Coptic Doxologies
 
 
 • Trisagion, Hail to Thee & the Creed
 • Before psalms in Matins & Epistle to Ephesians
 • Verses of the Bell
 • Vespers Prayer
 • Praise of the Angels
 • General Apostles Martyrs
  Saints Feasts and Fasts Doxologies 


  Tri[ajion

  AioU oQeoU ajioU i[c=o=croU ajioU aqanatoU oek parqeno=o=c jenneqhU eleh[on hmaU

  AjioU oQeoU ajioU i[c=o=croU ajioU aqanatoU o[ta=o=crwqiU di hmaU eleh[on hmaU

  AjioU oQeoU ajioU i[c=o=croU ajioU aqanatoU oana[taU ek twn nekrwn kai anelqwn ic to=o=cU o=o=cranoU eleh[n hmaU

  Do,a Patri ke ¢iw ke ajiw Pne=o=cmati @ kai n=o=cn kai ai ke iU to=o=cU ewnaU ewnwn amhn. Ajia triaU eleh[on hmaU panjia triaU eleh[on hmaU ]`triac =e=;u nai nan.

  P=o=c ,a nennobi nan ebol P=o=c ,a nenparaptwma nan ebol P=o=c jem`psini `nnyetswni `nte peklaoc mata[wou e;be pekran =e=;u. Nenio] nem nen`cnyou etauenkot P=o=c ma`mton `nnou'u,y. Pia;nobi P=o=c nai nan pia;nobi P=o=c ariboy;in eron sep nen]ho erok. Je vwk pe piwou nem piamahi nem pi`triac agioc K=o=crie eleh[on K=o=crie eleh[on K=o=crie e=o=cloji[on amhn

  Ariten `n`m`psa `njoc qen ouse`phmot je@

  Peniwt etqen niviyoui mareftoubo `nje pekran marec`i `nje tekmetouro@ petehnak marefswpi `m`vry] qen `tve nem hijen pikahi penwik `nte rac] myif nan `mvoou ouoh ,a nyeteron nan ebol `m`vry] hwn `nten,w `nnyete ouon `ntan erwou@ ouoh `mperenten eqoun `epiracmoc@ alla nahmen ebolha pipethwou qen P=,c I=yc pen=o=c je ;wk te ]metouro nem ]jom nem pi`wou sa eneh amyn


  <ere ne ten]ho ero w ;y=e=;u e;meh `n`wou
  ]par;enoc `ncyou niben ]macnou] `;mau `mP=,c.
  Aniou`i `nte`proceu,y `e`pswi ha pesyri `mmenrit
  `ntef,a nennobi nan ebol.
   

  P=,c pennou] ]par;enoc =e=;u.
  Ma]ho `eP=o=c `e`hryi ejwn `ntefer ounai nem nen'u,y
  `ntef,a nennobi nan ebol.
  }par;enoc Mariam ];eotokoc =e=;u

  ]`proctatyc. etenhot `nte `pgenoc `nte ]metrwmi.
  Ari`precbeuin `e`hryi ejwn nahren P=,c vyetare`jvof
  hopwc `ntefer`hmot nan `m`p,w ebol `nte nennobi.
  ,ere `psousou `nte pengenoc are`jvo nan `nEmmanouyl.

  Ten]ho arepenmeui w ]`procatayc etenhot
  nahren pen=o=c I=yc P=,c `ntef,a nennobi nan ebol.


  Pinah] `no;rodoxon

  Qen oume;myi tennah] `eounou] `nouwt `viwt pipantokratwr vyetaf;amio `n`tve nem `pkahi nyetounau erwou nem nyete `ncenau erwou an. Tennah] eou=o=c `nouwt I=yc P=,c `psyri `mV] pimonogenyc pimici ebolqen `viwt qajen niewn tyrou. Ououwini ebolqen ououwni ounou] `nta`vmy ebolqen ounou] `nta`vmy oumici pe ou;amio an pe oumooucioc pe nem `viwt vyeta hwb niben swpi ebolhitotf . Vai ete e;byten anon qa nirwmi nem e;be penoujai af`i epecyt eblqen `tve af[icarx ebolqen Maria ]par;enoc ouoh aferrwmi. Ouoh auerctaurwnin `mmof `e`hryi ejwn nahren Pontioc Pilatoc afsep`mkah ouoh aukocf. Ouoh aftwnf ebolqen nye;mwout qen pi`ehoou `mmah=g kata ni`gravy. Afsenaf `e`pswi enivyou`i afhemci caou`i nam `mpeviwt. Ke palin efnyou qen peywou e]hap enyetonq nem nye;mwout vyete tefmetouro `na;mounk pe. Ce tennah] `epi=p=na =e=;u P=o=c `nref] `m`pwnq vye;nyou ebolqen `viwt. Ceouwst `mmof ce]wou naf nem `viwt nem `psyri vyetafcaji qen ni`provytyc. Eou`i `n`agia `nka;oliky `napoctoloky `n`ekklycia. Tenermologin `nouwmc `nouwt `e`p,w ebol `nte ninobi. Tenjoust qa`thy `n]anactacic `nte nirefmwout nem piwnq `nte piewn e;nyou amyn.


  Amwini marenoust amwini maren ]ho `eP=,=c Pennou]
  Amwini marenoust amwini maren ]ho `eP=,=c Penouro
  Amwini marenoust amwini maren ]ho `eP=,=c Pen=c=w=r

  Pen=o=c I=yc P=,c pologoc `nte V] pennou] hiten ni`precbia `nte ]agia Maria nem ny=e=;u `ntak areh eron ouoh maren]wou `nouwou `enanef ouoh nai nan kata pekouws sa `eneh@ piejwrh afcini tensep`hmot `ntotk `P=o=c ouoh ten]ho erok e;rekareh eron qen pai`ehoou vai enoi `na;nobi ouoh matoujon

  `Proc Eveciouc kev =d =a@ =e 


  }]ho oun erwten anok petconh qen P=o=c `emosi kata `pem`psa `nte pi;whem vyetau;ahem ;ynou erof. ""Qen ;ebio `nhyt niben nem oumetremraus nem oumetrefwou`nhyt eretenera`ne,ec;e `nneteneryou qen ouagapy. Eretenyic `e`areh `e]metouai `nte pi=p=n=a qen pimour etjyk `ebol `nte ]hiryny. Ocwma `nouwt nem ou=p=n=a `nouwt kata `vry] on `etau;ahem ;ynou qen ouhelpic `nouwt `nte peten;whem. Ou=o=c `nouwt ounah] `nouwt ouwmc `nouwt.
  Ebolqen pinah] `nte ]ekklycia

  Ouai pe V] `viwt `nte ouon niben ouai on pe pefsyri I=yc P=,c pilogoc etaf[icarx afmou ouoh aftwnf ebolqen nye;mwout qen pi`ehoou `mmah=g aftounoucten nemaf ouai pe pi=p=n=a =e=;u `mparakalyton ouai rw on pe qen tefhupocatatic efnyou `ebolqen `viwt eftoubo `n]`ktycic tyrc ef`tcabo `mmon `eoust `n]triac =e=;u qen oume;nou] `nouwt nem ouvucic `nouwt tenhwc eroc ten`cmou eroc sa `eneh amyn


  Verses of the bell
  Tenouwst `m`Viwt nem `Psyri nem P=p=na =e=;u }`triac =e=;u `n~omooucioc

  `Anon qa nilaoc `n~,ricti`anoc vai gar pe Pennou] `n'aly;inoc
  Ouon ouhelpic `ntan qen ni=e=;u Mari`a `ere V] nai nan hiten nec~precbi`a

  <ere ne Mari`a ][rompi e;necwc ;yetacmici nan `mV] pilogoc

  Hiten ni`precbi`a `nte niar,yaggeloc =e=;u Mi,ayl nem Gabriyl nem Ravayl nem Couriyl P=o=c `a=ri`hmot...
  Hiten ni`precbi`a `nte pi=d `nzwon `n'acwmatoc nem pi=kd `m`precbuteroc P=o=c `a=r=i=h=m=ot...
  Hiten ni`precbi`a `nte ni~;ronoc nimet=o=c nijom Ni,eroubim nem Niceravim P=o=c `a=r=i=h=m=ot...
  Hiten ni`precbi`a `nte nictrati`a `naggelikon nem nitagma `n~epouranion P=o=c `a=r=i=h=m=ot...
  Hiten ni`precbi`a `nte pi`prodromoc `mbaptictyc Iwannyc piref]wmc P=o=c `a=r=i=h=m=ot...
  Hiten ni`precbi`a `nte pi=r=md `nso nem pipar;enoc `neuaggelictyc P=o=c `a=r=i=h=m=ot...
  Hiten nieu,y `nte na=o=c `nio] `napoctoloc nem `pcepi `nte nima;ytyc P=o=c `a=r=i=h=m=ot...
  Hiten nieu,y `nte pi;e~wrimoc `neuaggelictyc Markoc pi~apoctoloc P=o=c `a=r=i=h=m=ot...
  Hiten nieu,y `nte piar,ydi`akwn et`cmarwout `Ctevanoc pisorp `mmarturoc P=o=c `a=r=i=h=m=ot...
  Hiten nieu,y `nte pia;lovoroc `m¢ pa=o=c `pouro Gewrgioc P=o=c `a=r=i=h=m=ot...
  E;renhwc `erok nem Pekiwt `n'aga;oc nem P=p=na =e=;u je ak~i akcw] `mmon.  Tenouwst `m`Viwt nem `Psyri nem P=p=na =e=;u }`triac =e=;u `n~omooucioc

  `Anon qa nilaoc `n~,ricti`anoc vai gar pe Pennou] `n'aly;inoc
  Ouon ouhelpic `ntan qen ni=e=;u Mari`a `ere V] nai nan hiten nec~precbi`a

  <ere ne Mari`a ][rompi e;necwc ;yetacmici nan `mV] pilogoc

  Hiten ni~precbi`a `nte niar,yaggeloc =e=;u Mi,ayl nem Gabriyl nem Gabriyl nem Ravayl nem Couriyl pi=d `nzoun `n~acwmatoc nem pi=dk `m'precbuteroc ni~;ronoc nimet=o=c nijom Ni,eroubim nem Niceravim nictrati`a `naggelikon nem nitagma `n`epouranion pi~prodromoc `mbaptictyc Iwannyc piref]wmc pi=r=md `nso nem pipar;enoc `neuaggelictyc P=o=c `a=r=i=h=m=ot...
  Hiten nieu,y `nte na=o=c `nio] `n`apoctoloc nem `pcepi `nte nima;ytyc pi;e`wrimoc `neuaggelictyc Markoc pi`apoctoloc piar,ydi~akwn et`cmarwout `Ctevanoc pisorp `m¢ pia;lovoroc `1m¢ pa¢ `pouro Gewrgioc :eodwroc nem Leontioc nem Panikaroc Vilopatyr Merkourioc nem `apa Myna nem `apa Biktwr kuri `Klaudioc nem Vilo;eoc nem `Apa ic,uron nem `apa Icaak pia;lovoroc `m¢ Kocma nem nef~cnyou nem toumau abba Carapamwn pi`epickopoc nem "ate nem Gallinikoc abba Pirwou nem `A;wm nem I=wa nem Cumewn Barbara nem Iouli`any nem Dumi`any nem ~p,oroc tyrf `nte nimarturoc P=o=c `a=ri..
  Hiten nieu,y `nte peniwt Antwnioc nem pi~;myi abba Paule pi=g =e=;u abba Makari nem nousyri t`n'ctaurovoroc peniwt abba Paqwmioc nem :e'odwroc pefma;ytyc abba Senou] piar,yman`drityc nem abba Byca pefma;ytyc na=o=c `nio] `nhygoumenoc abba I=wa nem abba Daniyl na=o=c `nio] `mmainousyri abba Piswi nem abba Paule nenio] =e=;u `nrwmeoc Maximoc nem Doumetioc pi=m; `mmarturoc niqelloi `nte sihyt pijwri =e=;u abba Mwcy nem I=wa pi,ame abba Camouyl pi~omologityc nem Iouctoc nem `Apollo nefma;ytyc abba Parcwma pirefbys nem peniwt abba Teji ni,oroc `nte ni`ctaurovoroc nem ni~;myi nem nidikeoc ny=e=;u `nte pai'ehoou piouai piouai kata pefran P=o=c 'ari'hmot nan `mpi,w ~ebol `nte nennobi
  E;renhwc 'erok...


  Tenouwst `m`Viwt nem `Psyri nem P=p=na =e=;u }`triac =e=;u `n~omooucioc

  `Anon qa nilaoc `n~,ricti`anoc vai gar pe Pennou] `n'aly;inoc
  Ouon ouhelpic `ntan qen ni=e=;u Mari`a `ere V] nai nan hiten nec~precbi`a

  <ere ne Mari`a ][rompi e;necwc ;yetacmici nan `mV] pilogoc

  Pouro `nte ]hiryni...
  Jwr ~ebol `nnijaji...
  Emmanouyl Pennou]...
  'Ntef~cmou ~eron tyren...
  Tenouwst `mmok 'w P=,c...

  E;be vai ten]'wou naf enws 'ebol enjw `mmoc je 'k'cmarwout 'w Pa=o=c I=yc je auask akcw] `mmon

  E;be vai ten]`wou naf enws 'ebol enjw `mmoc je ~k~cmarwout 'w Pa=o=c I=yc je aktwnk akcw] `mmon.


  }doxologia `nte sorp
  - y,oc Adam -

  Tenouwst `mviwt nem `psyri nem p=i=p=na =e=;=u ,ere ]ekklycia@ `pyi `nte niaggeloc

  Hiten noueu,y@ P=,=c penouro ari ounai neman@ qen tekmetouro


  Piouwini `ntavmyi@ vyeterouwini erwmi niben@ e;nyou epikocmoc

  Aki$ epikocmoc@ hiten tekmetmairwmi A]ktycic tyrc@ ;elyl qen pekjini

  Akcw] `nAdam@ ebolqen ]apaty aker Eua `nremhe@ qen ninakhi `nte vmou

  Ak] nan `m=p=n=a@ `nte ]metsyri enhwc encmou erok@ nem nekaggeloc

  Qen `pjin;refi nan eqoun@ `nje vnau `nswrp w =P=,=c pennou]@ piouwini `ntavmyi

  Marousai `nqyten@ `nje nilogicmoc `nte piouwini ouoh `mpen;refhobcten@ `nje `p,aki `nipa;oc

  Hina `ntenhwc erok@ `nnoytoc nem D=a=d enws oubyk@ ouoh enjw `mmoc

  Je auersorp `mvoh@ `nje nabal `m`vnau `nswrp eermeletan@ qen nekcaji tyrou

  Cwtem etencmy@ kata peknis] `nnai nahmen p=o=c pennou]@ kata nekmetsenhyt

  V] pifairwous@ `nreferpa;nanef pireferoikonomin@ `nnefcwtp `nkalwc

  Pireferhemi etjor@ `nnyetauvwt harof `vre[isswou `nte ouon niben@ nohem `ntououjai

  Qen tekmet=,=r=c@ akcob] nan `mpiejwrh ari`hmot nan `mpaiehoou@ enoi `na;nobi

  E;rener`pem`psa@ efai `nnenjij e`pswi harok `mpekm;o@ ,wric jwnt nem mokmek efhwou

  Qen taihanatooui@ coutwn nenmwit eqoun nem nenmwit ebol@ qen `pounof `nte tekckepy.

  E;renjw `ntekme;myi@ `n`ehoou niben `ntenhwc etekjom@ nem dauid pi`provytyic.

  Je qen tekhiryny@ =P=,=c Pen=c=w=r anenkot antwoun@ je anerhelpic erok

  Hyppe oupe;nanef@ ie oupetholj ebyl e`p]ma] `nhancnyou@ eusop hi ouma

  Euercumvwnin@ qen ouagapy `mmyi `neuaggeliky@ kata niapoctoloc

  M`vry] `mpicojen@ e]ave `mP=,=c efnyou ejen ]mort@ sa eqryi eni[alauj

  Ef;whc `mmyni niben@ niqelloi nem nialwoui nem niqelsiri@ nem nidiakonictyc

  Nai etafhotpou eucop@ `nje pi=p=m=a =e=;=u `mvry] `nouku;ara@ eucmou eV] `ncyou niben

  Qen han'almoc nem hanhwc@ nem hanhwdy `m=p=n=atikon `mpiehoou nem piejwrh@ qen ouhyt `nata,arwf  E;be ]rwouni Maria

  N;o ;mau `mpiouwini@ ettaiyout `mmacnou] arefai qa pilogoc@ pia,writoc

  Menenca ;remacf@ areohi ereoi `mpar;enoc qen hanhwc nem hancmou@ ten[ici `mmo

  Je `n;of qen pefouws@ nem `p]ma] `mpefiwt nem pi=p=n=a =e=;=u@ afi$ afcw] `mmon

  Anon hwn tentwbh@ e;rensasni eunai hiten neprecbia@ `ntotf `mpimairwmi


  E;be ]rwouni Maria on

  Apic;oinoufi etcwtp@ `nte tepar;enia afsenaf e`pswi@ sa pi;ronoc `mviwt

  Ehote pic;oinoufi@ `nte ni,eroubim nem niceravim@ Maria ]par;enoc

  Ariprecbeuin ejwn@ w ;ye;meh `nhmot nahren pen=c=w=r@ pen=o=c I=y=c P=,=c

  Hopwc `nteftajron@ qen pinah] etcoutwn ouoh `ntefer`hmot nan@ `mpi,w ebol `nte nennobi

  Hiten niprebia@ `nte ];eotokoc =e=;=u Maria p=o=c ari`hmot nan@ `mpi,w ebol `nte nennobi  E;be niaggeloc

  Hanana `na@ nem han;ba `n;ba `nra,yaggeloc nem aggeloc euouab

  Euohi eratou@ `mpem;o `mpi;ronoc `nte pipantokratwr@ euws ebol eujw `mmmoc

  Je ,ouab ,ouab@ ,ouab qen oume;myi piwou nem pitaio@ erprepi `n]triac

  Hiten niprecbia@ `nte p,oroc tyrf `nte niaggeloc p=o=c ari`hmot nan@ `mpi,w ebol `nte nennobi  E;be niapoctoloc

  Nennio] `napoctoloc@ auhiwis qen nie;noc@ qen pieuaggelion@ `nte I=y=c P=,=c

  Apouqrwou senaf@ hijen `pkahi tyrf ouoh noucaji auvoh@ sa auryjc `n]oikoumeny

  Hiten nieu,y@ `nte na=o=c `nio] `napoctoloc p=o=c ari`hmot nan@ `mpi,w ebol `nte nennobi  E;be ni¢

  Han,lom `natlwm@ aftyitou `nje p=o=c hijen `p,oroc tyrf@ `nte ni¢

  Aftoujwou afnahmou@ je auvwt harof auersai nemaf@ qen tefmetouro

  Hiten nieu,y@ `nte p,oroc tyrf `nte ni¢ p=o=c ari`hmot nan@ `mpi,w ebol `nte nennobi


  E;be ny=e=;=u

  Ny=e=;=u `ntak@ euecmou erok euecaji `m`pwou@ `nte tekmetouro

  Tekmetouro panou]@ oumetouro `neneh ouoh tekmet=o=c@ sa nigenea tyrou

  Hiten nieu,y@ `nte p,oroc tyrf `nte nictaurovoroc nem ni;myi nem nidikeoc@ p=o=c ari`hmot nan `mpi,w ebol `nte nennobi


  E;be nipatriar,yc nem niprovytyc

  <ere Yliac@ picovron `mprovytyc nem Eliceoc@ pefcwtp `mma;ytyc

  Pinis] `nrefhiwis@ qen ],wra `nte

  Nem nennio] tyrou@ etauranaf `mp=o=c ere poucmou =e=;=u@ swpi nan `nourefrwic

  Hiten noueu,y@ ari`hmot nan V] `mpi,w ebol `nte nennobi@ moi nan `noucw]


  Hunim
  Arikataxion P=o=c `ntekareh eron qen paiehoou enoi `na;nobi `k`cmarwout P=o=c V] `nte nenio] `kerhouo `cmarwout `fmeh`nwou `nje pekran =e=;u sa eneh amyn. Mareswpi `nje pekran e`hryi ejwn {P=o=c kata `vry] etanerhelpic erok je nenbal `nouon niben ceerhelpic erok je `n;ok e;na] `pcyou `ntyic cwtem eron V] pen=c=wr pihelric `nte auryjf `m`pkahi tyrf. `N;ok de P=o=c ek`eareh eron ek`enahmen ek`etoujon ebolhitotf `mpaijwou vai nem sa eneh amyn. `K`cmarwout P=o=c ma`tcaboi enekme;myi@ `k`cmrawout P=o=c maka] nyi enekme;myi@ `k`cmrawout P=o=c ma `vouwini nyi enekme;myi@ P=o=c peknai sop sa eneh ni`hbyou`i `nte nekjij P=o=c `mper,au `ncwk@ P=o=c akswpi nan `noumamvwt icjen jwou sa jwou. Anok aijoc je P=o=c nai nyi matoujo `nta'u,y je aiernobi erok@ P=o=c aivwt harok nahmet ma`tcabon `mpetehnak@ je `n;ok pe panou] `c,y qatotk `nje ]moumi `nte `pwnq@ qen pekouwini P=o=c en`enau epiouwini. Maref`i `nje peknai `nnyetcwoun `mmok tekme;myi `nnyetoutwn qen pouhyt. Efersau nak `nje pi`mcou@ efersau nak `nje pihwc@ efer`prepi nak `nje piwou `viwt nem `psyri ne pi=p=na =e=;u vyetsop icjen hy nem ]nou nem sa eneh `nte pieneh amyn. Nane ouwnh ebol `mP=o=c ere'alin epefran et[oci e`p`jinviri epefnai `nhanatooui nem tefme;myi kata ejwrh.

  Pihwc `nte niaggeloc

  Marenhwc nem niaggeloc je ouwou ` qen nyet[oci mV]

  nem ouhiryny hijen pikahi nem ou]ma] qen nirwmi.

  Tenhwc erok ten`cmou erok tensemsi `mmok

  tenouwst `mmok tenouwnh nak ebol tencaji qen pekwou. Tensep`hmot `ntotk e;be peknis] `nwou P=o=c `pouro ethijen nivyou`i V] `viwt pipantokratwr. P=o=c pisyri `mmauatf pimonogenyc I=y=c P=,=c nem pi=p=na =e=;u. P=o=c V] pihyib `nte V] pisyri `nte `viwt vyetwli `m`vnobi `nte pikocmoc nai nan. Vyetwli `m`vnobi `nte pikocmoc sep nen]ho erok. Vyethemci caou`inam `mpefiwt nai nan. `N;ok `mmauatk =e=;u `n;ok `mmauatk et[oci pa=o=c I=y=c P=,=c nem pi=p=na =e=;u `eouwou `mV] `viwt amyn. }na`cmou erok `mmyni `mmyni ]nacmou epekran =e=;u sa eneh nem sa eneh `nte nieneh amyn. Icjen jwrh apa=p=na swrp `mmof `e`iharok V] je hanououwini ne nekouahcahni hijen pikahi. N[iermeletan hijen nekmwit je akswpi nyi `nouboy;oc. Hanatoou`i P=o=c ek`ecwtem eta`cmy swrp ei`etahoi nahrak ek`enau eroi.


  ]doxologia `nte ]agia Maria qen hanatooui

  `Wounia] `n;o Maria ]cabe ouoh `ncemne @  ]mah =b] `n`ckyny @  piaho `m=p=natikon .

  }[rom`psal `nka;aroc @  ;yetacmou] qen penkahi @  ouoh acviri nan ebol @  `noukarpoc `nte Pi=p=na .

  Pi=p=na `mparaklyton @  vyetaf`i ejen pesyri @  hijen nimwou `nte Piiordanyc @  kata `ptupoc `nNwe .

  }[rompi gar ete `mmau @  `n;oc achisennoufi nan @  `n]hiryny `nte V] @  ;yetacswpi sa nirwmi .

  `N;o hwi `w tenhelpic @  ][rom`psal `nnoyte @  are`ini `mpinai nan @  arefai qarof qen teneji .

  `Ete vai pe I=yc @  pimici ebolqen `Viwt @  aumacf nan ebol `nqy] @  afer penjenoc `nremhe .

  Vai gar marentaouof @  ebolqen penhyt `nsorp @  menencwc on qen penkelac @  emws ebol enjw `mmoc >

  Je Pen=o=c I=yc P=,=c  ma;amio nak `n`qryi `nqyten @  `nouervei `nte Pek=p=na =e=;u @  eu]doxologia nak .

  <ere ne `w ]par;enoc @  ]ourw `mmyi `naly;iny @  ,ere `psousou `nte penjenoc @  are`jvo nan `nEmmanouyl .

  Ten]ho aripenmeu`i @  `w ]`proctatyc etenhot @  nahren Pen=o=c I=yc P=,=c  @  `ntef,a nennobi nan ebol .


  Ere `pcolcel `mMariam
  - `y,oc Batoc -

  Ere `pcolcel `mMariam  qen nivyou`i etca`pswi
  caou`inam `mpecmenrit ectwbh `mmof `e`hryi ejwn
  Kata `vry] `etafjoc `nje Dauid qen pi'alomc
  je ac`ohi `eratc `nje ]ourw caou`inam `mmok `pouro

  Colomwn mou] eroc qen pijw `nte nijw
  je tacwni ouoh ta`sveri tapolic `mmyi Il=y=m
  Af] myini gar` eroc qen hanmys `nran eu[oci
  je `amy `ebolqen pek`ypoc `w ;yetaccwtp `n`arwmata

  <ere ne w ]par;enoc ]ourw `mmyi `n`aly;iny
  ,ere `psousou `nte pengenouc are`jvo nan `nEmmanouyl
  Ten]ho aripenmevu`i w ]`proctatyc `etenhot
  nahren pen=o=c Iy=c p,=c `ntef,a nennobi nan ebol


  Tenmetnis]
  Temetnis] w  Maria ]par;enoc `nat;wleb
   `coni `mpi[ici `mpibeni etacolomwn caji e;bytf
  ` N;o te ]moumi `mmwou `nwnq etqa] `mpilibanoc
  `etapi`hmot `nte ]me;nou] bebi nan ebol `nqytc
  Aremici nan `nEmmanouyl qen ]metra `mpar;eniki
  afaiten `nklyronomoc `n`hryi qen `;metouro `nnivyoui
  Kata piws etafws `mmof `nte peniwt `mpatriar,yc
  ete vai pe `puro Dauid af`i afjokf  nan ebol

  ,ere `psousou `nte pengenouc are`jvo nan `nEmmanouyl
  Ten]ho aripenmevu`i w ]`proctatyc `etenhot
  nahren pen=o=c Iy=c p,=c `ntef,a nennobi nan ebol


  }doxologia `nte piar,iaggeloc Mi,ayl

  Mi,ayl `par,wn `nna nivyoui@ `n;of etoi `nsorpqen nitaxic `naggelikon@ efsemsi `mpem;o `mp=o=c

  Sare V] ouwrp nan@ `nnefnai nem nefmetsenhyt hiten ni]ho `nte Mi,ayl@ pinis] `nar,yaggeloc

  Saujwk ebol `nje nikarpoc@ hiten nentwbh `mMi,ayl je `n;of etqent eqoun eV]@ ef]ho e`hryi ejwn

  Taio niben e;naneu@ nem dwron niben etjyk ebol eunyou nan ebol `m`pswi@ hiten viwt `nte niouwini

  Marenhwc `nten]wou@ `ntenouwst `n]triac =e=;=u etoi `nomooucioc@ e;myn ebol sa eneh

  Ariprecbeuin e`hryi ejwn@ w piar,yaggeloc =e=;=u Mi,ayl `par,wn `nna nivyoui `ntef,a nennobi nan ebol
   


  }doxologia `nte piar,yaggeloc Gabriyl

  Gabriyl piaggeloc @  afnau erof `nje Daniyl @  efohi eratf hijen nefvat @  hijen nen`cvotou `m`viaro .

  Afcouten tefjij ebol @  `nouinam sa `e`hryi `e`tve @  etafwrk `mvyet[oci @  vyetsop sa eneh .

  Je icjen oucyou sa oucyou @  sa `tkevasi `nte oucyou @  sa `pjwk ebol `nte nihoracic @  anok ]natamok erwou .

  Ari`precbeuin `e`hryi ejwn @  `w piar,y aggeloc =e=;u @  Gabriyl pifaisennoufi @  `ntef,a nennobi nan ebol .
   


  }doxologia `nte niar,yaggeloc Mi,ayl nem Gabriyl

  Mi,ayl nem Gabriyl @  neknis] `nar,yaggeloc @  cehwc erok `pouro `nte `pwou @  euws ebol eujw `mmoc .

  Agioc `o :eoc @  nyetswni matal[wou @  agioc Ic,uroc @  nyetauenkot P=o=c ma`mton nwou .

  Agioc A;anatoc @

  icjen =ia `mpiabot Pawni sa =; `mpiabot Paape
  `Cmou `enimwou `nte `viaro @

  icjen =i  `mpiabot Paape sa =i  `mpiabot Twbi
  `Cmou `enici] nem nicim @

  icjen =ia `mpiabot Twbi sa =i  `mpiabot Pawni
  `Cmou `eniayr `nte `tve @

  Mare peknai nem tekhiryny @  oi `ncobt `mpeklaoc .

  Ari`precbeuin `e`hryi ejwn @  `w niar,yaggeloc =e=;u @  Mi,ayl nem Gabriyl @  `ntef,a nennobi nan ebol .
   


  }doxologia `nte piar,yaggeloc Ravayl

  Genea niben etauswpi @  icjen Adam sa eqoun `evoou @  cejimi gar `nRavayl @  efoi `ncobt `e]metrwmi .

  `Vouai `vouai `nte ni`krityc @  ni`procvytyc nem ni`;myi @  nem niourwou `nDikeoc @  `n;of etoi `nnast nwou .

  Nenio] =e=;u `n`apoctoloc @  `n;of eter[aumwit qajwou @  sa`ntoutac;o `n]oikoumwny @  eqoun `e`pcouen ]me;myi .

  Nia;lityc `m¢ @  `nte Pen=o=c I=yc P=,c @  `mpefcenou ebol `m`ptyrf @  sa`ntouervorin `mpi`,lom `natlwm .

  Nikecwtp `nackytyc @  etcwrem ebol hinisafeu @  Ravayl hikwt erwou @  sa`ntoujwk `mpoubioc ebol .

  Sare `paggeloc `mP=o=c @  hikwt `m`pkw] `nouon niben @  eterho] qatefhy safrwic erwou ouoh safnahmou .

  Maren]wou `n}`triac @  =e=;u `nomooucioc @  hina `ntefareh eron @  ebolqen nipiracmoc .

  Ari`precbeuin `e`hryi ejwn @  `w piar,yaggeloc =e=;u @  Ravayl `pounof `nhyt @ `ntef,a nennobi nan ebol .


  }doxologia `nte piar,yaggeloc Couriyl

  Marenouwst `m`Viwt nem ``Psyri @  nem Pi=p=na =e=;u @  `ntentaio `nCouriyl @  pimah=d `nar,yaggeloc .

  Nane `vrasi `nCouriyl @  eniri `mmof qen niekklycia @  ehote `vrasi `noupatselet @  `nte paikocmoc w;nacini .

  Xwoun hwk `w pamenrit @  je `vrasi `mpikocmoc `fnacini @  ouoh `vrasi `nCouriyl @  `fmyn ebol sa eneh .

  Ari`precbeuin `e`hryi ejwn @ `w piar,yaggeloc =e=;u @  Couriyl picalpictyc @  `ntef,a nennobi nan ebol .


  }doxologia `nte Pi=d `nzwon `nacwmatoc

  Pi=d `nzwon `nacwmatoc @  etaf`i qa piharma `nte V] @  ouho `mmoui nem ouho `mmaci@  ouho `nrwmi nem ouho `naytoc .

  Ouoh on eumeh `mbal @  hi `thy nem hi vahou `mmwou @  ^ `ntenh `mpiouai @  nem ^ `ntenh `mpikeouai .

  Qen =b  euhwbc `nnouho @  qen =b  euhwbc `nnou[alauj @  euhyl je qen pike=b @  euws ebol eujw `mmoc .

  Je `,ouab ouoh `,ouab P=o=c cabaw; @  `tve nem `pkahi meh ebol @  qen pek`wou nem pektaio .

  Anon de hwn tenhwc nemwou @  qen han`cmy `nat,arwou @  je agioc agioc @  agioc Kurioc .

  Ari`precbeuin `e`hryi ejwn @  `w pi=d `nzwon `nacwmatoc @  `nlitourgoc `nsah `n`,rwm @  `ntef,a nennobi nan ebol .
   


  }doxologia `nte pi=k=d `m`precbuteroc

  Ounis] gar pe pitaio @  `nte ny=e=;u `nacwmatoc @  niouyb `nte ]me;myi @  pi=k=d `m`precbuteroc .

  E;be je ceqent eqoun `eV] @  ouoh eu,y nahren pef`;ronoc @  euhwc erof qen oumetatmounk @  `mpiehoou nem piejwrh .

  Euhemci hijen =k=d `n`;ronoc ere han`,lom hijen nouavyoui @  ere hanvualy `nnoub qen noujij @  eumeh `n`c;oinoufi efcwtp .

  Ete nai ne ni`proceu,y @  `nte niagioc ethijen pikahi @  euer`prockunin `mmwou @  eqoun sa pigiyb `mmyi .

  Nye;naouwnh `nnouran ebol @  eti eusop hijen pikahi @  cenatwbh `mP=o=c `e`hryi ejwou @  e;be je ceqent eqoun `eV] .

  Ari`precbeuin `e`hryi ejwn @  niouyb `nte ]me;myi @  pi=k=d `m`precbuteroc @  `ntef,a nennobi nan ebol .


  }doxologia `nte nanivyoui

  =Z `nar,y aggeloc @  ceohi eratou euerhumnoc @  `mpe`m;o `mpipantokratwr @  eusemsi `mmuctyrion ethyp .

  Mi,ayl pe pihouit @  Gabriyl pe pimah= b @  Ravayl pe pimah= g @  kata `ptupoc `n}`triac .

  Couriyl Cedakiyl @  Cara;iyl nem Ananiyl @  nainis] `nreferouwini =e=;u @  nyettwbh `mmof `e`hryi ejen picwnt .

  Ni,eroubim nem Niceravim @  ni`;ronoc nimet=o=c nijom pi= d `nzwon `nacwmatoc @  etfai qa piharma `n:eoc .

  Pi=k=d `m`precbuteroc @  qen ]ekklycia `nte nisorp`mmici @  euhwc erof qen oumetatmounk @  euws ebol eujw `mmoc .

  je agioc `o :eoc @ nyetswni matal[wou @  agioc Ic,uroc @  nyetauenkot P=o=c ma`mton nwou .

  Ahioc A;anatoc @  `cmou `etek`klyronomia @ mare peknai nem tekhiryny @  oi `ncobt `mpeklaoc .

  Je `,ouab ouoh `,ouab @  `,ouab P=o=c cabaw; @  `tve nem `pkahi meh ebol @  qen pek`wou nem pektaio .

  Ausanjoc `mpi=a=l  @  sare na nivyoui ouwh `mmwou @  je agioc amyn =a=l @  pi`wou va Pennou] pe .

  Ari`precbeuin `e`hryi ejwn @  nictratia `naggelikon @  nem nitagma `nepouranion @ `ntef,a nennobi nan ebol .


  I=w=a  piref]wmc

  `Mpe ouon twnf qen nijinmici @  `nte nihiomi efoni `mmok @  `n;ok ounis] qen ny=e==;u tyrou @  I=w=a piref]wmc .

  `N;ok ouhouo `m`provytyc @  ak[ici qen ]me;myi @  `n;ok pe `psvyr `mpipatselet @  pihiyb `nte V] .

  Akerme;re qa piouwini @  `nta`vmyi etaf`i `epikocmoc @  nse;nah] `epefran @  auswpi `nsyri `nte piouwini .

  Ari`precbeuin `e`hryi ejwn @  `w pi`prodromoc `mbaptictyc @  I=w=a  piref]wmc @  `ntef,a nennobi nan ebol .


  Aferme;re `nje I=w=a @  qen pi=d `neuaggelion @  je ai]wmc `mPa=c=wr @  qen nimwou `nte piIordanyc .

  Ainau `ePi=p=na =e=;u @  etaf`i epecyt ebolqen `tve @  aicwtem `e`t`cmy `nte `Viwt @  ecws ebol ecjw `mmoc .

  Je vai pe Pasyri pamenrit @  `eta ta'u,y ]ma] `nqytf @  afer paouws cwtem `ncwf @  je `n;of pe pireftanqo .

  Ari`precbeuin `e`hryi ejwn @  `w pi`prodomoc `mbaptictsc @  I=w=a  piref]wmc @  `ntef,a nennobi nan ebol .


  }doxologia `nte nima;ytyc nem niapoctoloc

  Kurioc I=y=c  P=,=c  @  afcwtp `nnefapoctoloc @  ete Petroc nem An`dreac @  I=w=a  nem Iakwboc .

  Loipon Vilippoc nem Mat;eoc @  Bar;olomeoc nem :wmac @  Iakwboc `nte Alveoc @  nem Cimwn pikananeoc .

  :addeoc nem Mat;iac @  Pauloc nem Markoc nem Loukac @  nem `pcepi `nte nima;ytyc @  nyetaumosi `nca Pencwtyr .

  Mat;iac vyetafswpi @  `n`tsebiw `nIoudac @  nem `pjwk ebol nem `pcepi @  nyetaumosi `nca decpota .

  Apou`qrwou senaf ebol @  hijen `pho `m`pkahi tyrf @  ouoh noucaji auvoh @  sa auryjc `n]oikoumeny .

  Twbh `mP=o=c `e`hryi ejwn @  `w na=o=c `nio] `napoctoloc @  nem pi=ob `mma;ytyc @  `ntef,a nennobi nan ebol .


  }doxologia `nte Petroc nem Pauloc niapoctoloc

  Petroc piapoctoloc @  nem Pauloc va picovoc @  niar,y `mma;ytyc @  `nte Pen=o=c I=y=c P=,=c >.

  Petroc nem Pauloc @  aukwrf `n`tjom `nte `pcatanac @ ouoh autac;o `nny e;noc @  eqoun `e`vnah] `n]`triac .

  Petroc nem Pauloc @  deon niouyb `m =p=natikon @  afsorser `nniervyoui @  nem `psemsi `nnidwlon .

  Petroc nem Pauloc @  eucop nyergatyc `nreferhwb @  autac;o `nnie;noc tyrou @  `epiref;amio `nkecop .

  Petroc nem pencaq Pauloc @  auswji qen pi`ctadion @  `nte ]metapoctoloc @  qen ounis] `nagwn .

  Peniwt Petroc jwk ebol @  qen oumou `nte Pi_½ @  qen ]nis] `mpolic rwme @  e;be `vran `nI=y=c P=,=c .

  Pauloc deon `mpairy] @  auwli `ntefave `mmau @  ebolhiten `pouro niron @  qen piehoou `nouwt .

  Ausep`wou ha `pouro P=,=c  @  ouoh au`mton `mmwou nemaf @  qentefmetouro `neneh @  nem piwnq efmyn ebol .

  Anon de hwn tentaio `mmwou @  nem Dauid `pouro pihumnotoc @  je apou`qrwou senaf ebol @  hijen `pho `m`pkahi tyrc .

  Twbh `mP=o=c `e`hryi ejwn @  `w na=o=c `nio] `napoctoloc @  peniwt Petroc nem pencaq Pauloc @  `ntef,a nennobi nan ebol .


  Markoc piapoctoloc

  Markoc piapoctoloc @  ouoh pieuaggelictyc @  pime;re qa ni`mkauh @  `nte pinonogenyc `nnou]

  Ak`i akerouwini eron @  hiten pekeuaggelion @  ak`tcabon `m`Viwt nem `Psyri @  nem pi=p=na =e=;u

  Akenten ebolqen `p,aki @  eqoun `epiouwini `mmyi @  aktemmon `mpiwik `nte `pwnq @  etaf`i `epecyt ebolqen `tve

  Au[i`cmou `n`qryi `nqytk @  `nje nivuly tyrou `nte `pkahi @  ouoh nekcaji auvoh @  sa auryjc `n]oikoumeny

  Twbh `m`P=o=c `e`hryi ejwn @  w pi;ewrimoc `neuaggelictyc @  Markoc piapoctoloc @  `ntef,a nennobi nan ebol


  E;be ouapoctoloc

  :wou] tyoru maren;elyl @ qen pier`vmeu`i ettaiyout @ `nte pima;ytyc etenhot @ Vilippoc pi`apoctoloc

  Je afswpi nan `n[aumwit @ `nje pef`agwn etcwtp @ nem pinis] `nwou `n`svyri etsop hijen pikahi tyrf

  Afer`omologin `mP=,=c @ je `n;of pe `Psyri `mV] @ afhiwis qen pefran =e=;=u @ `n`hryi  qen nie;noc tyrou

  Afjwk `ebol `mpef`agwn @ qen ounis] `1mmetgenneoc @ afervorin `mpi,lom `na;lwm @ `nte ]met`apoctoloc

  Afhwl `enima`nemton @ ouoh afrwteb nem P=,=c @ nem nef`svyr `napoctoloc @ n`hryi  qen `;metouro `nnivyou`i

  Twbh `mp=o=c e`hryi ejwn @ `w pima;ytyc `nte P=,=c @ Vilippoc piapoctoloc @ `ntef,a nennobi nan ebol


  Piar,idiakwn et`cmarwout

  Vyettaisout `mmarturoc @ `nte Pen=o=c I=y=c P=,=c @ vy=e=;=u Ctevanoc @ `ete pefou`whem pe pi`,lom

  Vyeta V] [wrp `erof @ `nhannis] `mmuctyrion @ af[iouwini `nje pefho @ `m`vry] `m`pho `nouaggeloc

  Vetafnau `enivyou`i euouyn @ ouoh Pa=o=c Iyc caou`inam `mPefiwt @ ny`etauhi`wni `ejwf @ naftwbh `nca pououjai

  Efws `ebol efjw `mmoc @ je Pa=o=c I=yc P=,c @ sep papna `erok @ `mperep painobi `enairwmi

  Je `ncecwoun `n`hli an @ qen ny`etou`iri `mmwou @ e;be pi;wm `nte pouhyt @ P=o=c `mpercohi `mmwou

  Pef`dromoc afjokf ebol @ ouoh afmou `ejen ]me;myi @ afervorin `mpi`,lom `na;lwm @ `nte ]metmarturoc

  <ere nak `w pia;lytyc @ `nte Pen=o=c I=y=c P=,=c @ Vye;u Ctevanoc @ `ete pefou`whem pe pi`,lom>

  Twbh `mp=o=c e`hryi ejwn @ `w piar,id`iakwn et`cmarwout @ Ctevanoc pisorp `mmarturoc @ `ntef,a nennobi nan ebol


  }doxologia `nte vy=e=;u Gewrgioc

  =Z `nrompi afjokou ebol @  `nje vy=e=;u Gewrgioc @  erepi =o  `nouro `nanomoc @  eu]hap erof `mmyni .

  `Mpou`svwnh `mpeflogicmoc @  oude pefnah] etcoutwn @  oude tefnis] `nagapy @ eqoun `e`pouro P=,=c .

  Nafer1'alin nem Dauid @  je aukw] eroi `nje nie;noc tyrou @  alla qen `vran `nI=y=c  Panou] @  ai[i `mpa[i `m`psis nemwou .

  Ounis] gar pe pektaio @ `w pa=o=c `pouro Gewrgioc @  ere P=,=c  rasi nemak @  I=l=y=m `nte `tve .

  <ere nak `w pi¢ @ ,ere pi[wij `ngenneoc @  ,ere pia;lovoroc @  pa=o=c `pouro Gewrgioc

  Twbh `m`P=o=c `e`hryi ejwn @  `w pia;lovoroc `m¢ @  Pa=o=c `pouro Gewrgioc @  `ntef,a nennobi nan ebol


  :eodoroc pictratilatyc

  Apen=o=c I=yc P=,c @  sana`h;yf qa niermwou`I @ `nte ],yra etqen Na`in @ aftounoc pecsyri nac

  :e`odwroc pictratilatyc @ afsana`h;yf qa niermwou`I @ nte ],yra etqen Eu,ytoc @ aftouje necsyri nac

  E;be vai tener,oreuin @ nem pihumnodoc Dauid @ je ek`ehwmi `ejen ouhof @ nem oubacilickoc

  Twbh `mp=o=c e`hryi ejwn @ pia;lovoroc `m_marturoc @ :e`odwroc pictratilatyc @ `ntef,a nennobi nan ebol


  Ouke doxologia e;be Piar,yctratilatyc :eodwroc

  Apen=o=c I=yc P=,c @  sana`h;yf qa niermwou`I @ `nte ],yra etqen Na`in @ aftounoc pecsyri nac

  Genoc niben `nte nirwmi @ etsop qen `t,wra `nEu,ytoc@ aunau eteknis] `mmetjwri@ w piagioc :eodwroc

  `M`vnau etekqok ejen tek]pi@ ouoh qwteb `mpidrakon@ `nreftake kougi `nalou@ aknohem `nnisyri `nte ],yra

  Etakqolqel `m`pcatanac@ pinis] `mpidrakon ethwou@ hiten piqellibs `nte pi=p=n=a =e=;=u

  :eodwroc pictratilatyc @ piagwnytyc `mmyi@ pirevmisi `nkalwc@ pijwri `nref[ro

  Vyetafjwk ebol ejwf `nje `pcaji `mpiprovytikon@ je akehwmi ejen ouhof nem oubacilikoc

  <ere nak w pi¢@ ,ere pi[wij `ngenneoc@ ,ere pia;lovoroc :eodwroc pictratilatyc

  Twbh `mp=o=c e`hryi ejwn @ pia;lovoroc `m_marturoc @ :e`odwroc pictratilatyc @ `ntef,a nennobi nan ebol


  }agia Mariny
  `Tseri de `mpar;enoc
  ecoi `nnis] qen tecjom
  `ehote nijwri `nqelsiri
  ec`iri `nhannis] `njom

  `Ete]cwtp `n`agia
  ]par;enoc Mariny
  ec[i`[ro `m`pcatanac
  ec][ipi `nniourwou

  Ecmenre `mP=,=c
  icjen tecmetkouji `nalou
  af]nac `nje P=,=c
  pef`hmot nem tefjom et[oci

  Santec erhupomony
  ejen nibacanoc etos
  ac[i `mpi`,lom `natlwm
  `nte ]met¢

  "olcel `w nipar;enoc
  etau[i `n]met¢
  nem ]agia Mariny
  ]selet `nte P=,=c

  Twbh `m`P=o=c `e`hryi ejwn
  `w ]selet `nte P,=c
  ]agia Mariny
  `ntef,a nennobi nan ebol


  Doxologia e;be ;y=e=;=u Barbara nem Iwliany

  Piouwini `n]triac =e=;=u@ afsai ejen taipar;enoc ]agia Barbara@ ]selet `nte P=,=c

  Ecmenre `n]triac =e=;=u@ ouoh e;moc] gar `mpeciwt pirwmi `nanomoc etafsat@ `ntecave qen tefjij

  Rasi w ]selet `mmyi@ ;yetacswpi `nouervei `mpi=p=n=a =e=;=u@ icjen tecmetkouji `nalou

  Ereswpi gar `n;o@ `tseri `m`viwt etqen nivyoui ouoh ereswpi gar `nouseri@ `mMaria ]par;enoc

  Tentaio `mmwten qen ouounof@ w niselet `nte P=,=c ]agia Barbara@ nem ]agia Iwliany

  Twbh `mp=o=c e`hryi ejwn@ w niselet `nte P=,=c Barbara nem Iwliany@ `ntef,a nennobi nan ebol


  Piagioc Merkourioc

  Vilopatyr Merkourioc
  pirem`njom `nte P=,=c
  af]hiwtf `n]panoplia
  nem piqwk tyrf `nte pinah]

  Ouoh af[i qen tefjij
  `n]cyfi `nro=b
  ;yeta piaggeloc
  `nte P=o=c tajroc
  qen tefjij `nouinam

  Afsenaf `epipolemoc
  qen ]jom `nte P=,=c
  afsari `enibarbaroc
  qen ounis] `nerqot

  Afernumvim ebolha `pkahi
  ouoh afkw] `ena nivyou`i
  af[oji qen pi`ctadion
  `nte ]met¢

  Af]sipi `nDekioc
  piouro `nacebyc
  hiten tefnis] `nhupomony
  nem `pqici `nte bacanoc

  Qen nai afervorin `mpi`,lom `natlwm
  `nte ]met¢
  afersai nem ny=e=;u tyrou
  qen `t,wra `nte nyetwnq

  ,ere pi[wij `ngenneoc
  ,ere, pia;lovoroc
  Vilopatyr Merkourioc

  Twbh `mP=o=c `e`hryi ejwn
  `w pia;lovoroc `m¢
  Vilopatyr Merkourioc
  `ntef,a nennobi nan ebol


  Doxologia `nte apa Myna
  Eswp oun `nte pirwmi
  `ntef`oci `ntef'u,y
  jemhyou `mpikocmoc tyrf
  ou pe pai wnq `n`evlyou
  Piagioc apa Myna
  af,w `mpikocmoc tyrf `ncwf
  afcwtem `nca ]`cmy
  nem pefwou e;natako
   
  Af] `ntef'y,y `e`vmou
  afsep hannis] `mbacanoc
  nem pefcwma `epi`,rwm
  e;be `psyri `mV] etonq
   
  E;be vai aPen=c=w=r 
  af]naf naf `mmiaga;on
  olf eqoun `etefmetouro
  `nnyete `mpebal nau erwou
   
  Twbh `mP=o=c `e`hryi ejwn
  piagioc apa Myna
  w pi;lovoroc `m¢
  `ntef,a nennobi nan ebol


  Doxologia `nte apa Myna
  `N;ok `wni `mmargarityc
  `w pijwri `na;lytyc
  afcwtp `epinoub nem pihat
  apa Myna `nte nivaiat
   
  E;be `pasai `nte nekmyini
  aumou] erok je picyini
  etak`iri `mmwou `ncyou niben
  ettal[o `nswni niben
   
  Menenca nai on `mpkecwma
  af`iri `nhanka;artwma
  auwli `mmof `e`t,wra `n
  nem hanmyini nem han`svyri
   
  Ni`ctu,oc `nje pekran
  je 1`n;wou gar au]nan
  je pi`amyn et`cmarwout
  `mpirasi nem pierouwt
   
  afcaji e;bytk ouoh afmou] erok
  je ou`sfyri pe P=o=c
  `nje Dauid pie;nanef
  V] qen ny=e=;=u `ntaf
   
  Twbh `mP=o=c `e`hryi ejwn
  apa Myna `nte nivaiat
  pia;lovoroc `m¢
  `ntef,a nennobi nan ebol


  Doxologia `nte ny=e=;=u tyrou

  Gewrgioc pimeliton@ :eodwroc pictratilatyc Vilopatyr Merkourioc@ apa Myna `nte nivaiat

  Gewrgioc pimeliton@ af[i `nhanmys `n,ryma afsenaf sa Cwr ]baki@ sa pouro Dadianoc

  Etafnau enidwlon@ ere nirwmi semsi `mmwou afjwr `mpnetaf `nnihyki@ afswpi `ncwtp `m¢

  :eodwroc pictratilatyc@ afsenaf e`hryi eEu,ytoc afqwteb `mpidrakwn@ afnohem `nnisyri `nte ],yra `nchimi

  Vilopatyr Merkourioc@ afsenaf e`hryi enipercic afsari eIloulianoc@ kata pcaji `mBacilioc

  Apa Myna `nte nivaiat@ auenf e`qryi e`t,wra `n<ymi apeflei'anon 0: ] `mpounof `nnen'u,y

  W ]svyri `natcaji `mmoc@ `nte apa Biktwr pictratilatyc je afhipho `nni,ryma tyrou@ eta pefiwt tyitou `ntefselet

  Pisoumenritf Klaudioc@ ouoh `psvyr `napa Biktwr auerlog,ixin `mmof@ qen ]polic Antinwou

  Piagioc Vilo;eoc@ `n;of afqwteb `mpimaci etere nefio] semsi `mmof@ santeftac;wou ha V] `mmyi

  Coucennioc pictratilatyc@ `n;of afqwteb `mberzelia afervorin `mpi,lom `natlwm@ `nte ]met¢

  Piagioc kuri Iouctoc@ nem Apali nem :eoklia auohi eratou `mpem;o `mpouro@ qen ounis] `mparrycia

  Afcaji nemwou `nje piacebyc@ piouro Dioklytianoc je nim eterkwlin `mmwten@ eerhwb para petenouws

  Etafcqai `ntouanavora@ afouorpu e`qryi e`t,wra `n<ymi auervorin `mpi,lom `natlwm: `nte ]met

  Piagioc Bacilityc@ nem Eucebioc nem Makarioc auhipho `nniprocoucyou@ aukw] `nca nisa eneh

  Piagioc kuri Apatyr@ eti efenkot qen pefkoitwn apen==c=w=r ouonhf erof@ qen `tvasi `mpiejwrh

  Je twnk [i `nYray tekcwni@ masenak et,wra `n</mi `ntekervorin `mpi,lom `natlwm: `nte ]met%

  Piagoc apa Nahrwou@ aMi,ayl talof ejen neftenh icjen Rako] sa Anto,ia@ `ntefouwnh `mP=,=c ebol

  Piagioc Cta;ioc@ eti efjwrj `nnizwon apen=c=w=r ouonhf erof@ hijen nentap `mpieioul
  Ere pimyini `nte pi½@ oi `n,lom ejen tefave

  afervorin `mpi,lom `natlwm@ `nte ]met¢

  :eodwroc pianatoleoc@ afer`pem`psa `mpiwmc =e=;=u `n`hryi qen ]lumny `n,rwm@ `n;of nem pefkesvyr =b

  Iakwboc `nte nipercic@ aucwlp `nca nefmeloc tyrou ere pefnouc ,y qen nivyoui@ efhwc nem niaggeloc

  I=w=a piremcenhwout@ nem Icaak pirem]vre auervorin `mpi,lom `natlwm `nte ]met¢

  Ycidwroc nem Cana nimatoi@ au] `mpououi hijen pibyma ausep hannis] `mbacanoc@ e;be psyri `mV] etonq

  =E `ncon `na;lovoroc@ `ndiakwn `nte P=,=c ete Kocma nem Damianoc@ nem An;imioc nem Leontioc

  Nem Euprepioc poucon@ ere toumau ]nom] nwou je nanec nwten `ntetenmou@ ehote ejel P=,=c ebol

  Apicmou `nte ny=e=;=u@ jwk ebol e`hryi ejwk piagioc Ioulioc@ piboy;oc `nrem,bahc

  Je niqici etaksoupou@ nem ni¢ =e=;=u apoucmou kwb e`hryi ejwk@ sa ]mah=g] `negenea

  Qen nai akervorin `mpi,lom@ `nte ]met¢ nem peksyri nem pekocn@ nem =v `mbwk `ntak

  W pasai `nte ny=e=;=u@ ]nasjotou tyrou an ceos `mvry] `mpiqemc@ kata pcaji `nnigravy

  Ni,lom `nte ni¢@ han ebolqen paikocmoc an ne alla p=c=w=r aftyitou ejwou@ qen ouwou nem outaio

  Kata vry] etafjoc@ `nje D=a=d qen pi'almoc je ouwou nem outaio@ aftyitou `n,lom ejwou

  Twbh `mp=o=c e`hryi ejwn@ w ni,oroc `nte ni¢ etausep`mkah e;be P=,=c@ `ntef,a nennobi nan ebol


  :eodwroc pianantolioc

  `N;ok oumoui efhelhem@ qen ;my] `nnipolemoc@ ejen ouh;o efhemhem@ :eodwroc pianantolioc

  Ouoh aksan] `mpekqrwou [auhei `n,eni barbaroc@ sausai `nje nekjaji ethwou@ ete nai ne nidiaboloc.

  Akqwteb `mpidrakon@ etcapecyt `n]mo=o=cki@ ekjwk ebol `mpekagwn@ qen oucwten `natriki.

  Ak] [iwmc nak e;be V]@ qen ]lumny `n,rwm@ aly;wc `n;ok neksvyr =b Leontioc nem Panikarpoc

  E;be vai avtaio `mmok@ `nje D=a=d qen ounov@ je mour `ntekcyfi epekaloj@ vyete ouon `sjom `mmof

  Twbh `mP=o=c e`hryi ejwn@ :eodwroc pianatolioc@ nem Leontioc nem panikarpoc `ntef,a nennobi nan ebol


  }doxologia `nte abba Antwni

  Bwl ebolqen netenhyt@ `nnimokmek `nte ]kakia nem nimeui etsebswb@ etiri `mpinouc `n,aki

  Arinoin qen ou]h;yf@ `nnika;artwma et[oci `nte penmakarioc ny`iwt@ pa=o=c pinis] abba Antwni

  Vai etafswpi nan `nou[aumwit@ `nlumyn `nte pioujai af;whem `mmon qen ouerouwt@ eqoun epiwnq `neneh

  Apic;oinoufi `nte nefarety@ ] `m`pounof `nnen'u,y `m`vry] `mpiarwmata@ etryt qen piparadicoc

  Marentajron qen pinah]@ etcoutwn qen oume;myi `nte pinis] Antwnioc@ enws ebol enjw `mmoc

  Je aikw] ouoh aijimi@ aieretin ouoh ai[i aikwlh ouoh ]nah]@ je cenaaouwn nyi

  Twbh `mp=o=c e`hryi ejwn@ na=o=c `nio] `mmainousyri Antwnioc nem abba Paule@ `ntef,a nennobi nan ebol


  Abba Paule

  Peniwt =e=;=u abba Paule @ afswpi `nhouit hi `psafe @ aferackin qen oumeta;mounk @ `mpiehoou nem piejwrh

  Af[oji qen pictadion @ `nte ]meteucebyc @ af[i `mpibai `nte pi[ro @ hiten `tjom `nte P=,=c

  Efws ebol efjw `mmoc @ `m`vry] `mpicovoc Pauloc @ `mpe`m;o `mpeniwt pi`;myi @ pinis] =e=;=u Antwnioc

  Anok piagwn e;nanef @ aieragwnizec;e `mmof @ pidromoc aijokf ebol @ pinah] aiareh erof

  Palin `f,y nyi `nje pi,lom @ `nte ]dikeocuny @ vai ete P=o=c natyif nyi @ qen piehoou ete `mmau

  Twbh `mP=o=c e`hryi ejwn @ w pinis] =e=;=u abba Paule @ hina `nte P=o=c vyetakmenritf @ ,a nennobi nan `ebol


  Doxologia e;be abba Atnwni nem abba Paule

  Wnictuloc `nreferouwini@ nivwctyr `nali;inon
  eterouwini `nnen'u,y@ hiten nouarety =e=;=u

  Abba Antwni nem abba Paule@ nai etaucolcel `mpoubioc qen hannyctia nem han`slyl@ nem ounis] `ntoubo

  Eusop `n`hryi qen nisafeu@ euhwc  eV] qen oumeta;mounk `mpiehoou nem piejwrh@ `mvry] `nniaggeloc

  Sa`ntoujwk `mpoubioc ebol@ qen ouounof nem ou;elyl au[i `mppi,lom `nattako@ qen I=l=y=m `nte tve

  Euhwc nem niaggeloc@ nem nitagma `nepouranion
  nem `p,oroc `nte ny=e=;=u@ qen oucumvwnia `nouwt

  Eu]wou `n]triac@ =e=;=u `nomooucioc ete `n;oc ]atr,y@ nem `pjwk ebol `naga;on niben

  Twbh `mp=o=c e`hryi ejwn@ w na=o=c `nio] `mmainousyri Antwnioc nem abba Paule `nte,a nennobi nan ebol


  Abba Makari

  <ere pinis] abba Makari@ piqybc `nte ]mona,oc vyetafswpi `noulu,nia `nnoub@ ecerlampin ehote vry

  `Cerouwini gar `nje tek'u,y@ qen I=l=y=m `nte tve
  `f]moue `nje pekcwma@ qen ;yete;wk `nekklycia

  Ce tennah] je k,y neman@ 'u,y nem cwma nem =p=n=a `ksop nan `mparaklycic@ ouoh `nclolcel `nnen'u,y

  `Fhwc ouoh `fcmou eV]@ `nje pi]lol tyrf `nte nimona,c e`hryi ejen pekjin`i saron@ peniwt =e=;=u abba Makari

  O;en ten]ho erok@ hwc syri `nte nekeu,y
  ma]ho ep=o=c e`hryi ejwn@`nteferounai nem nen'u,y

  Twbh `mp=o=c e`hryi ejwn@ w pa=o=c `niwt abba Makari nem nefsyri `nctaurovoroc@ `ntef,a nennobi nan ebol


  Ouke doxologia e;be abba Makari

  Lac niben nasjw an@ `nnimyini nem nisvyri
  nai etauswpi ebolhitotk@ pa=o=c `niwt abba Makari

  Nirefmwout aktounoucou@ nidemwn akhitou ebol
  nyetswni qen oumys `ncmot@ aktal[wou qen vran `mp=o=c

  E;be vai cenyou harok@ ebolqen neat `mpkahi
  ]Rwmania nem ]Curia@ ]Anatoly nem ]Cpania

  Ou monon `mpicyou etafcini@ alla hyppe on ]nou cenyou ebolqen mai niben@ ceouwst ejen peklei'anon =e=;=u

  O;en ten]ho erok@ hwc syri `nte nekeu,y
  ma]ho ep=o=c e`hryi ejwn@`nteferounai nem nen'u,y

  Twbh `mp=o=c e`hryi ejwn@ w pa=o=c `niwt abba Makari nem nefsyri `nctaurovoroc@ `ntef,a nennobi nan ebol


  doxologia `nte abba Makari piouyb `nremrako]

  Ceerme;re qarok qen oumeumyi@ `nje nicpyleon `n,aki etakswpi `nqryi `nqytou@ abba Makari piprecbuteroc

  Hwcte `ntekerpempsa@ `nohi eratk `mpem;o `mp=o=c
  `n=e `nehoou nem =e `nejwrh@ ere peknouc ,y qen nivyoui

  Ekhwc nem niaggloc@ nem nitagma `nepouranion
  nem `p,oroc tyrf `nte ny=e=;=u@ ek]wou `n]triac

  Twbh `mp=o=c e`hryi ejwn@ w abba Makari piprecbuteroc nem nefsyri `nctaurovoroc@ `ntef,a nennobi nan ebol


  doxologia `nte abba Makari piepickopoc `nte Kau

  Afnamou] erok je nim@ `nje peklaoc etakamoni `mmof qen outoubo nem oume;myi@ abba Makari piepickopoc

  Aisanjoc erok je aggeloc@ ie manecwou ie ¢
  nai akjokou ebol `nkalwc@ qen `phwb nem `pcaji `nte ]me;myi

  Aisanjoc erok je aggeloc@ ka gar ak,w `mpekcwma e`qryi aisanjoc erok je manecwou@ ak] `ntek'u,y ejen nekecwou

  Aisanjoc erok je ¢@ ak] `ntekave qa P=,=c
  vai etafer¢ e;byten@ nahren Pontioc Pilatoc

  }metouyb akjokc ebol@ pinah] akareh erof@
  akervorin `mpi,lom `natlwm@ `nte ]met¢

  Twbh `mp=o=c e`hryi ejwn@ w pa=o=c `niwt `nackytyc
  abba Makari piepickopoc@ `ntef,a nennobi nan ebol


  doxologia `nte abba Iwannyc pikoloboc

  Akswpi gar `nouvwctyr@ `nreferouwini hijen pikahi w pimakarioc =e=;=u@ pa=o=c `niwt abba I=w=a

  Hwcte hiten pek;ebio@ nem pekbioc `naggelikon
  akes Sihyt thrf `nca pektyb@ `mvry[ `nouteltili `mmwou

  Ouoh akwfi `mpekcwma@ qen hanackycic euqoci
  qantekswpi `natkundinoc@ qen piehoou `nte ]kricic

  Akswpi `nlumyn `nououjai@ nirefmwout aktounocou nidemwn akhitou ebol@ nyetswni aktal[wou

  Ouoh on akerpem`psa@ pa=o=c `niwt abba I=w=a
  `ntekhemci nem niapoctoloc@ `ntek]hap `ntekgenea

  Twbh `mp=o=c e`hryi ejwn@ w pa=o=c `niwt abba I=w=a
  pihygoumenoc `nkoloboc@ `ntef,a nennobi nan ebol


  }doxologia `nte ny=e=;=u abba Piswi nem abba Paule piremtammouh

  Iwcyv piar,yereuc@ `nte ]nis] `mbaki Rako] pipar;enoc ettoubyout@ etjolh `mpi;ebio `mmyi

  N`hryi qen niehoou@ `nte tekmetar,yereuc apainis] `n`hmot tahon@ anon qa niatem`psa

  Ete pijini$ saron@ `nte nennio] `nctaurovoroc abba Piswi nem abba Paule@ nivwctyr eterouwini

  Nai etauswpi nan `mpi@ =b `nlumyn `nte pioujai auerouwini `nnen'u,y@ hiten noulum'anon =e=;=u

  <ere peniwt abba Piswi piymyi pirwmi `ntelioc ,ere peniwt abba Paule pimenrit `nte P=,=c

  Twbh `mp=o=c e`hryi ejwn@ w na=o=c `nio] `mmainousyri abba Piswi nem abba Paule@ `ntef,a nennobi nan ebol


  Maximoc nem Dometioc

  Nivwctyr `nte ]me;myi @ ouoh ninis] `nar,ygoc @ `nte tencunoudia =e=;=u @ Maximoc nem Dometioc

  Nai etac;ouwten qen nouran @ `nje }triac `nreftanqo @ e;renmosi `nca nousentatci @ `ntenervorin `mpouc,yma =e==;u

  Au] etoten `nniws @ etcqytyout qen pieuaggelion @ ete vai te ]metmaicon @ `pjwk ebol `nniarety tyrou

  Enersai qen touekklycia @ enjwk `mpouer`vmeu`i ebol @ en]wou n}triac @ `mpiehoou nem piejwrh

  <ere nwten w nidikeoc @ ,ere ni=p==na tovoroc @ ,ere nenio] =e=;=u `mpwmeoc @ Maximoc nem Dometioc

  Twbh `mP=o=c e`hryi ejwn @ w nenio] e;u `nrwmeoc @ Maximoc nem Dometioc @ `ntef,a nennobi nan ebol


  }`pcaly `nte pijwri Abba Mwcy
  Amwini tyrou ~w nipictoc @ `nten woust `nI=y=c P=,=c @ `ntentaiou maimakarioc @ pijwri =e=;=u abba Mwcy.
  Bon niben qen mai niben @ `fnaiat qen pai bioc vai @ `nte piswrp `m11111marturoc @ pijwri =e=;=u abba Mwcy.
  Genoc `nni,rictianoc @ euhwc ~eV] qen han'almoc @ qen ~psai `mpenagioc @ pijwri...
  Dauid amou tenmy] ~mvoou `ntekw `m`ptaiou `mpai ¢ @ `nte `pouro `nte `pwou @ pijwri...
  Ebol hiten ]me;nayt @ afnohem `nje pai a;lityc @ qen hanmetswij nem han`srwic @ pijwri...
  Zeos ne nek~svyri @ nyetakaitou qen pekabyt @ nem topoc niben nem mai niben @ pijwri...
  Ycidorwc pirefwou ~nhyt @ afsep ~erof qen oum;nayt @ `afer cummenin naf `mpiwit@ pijwri...
  :wo] haroi ~w nalogicmoc @ nem nameu`i eqoun pahyt @ `nta taio `mpimartyroc @ pijwri... 
  I=y=c P=,=c va piamahi @ ]~nouhmot `epi agioc@ hina `ntef ~ir~i `nhanmyini @ pijwri...
  Kata `vry] `epicaji =e=;=u je ani`;myi `erouwini @ qen tai `ermwou @ kata `ptipoc `m`pasiri @ pijwri...
  Loipon nidikeoc nem nia;lytyc @ ni~;myi nem nimarturoc @ `eurasi `m`voou nem piackytyc @ pijwri...
  Moi nyi `P=o=c `ntai moitania @ cw nyi qen tai `ermwoui @ kata `ptipopc `m`pasiri @ pijwri...
  Niciwo`ui tyrou qen pai kocmoc @ jimi nwou `nou`proctatyc @ outupoc holj `nali;enoc @ pijwri...
  Xa`pswi `nnimona,oc tyrou @ akswp `noureferoikonomin @ qen `ptwou `nte Sehyt@ pijwri...
  Ousousou nem oumetlam`proc @ nem ouwou nem ouhumnoc cetwmi `epi a;lovoroc @ pijwri...
  Palin akwli `nousw hijen teknahbi qen ou;ebio @ e;rou ,w `mpierfernobi ebol@ pijwri...
  Rasi kalwc ~ w piagioc @ abba Ycidorwc pi`precbityroc @ qen pai `mvoou ~e;be peksyri@ pijwri...
  Cmou niayri `nte `tve @ nem nimwou nem nikarpoc @ `e;be pekcwtp `nouteb @ pijwri...
  Tentwbh `mmok ~w pimairwmi @ swp
  ` erok `nnenasiri @ nahmen `e;be Pen=o=c ~niwt @ pijwri...
  Uioc :eoc picyini `mmyi @ moi `mpital[o `mpeklaoc @ `e;be tekmau nem pi¢ @ pijwri...
  Vnyb V] penboiy;oc @ areh `epeklaoc `mpictoc @ nem pi`klyroc `e;be pimona,oc @ pijwri...
  <ere ne ~w ]par;enoc @ ,ere nak ~w pimai nefsyri @ twbh `m`P=o=c `e`hryi `ejwn pijwri...
  "u,y niben qen mai niben @ `euhwc `e`pouro P=,=c @ euereuvomin `mpefagioc @ pijwri...
  Wouniatf `mpirwmi @ vyetaf ,w `ncwf `mpai bioc vai @ nem nef`hbyou`i `ethwou pijwri...
  Safounof `nje penhyt @ `e`pswpansan `er makarizin @ penmakarioc @ pijwri...
  F`cmarwout `nje peknouc @ `f`cmarwout `nje pekhyt @ piebouhi `nnidimwn @ pijwri..
  Qen Sehyt akmici `nkecop @ ouoh acimton `nje tef`'u,y @ akersoij ouoh ak[ro @ pijwri...
  Ha`pcyou `nte ]metmartyria afsop erof `m`vnou @ qen ourasi afouwyh `ebol @ pijwri...
  Je qen ou`svyri `nhupmony `n`svyri @ afswp `nhan nojnej @ kata `vry] `noubacanoc @ pijwri...
  {iwuini [iwuini @ ~w pitwou `nSehyt @ qen pai sai `mpek`proctatyc @ pijwri...
  }nan `ntek `mmyi @ `e;be tekmau `mpar;enoc @ nem pi`pneuma tovoroc @ pijwri...


  doxologia `nte Pijwri abba Mwcy

  Pisorp `m¢ =e=;=u@ etafjwk ebol `nkalwc
  qen pitwou `nte Sihyt@ pe peniwt =e=;=u abba Mwcy

  Afswpi gar `nouref]@ efoi `nho] oube nidemwn
  afohi eratf hijen ]petra@ kata ptupoc `mpi½

  Hiten tefnis] `nhupomony@ nem p`qici `nte nibacanoc afervorin `mpi,lom@ `nte ]met¢

  Afhwl ep[ici qen pi=p=n=a@ eqoun enefmanemton
  etafcebtwtou `nje p=o=c@ `nnye;mei `mpefran =e=;=u

  Afcwjp nan `mpefcwma@ nem pefcpyleon =e=;=u
  e;renjwk ebol `nqytf@ `mpefervmeui ettaiyout

  Enws ebol enjw `mmoc@ je V] `nabba Mwcy
  nem nyetaujwk ebol nemaf@ ari ounai nem nen'u,y

  Ouoh `ntensasni eniws@ etafcebtwtou `nny=e=;=u
  etauranaf icjen `peneh@ e;be touagapy eqoun erof

  Twbh `mp=o=c e`hryi ejwn@ w pa=o=c `niwt abba Mwcy nem nefsyri `nctaurovoroc@ `ntef,a nennobi nan ebol


  I=w=a <ame

  Apic;oinoufi sws ebol @ `nte pektoubo etjyk ebol
  nem piamoni wa ebol @ peniwt =e=;=u abba I=w=a <ame

  Anicovoc swlem erof @ au,oh epekbioc etcwtp
  je ebolhiten pektoubo @ nem tekpar;enia etoi `nata[ni

  AP=o=c viri `noubw `naloli @ acerqyibi epekmanselet
  oumyini efouwnh eferme;re @ epektoubo `naggelikon

  Peker`vmeui ettaiyout @ nem tekchimi `mpar;enoc
  ]selet `nte P=,=c @ afcwr ebolqen pikocmoc tyrf

  E;be vai au`i harok @ `nje nyetkw] `nca P=o=c @
  w pinoub `mmanecwou @ `nte piohi `nte P=,=c
  Ak]cbw nwou `n]metmona,oc @ kata `ttaxic `nniaggeloc
  akenou e`pswi `nou;ucia ecsyp @ nahren V] Viwt

  Ak[i `nhantaio nem han`,lom @ ebolhiten `pouro P=,=c @
  akounof nem ny=e=;=u @ `n`hryi qen tefmetouro

  Twbh `mp=o=c e`hryi ejwn  @ w pipar;enoc ettoubyout
  peniwt abba I=w=a <ame @ `ntef,a nennobi nan ebol


  `Pcaly `nte Abba Ycydwroc
  Amwini tyrou `mvoou @ wnilaoc `mberi@ hina `nten ]~wou @ peniwt abba Ycydwroc 
  Bo`y;in `eroi pa=o=c I=yc pijwri @ e;ritaio `mpa=o=c @ peniwt abba Ycydwroc
  Ge gar er[oic w pirwmi `nte lioc va picwit `fholj @ peniwt abba Ycydwroc 
  Dauid `pouro afjoc @ je pi`;myi er`eviri@ `mvry] `nni sencifi @ peniwt abba Ycydwroc
  Ele`ycon `ymac @ w pennyb P=,=c @ e;be tekmau Mariac @ nem peniwt abba Ycydwroc
  Zeos emmasw @ `ntek polytia @ wpi makarioc @ peniwt abba Ycydwroc
  Yppe afer`pem `psa @ `mpi`hmot `mP=,=c @ etaf mahf qen pi=p=n=a @ peniwt abba Ycydwroc
  :wo] tyrou `mvoou @ ~w nior;odoxoc hina `nten taio @ peniwt abba Ycydwroc 
  I=y=c P=,=c @ pi`exou ciactyc @ afcwtp `mpicovoc @ peniwt abba Ycydwroc 
  Kurioc pencwtyr @ afmahf qen pef`hmot @ pinis] `mvwctyr @ peniwt abba Ycydwroc
  Lali ~w nimona,oc @ qen `psai `mpiagioc @ pinis] `n`ctuloc @ peniwt abba Ycycdwroc
  Moi nan `numeroc @ qen piparadicoc @ opten nem pekagioc @ peniwt abba Ycydwroc
  Nai nan cwtem eron@ qen nen `;ln'ic @ e;be piatakon @ peniwt abba Ycydwroc
  Xa`pswi emasw @ qen ny =e=;=u tyrou @ e;be pektoubo @ peniwt abba Ycydwroc
  Outa`io nem ouwou @ nem ounis] `n`;maio@ w pimakarioc @ peniwt abba Ycydwroc
  Pekran eftaiyout @ ouoh eftoubyout @ `w `vyataf [i `wou @ peniwt abba Ycydwroc 
  Rasi nak `mvoou @ `w vytaf [i `wou @ hiten `pouro `nte `pwou @ peniwt abba Ycydwroc
  Cmou `eron pennou] @ moi nan `ncwou] @ e;be pimainou] @ peniwt abba Ycydwroc
  Tentwbh e;be niouyb @ nem ni `klyroc @ nahmou e;be piouyb @ peniwt abba Ycydwroc
  Udeon ni mona,oc @ nem `pcepi `nnipictoc @ areh `erwou `w P=,=c @ peniwt abba Ycydwroc
  V] pinayt @ moi nan `nou;wo] `nhyt @ e;be vyetecmamat @ peniwt abba Ycydwroc
  <ere pia;lytyc piackytc pipar;enoc peniwt abba Ycydwroc
  "wtyr `mpikocmoc @ nohem `mpeklaoc @ peniwt abba Ycydwroc
  Wpiagioc @ areh enek pictoc @ e;be tekmau =e=;=u @ nem abba Ycydwroc 
  Loipn ansan . . . . . .
  F`cmarwout `nje peknouc @ `f`cmarwout `nje pekhyt @ piebouhi `nnidimwn @ pijwri . . 
  Qen Sehyt akmici `nkecop @ ouoh acimton `nje tef`'u,y @ akersoij ouoh ak[ro @ pijwri . . .
  Ha`pcyou `nte ]metmartyria afsop erof `m`vnou @ qen ourasi afouwyh `ebol @ pijwri . . . .
  Je qen ou`svyri `nhupmony `n`svyri @ afswp `nhan nojnej @ kata `vry] `noubacanoc @ pijwri . . . .
  {iwuini [iwuini @ ~w pitwou `nSehyt @ qen pai sai `mpek`proctatyc @ pijwri . . . .
  }nan `ntek `mmyi @ `e;be tekmau `mpar;enoc @ nem pi`pneuma tovoroc @ pijwri . . . .


  `Pcaly `nte Abba Ycydwroc
  Anok pihiky piela,ictoc ai caji qen nek`svyri @ `w P=,=c pimonogenyc@ pihib `nte `V]
  Bon ourasi nem ou;elyl @ euer`prerpi `mpi=p=n=a tovoroc pivwctyr `nte sehyt @ peniwt abba Ycydwroc
  Genoc `nnipictoc `mvoou eurasi nak `w pitelioc @ qen nek`hbyou~i eumeh `n`wou @ peniwt abba Ycydwroc
  Dauid pihhumnodoc afcaji @ e;be `ptaio `mpidekeoc @ pejaf je ni`;myi er`eviri @ peniwt abba Ycydwroc
  Ere nefentoly =e=;=u @ eu,y qen pefyt efcoutewn afer `pem`psa `n]metouyb @ peniwt abba Ycydwroc 
  Z `ntagma etqen nivyoui @ nem nitazic `nniaggeloc @ eurasi `mvoou nem ni`;rope @ peniwt abba Ycydwroc
  Yppe nefsyri `mmona,oc @ nem nirwmi `nlaikoc @ eu;wou] tyrou qen peftopoc @ peniwt abba Ycydwroc
  :wo] `w nenio] `mmona,oc @ nem ni`;myi nem nidekeoc @ e;be `ptaio `mvry =e=;=u @ peniwt abba Ycydwroc
  Ic hippe af] `cbw `nnefsyri @ ouoh afaito `nhanjwri @ ouoh auviri `mvry] `nou`hryri @ peniwt abba Ycydwroc
  Ke gar akcemni nomoc nan @ eni `erety etjykebol @ akareh `eni entoly @ peniwt abba Ycydwroc
  Lali qen P=o=c ~w nimona,oc @ nyetauihi `pho `mpikocmoc @ qen `psai `mpidekeoc @ peniwt abba Ycydwroc
  Moi nan P=o=c `noumoroc @ nemaf qen piparadicoc @ optenhwn nem piagioc @ peniwt abba Ycydwroc 
  N;ok oulitorgoc @ ak[itaio ak[i`cmou @ ebol hiten pen=o=c I=y=c @ peniwt abba Ycydwroc
  Xa`pswi `n`hryi qen nekagwn tyrou @ ouoh pekran er`e[oic `wou @ ebol qen ni`,rictianoc @ peniwt abba Ycydwroc
  Ounis] gar pe pekmeroc @ je mauonof `mmok nem P=,=c @ qen `tqwra `nte niagioc @ peniwt abba Ycydwroc
  Pekervmeu~i ~w piagioc @ nem pijwri =e=;=u abba Mwcy @ afcwr ebol qen pikocmoc @ peniwt abba Ycydwroc
  Rwou `mpektopoc =e=;=u @etakkotf erok qen pi`drimoc @ aumoh ebol qen nie;ouab @ peniwt abba Ycydwroc
  Ce erme;re qarok qen oume;myi @ `nje ni`cpyleon `n,aki @ etakswpi `nqryi `nqytou @ peniwt abba Ycydwroc
  Temet ouoyb akjokc ebol @ pinah] akare erof @ akervorin `mpi`,lom`natlwm @ peniwt abba Ycydwroc 
  Uioc ;eoc pinomo;etyc @ afaik deon pidioketyc @ ~w pinis] `nackytyc @ peniwt abba Ycydwroc
  Vy`ettaiyout wvri =e=;=u pi`ssyn `mberi vyetaf `iri `nou`hryri @ twbh `mP=o=c e;be neksyri @ peniwt abba Ycydwroc
  <ere nak `w piagioc @ `nte pen=o=c I=y=c P=,=c @ ! pinis] `m`precbuteroc @ peniwt abba Ycydwroc
  "wtyr `mpikocmoc tyrf @pwic e`p,oroc `nnimona,oc @ nem `pcepi `nni,rictianoc e;be @ peniwt abba Ycydwroc
  Wouniatk aly;wc peniwt =e=;=u `mpicovoc @ pimenrit `nte P=,=c @ peniwt abba Ycydwroc
  Eswpansan . . . . . .


  }doxologia `nte vy=e=;=u abba Senou] piar,ymanidrityc

  N;ok oumakarioc@ peniwt =e=;=u abba Senou] je akswpi `nouapoctoloc@ ouoh `mprovytyc eucop

  Ke gar akcemni nomoc nan@ eniarety etjyk ebol akareh enientoly etcqyout@ qen pieuaggelion

  Nye;namosi gar `nqytou@ aV] `fnarwic erwou nefaggeloc mosi nemwou@ qen I=l=y=m `nte tve

  Apic;oinoufi `nte nefarety@ ] `m`pounof `nnen'u,y `m`vry] `mpiarwmata@ etryt qen piparadicoc

  Ali;wc ak[ici emasw@ qen `;my] `n]cunodoc `nte nennio] `nor;odoxoc@ qen ]polic Evecoc

  Ak][ipi `nNictourioc@ pipatriar,yc `nacebyc ouoh akeromologin `n]omologia e;nanef

  Qen oumetouai `n]triac@ `nreftanqo `noumoocioc viwt nem psyri nem pi=p=n=a =e=;=u@ =g `nran ounou] `nouwt

  Ouoh akcwtem etcmy efws@ ebolqen tve efjw `mmoc je aueragiazin `mmof@ Cenou;ioc `nar,ymanidrityc

  Wouniatk w pidikeoc@ abba Senou] piar,ymanidrityc je `n;ok akcaji nem P=,=c `m`vry] `mMwucyc pinomoctyc

  Twbh `mp=o=c e`hryi ejwn@ w pa=o=c `niwt `nackutyc abba Senou] piar,ymanidrityc@ `ntef,a nennobi nan ebol


  doxologia `nte abba Paqwm

  `N;ok oumakarion@ peniwt =e=;=u abba Paqwm
  akerklyronomin `mpicmou@ ebolhiten p=o=c V]

  Peniwt =e=;=u abba Paqwm@ aker`mp`sa `noumys `ncop aker;eorin `mp=o=c@ nem nefsggeloc =e=;=u

  Peniwt =e=;=u abba Paqwm@ akerhe ouahem nientoly `nte V] akjwk `nniarety tyrou@ ouh akrana `mP=,=c

  Pcolcel `nnackutyc@ peniwt =e=;=u :ewdoroc
  je akswpi ntsebiw `mpekiwt Paqwmioc

  Ako,oh,ah `nnicnyou@ e`hryi e]meteucebyc
  akerka;i,in `mmwou@ qen pekcaji gar etholj

  Ak]nom] `nnyethas@ nem nyetoi `nkouji `nhyt
  qen ]agapy etjyk ebol@ hiten pen=o=c I=y=c P=,=c

  <ere nanio] abba Paqwm va ]koinwnia
  nem :eodwroc pefma;ytyc@ nimenra] `nte P=,=c

  Twbh `mp=o=c e`hryi ejwn@ abba Paqwm va ] koinwnia nem :eodwroc pefmaytyc@ `ntef,a nennobi nan ebol


  doxologia `nte abba Abraam

  Piqybc eterouwini@ qen Viom nem <ymi tyrc
  e;be nefsvyri nem nefmyini@ nem pefmei `mP=,=c

  Va pi,lom `mmargarityc@ pisvyr `nniana,writyc
  nem ni;myi nem niprovytyc@ vyetafmosi `nca pendecpotyc

  N;of pe abba Abraam@ piepickopoc `nte Viom
  pimanecwou `ntavmyi@picaq `nte niarety

  Dauid aftamon qen oume;myi@ je wouniatf `mvye;nka]
  ejen oujwb nem ouhyki@ ouoh efenahemf `nje V]

  Mvry] `mpeniwt Abraam@ viwt `nIcaak nem Iakwb
  akmenre ]me;nayt@ ouoh akjwk ebol `nnientoly

  Sakerme;re `nte ]me;myi@ sakouwm nem nihyki
  qen ounis] `n;beio@ akmenre `nnekcnyou

  Nye;mei `nna pkahi@ aukw] `nca hanjinkwt `mberi
  alla Akkwt qen nivyoui@ `nnijinkwt `nna nivyoui

  Ouyr ne neksvyri@ aktal[o `nnyetswni
  akerprovyteuin `nnisvyri@ nidemwn akhitou ebol

  Akswpi nan `noutupoc@ qen pekjinmosi
  etoume;nayt nem@ ]metme;re `n]me;myi

  Twbh `mp=o=c ehryi ejwn@ peniwt =e=;=u abba Abraam
  piepickopoc `nte Viom@ `ntef,a nennobi nan ebol


  doxologia `nte nictaurovorc

  :myi niben etaujwk ebol@ `nniqici `nte nouarety
  euhejhwj ei[imkah@ ere pikocmoc `m`psa `mmwou an

  Eucwrem ebol hi nisafeu@ nem nibyb nem ni,ol `nte pkahi nai etauerme;re qarwou@ je ebolhiten pounah]

  Nem touhupomony@ maren[oji `nca pouagwn
  `ntenjoust epar,ygoc `nte vnah]@ nem pefrefjwk ebol I=y=c

  Twbh `mp=o=c e`hryi ejwn@ w ni,oroc `nte nictaurovoroc etaujwk ebol hi nisafeu@ `ntef,a nennobi nan ebol


  Doxology for any Pope

  Ak[i `tqaric `mMwucyc ]metouyb `nte Aarwn ak[i mptaio mpeniwt Petroc pianjwj `nniapoctoloc

  A P=,c talo ntefjij nouinam ejen tekave aftenhoutk enisost nte ;metouro nnivyoui

  E;rekswpi noureferhemi capswi n]ekklycia e;rekamoni mpeklaoc qen outoubo nem oume;myi

  Kata vry] etafjoc nje Pauloc piapoctoloc je kata vry] nAarwn pairy] hwf `mP=,c

  Wcautwc ten[ici `mmok nem pihumnodoc Dauid je n;ok pe piouyb sa eneh kata ttaxic mMel,icedek

  T=w w Pa=o=c niwt mpatriar,yc peniwt =e=;u abba =n=im `n=t=e=f=,=a.


  doxologia `nte Abba Ceuyroc

  Ak[i t,aric `mMwucyc@ ]metouyb `nte Aarwn
  ak[i `mptaio `mpeniwt Petroc@ pianjwj `nniapoctoloc

  AP=,=c talo `ntefjij@ `nouinam ejen tekave
  aftenhoutk enisost@ `nte ;metouro `nnivyoui

  E;rekswpi `noureferhemi@ capswi `n]ekklycia
  e;rekamoni `mpeklaoc@ qen outoubo nem oume;myi

  Kata vry] etafjoc `nje Pauloc piapoctoloc
  je kata vry] `nAarwn@ pairy] hwf P=,=c

  Wcautwc ten[ici `mmok@ nem pihumnodoc D=a=d
  je `n;ok pe piouyb sa eneh@ kata `ttaxic `mMel,icedek

  Twbh `mp=o=c e`hryi ejwn@ w pa=o=c `niwt `mpatriar,yc peniwt =e=;=u abba =n=i=m@ `ntef,a nennobi nan ebol


  Oukedoxologia e;be abba Ceuyroc

  Pikubernityc ettajryout@ pirefsemsi `nkalwc
  piref[ro qen nibwtc@ piqybc etaferouwini

  Pikurix `nte ]or;odoxia@ pe Ceuyroc pipatriar,yc piref]cbw `nte piohi@ `nlogikon `nte P=,=c

  Anekdogma etcoutwn@ misi `m`phyt `nniheritikoc `m`vry] `m`vry] `noucyfi `nro=b@ hiten `tjom `n]triac

  Akeli niben kwlj `mp=o=c@ alac niben cmou erof
  apwou `mV] ouwsc ebol@ afmoh `mpho `n]oikoumeny

  Twbh `mp=o=c e`hryi ejwn@ w picaq `nte ]or;odoxia Ceuyroc nem Diockoroc@ `ntef,a nennobi nan ebol


  Tqae `nnidoxologia y,oc Batoc e;be ;y=e=;=u Maria

  Swpi `n;o erecomc ejwn@ qen nima et[oci etare,y `nqytou w ten=o=c `nnyb tyren ];eotokoc@ etoi `mpar;enoc `ncyou niben

  Ma]ho `mvyetaremac@ pen=c=w=r `naga;oc `ntefwli `nnaiqici ebolharon@ `ntefcemni nan `ntefhiryny

  <ere ne w ]paryenoc ]ourw `mmyi `naliyin ,ere psousou n`te pengenoc arejvo nan `nEmmanouyl

  Ten]ho aripenmeui@ w ]proctatyc etenhot nahren pen=o=c I=y=c =P=,=c `ntef,a nennobi nan ebol  Ainau `eouaggeloc `nouwini @  `etaf`i epecyt ebolqen `tve @  ere  oucvrajic `nnob @  qen tefjij `nou`inam .

  Efws ebol efjw `mmoc @  je anau `mpertako `mpikahi @  sa`ntoutob `nniebiaik @  `nte V] hitoutehni .

  Aicwtem `e`typi `nnyetautobou @  qen nensyri `mpi=c=l @  icjen Roubyn sa Beniamin @ =i=b `nso kata vuly .

  Ariprecbeuin `e`hryi ejwn @  `w pi=r=m=d  `nso @  nem pipar;enoc `neuaggelictyc @  `ntef,a nennobi nan ebol .


  Abba Camouyl piomologityc

  <ere peniwt abba Camouyl @ pinis] qen niagioc @ vyetaf`iri `nhannis] `narety @ qen `ptwou `nte Sihyt
  <ere peniwt abba Camouyl @ vyetafvwq `m`ptomoc `nLewn @ ouoh aftajro `nnef`cnyou @ qen pinah] `nor;odoxoc
  E;be vai af[oji `ncwf @ `nje Makic Atrianoc piacebyc @ ouoh af`i ha `ptwou `nKalamon @ nem =d `ncwtp `mmona,oc
  Abba Camouyl piomologityc @ `n;of aferhupomonin @ ejen niqici `nte pidiwgmoc @ nem ]e,malwcia `nte niBarbaroc
  <ere peniwt abba Camouyl @ vyetaf`iri `nhanmyini nem han`svyri @ ouoh aftal[o `nnyetswni @ qen pimonactyrion nem `;baki `nniBarbaroc
  <ere peniwt abba Camouyl @ vyetafswpi `niwt `nnayt @ nem ouref]`cbw `naga;oc @ `nnefsyri `mmona,oc
  <ere peniwt abba Camouyl @ vyetafernis] emasw @ qen `tve nem hijen pikahi @ qaten V] nem nirwmi
  Twbh `mP=o=c e`hryi ejwn @ w peniwt =e=;=u abba Camouyl @ nem nefsyri `mmona,oc @ `ntef,a nennobi nan ebol


  doxologia `my=e=;=u Biktwr

  Matamoi je `kse e;wn@ w Biktwr pamenrit `nsyri ere pikymoc ,y qen rwk@ ere nipedyc qen nekjij

  Pejaf je ]se et,wra@ `n<ymi eratf `nArmenioc
  `ntamou ejen vran `mpa=c=w=r@ `ntef,a nanobi nyi ebol</font>

  Piabot menenca vai@ w Biktwr pamenrit `nsyri
  ]cebtwt e`iri `ntekselet@ `nta] `nhanmys `n,ryma nak

  Pacyou anok taselst ,y@ w Mar;a tamenri] `mmau taselet te ]ekklycia@ papatselet pe pa=c=w=r

  Twbh `mp=o=c e`hryi ejwn@ w piagioc apa Biktwr
  aripnmeui qathy `mp=o=c@ `ntef,a nennobi nan ebol


  doxologia `nte nirwouni

  Wounia] aly;wc@ w ]agia =n=i=m ]par;enoc
  ]selet `nte P=,=c@ pinumvioc `nka;aroc

  Je areerkatavronin@ `mpiwou tyrf `nte paikocmoc nem psousou `nte paibioc@ aremenri pitoubo

  Ac]sipi `mpcatanac@ nem nefdemwn `mponyron
  hiten pecnis] `namoni `ntotc@ qen pitoubo `nte tecpar;enia

  Ounis] gar qen oume;myi@ pe piagwn etcwtp
  `nte ]agia =n=i=m ]selet `nte P=,=c

  Acjwk ebol `mpecbioc@ qen pecnis] `n;ebio
  ac`mton `mmoc nem ny=e=;=u@ qen t,wra `nte nyetonq

  <ere pialou `mparyenoc: ]cemne `mpanagia

  ]aselet `nka;aroc@ ]agia `mmyi =n=i=m

  Twbh `mp=o=c e`hryi ejwn@ w ]agia `mmyi =n=i=m
  ]selet `nte P=,=c@ `ntef,a nennobi nan ebol


  doxologia `nte nenio] Abraam Icaak Iakwb

  Hwc ep=o=c qen ouhwc `mberi qen han'almoc ;ba `nkwb qen piervmeui `nna=o=c `nio]@ Abraam Icaak Iakwb

  Moi nan p=o=c `nou,bob@ qen kenf `nnenio] `ndikeoc
  Abraam Icaak Iakwb@ qen piparadicoc nem noukeproc

  `Mpererpwbs `n]dia;yky@ ;yetakcemnytc nem Abraam ouoh akareh eroc nem Icaak@ ouoh aktahoc eratc nem Iakwb

  Cmou ep=o=c w nilaoc@ nivuly nem niacpi `nlac
  qen psai `nte ninis] qen nidikeoc@ Abraam nem Icaak nem Iakwb

  Areten[ici emasw niagioc@ nem ni;myi nem nidikeoc moi nan p=o=c `noumeroc@ nem Abraam nem Icaak nem Iakwb

  Twbh `mp=o=c e`hryi ejwn@ w na=o=c `nio] `ndikeoc
  Abraam Icaak Iakwb @ `ntef,a nennobi nan ebol


  doxologia `nte abba :ekla Humanoc pireme;aus

  Pi=p=n=a `mparaklyton@ etaf`i epecyt ebolqen tve
  ejen viwt pimakarioc@ piagioc :ekla Humanoc

  Qen piehoou `mmah=g@ `nte pefjinmici etcmarwout
  efws ebol je ouai oe@ viwt nem psyri nem pi=p=n=a =e=;=u

  Ouoh icjen tefmetalou@ afmoh ebolqen pi=p=n=a =e=;=u ouoh niaggeloc `nte tve@ nauerqyibi e`hryi ejwf

  Mi,ayl par,wn `nna nivyoui@ ef,y nemaf `ncyou niben kata vry] etafjoc `nje D=a=d qen pi'almoc

  AP=,=c ouwnh nak ebol @ ouoh af] nak `mpiersisi piconh nem pibwl ebol@ `mvry] `nnefapoctoloc

  Akswpi `nouapoctoloc@ `fcwtp `nI=y=c P=,=c
  ar,iereuc `nnie;aus@ `viwt `nte nimona,oc

  `Fholj `nje pekran afswpi@ qen nenrwn nem nireme;aus je V] `mpiagioc@ :ekla Humanoc senhyt qaron

  Twbh `mp=o=c e`hryi ejwn@ piapoctoloc `nnireme;aus piagioc :ekla Humanoc@ `ntef,a nennobi nan ebol


  doxologia `nta `mvy=e=;=u Kactwr va Partanouhy

  Anok nim anok@ qa pet`mpsa an `ntaertolman ejw@ epektaio w pi¢ pahyt efiorem `nca pektaio wpi¢@ Kactwr piprecbuteroc

  Afjw epektaio@`nje picovoc `nremrako]@ etafhiwtf `nje P=,=c@ `mpi[ro@bon niben eujw epeftaio@aumou] epefran piouyb@apa Kactwr pimenrit `nte V]

  Vlac `n]covia `mvry] `noukas `nte oucaq efsepswp@ vyet]taio `nni¢nyetau,w `ncwou@ `mpibioc `ntwou nem toumetramao@ nem pouwnq evlyou

  Au,w `nnousyri@ ausenwou epiouro auermologin `mP=,=c@ `mpem;o `nnimys

  Rwf `mp=o=c afcaji@ aferme;re e;bytk efjw `mmoc je nekjaji@ euese eqryi enekvi]

  Vyetaferouwini ejwk@ qen oujom etersau `ntek]sipi nwou@ sa oumys `n,ronoc

  Af],aric nak@ `mpem;o `nniexoucia akjwk ebol `nniqici@ `nte nia;lityc

  Akem`psa `mpihmot `nte ]metouyb santefhobck `mpi,lom `nte ]met¢

  Ak[ro `nniourwou@ ak][ipi `nnianomoc akcqai `nnekanavora@ qen `;my] `nRako]

  au[i `ntekave =e=;=u qen `tcyfi qen cou=iz `mpiabot :wout

  Wouniatk apa Kactwr vyetakem`psa sa picmou ebolqen rwf `mp=o=c@ ouoh aksasni epiman`mton

  E;be vai tenhwc@ qen oucmy `nat,arwf piouyb pidiakonoc@ je axioc axioc

  Au,w `mpekcwma@ ejen piwni `nte ]hrwt ausenwou `nqytk eviom@aujimi `myvetaf[aumwit ePartanouhy autalok ejen piwni@ aukwt nak `nouekklycia eunai qa pikocmoc

  Auini `mpiwni@ eqoun evro `n]ekklycia afswpi `noutal[o@ qen `tjom `mpi¢

  Ouoh `ntenws ebol qen ouqrwou `nouwt je ,ere pi¢@ apa Kactwr ettaiyout

  <ere piremraus `mvry] `mMwucyc ,ere vyetafervorin `mpi,lom `natlwm

  <ere vyetafcolcel `nnen'u,y qen ]ctoly `mmetouyb vyetoumou] erof je apa Kactwr

  <ere vyetaf[i `mpi ,ere pi% `mmyi vyetafer `m`vry] `mp=,=c

  <ere vyeymeh `n,aricma niben ,ere vyetafmou] erof je pimenrit `nte P=,=c

  <ere pekcwma nem pekcnof ettaiyout ,ere ]ekklycia nem ]kubwtoc

  Pijinouwhem `mpekran@ qen rwou `nnipictoc pe V] `napa Kactwr ariboy;in eron

  Hiten nieu,y `nte piagioc apa Kactwr p=o=c arihmot nan `mpi,w ebol `nte nennobi


  Ouke doxologia `nte vy=e=;=u Kactwr va Partanouhy

  Ebolhiten pirwmi etcmarwout eterho] qathy `mV] piprebuteroc ettaiyout@ apa Kactwr pimaisemmo

  Aisanje `nqytk je akswpi `nouaggeloc wpiprecbuteroc pi¢ akjokou ebol `nkalwc@ qen `phwb nem `pcaji `nte ]me;myi

  Ak[i t,aric `n]metouyb@ ounis] gar te ]amiy etakem`psa `mmoc@ apa Kactwr piprecbuteroc ettaiyout

  }metouyb afjokc ebol@ pinah] afareh erof afervorin `mpi,lom `natlm `nte ]met¢

  <ere nak w pi%: ,ere piswij `ngenneoc ,ere piaylovoroc apa Kactwr piprecbuteroc

  Twbh `mp=o=c e`hryi ejwn@ w vy=e=;=u apa Kactwr piprecbuteroc `ntef,a nennobi nan ebol

  Twbh `mp=o=c e`hryi ejwn@ apa Kactwr nem apa Piswi nem apa Pavnou] nem D=a=d nem Iwcyv@ `ntef,a nennobi nan ebol


  }agia Tumiany
  - Doxologia Adam -
   
  Ounis] `naly;wc
  etacjwlh `mmwou ebol
  pe piwou nem pitaio
  `nje ]caby `mpar;enoc
   
  }cwtp `nkuria
  ]maruroc `n`agnia
  ]mai e;nanec
  ]agia Tumiany
   
  :ai etafcwtp `mmoc
  nem =m `mpar;enoc
  `nje `pouro P=,c
  `enauswpi nemac
   
  Nim vye;na`scaji
  w ]selet etcwtp
  qen petaio `nnis]
  ]agia Tumiany
   
  <ere ]marturoc 
  ,ere ]panagia
  ,ere ]ka;aroc
  ]cwtp `mpar;enoc
   
  <ere ]par;enoc
  e;meh `neulogia
  ,ere ]at;wleb
  ]selet `mpihyib
   
  <ere ;ye;meh `n`hmot
  ,ere ;yet`cmarwout
  icjen tecmetalou
  qen nipar;enoc tyrou
   
  <ere ]mona,y
  qen ]metackutyc
  etacjwk `mpinomoc
  nem ]metmaruria
   
  <ere ;yetafmenritc
  etafswpi ebolhitotc
  `nje peciwt Markoc
  `noucwtp `m¢
   
  <ere ne w ]mau
  etauswpi `ete`mmau
  `n=m `mpar;enoc
  neme `m¢
   
  Wounia] `n;o
  je `mmon ;yt`oni `mmo
  ]cwtp `nTumiany
  qen tegene`a
   
  Rasi ;yetcolcel
  qen ouwou nem oum;elyl
  qen piparadicoc
  nahren P=,=c
   
  Hiten ni`precbia
  ]agia Tumiany w
  `nte ]cwtp `nkuria
  P=o=c ,w nennobi nan ebol


  }agia Tumiany
  - Doxologia Batoc -
  }alou `ncaby `mpar;enoc
  ]selet `nte P=,c
  ]cwtp `nkuria `mmyi
  ]agia Tumiany
   
  :ai icjen tecmetalou
  acmoc] `nnkocmikon
  acmeh ebolqen ]covia
  acmenre `n]par;enia
   
  Acswpi `n]ar,y
  `;mau 1n=m `mpar;enoc
  `nlumyn `nte pioujai
  qen pipurgoc `etapeciwt kotf
   
  Afjwl `ebol `mP=,c
  `etacmenre `mmof `nje Tumiany
  actac;o `mmof `nje tefseri
  af[i `n]metmarturia
   
  E;be vai afouwrp `nje `pouro
  acsep `mkah `noumys `ncop
  afouahcahni qen necqici
  ac[i `n]metmarturia
   
  Pi=m =e=;u `mpar;enoc
  au[i `n]metmarturia
  enauswpi nemac qen pipurgoc
  qen pi`ehoou `nouwt nemac
   
  Wounia] `n;o Tumiany
  ]moan,y `mpar;enoc
  ]selet `nte pinumvioc
  ]cwtp `mmyi `m_¢
   
  Twbh `mP=o=c `e`hryi ejwn
  ]agia Tumiany
  w ]selet `nte P=,c
  `ntef,a nennobi nan ebol


  }doxologia `nte vy=e=;=u abba Parcwma

  Maren;wou] w namenra]@ `ntentaio qen ou]ma] `mpimairwmi `ndikeoc peniwt =e=;=u abba Parcwma

  Vai etafhipho `mpaikocmoc@ nem pefbioc efmeh `nqici qen ounis] `nhupomony afmei `m=P=,=c pef=o=c

  Afcwr ebol `nje pefran@ qen ]oikoumeny tyrc e;be neferety et[oci@ nem peftoubo `naggelikon

  Naf] nem ]nouon niben@e;nyou harof ebolqen mainiben qen ouagapy ecjyk ebol nem oumetrefwou `nhyt

  Wouniatk qen oume;myi@ peniwt =e=;=u abba Parcwma je akjwk ebol `nnicaji `nte pen=c=w=r `naga;oc

  Twbh `mp=o=c e`hryi ejwn@ w pa=o=c `niwt `nackutyc abba Parcwma pirefbys `ntef,a nennobi nan ebol


  Abba Iwannyc pikoloboc

  Akswpi gar `nouvwctyr @ `nreferouwini hijen pikahi @  w pimakarioc =e=;=u @ pa=o=c `niwt abba I=w=a

  Hwcte hiten pek;ebio @ nem pekbioc `naggelikon @ akes Sihyt tyrf `nca pektyb @ `m`vry] `nouteltili `mmwou

  Ouoh akwfi `mpekcwma @ qen hanackycic euqoci @ santekswpi `natkundinoc @ qen piehoou `nte ]kricic

  Akswpi `noulumyn `noujai @ nirefmwobt aktounocou @ nidemwn akhitou ebol @ nyetswni aktal[wou

  Ouoh on aker`pem`psa @ Pa=o=c `niwt abba I=w=a @ `ntekhemci nem niapoctoloc @ `ntek]hap `ntekgenea

  Twbh `mP=o=c e`hryi ejwn @ w pa=o=c `niwt abba I=w=a @ pihygoumenoc `nkoloboc @ `ntef,a nennobi nan ebol


  Doxologia `nte abba Teji

  Akem`psa gar aly;wc@ etauwli `mmok `nje niaggeloc eqoun eI=l=y=m `nte tve@ abba Teji ;eovanioc

  E;be pasai `nteniqici@ etakiri `mmwou qen pekcwma sa`ntevswpi `nje tek'u,y@ `nouerbei `nte pi=p=n=a =e=;=u

  Cwr ebol `nje pekran =e=;=u@ qen ni;ws `nte ni,wra `n<ymi eybe nim/ni nem hansvyri ete
  V] aitou hitotk>

  Tatci `nnek[alauj =e=;=u@ acerme;re nan qen neksvyri etakiri `mmwou qen `t,wra `n<ymi qen
  tjom `nte P=,=c

  Ouwini gar `nte pekcwma@ saferouwini `nje nencmwa ouoh tek'u,y =e=;=u@ ectwbh e`hryi ejen nen'u,y

  Pekbioc ousvyri te@ pekagwn ounis] pe pekwou `f[ici emasw@ qen ;my] `nniackutyc

  Wouniatk qen oume;myi@ peniwt =e=;=u `ndikeoc abba Teji ;rovanioc@ pimenrit `nte P=,=c

  Twbh `mp=o=c e`hryi ejwn@ peniwt =e=;=u `ndikeoc abba Teji ;eovanioc@ `ntef,a nennobi nan ebol

   


  Doxology of St Julius of Akfahs
  From 'Actes des martyres'


  aly;wc ak[itai`o `mvoou@
  para oumys qen ny 
  e;ouab@ pek]ma] ,y 
  `nounis] `naricton@ 
  `ioulioc pirem,behc
  You are truly honoured today: amongst the cloud of the saints: your goodness is in a great feast: O Julius of Akfahas
  aekoi `mfairwos `nny `mp=,=c@ 
  ouoh ekoi `nrefsemsi nwou@ 
  ak`cqai `nnoupraxic@ 
  ek,w `mmwou `epekyi
  While caring for the saints of the Lord: and serving them: you wrote their life stories: entrusting them to your house
  pektwbh on gar pe vai@ 
  w piagioc apa ioulioc@
  `ntek[i `mpi`cmou `nte ny 0 tyrou@ 
  `ntouopk nemwou `pou,oroc
  For this was also your prayer: O saint Julius: that you would receive the blessings of all the saints: and be counted amongst their rank
  `epqa`e de `mmwou tyrou@ 
  akswpi hwk `mmarturoc@ 
  nem peksyri nem tekcwni@ 
  nem nek`ebiaik tyrou eucop
  And after them: you also became a martyr: with your son and your sister: and also all your servants
  au`i `ebol qajwou tyrou@ 
  `nje ny `etak[i `mpou`cmou@ 
  euer\alin qa tekhy@ 
  euws `ebol eujw `mmoc@
   
  before them all: those whose blessing you took came: praising before you: crying out saying
  je kalwc ak`i saron `mvoou@ 
  `w pifairwous `nencwma@ 
  `ekeounof neman@ qen piwnq 
  e;myn `ebol
   
  that truly you have came to us today: O curator of our bodies: you will rejoice with us: in eternal life
  twbh `mP=,=c `ehryi `ejwn@
  `w pi`agioc ioulioc@ 
  `ntef,a nennobi nan `ebol
  pray to the Lord on our behalf: O Saint Julius: to forgive us our sins

  Doxology for the feast of Nairuz

  Hwc `e`P[oic qen ouhwc `mberi@ `w nilaoc `mmai P=,=c pennou]@ je afjempensini qen pefoujai@ hwc `aga;oc ouoh `mmairwmi.

  Tenouwrp nak `mpihumnoc@ qen han`cmy `n]doxologia@ `w Pencwtyr `n`aga;oc@ matajron sa ]cuntelia.

  Moi nan `P[oic `ntekhiryny@ nahmen `ebolqen nenjij `nte nenjaji@ ma;ebio `mpouco[ni@ ouoh matal[o `nnenswni.

  `Cmou `epi`,lom `nte ]rompi@ hiten tekmet`,ryctoc `P[oic@ niiarwou nem nimoumi@ nem nici] nem nikarpoc.

  `Cmou `eron qen nen`hbyou`i@ qen pek`cmou `n`epouranion@ ouwrp nan `ebolqen pek[ici@ pek`hmot nem nek`aga;on.

  Nyethejhwj nahmou `ebol@ ny`etause `e`psemmo matac;wou@ nem nyetcwnh bolou `ebol@ ny`etauenkot ma`mton nwou.

  `Wli `mpekjwnt `ebol haron@ nahmen `ebolha ou`hbwn@ nem nivas `nte nidemwn@ `w `vref] `nni`aga;on.

  Tenhwc `erof ten]`wou naf@ tenerhou`o [ici `mmof@ hwc `aga;oc ouoh `mmairwmi@ nai nan kata peknis] `nnai.


  Doxology for the feasts of the Cross

  Anon hwn qa nilaoc@ nisyri `nor;odoxoc@ `ntenouwst `mpi`ctauroc@ `nte Pen[oic I=y=c P=,=c.

  Pauloc pi`apoctoloc@ efjw `m`ptaio `mpi`ctauroc@ je tennasousou `mmon an@ `ebyl qen pi`ctauroc `nte P=,=c.

  Tenerhumnoc `w nipictoc@ `mPen[oic I=y=c P=,=c@ ouoh tenouwst `mpef`ctauroc@ pise e;ouab `n`a;anatoc.

  Tensousou `mmok `w pi`ctauroc@ vy`etau`isi `ejwk `nI=y=c@ je `ebolhiten pektupoc@ answpi en`eleu;eroc.

  Rwou `nnior;odoxoc@ nem sasf `ntagma `naggeloc@ cesousou `mmok `w pi`ctauroc@ `nte Pencwtyr `n`aga;oc.

  Tentalo `mmok `w pi`ctauroc@ `vnas] `nni`,rictianoc@ `ejen nenmo] `ndunatoc@ ouoh `ntenws `ebol rytwc.

  <ere nak `w pi`ctauroc: `vrasi `nni`,rictianoc: pi`[ro oube piturannoc: nem pentajro anon qa nipictoc.

  <ere nak `w pi`ctauroc `vnom] `nnipictoc ouoh `ptajro `nnimarturoc sa `ntoujwk `ebol `nnoubacanoc

  <ere nak `w pi`ctauroc pihoplon `nte pi`[ro ,ere nak `w pi`ctauroc pi`yronoc `mpiouro

  <ere nak `w pi`ctauroc pimyini `nte pioujai ,ere nak `w pi`ctauroc piouwini `etafsai.

  <ere nak `w pi`ctauroc ]cyfi `nte Pi`pneuma ,ere nak `w pi`ctauroc ]moumi `nni,aricma.

  <ere nak `w pi`ctauroc piyucauroc `nte ni`agayon ,ere nak `w pi`ctauroc sa `pjwk `ebol `nni`ewn

  <ere nak `w pi`ctauroc vy`eta `pouro Kwnctantinoc olf nemaf `epipolemoc afsari `nnibarbaroc

  `Ftaiyout gar `emasw@ `nje pimyini `nte pi`ctauroc@ `nte I=y=c P=,=c `pouro@ Pennou] `n`aly;inoc

  Vy`etauasf `epi`ctauroc@ sa`ntefcw] `mpengenoc@ anon de hwn marentaiof@ enws `ebol enjw `mmoc.

  Pi`ctauroc pe penhoplon@ pi`ctauroc pe tenhelpic@ pi`ctauroc pe pentajro@ qen nenhojhej nem nen`;li'ic.

  Je `f`cmarwout `nje P=,=c Pennou]@ nem pef`ctauroc `nreftanqo@ vy`etauasf `e`hryi `ejwf@ sa`ntefcotten qen nennobi.

  Tenhwc `erof ten]`wou naf@ tenerhou`o [ici `mmof@ hwc `aga;oc ouoh `mmairwmi@ nai nan kata peknis] `nnai.


  Doxology for the month of Kiahk I

  Ke gar aisancaji e;by]@ `w piharma `n,eroubimikon@ palac naqici an `eneh@ tenermakarizin `mmo.

  Je ontwc gar ]nasenyi@ sa niaulyou `nte `pyi `nDauid@ `nta[i `nou`cmy `ebolhitotf@ e;ricaji `mpetaio.

  Je `a `Vnou] `ohi `eratf@ qen ni;ws `nte ]Ioude`a@ af] `ntef`cmy qen ou;elyl@ `a`tvuly `nIouda sopf `eroc.

  `Tvuly `nIouda te ]par;enoc@ ;y`etacmici `mPencwtyr@ ouoh on menenca `;recmacf@ ac`ohi ecoi `mpar;enoc.

  `Ebol gar hiten ]vwny@ `nte Gabriyl piaggeloc@ ten] ne `mpi,ereticmoc@ `w ];e`otokoc Maria

  <ere ne `ebolhiten `Vnou] ,ere ne `ebolhiten Gabriyl ,ere ne `ebolhitoten je ,ere ne ten[ici `mmo

  Piaggeloc e;ouab Gabriyl@ afhisennoufi `n]par;enoc@ menenca piacpacmoc@ aftajro `mmoc qen pefcaji.

  Je `mpererho] Mariam@ `arejimi gar `nou`hmot@ qaten `Vnou] hyppe gar teraerboki@ ouoh `ntemici `nousyri

  naf `nje `P[oic `Vnou]@ `mpi`;ronoc `nte Dauid Pefiwt@ `fna`erouro `ejen `pyi `nIakwb@ sa `eneh `nte pi`eneh

  E;be vai ten]`wou ne@ hwc ;e`otokoc `ncyou niben@ ma]ho `e`P[oic `e`hryi `ejwn@ `ntef,a nennobi nan `ebol.

  <ere ne `w ]paryenoc ]ourw `mmyi `n`aliciny ,ere `psousou `nte pengenoc `are`jvo nan `nEmmanou/l.

  Ten]ho `aripenmeu`i~@ `w ]`proctatyc `etenhot@ nahren Pen[oic I=y=c P=,=c@ `ntef,a nennobi nan `ebol


  Doxology for the Month of Kiahk II

  Ere `pcolcel `n]par;enoc@ Maria `tseri `m`pouro Dauid@ caouinam `nI=y=c P=,=c@ `Psyri `m`Vnou] pimenrit.

  Kata `pcaji `nDauid `pouro@ pihumnodoc qen pi'almoc@ je ac`ohi `eratc `nje ]ourw@ caouinam `mpi`;ronoc.

  Te[oci `eNi,eroubim@ `w `;mau `mVnou] va pi`amahi@ tetaiyout `eNiceravim@ qen `tve nem hijen pikahi.

  `Wounia] `n;o Maria@ je `are`jvo `mpi`aly;inoc@ ectob `nje tepar;enia@ `ere`ohi `ereoi `mpar;enoc.

  Kata `vry] `etafjoc@ `nje Yca`yac qen ou`cmy `n;elyl@ je ic `alou `mpar;enoc@ ec`emici nan `nEmmanouyl.

  Ten[ici `mmo `mmyni `mmyni@ enjw `mmoc nem Gabriyl@ je ,ere ke,aritwmeny@ `o Kurioc meta cou.

  <ere ne `w ]paryenoc tenermakarizin `mmo nem Gabri/l piaggeloc ouoh `P[oic sop neme

  Ten]ho `aripenmeu`i@ `w ]`proctatyc `etenhot@ nahren Pen[oic I=y=c P=,=c@ `ntef,a nennobi nan `ebol


  Doxology for the Month of Kiahk III

  Gabiryl piaggeloc@ afhisenoufi `n]par;enoc@ aferhytc `mpiacpacmoc@ je ,ere ;ye;meh `n`hmot.

  `Etaccwtem `etef`cmy@ `nje ]`alou `ncemne@ acerou`w qen oumetcabe@ ouoh acmokmek je ou pe vai.

  Pejaf nac `nje piaggeloc@ pisah `n,rwm `n`acwmatoc@ je ta[oic `mpar;enoc@ rek pemasj cwtem `eroi.

  `Mpererho] oude `mperkim@ Maria `tseri `nIwakim@ `P[oic `Vnou] `nNiceravim@ afcwtp `mmo euma`nswpi naf.

  Aly;wc teraerboki@ `mpilogoc `etaferhyki@ e;byten `anon qa nihyki@ sa`ntefaiten `nrama`o.

  Pwc vai naswpi `mmoi@ `mpe `hli se `eqoun `eroi@ ]]ho `erok matamoi@ `mperhwp `n`hli `ejwi.

  Pi`pneuma e;ouab e;nyou `ejw@ oujom `nte vyet[oci e;naerqyibi `ero@ niaggeloc cehwc `ero@ e;be `tho] `mpourefcwnt.

  Teramici `m`Psyri `m`Vnou]@ ouoh ]covia `nte `Vnou]@ je `n;of pe `Vnou] `nte nenio]@ `mmon ke ouai `ebyl `erof.

  Ainasenyi `ebol hito]@ `Psyri `m`Vnou] naswpi qen to]@ `anau oun `mpererho]@ je `ptyrf nanohem `ebolhito].

  }par;enoc Mariam@ qen pi`cperma `nAbraam@ ;y`etacnohem `nAdam@ `ebolha `pcahoui `nte `vnobi.

  <ere ne `w ]paryenoc ]ourw `mmyi `naliy;ny ,ere `psousou `nte pengenoc arejvo nan `nEmmanouyl

  Ten]ho `aripenmeu`i w ]proctatyc etenhot nahren pen=o=c I=y=c P=,=c `ntef,a nennobi nan ebol


  Doxology for the Month of Kiahk IV

  Qen pi`abot `mmah coou@ auouwrp `nGabriyl@ qen pieuaggelion e;ouab@ afhisennoufi `mMaria.

  Auouwrp `nGabriyl@ aferdiakonin `mpioujai@ auouwrp `mpibwk `n`acwmatoc@ sa ]par;enoc `nat;wleb.

  Auouwrp `nGabriyl@ aftounocten qen pi;whem `mberi@ auouwrp `mpi`eleu;eroc@ sa ]`alou `ncemne.

  Auouwrp `nGabriyl@ `ecebte pinumvioc `mmyi@ auouwrp `nGabriyl@ sa palation `m`p[ici`ikon.

  Oumuctyrion `n`svyri@ ouoh `mparadoxon et[oci@ je pilogoc `nte `Viwt@ afswpi nem nirwmi.

  Tenouwst `mmof ten]`wou naf@ nem Pefiwt `nat`stahof@ nem Pi`pneuma `mparaklyton@ je af`i afcw] `mmon.

  Je `f`cmarwout `nje `viwt nem `psyri nem pi=p=n=a =e=;=u ]triac etjyk ebol tenouwst `mmoc ten]wou nac


  Doxology for the Month of Kiahk V

  Eta piwp `i `eZa,ariac@ `etale ou`c;oinoufi `e`pswi@ afse `eqoun `epiervei@ afjwk `mpefsemsi `ebol.

  Ouaggeloc afouonhf `erof@ caouinam `mpima`nerswousi@ eftale ou`c;oinoufi `e`pswi@ je `mpererho] Za,ariac.

  Afnau gar `epektaio@ ouoh tek`chimi Elicabet@ ec`emici nak `nousyri@ ek`emou] `epefran je Iwannyc.

  Ouoh Za,ariac piouyb@ caouinam `mpima`nerswousi@ ef,w `mpi`c;oinoufi@ Gabriyl afcaji nemaf.

  Je tek`chimi Elicabet@ ec`emici nak `nousyri@ `ere ourasi swpi nak@ nem ou;elyl qen pefjinmici.

  Je pwc vai naswpi `mmoi@ `epidy aierqello@ ouoh ta`chimi Elicabet@ oua[ryn te ec`emici an.

  Ek`eswpi ek,w `nrwk@ satoumici `mpi`alou@ ausannau `nje nekbal@ `,na]`wou `m`Vnou] `mpIcrayl.

  Auouwrp `nGabriyl@ `ebolhiten `pouro `nte `p`wou@ `eoubaki `nte ]Galilea@ `epecran pe Nazare;.

  Ha ou`alou `mpar;enoc@ `ebolqen `pyi `nDauid@ `epecran pe Mariam@ `tseri `m`pouro Dauid.

  Akswpi ek]nom] nac@ je rasi ounof `mmo@ je ,ere ;ye;meh `n`hmot@ ouoh `P[oic sop neme.

  <ere ne `w ]paryenoc ]ourw `mmyi `naliy;ny ,ere psousou `nte pengenoc arejvo nan `nEmmanou

  Ten]ho aripenmeu`i w ]proctatyc etenhot nahren pen=o=c I=y=c P=,=c `ntef,a nennobi nan ebol

  1


  Doxology for the Month of Kiahk VI

  `N;ok ounis] `aly;wc@ `w pifaisennoufi `nkaloc@ qen nitaxic `naggelikon@ nem nitagma `n`epouranion.

  Gabriyl pifaisennoufi@ pinis] qen niaggeloc@ nem nitagma e;ouab et[oci@ etfai qa `tcyfi `nsah `n`,rwm.

  Afnau gar `epektaio@ `nje Daniyl pi`provytyc@ ouoh aktamof `epimuctyrion@ `n]`triac `nreftanqo.

  Ouoh Za,ariac piouyb@ `n;ok akhisennoufi naf@ qen `pjinmici `mpi`prodromoc@ Iwannyc piref]wmc.

  Akhisennoufi on `n]par;enoc@ je ,ere ;ye;meh `n`hmot@ `P=o=c neme teramici@ `mpi=c=w=r `mpikocmoc tyrf.

  Ari`precbeuin `e`hryi `ejwn@ `w piar,iaggeloc =e=;=u@ Gabriyl pifaisennoufi@ `ntef,a nennobi nan `ebol.


  The Hymn `Fem`psa gar for the Month of Kiahk VII

  `Fem`psa gar qen oume;myi@ ouoh oudikeon pe@ e;renhwc `e`Vnou] `nta`vmyi@ `P[oic vyetsop qen `tve.

  Pefran holj ouoh `f`cmarwout@ qen rwou `nnye;ouab@ `ete vai pe `Vnou] `Viwt nem `Psyri@ nem pi`Penuma e;ouab.

  Ouoh `nten]`wou `n]cemne@ Maria ];e`otokoc@ ]macnou] `n`ckyny@ pi`aho `n`aly;inoc.

  Ouoh `ntenws `ebol rytwc@ qen ounis] `mmetcai`e@ je ,ere ne `w ]par;enoc@ ouoh `P[oic sop neme.

  <ere ne `w ]paryenoc `pcw] `nAdam nem Eua ,ere ne `w ]paryenoc `pounof `nnigene`a

  <ere ne Maria `vrasi `nAbel pi;myi <ere ne Maria etca`pswi `epiervei.

  <ere ne Maria ]kibwtoc `nte Nw`e <ere ne Maria sa pinifi `nqa`e.

  <ere ne Maria pi`hmot `nAbraam peniwt <ere ne Maria ]`proctat/c `etenhot.

  <ere ne Maria `pcw] `nIcaak peyouab <ere ne Maria `ymau `mv/eyouab.

  <ere ne Maria `pyel/l `mpeniwt Iakwb <ere ne Maria hananso nem han`yba `nkwb.

  <ere ne Maria `psousou `nIouda nem nef`cnyou <ere ne Maria sa `pjwk `ebol `nnic/ou.

  <ere ne Maria ]ye`wria `nte Mw`ucyc <ere ne Maria `ymau `mpidecpotyc.

  <ere ne Maria `tjom `nIycou nem Gedewn <ere ne Maria pi`[ro `mBarak nem Cam'wn.

  <ere ne Maria `ymetjwri `nCamouyl <ere ne Maria ]ourw `mpIcra/l.

  <ere ne Maria ]hupomon/ `nte Iwb <ere ne Maria qen ouyo `nr/] nem oumys `ncop.

  <ere ne Maria `tseri `nDauid `pouro <ere ne Maria etjolh `mpitoubo.

  <ere ne Maria ]`sveri `nColomwn <ere ne Maria pi`sbwt `nse `mpeukinwn.

  <ere ne Maria ]`provytia `nYca`yac <ere ne Maria  `ptacyo `nIeremiac.

  <ere ne Maria `pharma `nIezekiyl <ere ne Maria ]horacic `nDani/l.

  <ere ne Maria `p[ici `nYliac <ere ne Maria `etacmici `mMaciac.

  <ere ne Maria pi`hmot `nEliceoc <ere ne Maria ]selet `nkayaroc.

  <ere ne Maria `vrasi `nniaggeloc <ere ne Maria `pounof `nniar,iaggeloc.

  <ere ne Maria `ptaio `nnipatriar,yc <ere ne Maria `phiwis `nte ni`provytyc.

  <ere ne Maria `vlac `nni`apoctoloc <ere ne Maria `ptoubo `nniparyenoc.

  <ere ne Maria pi`,lom `nnimarturoc <ere ne Maria `pyelyl `nnidikeoc.

  <ere ne Maria `ptajro `nniek`klycia<ere ne Maria ]agia `mmyi Maria.

  <ere ne Maria ]moumi `nwnq `etacbebi <ere ne Maria `p,w `ebol `nte ninobi.

  <ere ne Maria pic`perma `nte pIcrayl <ere ne Maria `are`jvo nan `nEmannou/l.

  <ere ne Maria `thebcw `nni`ctaurovoroc <ere ne Maria ]helpic `nni`,rictianoc.

  Ten]ho `aripenmeu`i@ `w ]`proctatyc `etenhot@ nahren `P[oic vy`etaferrwmi@ ouoh af]nan `mpef`hmot.

  E;reftajron qen pinah]@ `anon tyren qa nef`ecwou@ `ntef[imwit nan qen pef]ma]@ sa `pjwk `ebol `nni`ehoou.

  `Ntef`areh `epenman`ecwou@ abba =n=i=m ef`e[ici `mpef`wou@ e;ref`amoni `mpeflaoc@ nem nenio] `n`epickopoc.

  `Ntefswp `erof `nneneu,y@ `ntefswpi nan `nouma`mvwt@ `ntef]`mton `nni'u,y@ `nni`,rictianoc `etauenkot.

  `Ntef] nan `nouparrycia@ hiten nitwbh nem ni`precbia@ `nte ten[oic `nnyb Maria@ sa `pjwk `ebol `nnicuntelia.

  Ten]`wou ne `w ;y`etenhot@ nem piaggeloc `nte pi`cmou@ je ,ere ;ye;meh `n`hmot@ `o Kurioc meta cou.

  Ari`precbeuin `e`hryi `ejwn@ `w ten[oic `nnyb tyren ];e`otokoc@ Maria `;mau `mPencwtyr@ `ntef,a nennobi nan `ebol.


  Doxology for the feast of the Annunciation

  A `Viwt joust `ebolqen `tve@ `ejen nyetsop hijen pikahi@ `mpefjem vyet`oni `mmoc@ `mMaria ]par;enoc.

  Afouwrp saroc `nGabriyl@ pinis] `nar,iaggeloc@ afhisennoufi nac `nourasi@ `mpairy] efjw `mmoc.

  <ere ;yecmeh `n`hmot ouoh `P[oic sop neme `arejimi gar `nou`hmot qaten `Vnou] `Viwt

  Hyppe gar teraerboki@ ouoh `ntemici `nousyri@ eumou] `epefran je I=y=c@ `Psyri `mvyet[oci.

  Ef`e] naf `nje `P[oic `Vnou]@ `mpi`;ronoc `nte Dauid Pefiwt@ `fnaerouro `ejen `pyi `nIakwb@ sa `eneh `nte pi`eneh.

  Ouoh `nnaerqa`e@ swpi `nte tefmetouro@ ouoh menenca `;remacf@ `ere`ohi `ereoi `mpar;enoc.

  Peje Maria ]par;enoc@ je `anok ic ]bwki `nte `P[oic@ ec`eswpi nyi kata pekcaji@ afsenaf `ebol `nje piaggeloc.

  Tenouwst `mmok `w P=,=c@ vy`etakmei `mpengenoc@ ak`i `e`;mytra `n]par;enoc@ ak[icarx `ebol `nqytc.

  Tenhwc `erof ten]`wou naf@ tenerhou`o [ici `mmof@ hwc `aga;oc ouoh `mmairwmi@ nai nan kata peknis] `nnai.
  Note
  Please note that in the second (Rob3) the word ar,iaggeloc is spelled with i not y. Writing it with y is a very common mistake. The word ar,y should only be written with y if it is alone as an independent word. But in combination forms it should be with i. This is well explained in Akladios Labib Coptic dictionary page 51. Therefore, this would be the correct spelling for the following words@ ar,i`ereuc, ar,idiakwn, ar,ima`n`drityc etc…


  Doxology for the Feast of Nativity II

  Piouai `ebolqen }`triac@ pi`omooucioc nem `viwt@ `etafnau `epen;ebio@ nem tenmetbwk etoi `nsasi.

  Afrek nivyoui `nte nivyoui@ af`i `e`;mytra `n]par;enoc@ aferrwmi `mpenry]@ saten `vnobi `mmauatf.

  `Etaumacf qen By;leem@ kata ni`cmy `nte ni`provytyc@ aftoujon afcw] `mmon@ je `anon pe peflaoc.

  `Etafkyn an efoi `nnou]@ af`i afswpi `nsyri `nrwmi@ alla `n;of pe `Vnou] `mmyi@ af`i ouoh afcw] `mmon.


  Doxology for the Feast of Nativity III

  Amwni tyrou `ntenouwst@ `mPen[oic I=y=c P=,=c@ vy`etacmacf `nje ]par;enoc@ ectob `nje tecpar;enia.

  Au`i `nje nimagoc@ auouwst `m`Vnou] qen By;leem@ vy`etacmacf `nje ]par;enoc@ `ete Pen[oic I=y=c P=,=c.

  Dictratia `nte `tve@ af;wou] `eqoun nem nou`eryou@ euhwc `e`Vnou] qen By;leem@ vy`etacmacf `nje ]par;enoc.

  Euws `ebol eujw `mmoc@ je ou`wou qen nyet[oci `m`Vnou]@ nem ouhiryny hijen pikahi nem ou]ma] qen nirwmi.

  Yppe au`i `nje hanmagoc@ `ebol capeiebt `eIeroucalym@ je af;wn vy`etaumacf@ `pouro `nte niIoudai.

  `:metcai`e `nte pefciou@ aferouwini qen ten,wra@ `ere han`cqai `cqyout `erof@ an`i `ntenouwst `mmof.

  `Yca`yac pi`provytyc@ va `t`cmy `m`provytky@ afer`provyteuin@ e;be `pjinmici `mP=,=c.

  Nimagoc `etau`i sarof@ ausini e;bytf qen ou`cpoudy@ je af;wn vy`etaumacf@ `pouro `nte niIoudai.

  `Etafcwtem `nje `Yrwdyc@ aferho] ouoh af`s;orter@ nem Ieroucalym tyrc nemaf@ ouho] ac`i `ejwou.

  Pairy] afmou] `enimagoc@ `n,wp afouorpou `eBy;leem@ je aretennajimi `mpi`alou@ vy`etaumacf qen pima `ete `mmau.

  Oupar;enia `natbwl `ebol@ oujinmici efjyk `ebol@ niman`ecwou aunau `ebol@ au`cmou `e`Vnou] sa `ebol.

  E;be vai tenhwc `erof@ tenouwst `e`pswi harof@ e;be ny`etauranaf@ `nteferounai nem nen'u,y.

  A=l A=l@ A=l A=l@ I=y=c P=,=c `Psyri `m`Vnou]@ aumacf qen By;leem.

  Vai `ere pi`wou er`prepi naf@ nem Pefiwt `n`aga;oc@ nem Pi`pneuma e;ouab@ icjen ]nou nem sa `eneh.


  Doxology for the Feast of Epiphany II

  Vnou] pimonogenyc@ af`i `ejen Piiordanyc@ ]hikwn `etactako@ ouoh acmou qen pinobi.

  Afaic `mberi `nkecop@ hiten piwmc `nte pimwou@ ouoh aflwc `n`t`ave `mpi`drakon@ hijen nimwou `nte Piiordanyc.

  Ainau `ePi`pneuma e;ouab@ `etaf`i `epecyt `ebolqen `tve@ aicwtem `e`t`cmy `nte `Viwt@ ecws `ebol ecjw `mmoc.

  Je vai pe Pasyri pamenrit@ `eta ta'u,y ]ma] `nqytf@ aferpaouws cwtem `ncwf@ je `n;of pe pireftanqo.

  `Yca`yac pi`provytyc@ afjw `m`ptaio `mpi`prodromoc@ pipar;enoc e;ouab Iwannyc@ picuggenyc `nte P=,=c.

  `K`cmarwout `w pennyb P=,=c@ `Psyri `mmonogenyc@ vy`etaf[icarx qen ]par;enoc@ ouoh af[iwmc qen Piiordanyc.

  :elyl `m`vry] `nhanhiyb@ `w Piiordanyc nem pef`drimoc@ af`i sarok `nje pihiyb@ vyet`wli `m`vnobi `mpikocmoc.

  Vai pe pihiyb `nte `Vnou]@ vyet`wli `m`vnobi `mpikocmoc@ vy`etaf`ini `noutap `ncw]@ e;refnohem `mpeflaoc.

  Amwini nilaoc tyrou@ niourwou `nte `pkahi@ nimetmatoi `nte nivyoui@ enhwc `erof qen oumeta;mounk.

  Enws `ebol enjw `mmoc@ je Agioc Agioc@ Agioc Kurioc@ vai pe Pasyri pamenrit.

  Qen nai tenrasi tener'alin@ nem niaggeloc e;ouab@ qen ou;elyl enjw `mmoc@” je ou`wou qen nyet[oci `m`Vnou].

  Nem ouhiryny hijen pikahi@ nem ou]ma] qen nirwmi@ je af]ma] gar `nqy]@ `nje vy`ete vwf pe pi`wou sa `eneh.

  A=l A=l@ A=l A=l@ I=y=c P=,=c `Psyri `m`Vnou]@ af[iwmc qen piIordanyc.

  Vai `ere pi`wou er`prepi naf@ nem Pefiwt `n`aga;oc@ nem Pi`pneuma e;ouab@ icjen ]nou nem sa `eneh.


  Oukedoxologia `nte pjinouwnh `nte V]
  Epiphany Doxology II

  V] pimonogenyc@ af`i ejen piiordanyc ]hikwn etactako@ ouoh acmou qen pinobi

  Afaic `mberi `nkecop@ hiten piwmc `nte pimwou ouoh afwlc `n`tave `mpidrakwn@ hijen nimwou `nte piiordanyc

  Ainau epi=p=n=a =e=;=u@ etaf`i epecyt ebolqen `tve aicwtem e`tcmy `nte viwt@ ecws ebol ecjw `mmoc

  Je vai pe pasyri pamenrit@ eta ta'u,y ]ma] `nqytf afer paouws cwtem `ncwf@ je `n;of pe pireftanqo

  Ycayiac piprovytyc@ afjw `m`ptaio `mpiprodromoc pipar;enoc =e=;=u I=w=a@ picuggenyc `nte P=,=c

  Kcmarwout w pennyb P=,=c@ psyri `mmonogenyc vyetaf[icarx qen ]par;enoc@ ouoh af[iwmc qen piiordanyc

  :elyl `mvry] `nhanhyib@ w piiordanyc nem pefdrimoc af`i sarok `nje pihyib@ vyetwli `mvnobi `mpikocmoc

  Vai pe pihyib `nte V]@ vyetwli `mvnobi `mpikocmoc vyetaf`ini `noutap `ncw]@ e;refnohem `mpeflaoc

  Amwini nilaoc tyrou@ niourwou `nte pkahi nimatoi `nte nivyoui@ enhwc erof qen oumeta;mounk

  Enws ebol enjw `mmoc@ je agioc agioc agioc kurioc@ vai pe pasyri pamenrit

  Qen nai tenrasi tener'alinL@ nem niaggeloc =e=;=u qen ou;elyl enjw `mmoc@ je ouwou qen nyet[oci `mV]

  Nem ouhiryny hijen pikahi@ nem ou]ma] qen nimrwmi je af]ma] gar `nqy]@`nje vyete vwf pe piwou sa eneh

  * *@ * * I=y=c P=,=c psyri `mV]@ af[iwmc qen piiordanyc  Doxology for the Feast of
  the Miracle at the Wedding of Cana of Galilea

  Amwini `anau `ari`svyri@ `w nilaoc `mmai P=,=c@ hijen paimuctyrion@ `etafouwnh nan `mvoou.

  Je `aPen=o=c I=y=c P=,=c@ af;wou] nem tefmau `mpar;enoc@ nem nenio] `n`apoctoloc@ ouoh afouwnh nwou `ntefme;nou].

  Coou `nhudria `mmwou@ afaitou `nouyrp efcwtp@ `ebolhiten pefnis] `n`wou@ `phop `n`tKana `nte ]Galile`a.

  Vyethemci hijen ni,eroubim@ afouwnh `ntefme;nou]@ af`iri `nhanmyini nem hanjom@ ouoh afhemci nem nirwmi hwc nou].

  Pi`omooucioc nem `Viwt@ vyetsop qajwou `nni`ewn tyrou@ `m`voou qen `;my] `mpihop@ `n`tKana `nte ]Galile`a.

  Tenhwc `erof ten]`wou naf@ tenerhou`o [ici `mmof@ hwc `aga;oc ouoh `mmairwmi@ nai nan kata peknis] `nnai.


  Doxology for our Lord's entry into the Temple

  A Pen=o=c I=y=c P=,=c@ pi`wou vwf nem pihumnoc@ nem Pefiwt `n`aga;oc@ nem Pi`pneuma `mparaklyton.

  `I `eqoun `epiervei e;ouab@ `ejen nenjij `ntefmau@ menenca `hme `n`ehoou@ `mpefjinmici e;ouab.

  Af`i `nje Iwcyv pidikeoc@ nem Maria `;mau `mP=,=c@ au;amio `m`pjwk `mpinomoc@ e;be pi`alou `ncwtyr I=y=c.

  Afolf `nje Cumewn piouyb@ `ejen nefjij e;ouab@ ouoh afhwc `e`pouro P=,=c@ `mpairy] efjw `mmoc.

  }nou panyb `,na,a pekbwk@ `ebol qen ouhiryny kata pekcaji@ je aunau `nje nabal `epeknohem@ vy`etakcebtwtf `mpe`m;o `nnilaoc.

  Tenhwc `erof ten]`wou naf@ tenerhou`o [ici `mmof@ hwc `aga;oc ouoh `mmairwmi@ nai nan kata peknis] `nnai.


  Doxology for the Fast of Nineveh
  - Jonah the Prophet -

  Iwna pi`provytyc@ naf,y qen `;neji `mpikytoc@ `nsomt `n`ehoou nem somt `n`ejwrh@ kata pikwc `mPencwtyr.

  Afouwrp `mmof `nje `P[oic `Vnou]@ sa nirwmi `nte Nineuy@ afhiwis nwou kata pefcaji@ ouoh auermetanoin.

  `Csomt `n`ehoou nem somt `n`ejwrh@ qen han`slyl nem hannyctia@ nem ninakhi nem niermwoui@ nihala] nem nitebnwoui.

  Afswp `erof `ntoumetanoia@ `nje `Vnou] ouoh afnai nwou@ af`wli `mpefjwnt `ebol harwou@ af,a nounobi nwou `ebol.

  Tentwbh `mmok `w pinayt@ `arioui neman qa nirefernobi@ `m`vry] `nniremNineuy@ nai nan kata peknis] `nnai.

  Je `n;ok ounou] `nnayt@ pimys `nnai `nrefsenhyt@ ouoh piref`wou`nhyt@ pimairwmi `naga;oc.

  Je `,ouws `m`vmou an `mpirefernobi@ `m`vry] `ntefkotf ouoh `ntefwnq@ sopten `erok ouoh nai nan@ ,w nan `ebol `nnennobi.

  Twbh `m`P[oic `e`hryi `ejwn@ `w pirefhiwis `nte niremNineuy@ Iwna pi`provytyc@ `ntef,a nennobi nan `ebol.


  Doxology for the Great Lent

  Neknai `w Pa[oic ]nahwc `mmwou@ sa `eneh `nte pi`eneh@ ouoh icjen jwou sa jwou@ ]najw `ntekme;myi qen rwi.

  Na`anomia au[ici `eta`ave@ ouoh au`hros `e`hryi `ejwi@ `Vnou] cwtem `epafi`ahom@ hioui `mmwou `ebolharoi.

  Aritt `m`vry] `mpitelwnyc@ vy`etafernobi `erok@ aksenhyt `e`hryi `ejwf@ ak,a nefnobi naf `ebol.

  Aritt `m`vry] `n]porny@ ;y`etakcw] `mmoc `ebol@ aktounoc aknohem `mmoc@ je acranak `mpek`m;o.

  Aritt `m`vry] `mpiconi@ vy`etauasf `nca tekouinam@ afer`omologin `mmok@ `mpairy] efjw `mmoc.

  Je `aripameu`i `w Pa[oic@ `aripameu`i `w Panou]@ `aripameu`i `w Paouro@ aksan`i qen tekmetouro.

  `N;ok de `w Pacwtyr@ akswp `erok `ntef`omologia@ aksenhyt `e`hryi `ejwf@ afouorpf `epiparadicoc.

  Anok hw qa pirefernobi@ I=y=c Panou] paouro `mmyi@ sana`h;yk `e`hryi `ejwi@ aritt `m`vry] `nouai `nnai

  }cwoun je `n;ok ou`aga;oc@ `nrefsenhyt ouoh `nnayt@ `aripameu`i qen peknai@ sa `eneh `nte pi`eneh.

  }twbh `mmok `w Pa[oic I=y=c@ `mpercohi `mmoi qen pekjwnt@ oude on qen pek`mbon@ `mper]`cbw `ntametat`emi.

  Je `,ouws `m`vmou an `mpirefernobi@ `m`vry] `ntefkotf ouoh `ntefwnq@ sana`h;yk `ntametjwb@ `mpercomc `eroi qen ou`mbon.

  Aiernobi I=y=c Pa[oic@ aiernobi I=y=c Panou]@ paouro `mperwp `eroi@ `nninobi etaiaitou.

  }]ho `erok `w Pacwtyr@ mare nekme;nayt tahoi@ `ntounohem `mmoi qen ni`anagky@ et] oube `eta'u,y.

  `Mperhi `,rwm `etametatcwoun@ `m`vry] hwf `nCodoma@ oude on `mpertakoi@ `m`vry] hwf `nGomorra.

  Alla Pa[oic arioui nemyi@ `m`vry] `nniremNineuy@ nai `etauermetanoin@ ak,a nounobi nwou `ebol.

  Alla mare nekme;nayt@ tahoi Pa[oic qen ouiyc@ `ntaws `ebol nem pailaoc@ qen ou`cmy `nat,arwc.

  E;be vai ]twbh `mmok@ `P[oic `Vnou] Pacwtyr@ `mper`iri `nouhap nemyi@ `anok qa pijwb `nrefernobi.

  Alla bwl `ebol ,w nyi `ebol@ `nnapara`ptwma etos@ hwc `aga;oc ouoh `mmairwmi@ nai nan kata peknis] `nnai.


  Another doxology for the great lent

  }nyctia nem pi`slyl@ `n;wou pe `pcw] `nnen'u,y@ pitoubo nem ]me;myi@ `n;wou pesauranaf `m`Vnou].

  }nyctia ;y`etac`wli@ `mMw`ucyc hijen pitwou@ sa`ntef[i `mpinomoc nan@ `ebolhiten `P[oic `Vnou].

  }nyctia ;y`etac`wli@ `nYliac `e`pswi `e`tve@ ouoh acnohem `nDaniyl@ `ebolqen `vlakkoc `nnimoui.

  A Pen[oic I=y=c P=,=c@ ernycteuin `e`hryi `ejwn@ `n`hme `n`ehoou nem `hme `n`ejwrh@ sa `ntefcotten qen nennobi.

  Anon hwn marenernycteuin@ qen outoubo nem oume;myi@ ouoh `ntener`proceu,ec;e@ enws `ebol enjw `mmoc.

  Je Peniwt etqen nivyoui@ mareftoubo `nje pekran@ marec`i `nje tekmetouro@ je vwk pe pi`wou sa ni`eneh.


  Doxology of the Feast of Circumcision

  Apen=o=c I=y=c P=,=c@ `Psyri `m`Vnou] `aly;wc@ vy`etaf[icarx qen ]par;enoc@ acmici `mmof hwc `aga;oc.

  Qen pimah `smyn `n`ehoou@ `nte pefjinmici `mparadoxon@ afswp `erof `mpicebi@ kata pet`cse `mpinomoc.

  Amwini `ntenouwst `mmof@ je `n;of pe `Vnou] qen oume;myi@ `nten]`wou `n]par;enoc@ ;y`etac`jve cwmatikoc.

  :elyl `mmwten `mvoou@ nye;noc tyrou qen ourasi@ je P=,=c afswp `erof@ `mpicebi `e`hryi `ejwn.

  Hina `ntefaiten `nremhe@ `ebolha `pcebi `nte ]carx@ `ntef] nan `mpefPneuma e;ouab@ hiten pijwk `ebol.

  Marou[isipi `nce[isws@ `nje niherecic tyrou etcwf@ eucwtem `mPauloc@ je `anok oucebi qen pimah `smyn `n`ehoou.

  Ef]myini nan `ejen P=,=c@ je afswp `erof `mpicebi@ qen pimah `smyn `n`ehoou@ kata `vnomoc `mMw`ucyc.

  A=l A=l@ A=l A=l@ I=y=c P=,=c `Psyri `m`Vnou]@ afswp `erof `mpicebi.


  Doxology for Lazarus Saturday

  Lazaroc pi`epickopoc@ pimenrit `nte P=,=c@ vy`etaftounocf `ebolqen nye;mwout@ menenca `ftou `n`e`hoou.

  Ouoh afwnq `n`hme `nrompi@ ouoh afswpi `nou`epickopoc@ hijen pi`;ronoc `nte Kuproc@ af`amoni ni`ohi `nte P=,=c.

  Wouniatk peniwt e;ouab@ Lazaroc pi`epickopoc@ je aker`pem`psa `n`t`cmy `nte I=y=c@ `Vnou] `nnyetwnq nem nirefmwout.

  Rasi Lazaroc pimenrit@ je akem`psa `n]met`epickopoc@ ak`amoni `nni`ecwou@ `w pinis] `mman`ecwou.

  Tentwbh `mmok `w patyr `umwn@ `nteker`precbeuin `ejwn@ nahren P=,=c vy`etafmenritk@ ouoh aftounock `ebolqen nye;mwout.

  Twbh `m`P[oic `e`hryi `ejwn@ `w piman`ecwou `nte P=,=c@ Lazaroc pi`epickopoc@ `ntef,a nennobi nan `ebol.


  pqae `nte nidoxologia

  Swpi `n;o erecomc ejwn@ qen nima et[oci eter,y `nqytou ta=o=c `nnyb tyren ];eotokoc@ etoi `mpar;enoc `ncyou niben

  Ma]ho `mvyetaremacf@ pen=c=w=r `naga;oc `ntefwli `nnaiqaici ebolharon@ `ntefcemni nan `ntefhiryny

  <ere ne w ]paryenoc ]ourw `mmyi `nal;yini ,ere psousou nte pengenouc arejvo nan `nEmmanouyl

  Ten]ho aripenmeui@ w ]proctatyc etenhot nahren pen=o=c I=y=c P=,=c@ `ntef,a nennobi nan ebol

  +Ten[ici `mmo

  +Pinah] `nor;odoxoc


  Doxology for the Great Lent IV

  Pimairwmi `n`aga;oc@ Pa[oic I=y=c ]]ho `erok@ `mperhit caja[y `mmok@ nem nibaempi `nrefernobi.

  Oude on `mperjoc nyi@ je ]cwoun `mmok an@ masenak `ebol haroi@ vyetcebtwt `mpi`,rwm `n`eneh.

  }`emi gar qen oume;myi@ je `anok ourefernobi@ ouoh na`hbyoui tyrou ethwou@ ceouwnh `ebol `mpek`m;o.

  }jw `n`t`cmy `nte pitelwnyc@ eiws `ebol eijw `mmoc@ je `Vnou] ,w nyi `ebol@ je `anok ourefernobi.

  Aiernobi aiernobi@ Pa[oic I=y=c ,w nyi `ebol@ je `mmon bwk `naternobi@ oude `mmon [oic `nat,w `ebol

  Moi nyi `P[oic `noumetanoia@ `e`pjintaermetanoin@ `mpate `vmou ma`s;am `nrwi@ qen nipuly `nte `amen].

  Ouoh on `nta]logoc@ qa nai tyrou `etaiaitou@ pi`krityc `mmyi I=y=c@ `n;of e;na]hap `eroi.

  Ourefsenhyt pe Pacwtyr@ ef`esenhyt qa peflaoc@ hwc `aga;oc ouoh `mmairwmi@ nai nan kata peknis] `nnai.


  Doxology for the Great Lent II

  }nyctia nem pi`slyl@ `n;wou pe `pcw] `nnen'u,y@ pitoubo nem ]me;myi@ `n;wou pe sauranaf `m`Vnou].

  }nyctia ;y`etac`wli@ `mMw`ucyc hijen pitwou@ sa`ntef[i `mpinomoc nan@ `ebol hiten `P[oic `Vnou].

  }nyctia ;y`etac`wli@ `nYliac `e`pswi `e`tve@ ouoh acnohem `nDaniyl@ `ebolqen `vlakkoc `nnimoui.

  A Pen[oic I=y=c P=,=c@ ernycteuin `e`hryi `ejwn@ `n`hme `n`ehoou nem `hme `n`ejwrh@ sa `ntefcotten qen nennobi.

  Anon hwn marenernycteuin@ qen outoubo nem oume;myi@ ouoh `ntener`proceu,ec;e@ enws `ebol enjw `mmoc.

  Je Peniwt etqen nivyoui@ mareftoubo `nje pekran@ marec`i `nje tekmetouro@ je vwk pe pi`wou sa ni`eneh.


  Doxology for the Great Lent III

  Amwini `anau `epencwtyr@ pimairwmi `n`aga;oc@ af`iri `m`phwb `n]nycti`a@ nem pefnis] `n;ebio.

  Ca`pswi `nnitwou et[oci@ qen ouwrf `ncarkikon@ aftamon `epima `mmosi@ hina `ntenmosi `mpefry].

  Afkwrf `n`tjom `nte pijaji@ nem nefkotc nem nefkelwiji@ ouoh pireferpirazin@ af[isipi `mpef`m;o.

  Ny`ete nouf `mma;ytyc@ ouoh `n`apoctoloc e;ouab@ euerme;re `epef[ro@ `ejen nilwiji `nte pijaji.

  Ounis] `nhyou `enaswf@ `fsop `ebolqen ]nyctia@ `fnafw] `nninobi@ `fer`ckepazin `nnyet[aqem.

  <w `n]met`amelyc ouoh [i`n]metiyc kw] `nca ]metmaicon ouoh [oji `nca ]`agapy

  `Pjwk `mpi;ebio `ebol@ ouoh ]me;myi `n]meteucebyc@ `p,w `ebol `nni`anomi`a@ `ebol hitotc `n]nyctia.

  Nye;na`amoni `ntotc@ `n]nyctia nem pi`slyl@ `ere hancyfi nem hanhoplon@ eumyn `ebol qen noujij.

  `Pouro `nte ]hiryny@ Pen[oic I=y=c P=,=c@ ermakarizin `n]nyctia@ nem ouon niben `etau`iri `mmoc.

  `Pgenoc `nniponyroc@ sauvwt sautako@ `ebolhiten ]`proceu,y@ nem ]nyctia nem nitwbh.

  Nimarturoc `nte P=,=c@ au[ro `nnibacanoc@ `ebol hitotc `n]nyctia nem `pfai `ntechupomony.

  Nicabeu `mpar;enoc@ nyetjolh `mpitoubo@ noulampac naumeh `nneh@ e;be pi`slyl nem ]nyctia.

  Ny`etauranaf `m`P[oic `Vnou]@ qen nou`hbyoui e;naneu@ aumenre `pcai `n]nyctia@ nem `pcai `ntechupomony.

  Afws `ebol `nje Dauid@ qen pi'altyrion e;ouab@ je ]nakolj `nta'u,y@ `mpek`m;o qen ounyctia.

  Pauloc pi`apoctoloc@ ouoh `vlac `mpi`c;oinoufi@ je qen ounyctia nem ou`srwic@ qen han`ehoou nem han`ejwrh.

  Je Peniwt etqen nivyoui@ mareftoubo `nje pekran@ marec`i `nje tekmetouro@ je vwk pe pi`wou sa ni`eneh.


  Doxology for the Great Lent V

  }nyctia nem pi`slyl@ qen outoubo nem oumetcemnoc@ nem ou`agapy `natdoloc@ nai ne ny`esauranaf `mP=,=c.

  }=n=y=c@ qen ounehpi nem ourimi@ nem ou`agapy `natmetsobi@ nai ne ny`esauranaf `mpia;nobi.

  }=n=y=c@ qen ouhyt ef;ebiyout@ nem ou`pneuma eftennyout@ nai ne ny`esauranaf `mvyettoubyout.

  }=n=y=c@ ny`etaunohem `mpisomt `n`alou `n`agioc@ Cedrak Micak Abdenagw@ `ebolqen ]`hrw `ncate.

  }=n=y=c@ `n;wou pe `phoplon `mpi[ro@ `n;wou ne ny`etoumosi `nqytou@” `nje ni`,rictianoc.

  Hiten ]nyctia nem pi`slyl@ afer`pem`psa `nje Abraam@ e;re `Vnou] jwili `erof@ nem nefaggeloc e;ouab.

  =H=i=t=e=n@ af`ini `e`pswi `n`Icaak@ `nou;ucia ectoubyout@ af]myini `eP=,=c.

  =H=i=t=e=n@ afnohem `nje Iakwb@ `ebolqen pefcon `Ycau@ ouoh af[i `nou`cmou `ebolqen pefiwt.

  =H=i=t=e=n@ `a `P[oic senhyt qa pefbwk@ pi`aga;oc Iwb pi`;myi@ ouoh af] naf `noutal[o.

  =H=i=t=e=n@ au`wli `nIwcyv@ aferouro `ejen <ymi ouoh afnohem `ebolqen ]porny

  =H=i=t=e=n@ `a V} `wli `mpefjwnt@ `ebolha niremNineuy@ ouoh afnahmou `ebolqen nounobi

  =H=i=t=e=n@ ni`provytyc nem ni`;myi@ auer`provyetuin tyrou@ e;bytf qen ou;o `nry].

  =H=i=t=e=n@ ni`apoctoloc `n`agioc@ afouorpou euerkurizin@ qen ]oikoumeny tyrc.

  =H=i=t=e=n@ ni`ctaurovoroc nem nidikeoc@ nai `a`Vnou] [wrp nwou@ `nhannis] `mmuctyrion.

  =H=i=t=e=n@ nia;lytyc `mmarturoc@ auervorin pi`,lom `natlwm@ `nte ]metmarturoc.

  Daniyl afernycteuin@ af`s;am `nrwou `nnimoui@ `mpou[inem pefcwma@ e;be pi`slyl nem ]nyctia.

  Pencwtyr afernycteuin@ `n`hme `n`ehoou nem `hme `n`ejwrh@ sa`ntef`tcabon `mpimwit@ `etennaoujai `ebolhitotf.

  Maren`slyl `ntenernycteuin@ qen oume;myi nem outoubo@ oumeu`i nem ou`agapy@ enws `ebol enjw `mmoc.

  Je Peniwt etqen nivyoui@ vyetcwoun `nnameu`i@ kata peknai aripameu`i@ `n`hryi qen `;metouro `nnivyoui.

  Je Peniwt etqen nivyoui@ mareftoubo `nje pekran@ marec`i `nje tekmetouro@ je vwk pe pi`wou nem pitaio.

  J=e@ vyet`wli `m`vnobi `mpikocmoc@ `mperenten `eqoun `epiracmoc@ alla nahmen `ebolha piponyroc.

  J=e@ ek`e`;rencwtem `epi`qrwou `mpirasi@ vyet`wli `m`vnobi et`cmarwout@ nem pekiwt `n`aga;oc.

  J=e@ nai nan kata peknis] `nnai@ ouoh moi nan `mPi`pneuma@ `nte ni`provytyc.

  J=e@ tenhwc `erok `w pi`aga;oc@ enws `ebol enjw `mmoc@ je `agioc `o :eoc.

  J=e@ ,w nan `ebol `nnenmeu`i@ anon qa nirefernobi@ `ebolhiten tekmetmairwmi.

  Ce pennyb cwtem `eron@ ouoh swpi neman `anon qa nyetem`psa an@ e;rentwbh oube pekran.

  Ce pennyb pirefsenhyt@ va ni`ahwr `n]me;nayt@ `mper,an qen nimetathyt@ nem nimeu`i ethwou `nsouit.

  Ce pennyb sopten `erok@ ouoh moi nan `mpenjwk `n`,rictianoc efranak nem ou`klyroc@ nem nye;ouab tyrou `ntak.

  Ce pennyb sopten `erok@ ma `pounof `nnen'u,y@ hiten `per`vmeu`i `mpekran@ `w Pen[oic I=y=c P=,=c.

  Ce pennyb sopten `erok@ dikewc `kem`psa@ `m`p`wou nem `ptaio@ nem Pekiwt `n`aga;oc.

  Ce pennyb va ]exoucia@ tenhwc `erok qen nieuvomia@ tenouwst `mmok qen niek`klycia@ icjen ]nou sa ]cuntelia.

  Tote rwn naqici an@ ouoh penlac na,arwf an@ encaji `m`ptaio@ `nte ]nyctia nem pi`slyl.

  Kurie `ele`ycon Kurie `ele`ycon@ `anon qa pek`placma cotton@ ouoh nai nan tyren@ `w piouro `n`epouranion.

  K=e K=e@ jokten qen pinah] etcoutwn@ ouoh `ariten `nem`psa loipon e;ren[i `ebolqen nekmuctyrion.

  K=e K=e@ `mper`wli `mpeknai `ebolharon@ oude Pek`pneuma `mparaklyton@ alla `wou`nhyt `ejwn.

  Marenouwst `mPencwtyr@ pimairwmi `n`aga;oc@ je `n;of afsenhyt qaron@ af`i ouoh afcw] `mmon.


  doxologia e;be niouai nem nisasf `nte pinis] `ncek
  Sundays' and Saturdays' Distribution Hymn

  Ounis] `mmuctyrion@ efcapswi eninouc `nrwmi pe pjinmosi `mpen=c=w=r@ etaf`i afswpi `nsyri `nrwmi

  Pimairwmi `naga;oc@ vyetafsans `mpI=c=l `n=m `nrompi hi psafe@ af`i afswpi `ns.ri `nrwmi

  Etafjwk `mpi;ebio@ menenca =l `nrompi `ncyou af[iwmc afernyceteuin@ `n=m `nehoou nem =m `nejwrh

  Naf,y nem ni;yrion@ etafernycetuin hi psafe hina `nten`iri `mpefry]@ qen `pcyou `ntenyci,ia

  Amwini `ntenws oubyf@ ouoh `ntenrimi nahraf enws ebol enjw `mmoc@ `mvry] etaf`tcabon

  Je peniwt etqen nivyoui@ mareftoubo `nje pekran genea niben ke genea@ sa eneh `nte pieneh

  Picwma nem picnof `ntak@ pe `p,w ebol `nte nennobi nem ]dia;yky `mberi@ etaktyic `nnekma;ytyc

  Anon an[i ebolhitotou@ `mpaitupoc etaktyif nwou e;renaif kata cyou niben@ sa pekjin`i `mmah`b

  }nou an[i ebolqen pekcwma@ nem pekcnof `nal;inon apenhyt erbebri eron@ nem ou,w ebol `nte nennobi

  {oji `nnidemwn haron@ e;renjwk ebolqenn ouhiryny je `mmon `ntan ebol erok@ qen nennhojhej nem nen;li'ic

  Je anon gar pe peklaoc@ nem niecwou `nte pekohi cini `nnenanomia@ hwc aga;oc ouoh `mmairwmi

  Ouoh ariten `ne`mpsa@ `mpek`hmot w pirefnohem qen naiehoou enoi `na;nobi@ nem ounyctia ectoubyout

  Marenmenre neneryou@ `nten`iri `mpi;ebio je ebolhiten ]agapy@ sanjwk ebol `nnentoly

  Pinomoc nem niprovytyc@ pe ]agapy `na;metsobi je ebolhiten ]agapy@ tenpi `m[i,w ebol


  SwmatoV kai ematoV

  SwmatoV kai ematoV monouenh qeoV metalabonte eucaristhswmen

  Doxa Patri kai ¢iw kai auio pneuomati

  SwmatoV kai ematoV monouenh qeoV metalabonte eucaristhswmen

  Kai nun kai aei kai istouV ewnaV twn ewnwn amhn

  Vai pe picwma nem pi`cnof@ `nte pimonogenyc `nnou]@

  Nai etan[i `ebol`nqytou@ marensep`homt `ntotf marenhwc nem niaggeloc@ nem nitagma `nte `p[ici nem `p,oroc 1`nte ni`;myi@ enws ebol enjw `mmoc

  Je vy`etafernycteuin `e`hryi ejwn `n=m `n`ehoou nem =m `n`ejwrh@ sop, erok `ntennucti`a ,w nan `ebol `nnen`anomia@ hiten nentwbh nem nen`precbi`a `nte ten=o=c `nnyb Maria@

  Cw] `mmon ouoh nai nan. Kurie eleycon Kurie eleycon

  Kurie eulogycon `amyn@ `cmou eroi@ ic ]metanoi`a@ ,w nyi `ebol. Jw `mpi`cmou
   
   


  Doxology for Palm Sunday

  Aricalpizin qen oucouai@ qen ou`cmy `ncalpiggoc@ qen ou`ehoou `nnetensai@ je ouahcahni `n:eoc.

  Vyethemci hijen Ni,eroubim@ aftalof `eou`e`w@ afse `eqoun `eIeroucalym@ ou pe painis] `n;ebio.

  Kata `vry] `etafjoc@ `nje Dauid qen pi'almoc@ je `f`cmarwout `nje vye;nyou@ qen `vran `m`P[oic `nte nijom.

  Palin on afjw `mmoc@ je `ebolqen rwou `nhankouji@ `n`alwoui nem nye;ouem[i@ `n;ok akcebte pi`cmou.

  Tote afjwk `ebol `mpicaji@ `nte Dauid pi`pneumatovoroc@ je `ebolqen rwou `nhankouji@ `n`alwoui `mpairy] efjw `mmoc.

  Cehwc `erof qen ounehci@ auje vai pe Emmanouyl@ Wcanna qen nyet[oci@ vai pe `pouro `mpIcrayl.

  Anioui `m`P[oic nisyri `nte `Vnou]@ `anioui `m`P[oic `nou`wou nem outaio@ eslylou`i `ebol `mPennou]@ qen handoxologia `n`cmou.

  `N;ok `Vnou] `fersau nak@ `nje pijw qen Ciwn@ nem Ieroucalym eu`e] nak@ `nhaneu,y sa ni`ewn.

  Wcanna qen nyet[oci@ vai pe `pouro `mpIcrayl@ `f`cmarwout `nje vye;nyou@ qen `vran `m`P[oic `nte nijom.

  Tenhwc `erof ten]`wou naf@ tenerhou`o [ici `mmof@ hwc `aga;oc ouoh `mmairwmi@ nai nan kata peknis] `nnai.
   
   


  Ouke doxologia `nte piouai `nte nibai
  Palm Sunday Doxology II

  D=a=d gar pihumnodoc@ ouoh pouro `mpI=c=l afjw `mptaio `mpainis] `nsai@ `mpairy] efjw `mmoc

  Je ebolqen rwou `nhankouji@ `nalwoui nem nye;em[i `n;ok akcebte picmou@ kata petehnak p=o=c

  Ccqyout on `mpererho]@ w tseri `nCiwn hyppe gar peouro efnyou ne@ eftalyout ejen oucyj

  Ou pe painis] `n;ebio@ vyetafaif `nje pen=c=w=r etafse eqoun eI=l=y=m@ etafalyi eouew

  Mvoou gar aujwk ebol@ `nje naiprovytia hanouon au[i `nhanbai@ nem hankladoc `nte hanjwit

  Hanke,wouni auvwrs `nnouhbwc@ hi pimwit `mpefm;o nialwoui auws ebol@ je wcanna psyri `nD=a=d

  Wcanna qen nyet[oci@ vai pe pouro `mpI=c=l f`cmarwout `nje vye;nyou@ qen vran `mp=o=c `nte nijom

  Tenhwc erof ten]wou naf@ tenerhouo[ici `mmof hwc aga;oc ouoh `mmairwmi@ nai nan kata peknis] `nnai


  on ouke doxologia `nte piouai `nte nibai
  Palm Sunday Doxology III

  Vyethemci hijen ni,eroubim@ hijen pi;ronoc `nte pefwou afhemci e`hryi ejen ouew@ afse eqoun eI=l=y=m

  By;anaia nem By;vagy@ qaten pitwou `nte nnijwit etafouwrp `nnefma;ytyc@ ebol `mmau `nje P=,=c

  Aubwl ebol `n]ew@ nem picyj auenou naf auvwrs `nnouhbwc ejwou@ afhemci capswi `mmwou

  Etafqwnt `nje P=,=c@ enica `nte I=l=y=m aurasi `nje nimys nem nima;ytyc@ e;be nijom etaunau erwou

  Nialwoui `nte nihebreoc@ aujw `mpihumnoc `nte tve je wcanna qen nyet[oci@ vai pe pouro `mpI=c=l

  Nieuaggelion auerme;re@ eujw `mmoc `mpairy] je aftalof eouew@ kata ptupoc `nni,eroubim

  Nicaq de hwou `nte ]ekklycia@ auws ebol eujw `mmoc je `fcmarwout `nje p=o=c I=y=c@ vyetaf`i afcw] `mmon

  Anon de hwn tenhwc erof@ nem nialwoui etcmarwout etautcabwou qen pi=p=n=a =e=;=u@ je wcanna psyri `nD=a=d

  F`cmarwout `nje vye;nyou@ qen vran `mp=o=c `nte nijom ouoh qen tefmah=b] `mparoucia@ `ferhouo [oci sa nieneh

  Tenhwc erof ten]wou naf@ tenerhouo[ici `mmof hwc aga;oc ouoh `mmairwmi@ nai nan kata peknis] `nnai


  Doxology for the Feast of Resurrection

  Tote rwn afmoh `nrasi@ ouoh penlac qen ou;elyl@ je Pen[oic I=y=c P=,=c@ aftwnf `ebolqen nye;mwout.

  Afkwrf `m`vmou qen tefjom@ af`;re`pwnq erouwini `eron@ `n;of on vy`etafsenaf@ `enima etcapecyt `m`pkahi.

  Ni`mnout `nte `amen]@ aunau `erof auerho]@ aftako `nninakhi `m`vmou@ `mpou`sjemjom `n`amoni `mmof.

  Afqomqem `nhanpuly `nhomt@ afkws `nhanmo,louc `mbenipi@ af`ini `nnefcwtp `ebol@ qen ouounof nem ou;elyl.

  Af`olou `e`p[ici nemaf@ `eqoun `enefma`nemton@ afnahmou e;be pefran@ afouwnh `ntefjom nwou `ebol.

  E;be vai tenoi `nrama`o@ qen ni`aga;on etjyk `ebol@ qen ounah] tener'alin@ enjw `mmoc je A=l.

  A=l A=l@ A=l A=l@ I=y=c P=,=c `pouro `nte `pwou@ aftwnf `ebolqen nye;mwout.

  Vai `ere pi`wou er`prepi naf@ nem Pefiwt `n`aga;oc@ nem Pi`pneuma e;ouab@ icjen ]nou nem sa `eneh.


  Ouke doxologia `nte pisai `nte pjintwnf
  Resurection Doxology II

  Vyetafsans `mpI=c=l@ `n=m `nrompi hi psafe af] `mpimanna nwou eouomf@ pwik `nte niaggeloc

  Ntsebiw gar `mpimanna@ au] `nouhemj efensasi naf `ntsebiw `nniaga;on@ au],lom `ncouri ejwf

  Aukocf au,af qen pimhau@ vyet,y cabol `n]baki etaujoc qen toumetathyt@ je vai snatwnf an je

  Swrp `mvouai `nte nicabbaton@ aP=,=c twnf ebolqen nye;mwout aftac;o `nnefjaji evahou@ af] nwou`nousvit sa `neneh

  E;be vai tener,oreuin@ nem pihumnodoc D=a=d je aftwnf `nje V]@ `mvry] `mvyetenkot

  * *@ * *
  I=y=c P=,=c pouro nte pwou@ aftwnf ebolqen nye;mwout


  Doxology for the Feast of Ascension

  Ouoh menenca `hme `n`ehoou@ afsenaf `e`pswi `enivyoui@ qen ou`wou nem outaio@ afhemci caouinam `mPefiwt.

  Kata `vry] `etafjoc@ `nje Dauid qen Pi`pneuma e;ouab@ je peje `P[oic `mPa[oic@ je hemci cataouinam.

  Au[nejwou `mpef`amahi@ `nje na `tve nem na `pkahi@ niar,y nem niexoucia@ nem nyetcapecyt `m`pkahi.

  Nijom tyrou `nte nivyoui@ auhitou `e`qryi auouwst `mmof@ na nivyoui nem na `pkahi@ qen han`cmou auhwc `erof.

  Afsenaf `e`pswi `e`tve@ `nte `tve ca nima`nsai@ hina `ntefouwrp nan `mpiparaklyton@ Pi`pneuma `nte ]me;myi.

  E;be vai maren]`wou@ `ntef`analum'ic e;ouab@ marefsana`h;yf qaron@ `ntef,a nennobi nan `ebol.

  A=l A=l@ A=l A=l@ P=,=c aftwnf `ebolqen nye;mwout@ ouoh afsenaf `e`pswi `enivyoui.

  Vai `ere pi`wou er`prepi naf@ nem Pefiwt `n`aga;oc@ nem Pi`pneuma e;ouab@ icjen ]nou nem sa `eneh.


  Doxology for the Feast of Pentecost

  Au;wou] `nje ni`apoctoloc@ qen `psai `n]pentykocty@ qen ouahmi `nte Ciwn@ menenca ]`anactacic.

  Api`pneuma `mparaklyton@ `etaf`i `epecyt `ebolqen `tve@ af`mton `ejen `vouai `vouai@ `nte ni`apoctoloc e;ouab.

  Aucaji qen hanmys `nlac@ qen hanlac euoi `n`,rwm@ auvws `e`hraf `m`pkahi tyrf@ `vouai `vouai kata tef,wra.

  Aucaji nem nie;noc tyrou@ qen `vnah] `nte P=,=c@ au`iri `nhan`svyri nem hanjom@ `mparadoxon `mpe`m;o `nniourwou.

  A=l A=l@ A=l A=l@ P=,=c aftwnf ouoh afsenaf@ afouwrp nan `mpiparaklyton.

  Vai `ere pi`wou er`prepi naf@ nem Pefiwt `n`aga;oc@ nem Pi`pneuma e;ouab@ icjen ]nou nem sa `eneh.


  Qen picek `nte niapoctoloc
  Penticost and Apostles Fast Distribution Hymn

  Aswmen tw Kuriw endoxoV gar dedoxoasqe
  Anelqwn iV ourannoV axiton paraklhton
  to pneuma thV alhqiaV amhn allhlouia

  Marenhwc eP=o=c je qen ouwou gar af[iwou
  Afsenaf e`pswi enivyoui@ afouwrp nan `mpiparaklyton
  pi=p=n=a `nte ]me;myi@ amyn *

  TouV dou ktisaV iV ena ton ouranon ke thn ghn
  Anelqwn iV ourannoV axiton paraklhton
  to pneuma thV alhqiaV amhn allhlouia

  Pentafer pi`cnau `nouai@ ete vai pe `tve nem `pkahi
  Afsenaf e`pswi enivyoui@ afouwrp nan `mpiparaklyton
  pi=p=n=a `nte ]me;myi@ amyn *

  DeutepanteV iliai proskunhswmen Ihsou Cristw
  Anelqwn iV ourannoV axiton paraklhton
  to pneuma thV alhqiaV amhn allhlouia

  Amwini nilaoc tyrou@ `ntenouwst `nI=y=c P=,=c
  Afsenaf e`pswi enivyoui@ afouwrp nan `mpiparaklyton
  pi=p=n=a `nte ]me;myi@ amyn *

  OutoV estin o QeoV o swthr hmwn ke KurioV pasiV sarkoV
  Anelqwn iV ourannoV axiton paraklhton
  to pneuma thV alhqiaV amhn allhlouia

  Vai pe p=o=c pen=c=w=r@ ouoh P=o=c `ncarx niben
  Afsenaf e`pswi enivyoui@ afouwrp nan `mpiparaklyton
  pi=p=n=a `nte ]me;myi@ amyn *

  Triasen monadi ke monasen tri adi
  o pathr ke o iouV ke to agion pneuma
  to pneuma thV alhqiaV amhn allhlouia

  Outriac ecjyk ebol@ ecoi ``n=g ecoi `n=a
  ete vai pe `viwt nem Psyri nem pi=p=n=a =e=;=u
  pi=p=n=a `nte ]me;myi@ amyn *


  Doxology for the Lord's Entry into Egypt

  Vnou] vy`etou]`wou naf@ qen `pco[ni `nte nye;ouab@ vyethemci hijen ni,eroubim@ aunau `erof qen `t,wra n

  Vy`etaf;amio `n`tve nem `pkahi@ annau `erof hwc `aga;oc@ qen kenc `mMaria ]ve `mberi@ nem pi`;myi Iwcyv pidikeoc.

  Pi`apac `nte ni`ehoou@ vy`etouhwc `erof `nje niaggeloc@ qen `t,wra `n<ymi af`i `mvoou sa`ntefcotten `anon qa peflaoc

  Rasi ;elyl `w <ymi nem necsyri nem necyws tyrou je af`i saro `nje pimairwmi vyetsop qajwou `nni`ewn tyrou

  Yca`yac pinis] afjw `mmoc@ je `f~nyou `nje `P[oic `e<ymi `ejen ou[ypi ec`aci`wou `n;of pe `pouro `nte `tve nem `pkahi

  Tenhwc `erof ten]`wou naf@ tenerhou`o [ici `mmof@ hwc `aga;oc ouoh `mmairwmi@ nai nan kata peknis] `nnai


  Doxology for the Feast of Transfiguration

  Marenhwc `eP=,=c Pennou]@ pi`omooucioc nem `Viwt@ vy`etaf;amio qen tefme;nou]@ `nnyetonq nem nirefmwout.

  I=y=c P=,=c pimonogenyc@ afsenaf ca`pswi `mpitwou `n:abwr@ af[i nemaf `nnefma;ytyc@ Petroc nem Iakwboc nem Iwannyc.

  Ouoh af[i,ereb `mpou`m;o@ pefho naferouwini `ehote `vry@ nef`hbwc `m`vry] `nou,iwn@ pi`provytyc `cnau auouwnh naf.

  Yliac nem Mw`ucyc petjor@ aunau `enef`hbwc hi :abwr@ nima;ytyc euerjinior@ `n][ypi ecerouwini.

  Ouoh ic ou`cmy `ebolqen `tve@ `ebolhiten `Vnou] `Viwt@ je vai pe pasyri pamenrit@ aferpaouws cwtem `ncwf.

  Tenhwc `erof ten]`wou naf@ tenerhou`o [ici `mmof@ hwc `aga;oc ouoh `mmairwmi@ nai nan kata peknis] `nnai.

  A=l A=l@ A=l A=l@ I=y=c P=,=c `Psyri `m`Vnou]@ afsobtf `ejen pitwou `n:abwr.

  Vai `ere pi`wou er`prepi naf@ nem Pefiwt `n`aga;oc@ nem Pi`pneuma e;ouab@ icjen ]nou nem sa `eneh.


  Qen pqae `mpivwsen qen niouai
  Yearly Sunday Distribution Hymn

  Piwik `nte pwnq@ etaf`i epecyt nan ebolqen `tve@ af] `m`pwnq `mpikocmoc

  `N;o hwi Maria@ arefai qen teneji `mpimanna `nnoyton@ etaf`i ebolqen `viwt

  Aremacf a[ne ;wleb@ af] nan `mpefcwma nem pef`cnof ettaiyout anwnq sa eneh

  Cetounou harook@ `nje ni,eroubim nem niceravim@ cesnau erok an

  Tennau erok `mmyni@ hijen pimanerswousi ten[i ebolqen pekcwma@ nem pek`cnof ettaiyout

  E;be vai ten[ici@ `mmo axiwc qen hanumnologia@ `mprovytykon

  Je afcaji e;by]@ `nhanhbyoui ettayout ]baki =e=;=u@ `nte pinis] `nouro

  Ten]ho tentwbh@ e;rensasni eunai hiten neprecbia@ `ntotf `mpimairwmi

  Hiten niprecbia `nte ];eotokoc =e=;=u Maria p=o=c ar`ihmot nan `mpi,w ebol `nte nennobi

  Hiten niprecbia@ `nte niar,i aggeloc =e=;=u Mi,ayl nem Gabriyl p=o=c ar`ihmot nan `mpi,w ebol `nte nennobi

  Hiten nipercbia `mte niar,i aggeloc =e=;=u Ravayl nem Couriyl p=o=c ar`ihmot nan `mpi,w ebol `nte nennobi

  Hiten niprecbia `nte nictratia `naggelikon nem nitagma `nepouranion p=o=c ar`ihmot nan `mpi,w ebol `nte nennobi

  Hiten niprecbia `nte piprodromoc `mbaptictyc I=w=a piref]wmc p=o=c ar`ihmot nan `mpi,w ebol `nte nennobi

  Hiten nieu,y `nte na=o=c `nio] `napoctoloc nem `pcepi `nte nima;ytyc p=o=c ar`ihmot nan `mpi,w ebol `nte nennobi

  Hiten nieu,y `nte pi;ewrimoc `neuaggleictyc Markoc piapoctoloc p=o=c ar`ihmot nan `mpi,w ebol `nte nennobi

  Hiten nieu,y `nte na=o=c `nio] `mmainousyri Antwnioc nem abba Paule p=o=c ar`ihmot nan `mpi,w ebol `nte nennobi

  Hiten nieu,y `nte pi=g =e=;=u abba Makari nem nousyri `nctaurovoroc p=o=c ar`ihmot nan `mpi,w ebol `nte nennobi

  Hiten nieu,y `nte nenio] =e=;=u `nrwmeoc Maximoc nem Dometioc p=o=c ar`ihmot nan `mpi,w ebol `nte nennobi

  Hiten nieu,y `nte ny=e=;=u `nte paiehoou piouai piouai kata pefran p=o=c ar`ihmot nan `mpi,w ebol `nte nennobi

  Tenouwst `mmok w P=,=c nem pekiwt `naga;oc nem pi=p=n=a =e=;=u je ak`i akcw] `mmon


  Pqae `nslyl niben

  Amhn allhlouia doxa Patri kai Uiw kai agiw Pneumati kai nun kai ai kai iV touV ewnaV twn ewnwn amhn.
  Tenws ebol enjw `mmoc je w pen=o=c I=y=c P=,=c

  ouvoji efvwnh
  cw] `mmon ouoh nai nan
  Kurie elehson Kurie elehson Kurie eulogison amhn
  Cmou eroi cmou eroi ic ]metanoia ,w nyi ebol jw `mpicmou

  Nivoji
  Icjen pi,lom `nte ]rompi sa =i=^ `mpiabot :wout
  +Cmou epi,lom `nte ]rompi hiten tekmet=,=r=c p=o=c

  `Nhryi qen picek `nte pimici
  +Pimici ebolqen viwt qajwou `nniewn tyrou

  Icjen `pparamoun `mpsai `m`pmici sa =; `mpiabot Twbi
  +Vyetaumacf qen By;leem kata nicmy `nte niprovytyc

  `Nhryi piparamoun `nte pjinwmc nem pisai `mpjinwmc
  +Vyetaf[iwmc qen piiordanyc

  Nhryi qen pinis] `ncek
  +Vyetafernecteuin e`hryi ejwn `n=m `nehoou nem =m `nejwrh

  Nhryi qen pisai `nte pisennoufi
  +Vyetaf[icarx ebolqen `mpcatanac capecyt `nnen[alauj

  Icjen pjintwnf sa pjinse epswi
  +Pouro `nte pwou vyetafwnf ebolqen nye;mwout qen piehoou `mmah=g

  Icjen pijinse epswi sa ]pentikocte
  +Vyetaftwnf ebolqen nye;mwout ouoh afsenaf epswi enivyoui afhemci caouinam `mpefiwt

  `Nhryi qen ]pentekocte
  +Vyetaftwnf ouoh afsenaf afouwrp mpiparaklyton pi=p=n=a `nte ]me;myi

  Icjen =ib `mpiabot Pawni sa =; `mpiabot Paape
  +Cmou enimwou `mviaro mare peknai nem tekhiryny oi `ncobt `mepklaoc

  Icjen =i `mpiabot Paape sa =i `mpiabot Twbi
  +Cmpou enici] nem nem nicim mare peknai nem tekhiryny oi `ncobt `mepklaoc

  Icjen =ia `mpiabot Twbi sa =ia `mpiabot Pawni
  +Cmou eniayr `nte tve mare peknai nem tekhiryny oi `ncobt `mepklaoc

  Aresan pipapa ie pimetropilityc ie piepickopoc raouw

  Ak[i t,aric `mMwucyc@ ]metouyb `nte Aarwn

  ]metqello `nte Iakwb@ pinoj `nahi `nte Ma;oucala

  pika] etcwtp `nte D=a=d@ ]covia `nte Colomwn

  pi=p=n=a mparaklyton@ vyetaf`i ejen niapoctoloc

  P=o=c efeareh epwnq nem ptaho eratf `mpeniwt ettaiyout `nr,y ereuc papa abba =n=i=m

  V] `nte tve efetajrof hijen pef;ronoc `nhanmys` nrompi nem hanmys `ncyou `nhirynykon

  Ntef;ebio `nnefjaji tyrou capecyt `nnef[alauj `n,wlem

  Twbh `mP=,=c eh`ryi ejwn `ntef,a nennobi nan ebol qen ouhiryny kata pefnis] `nnai cw] `mmon ouoh nai nan

  Kurie elehson Kurie elehson Kurie eulogison
  amhn

  Cmou eroi cmou eroi ic ]metanoia ,w nyi ebol jw `mpicmou


  Doxology for the Paramoun of Christmas

  Ainau `e]`ktycic tyrc `mvoou@ `c~erlampin qen ounis] `nouwini@ e;be ]nis] `n~;e`wria@ `etauouwnh nan `e~bol.

  Je piatcarz af[icarx@ acmacf `n~je ]par;enoc@ `m`vry] `n~ouon niben@ efoi `n~nou] efoi `n~rwmi.

  By;leem `;~baki `n~Dauid@ sousou `mmoc qen ou;elyl@ je acfai cwmatikoc@ qa vy`et hijen ni,eroubim.

  Vy`etsop vy`enafsop@ ouoh pirefcwnt `mmauatf@ vy`etcwlp `n`cnauh `nte `vnobi@ aukoulwlf `nhantwici.

  }par;enoc Mariam@ nem Iwcyv nem Calwmi@ auer`svyri `emasw@ e;be ny`etaunau `erwou.

  Ni`ctratia `nte nivyoui@ euerhumnoc hijen pikahi@ eujw `ntaihumnoc e;ouab@ euws `ebol eujw `mmoc.

  Je ou`wou qen nyet[oci `m`Vnou]@ nem ouhiryny hijen pikahi@ nem ou]ma] qen nirwmi@ je af`i ouoh afcw] `mmon.

  Niman`ecwou etqen `tkoi@ au`i ouoh auouwst `mmof@ anon hwn tenouwst `mmof@ ouoh `ntenerme;re qarof.

  Je `n;of af`i `epikocmoc@ afmacf `ebolqen ]par;enoc@ ouoh afcw] `mpengenoc@ `ebol ha pidi`aboloc ethwou.

  Tenhwc `erof ten]`wou naf@ tenerhou`o [ici `mmof@ hwc `aga;oc ouoh `mmairwmi@ nai nan kata peknis] `nnai.


  Doxology for the Holy Nativity Feast

  Tote rwn afmoh `nrasi@ ouoh penlac qen ou;elyl@ je Pen[oic I=y=c P=,=c@ aumacf qen By;leem.

  <ere ]baki `mPennou] `tpolic `nte n/etonq: `vma`nswpi `nnidikeoc: `ete yai te Ieroucal/m.

  <ere ne `w B/yleem: `tpolic `nni`prov/t/c: n/`etauer`prov/teuin: eybe `pjinmici `nEmmanou/l.

  A piouwini `nta`vmyi@ afsai nan hwn `mvoou@ qen ]par;enoc Mariam@ ]selet `nka;aroc.

  Maria acmici `mPencwtyr@ pimairwmi `n`aga;oc@ qen By;leem `nte ]Ioude`a@ kata ni`cmy `nte ni`provytyc.

  A Yca`yac pi`provytyc@ ws `ebol qen ou`cmy `n;elyl@ je ec`emici `nEmmanouyl@ Pencwtyr `n`aga;oc.

  Ic nivyoui eu`eounof@ nem `pkahi ;elyl@ je acmici nan `nEmmanouyl@ `anon qa ni`,rictianoc.

  E;be vai tenoi `nrama`o@ qen ni`aga;on e tjyk `ebol@ qen ounah] tener'alin@ enjw `mmoc je A=l.

  A=l A=l@ A=l A=l@ I=y=c P=,=c `Psyri `m`Vnou]@ aumacf qen By;leem.

  Vai `ere pi`wou er`prepi naf@ nem Pefiwt `n`aga;oc@ nem Pi`pneuma e;ouab@ icjen ]nou nem sa `eneh.


  Doxology for the Thomas Sunday

  Qen pimah `smyn `n`ehoou@ nau;ouyt `eqoun `nje nima;ytyc@ naf,y nemaf `nje :wmac@ nare nirwou ecsotem.

  Af`ohi `eratf qen toumy]@ `nje Pen[oic I=y=c P=,=c@ pejaf je `thiryny nemwten@ namenra] ouoh pejaf.

  :wmac ma pektyb `mnai@ ouoh `anyou tekjij@ ,a tekjij qen pa`cvir@ `mperernah] alla nah].

  :wmac de afws `ebol@ je Pa[oic ouoh Panou]@ pejaf naf `nje I=y=c@ aknau `eroi aknah].

  Wouni`atou `nni`etaunyou@ `eroi `anau annah] `eroi an@ `ariten `nem`psa `ntennah] `erok@ `w Pennyb `pouro P=,=c.

  E;be vai tenoi `nrama`o@ qen ni`aga;on etjyk `ebol@ qen ounah] tener'alin@ enjw `mmoc je A=l.

  A=l A=l@ A=l A=l@ I=y=c P=,=c `pouro `nte `pwou@ aftwnf `ebolqen nye;mwout.

  Vai `ere pi`wou er`prepi naf@ nem Pefiwt `n`aga;oc@ nem Pi`pneuma e;ouab@ icjen ]nou nem sa `eneh.