Ⲡⲓⲏⲙⲉⲣⲟⲗⲟⲅⲓⲟⲛ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ

ⲡⲓⲥⲁϫⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ

ⲡⲓⲟϩⲓ ⲉⲣⲁⲧϥ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ


ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲟⲥ ⲛ̀ⲥⲏⲓⲛⲓ ⲓⲙⲓⲗ ⲙⲁϩⲓⲣ ⲓⲥϩⲁⲕ

ⲕⲁϩⲓⲣⲏ ⲧⲱⲃⲓ ⲙ̀ⲙ̅ⲣ̅, ⲓⲁⲛⲟⲩⲁⲓⲣⲓⲟⲥ ⲙ̀ⲡⲭ̅ⲥ̅

ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ

ⲡⲉⲥⲣⲁⲛ

ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲟⲩⲣⲟⲙⲡⲓ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ ⲧⲉ ⲉⲁⲥⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲛⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓϩⲟⲩⲁϯ ⲙ̀ⲫⲁⲣⲁⲱ. ⲉⲧⲁ ϩⲁⲛⲁⲛϣⲟ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ϭⲓ ⲡⲓⲭⲗⲟⲙ ⲃ̀ⲧⲉ ϯⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲓⲁ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲣⲁⲛ ⲙ̀ⲡⲭ̅ⲥ̅ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉ ⲇⲓⲟⲕⲗⲏⲧⲓⲁⲛⲟⲥ ⲡⲟⲩⲣⲟ. ⲁⲩϯⲣⲉⲛ ⲫⲣⲁⲛ ⲛ̀ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ϫⲉ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ. ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲱⲡ ⲛ̀ⲛⲓⲣⲟⲙⲡⲓ ⲓⲥϫⲉⲛ ϩⲏ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⲛ̀ⲧⲉ ⲇⲓⲟⲕⲗⲏⲧⲓⲁⲛⲟⲥ ⲉⲛⲁⲥ ϧⲉⲛ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ 284 ⲙ̀ⲡⲭ̅ⲥ̅.


ⲧⲏⲡⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲉⲥⲉϩⲟⲟⲩ

ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲟⲩⲣⲟⲙⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲏ ⲧⲉ, ⲓⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲧⲁϫⲣⲟ ⲛ̀ϩⲟⲩⲟ ⲟⲩⲣⲟⲙⲡⲓ ⲛ̀ⲥⲓⲟⲩ ⲧⲉ ⲉⲥⲟⲩⲉϩ ⲛ̀ⲥⲁ ⲡⲓϣⲱⲡϣ. ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲟⲛ 365 ⲛ̀ⲉϩⲟⲟⲩ ϧⲉⲛ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ, ⲓⲉ 366 ⲛ̀ⲉϩⲟⲟⲩ ϧⲉⲛ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲑⲁ ⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲟⲩϩⲟ ⲑⲏⲉϣⲁⲥⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲥⲟⲡ ⲛ̀ϥⲧⲟⲉ ⲛ̀ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ.

ⲛⲉⲥⲁⲃⲟⲧ

ⲟⲩⲟⲛ 12  ⲛ̀ⲁⲃⲟⲧ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⲛ̀ⲁⲃⲟⲧ ϧⲉⲛ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲓⲣⲁⲛ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲁⲃⲟⲧ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲕⲁⲧⲁ ϯϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲉⲙϩⲓⲧ.ⲑⲱⲟⲩⲧ, ⲡⲁⲱⲡⲓ (ⲡⲁⲟⲡⲓ), ⲁⲑⲱⲣ, ⲭⲟⲓⲁⲕ, ⲧⲱⲃⲓ ⲉⲙϣⲓⲣ, ⲫⲁⲙⲉⲛⲱⲑ, ⲫⲁⲣⲙⲟⲩⲑⲓ, ⲡⲁϣⲟⲛⲥ, ⲡⲁⲱⲛⲓ, ⲉⲡⲏⲡ, ⲙⲉⲥⲱⲣⲏ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲕⲟⲩⲓϫⲓ ⲛ̀ⲁⲃⲟⲧ ⲉⲧⲉ ⲡⲓ5 ⲓⲉ ⲡⲓ6 ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲧⲉⲩⲧⲉⲣⲟⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ϣⲁⲣⲉ ⲛⲓⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲧⲁⲟⲩⲉ ⲛⲓⲣⲁⲛ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲁⲃⲟⲧ ⲕⲁⲧⲁ ϯϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲫⲣⲏⲥ:ⲑⲟⲟⲩⲧ, ⲡⲁⲁⲡⲉ, ϩⲁⲑⲱⲣ, ⲕⲓⲁϩⲕ, ⲧⲟⲩⲃⲉ, ⲉⲙϣⲓⲣ, ⲡⲁⲣⲙ̅ϩⲁⲧ, ⲡⲁⲣⲙⲟⲩⲧⲉ, ⲡⲁϣⲁⲛⲥ (ⲡⲁϣⲟⲛⲥ), ⲡⲁⲱⲛⲉ, ⲉⲡⲏⲡ, ⲙⲉⲥⲱⲣⲏ ⲉⲡⲁⲅⲟⲩⲙⲉⲛⲟⲛ.

ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲕⲉⲣⲁⲛ ⲙ̀ⲡⲓⲁⲃⲟⲧ ⲉⲡⲏⲡ ⲉⲧⲉ ⲫⲁⲓ ⲧⲁⲯⲁⲧⲉ (ⲧⲁⲡⲥⲟⲧⲉ) ϧⲉⲛ ϯϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲫⲣⲏⲥ ⲓⲉ ⲧⲁⲩⲥⲁϯ (ⲇⲁⲟⲩⲥⲁϯ) ϧⲉⲛ ϯϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲫⲓⲟⲙ. ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲉⲣϣⲁⲩ ⲛ̀ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲙⲟⲩϯ ⲉⲡⲓϩⲟⲩⲓⲧ ⲛ̀ⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲉⲧⲉ ⲥⲟⲩⲁⲓ ⲛ̀ⲑⲱⲟⲩⲧ ⲡⲉ, ϫⲉ ⲡⲓⲭⲗⲟⲙ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ. ⲛ̀ϩⲁⲛⲥⲟⲡ ⲇⲉ ⲛⲁⲩⲙⲟⲩϯ ⲉⲣⲟⲇ ϫⲉ ⲧⲁⲥⲉ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ. ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ⲛⲓϫⲱⲟⲩ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ ⲛⲁⲣⲉ ⲛⲓⲣⲉⲙⲣⲏⲥ ⲉⲣϣⲁⲓ ⲉⲡϩⲓϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ ⲛⲉⲙ ⲡϫⲓⲛϭⲓⲥⲁⲣⲝ ϧⲉⲛ ⲥⲟⲩ7 ⲙ̀ⲫⲁⲣⲙⲟⲩⲑⲓ ⲛ̀ⲧϣⲉⲃⲓⲱ ⲛ̀ⲥⲟⲩ29 ⲙ̀ⲫⲁⲙⲉⲛⲱⲑ. ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⲛⲁⲩⲙⲟⲩϯ ⲉⲡⲁⲓⲁⲃⲟⲧ ⲫⲁⲣⲙⲟⲩⲑⲓ ϫⲉ ⲡⲓⲁⲃⲟⲧ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ. ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲟⲛ 30 ⲛ̀ⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̀ⲁⲃⲟⲧ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲟⲛ 5 ⲓⲉ 6 ⲛ̀ⲉϩⲟⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲩϫⲓ ⲛ̀ⲁⲃⲟⲧ ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⲉⲣⲟϥ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ⲛⲉⲙ ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀.ⲏⲙⲓ ⲉⲧⲥⲁⲣⲏⲥ ϫⲉ ⲉⲡⲁⲅⲟⲩⲙⲉⲛⲱⲛ.

ⲛⲓⲣⲟⲙⲡⲓ ⲛ̀ϩⲁⲡⲗⲟⲩⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲣⲟⲙⲡⲓ ⲛⲁ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲟⲩϩⲟ

ⲟⲩⲟⲛ 5 ⲛ̀ⲉϩⲟⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲩϫⲓ ⲛ̀ⲁⲃⲟⲧ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲛ̀ϩⲁⲡⲗⲏ, ⲛⲉⲙ 6 ⲛ̀ⲉϩⲟⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲩϫⲓ ⲛ̀ⲁⲃⲟⲧ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲑⲁ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲟⲩϩⲟ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲑⲁ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲟⲩϩⲟ ϣⲁⲥⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲥⲟⲡ ⲛ̀ϥⲧⲟⲉ ⲛ̀ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ, ⲉⲧⲉ ⲑⲁⲓ ⲧⲉ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ 3 ⲛ̀ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲛ̀ϩⲁⲡⲗⲟⲩⲛ, ⲟⲩⲟϩ ϣⲁⲩⲧⲟⲩϩⲟ ⲙ̀ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲟⲩϩⲟ ⲉⲡⲓⲕⲟⲩϫⲓ ⲛ̀ⲁⲃⲟⲧ. ⲡⲁⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲟⲩϩⲟ ⲫⲁⲓ ϣⲁⲩⲙⲟⲩϯ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉⲡⲓⲑⲉⲥⲓⲥ.

ⲡⲉⲙⲓ ⲉϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲑⲁ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲟⲩϩⲟ

ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲑⲁ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲟⲩϩⲟ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩ23 ⲧⲉ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲉⲧⲉⲥϣⲱⲡ ⲉⲣⲟⲥ ⲙ̀ⲡϫⲓⲛⲫⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲓⲥ 4 ⲛ̀ⲟⲩⲉϣⲉⲛ ⲥⲱϫⲡ. ⲕⲁⲧⲁ ⲟⲩⲥⲙⲟⲧ 1704/4=426 ⲛ̀ⲟⲩⲉϣⲉⲛ ⲥⲱϫⲡ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩ3 ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ 1704 ⲉⲧⲉ ⲑⲁⲓ ⲧⲉ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ 1707 ⲟⲩⲣⲟⲙⲡⲓ ⲧⲉ ⲉⲑⲁ ⲟⲩⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲟⲩϩⲟ. ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲛⲁⲓ ϩⲁⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲛ̀ϩⲁⲡⲗⲟⲩⲛ ⲛⲉ: 1700, 1701, 1702, 1704, 1705, 1706, 1708, 1709, 1710, 1712, 1713, 1714, 1716, 1717, 1718, 1720, 1720, 1721, 1722

ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲓ ϩⲁⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲉⲛⲁ ⲟⲩⲱϩⲟⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲟⲩϩⲟ ⲛⲉ: 1703, 1707, 1711, 1715, 1719, 1723


ⲛⲓⲥⲏⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ

ⲁ. ⲡ3 ⲛ̀ⲥⲏⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ

ⲛⲓϩⲟⲩⲁϯ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲁⲩⲫⲱϣ ⲛ̀ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲉ3 ⲛ̀ⲥⲏⲟⲩ, ⲉⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲡⲥⲏⲟⲩ ⲛ̀ⲛⲓⲙⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲫⲁ ⲛⲓⲥⲓϯ ⲛⲉⲙ ⲫⲁ ⲛⲓⲁⲏⲣ. ⲕⲁⲧⲁ ϯⲕⲁϩⲥ ⲛⲉⲙ ϯⲭⲣⲏⲥⲓⲥ ⲛ̀ⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ϯⲛⲟⲩ, ⲡⲓϩⲟⲩⲓⲧ ⲛ̀ⲥⲏⲟⲩ ⲉⲧⲉ ⲡⲓⲥⲏⲟⲩ ⲡⲉ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲙⲱⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉ ⲫⲓⲁⲣⲟ ⲫⲏⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ϯⲁⲙⲏⲓⲣⲓ (ⲧⲉⲙⲏⲣⲉ) ϥⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲡϣⲁⲓ ⲙ̀ⲙⲓⲭⲁⲏⲗ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲥⲟⲩ12 ⲙ̀ⲡⲁⲱⲛⲓ ⲟⲩⲟϩ ϥⲙⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁ ⲥⲟⲩ9 ⲙ̀ⲡⲁⲟⲡⲓ. ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲙⲁϩ2, ⲡⲥⲏⲟⲩ ⲡⲉ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲥⲓϯ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲓⲙ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲣⲱⲧ ⲛ̀ⲧⲉ ⲧⲕⲟⲓ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲥⲟⲩ10  ⲙ̀ⲡⲁⲟⲡⲓ ϣⲁ ⲥⲟⲩ10 ⲛ̀ⲧⲱⲃⲓ, ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲙⲁϩ3, ⲡⲥⲏⲟⲩ ⲡⲉ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲁⲏⲣ ⲛ̀ⲧⲉ ⲧⲫⲉ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲡϣⲁⲓ ⲛ̀ϯⲉⲡⲓⲫⲁⲛⲓⲁ ϧⲉⲛ ⲥⲟⲩ11 ⲛ̀ⲧⲱⲃⲓ ϣⲁ ⲥⲟⲩ11 ⲙ̀ⲡⲁⲱⲛⲓ. ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ϣⲁⲣⲉ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ϣⲗⲏⲗ ⲉϩⲣⲏⲓ ⲉϫⲉⲛ ϯⲁⲙⲏⲓⲣⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲥⲏⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲙⲱⲟⲩ, ⲛⲉⲙ ⲉϫⲉⲛ ⲛⲓⲥⲓϯ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲓⲙ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲣⲱⲧ ⲛ̀ⲧⲉ ⲧⲕⲟⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲥⲏⲟⲩ ⲛ̀ⲛⲓⲥⲓϯ, ⲛⲉⲙ ⲉϫⲉⲛ ⲛⲓⲁⲏⲣ ⲛ̀ⲧⲉ ⲧⲫⲉ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲕⲁϩⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲥⲏⲟⲩ ⲛ̀ⲛⲓⲁⲏⲣ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲟⲩⲧⲁϩ.

ⲃ. ⲡⲓ4 ⲛ̀ⲥⲏⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ

ⲓⲥϫⲉⲛ ⲛⲓϫⲱⲟⲩ ⲛ̀ϩⲟⲩⲁϯ ⲁⲩⲥⲱⲟⲩⲛ ⲟⲛ ⲛ̀4 ⲛ̀ⲥⲏⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ, ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ⲛⲓϣⲉⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲛⲁ ⲑⲙⲏϯ ⲁⲛⲉⲣⲭⲣⲁⲥⲑⲉ ⲙ̀ⲡⲁⲓϫⲓⲛⲫⲱϣ ⲡⲓ4 ⲇⲉ ⲛ̀ⲥⲏⲟⲩ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ϯⲫⲣⲱ, ϯⲁⲛⲟⲓⲝⲓⲥ (ⲡⲓⲉⲁⲣ), ⲡⲓϣⲱⲙ, ⲡⲓϩⲱ ⲛϣⲱⲙ ϣⲁⲩⲙⲟⲩϯ ⲉⲡⲓϩⲉ ⲛ̀ϣⲱⲙ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ϫⲉ ⲡⲑⲓⲛⲟⲡⲟⲣⲟⲛ.

ⲛⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲁⲛϣⲁϣϥ

ϣⲁⲩⲙⲟⲩϯ ⲉⲡⲓⲁⲛ7 ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ϫⲉ ϯⲉⲃⲇⲟⲙⲁⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲁⲛ7:

ϯⲕⲩⲣⲓⲁⲕⲏ, ⲡⲓⲥⲛⲁⲩ, ⲡⲓϣⲟⲙⲧ, ⲡⲓϥⲧⲱⲟⲩ, ⲡⲓⲧⲓⲟⲩ,, ϯⲡⲁⲣⲁⲥⲕⲉⲩⲏ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ. ϯⲕⲩⲣⲓⲁⲕⲏ ϣⲁⲩⲙⲟⲩϯ ⲉⲣⲟⲥ ⲟⲛ ϫⲉ ⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̀ⲕⲩⲣⲓⲁⲕⲟⲛ ⲓⲉ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ. ⲡⲓ2 ⲉⲧⲉ ⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̀ⲡ2 ⲓⲉ ⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̀ⲙⲁϩ2 ϣⲁⲩⲙⲟⲩϯ ⲉⲣⲟϥ ⲟⲛ ϫⲉ ⲫⲟⲟⲩ ⲛ̀ⲁⲃⲓⲧ (ⲁⲣⲏⲟⲩ ⲁⲩϫⲉⲣⲉ ⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̀ⲡⲓⲓⲟϩ) ⲡⲓ ϣⲁⲩⲙⲟⲩϯ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̀ⲡ3 ⲓⲉ ⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̀ⲙⲁϩ3, ⲡⲓ4 ϣⲁⲩⲙⲟⲩϯ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̀ⲡ4 ⲓⲉ ⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̀ⲙⲁϩ4, ⲡⲓ5 ϣⲁⲩⲙⲟⲩϯ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̀ⲡ5 ⲓⲉ ⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̀ⲙⲁϩ5, ϯⲡⲁⲣⲁⲥⲕⲉⲩⲏ ϣⲁⲩⲙⲟⲩϯ ⲉⲣⲟⲥ ⲟⲛ ϫⲉ ⲡⲓ6 ⲓⲉ ⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̀ⲡ6 ⲓⲉ ⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̀ⲙⲁϩ6. ϯⲡⲁⲣⲁⲥⲕⲉⲩⲏ ⲟⲩⲣⲁⲛ ⲛ̀ⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ⲡⲉ ⲉϥⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ϯⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ ⲉϣⲁⲩⲟⲩⲁϩⲙⲉϥ ϫⲉ ⲡⲓⲥⲟⲃϯ, ⲉⲑⲃⲉ ϫⲉ ϯⲡⲁⲣⲁⲥⲕⲉⲩⲏ ⲛⲉ ⲟⲩⲉϩⲟⲟⲩ ⲡⲉ ⲙ̀ⲡⲁⲣⲁⲥⲕⲉⲩⲏ (ⲉⲧⲉ ⲡⲓⲥⲟⲃϯ) ⲡⲉ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉϥϧⲁϫⲱϥ ⲙ̀ⲡⲓⲙⲧⲟⲛ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ. ⲡⲓⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲟⲩⲣⲁⲛ ⲛ̀ϩⲉⲃⲣⲉⲟⲥ ⲡⲉ ⲉϣⲁⲩⲟⲩⲁϩⲙⲉϥ ϫⲉ ⲡⲓⲙⲧⲟⲛ. ϣⲁⲩⲙⲟⲩϯ ⲉⲣⲟϥ ⲟⲛ ϫⲉ ⲡⲓ7 ⲓⲉ ⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̀ⲙⲁϩ7.

ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲱⲙⲁⲓⲕⲏ

ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲱⲙⲁⲓⲕⲏ ⲟⲩⲣⲟⲙⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲏ ⲧⲉ, ⲟⲩⲟϩ ⲁⲛⲓⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲥⲱⲟⲩⲛ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ⲟⲛ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲛⲓϫⲱⲟⲩ ⲛ̀ⲣⲱⲙⲉⲟⲥ, ⲟⲩⲟϩ ϣⲁⲩⲉⲣⲭⲣⲁⲥⲑⲉ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϯⲛⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲥⲁⲃⲟⲧ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧϩⲟⲩⲟ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲙⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϩⲟⲧⲉ ⲛⲓⲁⲃⲟⲧ ⲛ̀ⲧⲉ ⲧⲟⲩⲣⲟⲙⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ. ⲛⲓⲣⲁⲛ ⲇⲉ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲁⲃⲟⲧ ⲛ̀ⲣⲱⲙⲉⲟⲥ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ: ⲓⲁⲛⲟⲩⲁⲣⲟⲥ, ⲫⲉⲃⲣⲟⲩⲁⲣⲓⲟⲥ, ⲙⲁⲣⲧⲓⲟⲥ, ⲁⲃⲣⲓⲗⲗⲓⲟⲥ, ⲙⲁⲓⲟⲥ, ⲓⲟⲩⲛⲓⲟⲥ, ⲓⲩⲟⲗⲓⲟⲥ, ⲁⲩⲅⲟⲩⲥⲧⲟⲥ, ⲥⲉⲃⲧⲉⲙⲃⲉⲣⲓⲟⲥ, ⲟⲕⲧⲟⲃⲣⲓⲟⲥ, ⲛⲓⲉⲙⲃⲣⲓⲟⲥ, ⲛⲉⲙ ⲇⲉⲕⲉⲙⲃⲣⲓⲟⲥ. ⲟⲩⲟⲛ 31 ⲛ̀ⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲁⲃⲟⲧ: ⲓⲁⲛⲟⲩⲁⲣⲟⲥ, ⲙⲁⲣⲧⲓⲟⲥ, ⲙⲁⲓⲟⲥ, ⲓⲩⲟⲗⲓⲟⲥ, ⲁⲩⲅⲟⲩⲥⲧⲟⲥ, ⲟⲕⲧⲟⲃⲣⲓⲟⲥ,ⲛⲉⲙ ⲇⲉⲕⲉⲙⲃⲣⲓⲟⲥ. ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲟⲛ 30 ⲛ̀ⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲫⲟⲩⲁⲓ ⲫⲟⲩⲁⲓ ⲛ̀ⲛⲓⲁⲃⲟⲧ ⲁⲃⲣⲓⲗⲗⲓⲟⲥ, ⲓⲟⲩⲛⲓⲟⲥ, ⲥⲉⲡⲧⲉⲙⲃⲣⲓⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲟⲉⲙⲃⲣⲓⲟⲥ. ⲡⲓⲁⲃⲟⲧ ⲇⲉ ⲫⲉⲃⲣⲟⲩⲁⲣⲓⲟⲥ ⲟⲩⲟⲛ 28 ⲛ̀ⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̀ϧⲏⲧϥ ⲓⲉ 29 ⲛ̀ⲉϩⲟⲟⲩ ϧⲉⲛ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲑⲁ ⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲟⲩϩⲟ ⲉⲧⲉ ⲑⲁⲓ ⲧⲉ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲉⲧⲉⲥϣⲱⲡ ⲉⲣⲟⲥ ⲙ̀ⲡϫⲓⲛⲫⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲓⲥ 4 ⲛ̀ⲟⲩⲉϣⲉⲛ ⲥⲱϫⲡ. ⲧⲁⲫⲉ ⲇⲉ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲱⲙⲁⲓⲕⲏ ⲥⲟⲩⲁⲓ ⲛ̀ⲓⲁⲛⲟⲩⲁⲣⲓⲟⲥ ⲡⲉ. ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲭⲗⲟⲙ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲉⲧⲉ ⲥⲟⲩⲁⲓ ⲛ̀ⲑⲱⲟⲩⲧ ⲡⲉ, ϣⲁϥϣⲱⲡⲓ ϯⲛⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲥⲟⲩ11 ⲛ̀ⲥⲉⲡⲧⲉⲙⲃⲣⲓⲟⲥ ⲓⲉ ϧⲉⲛ ⲥⲟⲩ12 ⲛ̀ⲥⲉⲡⲧⲉⲙⲃⲣⲓⲟⲥ ϧⲉⲛ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲉⲧⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲑⲁ ⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉⲡⲓⲑⲉⲥⲓⲥ.

ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲛ̀ⲁⲣⲁⲃⲓⲕⲏ

ⲁⲩⲥⲱⲟⲩⲛ ⲛ̀ϫⲉ ⲛⲓⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲟⲛ ⲛ̀ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲛ̀ⲁⲣⲁⲃⲓⲕⲏ ⲉⲧⲉ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲥⲁⲣⲁⲅⲉⲛⲟⲥ ⲧⲉ, ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲉⲣⲭⲣⲁⲥⲑⲉ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ⲛ̀ϩⲁⲛⲥⲟⲡ ⲓⲥϫⲉⲛ ϯⲕⲁⲧⲁⲕⲧⲏⲥⲓⲥ ⲛ̀ⲁⲣⲁⲃⲓⲕⲏ ⲛ̀ⲧⲉ ⲭⲏⲙⲓ. ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲛ̀ⲁⲣⲁⲃⲓⲕⲏ ⲟⲩⲣⲟⲙⲡⲓ ⲛ̀ⲓⲟϩ ⲧⲉ, ⲉⲣⲉ 12 ⲛ̀ⲁⲃⲟⲧ ⲛ̀ⲓⲟϩ ⲛ̀ϧⲏⲧⲥ ⲛⲉⲙ 28 ⲓⲉ 29 ⲓⲉ 30 ⲛ̀ⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲫⲟⲩⲁⲓ. ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲡⲓϣⲓⲁⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲁⲃⲟⲧ ⲛ̀ⲓⲟϩ 29 ⲛ̀ⲉϩⲟⲟⲩ ⲡⲉ ⲛⲉⲙ 12 ⲛ̀ⲟⲩⲛⲟⲩ ⲛⲉⲙ 34 ⲛ̀ⲥⲟⲩⲥⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲣⲉⲥⲟⲩⲥⲟⲩ 2 ⲛⲉⲙ 81 ⲛⲓⲥ ϣⲉ ⲛ̀ⲣⲉⲥⲟⲩⲥⲟⲩ. ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲛ̀ⲓⲟϩ ⲛ̀ⲁⲣⲁⲃⲓⲕⲏ ⲉⲥϫⲟϫⲉⲃ ⲉϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲏ ⲛⲁⲩ ⲛ̀ⲉϩⲟⲟⲩ ⲓⲉ ⲛ̀ⲉϩⲟⲟⲩ ϧⲉⲛ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲏ ⲑⲁ ⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉⲡⲓⲑⲉⲥⲓⲥ. ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲛ̀ⲁⲣⲁⲃⲓⲕⲏ ⲟⲩⲣⲟⲙⲡⲓ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ ⲧⲉ, ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲩⲱⲡ ⲛ̀ⲛⲓⲣⲟⲙⲡⲓ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲡⲓⲟⲩⲱⲧⲉⲃ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̀ⲧⲉ ⲙⲟϩⲁⲙⲙⲉⲧ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥϣⲫⲏⲣ ⲉⲁⲗⲙⲁⲧⲓⲛⲉ ϧⲉⲛ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ 622 ⲙ̀ⲡⲭ̅ⲥ̅. ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲓⲣⲁⲛ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲁⲃⲟⲧ ⲛ̀ⲁⲣⲁⲃⲓⲕⲏ ⲕⲁⲧⲁ ϭⲙⲉⲧⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ⲉⲧⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ϯⲛⲓϣϯ ⲙ̀ⲙⲟⲩⲕⲓ ⲙ̀ⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲉⲙϩⲓⲧ: ⲁⲛⲑⲓⲙⲟⲥ, ⲥⲓⲃⲓⲣ, ⲑⲓⲛⲓⲡⲟⲣⲓⲥ ⲙⲟⲛⲁⲥ, ⲑⲓⲛⲓⲡⲟⲣⲓⲥ ⲇⲓⲟⲥ, ⲇⲓⲧⲓⲟⲥ ⲙⲟⲛⲁⲥ, ⲇⲓⲧⲓⲟⲥ ⲇⲓⲟⲥ, ⲣⲓⲃⲓⲟⲥ ⲥⲉⲃⲓⲕⲟⲛ, ⲣⲁⲍⲓⲃⲟⲛ (ⲣⲁⲙⲃⲓⲍⲱⲛ), ⲍⲁⲃⲓⲗⲟⲥ, ⲁⲑⲣⲓⲟⲥ, ⲁⲣⲃⲓⲕⲟⲥ.