `mmah!y qen ]rompi `mmah cnou] hi Darioc a oucaji `nte P5 swpi ha Aggeoc piprov/t/c efjw `mmoc.
 !i!b. Sep niou/b `eounomoc ekjw `mmoc.
 !i!g. Je eswp aresan ourwmi [i `nouaf efouab qen ~vlakh `nte pefhboc ouoh `nte ~vlakh `nte pefhboc [inem ouwik ie ou,ouwm efvoci ie ou/rp ie ouneh ie ,ouwm niben an ef`e[wqem ouoh auerou`w `nje niou/b pejwou je `mmon.
 !i!d. Ouoh peje Aggeoc je eswp aresan ouai efcof ie ou\u,/ ec[aqem `ejen ou\u,/ afsan[i `ebolqen nai t/rou an `fna[wqem ouoh auerou`w `nje niou/b pejwou je `fna[wqem.
 !i!e. Ouoh aferou`w `nje Aggeoc pejaf je pair/] pe pailaoc `mpa`myo peje P5 Pipantokratwr ouoh pair/] ne ni`hb/ou`i `nte noujij ouoh v/eynaqwnt `epima ete`mmau ef`e[wqem eybe nilumma `nte sorp eu`eer`mkah `nh/t `ebolha `pho `nnouqici ouoh naretenmoc] `nn/etcohi qen nipul/.
 !i6. Ouoh ]nou ,a qen petenh/t icjen pai`ehoou nem capswi `mpatou,a ou`wni `ejen ou`wni qen piervei `nte P5 ne `nywten nim pe.
 !i!z. Hote eretenhiou`i `n!k `ncata `niwt `e~qr/i `eouki\el/ ouoh sauer !i `ncata `niwt ouoh saretensenwten `eqoun `epiiom `evenk !n `mmetrit/c `nneh ouoh sauer!k.
 !i!/. Aisari `erwten qen oumetatoutah nem ouji`mveh ouoh ni`hb/ou`i t/rou `nte netenjij qen oual ouoh `mpetenket y/nou haroi peje P5.
 !i!y. Ywt `nnetenh/t icjen pai`ehoou nem menencwf icjen cou!k!d `mpi`abot `mmah!y nem icjen pi`ehoou etauhicen] `nq/tf `mpiervei `nte P5 ,ac qen netenh/t.
 !k. Je an eti cenacouen y/nou hijen pi[nwou ouoh ]bw`n`aloli nem ]bw`nkente nem ]bw`nerman nem niss/n `nte ]bw`njwit n/ete `ncena`en outah `ebol an icjen pai`ehoou ]nacmou `erwou.
 !k!a. Ouoh a oucaji `nte P5 swpi ha Aggeoc piprov/t/c `m~vmah cop!b `ncou!k!d `mpi`abot efjw `mmoc.
 !k!b. Ajoc `nZorobabel `ps/ri `nCanayi/l `ebolqen `tvul/ `nIouda ekjw `mmoc je `anok ]namonmen `n`tve nem pikahi nem ~viom nem petsouwou.
 !k!g. Ouoh ]navwnj `nhanyronoc `nte hanourwou ouoh ]nafw] `ebol `n`tjom `nniourwou `nte nieynoc ouoh ]naouwjp `nhanharma nem n/ethemhem hijwou ouoh eu`e`i `epswi `nje hanhywr nem n/ettal/out `erwou ~vouai ~vouai qen ouc/fi oube pefcon.
 !k!d. Qen pi`ehoou ete`mmau peje P5 Pipantokratwr ]naolk Zorobabel `ps/ri `nCalayi/l pabwk peje P5 ouoh ]na,ak `m~vr/] `noucvragic je ou/i `nyok pe etaicotpk peje P5.