tmarturia mphagios mmarturos mpeF E auw naqloPoros phagios merkourios ntafjoks ebol nsoujoutH mpebot haqwr hn oueirHnH nte pnoute hamHn
Coptic text from the CMCL web site http://rmcisadu.let.uniroma1.it/~cmcl/mercur/0432.html
1.  asywpe de hn tmntero ndekios mpeuoeiy  nouallurianos euo nrro ejn tnoc mpolis hrwmH, aukw ehrai noudwgma mn ouyojne nouwt etre ouon nim hm ma nim er qusia nneunoute auw nseouwtn nau ebol aumoute ensugklHtikos tHrou aukw nau ehrai nnehbHue ntaumeeue eroou hm peiyojne nouwt auw nterouhe eroou euo nouyojne nouwt mn neuerHu eujw mmos je tenyphmot ntn nnoute natmou nai ntaucwlp ebol nouon nim hn teignwmH nouwt, hn teunou etmmau auouehsahne ekw ehrai mpdwgma efsHh hn oushai nte prro ere nsugklHtikos tHrou shai haratf auw autocf ebol hm pma nYhap mprro efsHh hm peitupos

2. dekios mn ouallurianos nrrwou nautwkratwr nrefjro neusebHs ntoou mn neusugklHtikos tHrou ethn tpolis hrwmH eushai nouon nim je eis hHHte tnouwnh nHtn ebol nnentaur anan mpenmto ebol epidH anhe eros jin eyorp je nnoute nneiote ntoou nettenho ntmntero auw etCarize nnetha penamahte tHrou, eaneime de eneudwreamn neumntreferpetnanouf kata pentanjoof mallon de anapolaue mpejro ebol hitootou ehoun eheqnos nim, oumonon de alla auY nan nhenkarpos mmine nim hitn tkerasis etnanous nte paHr, eaneime de hn ouwrj je ntoou ne nreferpetnanouf auw ettaho eratf mpkosmos tHrf, etbe pai ankw ehrai mpeidwgma hn ouyojne nouwt,  anon mn nensugklHtikos tHrou hn ouspoudH enayws etre rwme nim hm ma nim nhmhal mn nrmhe nremgmao mn nmmatoi mn mpaganos etreueine ehoun nnnoute nhenqusia euyHp auw etreuwyt nau hn henqusia mn hensops eryan oua ce sto ebol mpentogma etouaab pai ntantocf ebol hn ouyojne nouwt, penkratos keleue etreuetp pai nteimine ehoun epeyteko nkake nsetaaf etootou nhnbasanos euyobe auw eywpe men efyanswtm nsa penkratos mn pnprostagma,  efeji ebol hitootn nhennoc nYmH eywpe de efyanr atswtm mnnsa neibasanos tHrou, eueparadidou mmof etootf ntsHfe H nsenojf epyik nmmouneiooue H nsetaaf nhre nnequrion mn nhalate nhouo de netoumoute eroou je neCrHstianos eueywpe ha teiapoPasis nteimine petnaswtm de hwwf nsa penprostagma euewnh hn oumntmakarios

3. nteroutwce de ebol nneshai mprro atpolis tHrs hrwmH      dmouh nhote hi ytortr, oumonon de hrwmH alla ankepolis tHrou mouh nhote hi ytortr je aujoou yaroou mpeiprostagma nouwt auw narCwn kata polis auouehsah|ne nmmHHye etreujwk ebol nentaiouehsahne mmoou nau hn oucepH

4. asywpe de mpeuoeiy etmmau aupolaimos twoun ejm prro nnehrwmaios hitn nbarbaros ausobte hwou nci nrrwou mpeustrateuma etreupolumei nmmau auw auouehsahne etre nariqmos nmpolis ei nseY tootou nmmau nterouei de ebol hn touei touei nmpolis eusbtwt eppolaimos hn ouspoudH, afei hwwf nci pariqmos ennetoumoute eroou je martusion, netyoop hn tyorp enharmHnia euharatf noutribounos epefran pe bartonikos dekios de afei ebol eppolaimos, aouallurianos cw hn tpolis hrwmH efdiHkei nnehbHue ntmntero.

5. ppolaimos de aftajro hn tmHte nnebarbaros mn nehrwmeos auw auaheratou mn neuerHu nteroumoun de ebol nteihe noumHHye nhoou oua de ebol hn nmmatoi nnetoumoute eroou je martusion epefran pe merkourios afnau eurwme efjose euen henhbsw eupriwou to hiwwf, afamahte nousHfe estokm hn tefcij nounam auw nefjw mmos naf je merkourie mperr hote oude mperylah ntautnnoout gar eboHqei erok auw eoyonhk ebol eko nrefjro jiS ce nak nteisHfe ebol hitoot ngbwk ebol ya nbarbaros auw ekyanjro mprer pwby mpjoeis peknoute pai de nterefywpe hn ouekstasis nefmeeue je oua nnarCwn nte prro petyaje nmmaf nterefji de ntsHfe afmouh ebol hm pepn_a etouaab afbwce hrai ejn
nbarbaros afjwte ehoun hn teumHte afmouout mpnoc etnhHtou auw hnmHHye enaywou hwste nte pefcboi hise efhioue auw hitm pesnof etnaywf nte tefcij wcer ehoun ettwre ntsHfe auw taite nta nbarbaros cwtp aupwt haqH nnehrwmaios

6. dekios de prro nterfeime etmntjwwre mpeirwme njwwre afmoute erof afY naf nouaxiwma afaaf nstratelatHs auw narCwn ehrai ejm pestrateuma tHrf dekios de nefmeeue je ntafjro hn z tcom nnefnoute afraye epehouo auw hnCrHma afsorou ejn mmatoi afjoou mpoua poua nnariqmos epeftopos ntof de neyafer ya hm polis nim ntafparage mmoou efbHk ehrwmH

7. hrai de hn oyouyH ere pestrateuma tHrf oby ha phinHb afaheratf hajn merkourios nci ouaggelos hm pesmot mprwme ntafnau erof hm ppolaimos auw aftebs pefspir aftounosf nterefnau de erof afywpe hn ouhote afcw efony peje paggelos de naf je merkourie enekeire mpmeeue je ou pentaijoof erok hm pehoou mppolaimos cwyt mpererpwby mpjoeis peknoute haps gar erok pe etrekagwnize ejm pefran kalws  auw ngji mpeklom      Hmpejro ntmntero nmpHue, pai ntafsbtwtf nnetme mmof tHrou pmakarios de ntere pefhHt ywpe mmof afer pmeeue mpyaje auw afr ypHre ntmntmairwme mpnoute afswte gar ntpistis nneCrHstianos hitn nefiote pefiwt gar pe kortianos nefop emprimikirios epeiariqmos nouwt, pyHre de yHm nef|narjouwte nrompe neafswtm gar ebol hitm pefiwt je naiatf mpetnaer matoi haratf mprro ntpe, fnaCarize naf nouaxiwma emefoueine  auw fnamiye ehrai ejwf nahrn nefjinaeeu prro gar etmmau ntof pentaftaqmio mptHrf hm pefyaje tpe men aftahos erats nqe noukupH eafkosmei mmos hn hnsiou euerouoein, pkah de hn henhrHre eneswou euyey sYnoube ebol eunaywpe nsolsel mn outalco nnrwme, qalassa de hwws etre neaHu scHr nhHts, auw afkaas mmansany nntbt auw je ntof petnHu ekrine nnetonh mn netmoout nfY mpoua poua kata nefhbHue nterefer pmeeue de nci phagios nnyaje mpefeiwt hrai nhHtf auw pcwlp ebol ntafnau erof, afywpe hn ounoc ntwbs afarCei nrime auw eayahom auw pejaf nteihe je ouoi nai anok peirefernobe je eio nqe nouklatos natkarpos eafyooue ebol hn ouyHn efotp nkarpos emntf noune mmau hm psooun nte pnoute

8. eti de efyaje hm peiyaje nteunou aprro tnnoou mmatoi snau hn netoumoute eroou je selentiarios mn henkooue nmmau etreumoute erof, ebol je ntof peto naf nrefjiyojne afparaitei de etmbwk efjw mmos je paswma o natcom prro de afkarwf mpehoou etmmau, mpefraste de on afaoou nswf homaios nci pdikaios nterefei de yarof auai yojpe mn neuerHu mphwb etentmHte peje prro naf je maron ehoun eperpe ntartumis ntentalo nas ehrai nhenqusia nterefmooye de nci prro aunoc mmHHye ouahf nswf apmakarios de merkourios kotf epahou afbwk afhopf hm pepretwrion

9. oua de ebol hn nenoc mprro afdiabale mmof efjw mmos jepnoc nrro nrefjro auw etamahte auw neusebHs pentausotpf ebol iahitn nnoute etrefdiHkei ntmntero nnehrwmaios, maY qe nai etrayaje ngswtm eroi hn oumntrmray merkourios pai nta tekounam jastf auw akY eoou naf hn tmntero nnehrwmaios mpefei nmman kata pekouehsahne etrefqusiaze hm perpe ntnoc nnoute tartumis nftalo ha pekamahte afouwyb nci prro pejaf je nim pe pai pejaf je merkourios pe pai ntakY naf ntmntnoc nsaf mn ymte poou nhoou auw akjastf hn hah naxiwma pai de oumonon je afer atswtm nsa tekmntero, alla afer pkepiqe nhah etmtreuymye nnnoute ekyanjnouf de knaeime enentaijoou nak dekios de pejaf je arHu nta ouPqonos ywpe hm pekhHt ehoun  eprwmeib etmmau akyaje hinai,  alla nYnapisteue an eimHtei ntaeime hn ouwrj auw ntanau ephwb nho hi ho pnau gar hn nebal yautanhoutf ehoue pswtm nmmaaje karwk ce tenou ngtmtaue laau nya je nsa prwme etmmau, auw eywpe ntakkatoigorei mmof hn ouPqonos nqe ntaijoos eime nak je kcHp ehennoc ndimwria eryan nentakjoou de ouwnh ebol euo mme eime nak je knaji nhennoc ntaio ebol hitoot, hwste je ko nouhHt nouwt mn nnoute auw ehoun enrrwou

10. afkeleue de etreueine mppetouaab hn tYmH eteyye nqe mmHne nterefei de ya prro pejaf naf nci prro je merkourie, mH anok an aiY nak mpeiaxiwma mn peitaio aiaak nstratelatHs ig hn tmHte nnarCwn tHrou etbe tekmntrmnhHt mn pejro nta nnnoute Carize mmof nak hm ppolaimos auw nay nhe pnoc nnouwye neountaif ehoun erok akpoonef ehensmot euhoou auw neinoc ntaio akapou eulaou eakkataqronei nnnoute nteihe tHrs kata qe ntautsabeiats ntenmnteusebHs ebol tote pmatoi ngennaios na me mpeF phagios merkourios afkaaf kahHu mprmnas mn nefhbHue kata pyaje mpapostolos afY hiwwf mpbrre pai ntausontf kata pnoute hitm pbaptisma, afouwyb hn ousmH mmntjarhHt je peitaio pai marefywpe nak anok gar eyje aibwk ebol eppolumos aimiye nanok an pentaijro enbarbaros,  alla pajoeis E peF id pentafCarize nai mpejro. plHn ji nak nnektaio nqe ntakjoos ntaiei gar ebol hn hHts ntamaau eikHk ahHu,  einabwk on ebol hm peikosmos eikHk ahHu

11. nterefje nai de afkaaf kahpu ntefClamus afbolef ebol ntefenzwnH afnojou haratf mprro afji ykak ebol efjw mmos je ang ouCristianos, auw swtm nHtn tHrtn je ang ouCrHstianos tote dekios afr qe netpoys afeiwrm ehoun ehraf nnounoc nnau efo nypHre ejm psa ntefmntbrre pmakarios de neneswf emate pe hm pefeine ere pefho o nqe nneiouHrt hm pefauan, ere pefbw o mmery efkosmei nsa sa nim hm mntjwwre nim nentaucwyt nswf de neurypH|re mmof mnnsa nai de aprro dekios kim ntefape auw afkeleue enojf epeyteko efjw mmos je peirwme epeidH ie mpefsouen ptaio etfnhHtf marefji pira tenou mpcaeio ntafje pai de efmeue je fnapeene peflogismos neusebHs pmakarios de neuji mmof epeyteko enefraye pe auw eneftelHl hm pefpn_a efY eoou mpnoute

12. hn teuyH de etmmau auaggelos aheratf hijwf pejaf naf je merkourie twk nhHt auw mpercwtp hHtou nnapilH mpturanos pisteue epeF ntakhomologei mmof je ouny com mmof etoujok ebol hn qliTis nim pmarturos de afcmcom nhouo hm pte paggelos ouwnh erof nfje nai naf mpefraste de afhmoos epbHma nci prro dekios afouehsahne etreuparhista naf mpmakarios peiS jaf je ere peitaio nteimine prepei nak ntakjitf ebol hitoot epeitcaio pe ntaksotpf nak mauaak, afouwyb nci ppetouaab je se fprepei nai nhouo aiji gar nouaxiwma nattako epma mpwk eyaftako peje prro naf je jw eroi mpekgenos mn tekpolis ntok gar Ysooun mmok je ekHp eay ndaxis pejaf nci phagios merkourios je kouwy esoun tapolis mn pagenos anok Ynatamok eroou paeiwt men kata sarx pe kordianos, ouebol pe hn teskuqia eafer matoi epariqmos nnetoumoute eroou je martusion hm peioyoeiy de pai afer prwtos epeiariqmos nouwt paeiwt de hwwf nalHqinon pe pnoute auw tapolis nalHqinon teqilH_m ntpe, tpolis mpnoc nrro. pejaf nci prro je ntaumouteiz erok mpeiran je merkourios hitn nekeiote je mmatoi nentautaaf erok pejaf nci merkourios je paeiwt men ntafmoute eroi mparan je PilopatHr, ete pefouwhm pe pmainefeiote ntereiermatoi de aumoute eroi je merkourios hitn netribounos mpaariqmos

13. prro de pejaf naf je knaeire kata peprostagma ntautocf ebol jin eyorp nouon nim ngproskunei nnenoute ngji mpektaio nyorp mn peknoc neoou jin mmon ou petkjw mmof cepH oun hws ntauentk epeima epeihwb afouwyb nci pmakarios pejaf je anok kata qe ntaijoos ntaiei epeima jekas eiejro erok mn pekeiwt psatanas penta peqoou nim ywpe ebol hitootf eiyanjroiH de senaY nai mpeklom nattako hitm pagonoqetHs mme pajois E peF petehnak arif nai hn oucepH ngtmwsk ountai de mmau ntpanhoplia mpanoute mn pequrwn ntpistis nai ebol hitootou Ynajro enekmeeue mn nekteCnH tHrou eqoou ehoun eroi

14. tote prro afmouh ncwnt pejaf je epeidH pai jw mmos je ountai mmau noupanhoplia mn ouhwk kaiper afaheratf efkHk ahHu, Ykeleue etreutasf ebol hitn fto nymou nseaytf mpetpe mpkah noumahe nterouer pai de peje prro naf je eutwn nekpanhoplia tenou etekPwrei mmoou ye pnoc nnoute pzeus autosk ebol emate phagios de merkourios afcwyt ehrai etpe pejaf je iq pajoeis E peF boHqei eroi anok pekhmhal palin on afkeleue nci prro etreuywlc mpefswma hn hencort eujHr epma nhenmastigx,  mnnsws nsepwry nhenjbbs nkwht harof eumouh jekas eferwkh koui koui auw afwym nci pkwht hitm pesnof etoy ethate ebol ppetouaab de affi erof hn ounoc mmntjwwre ha teinoc nbasanos

15. dekios de afouehsahne etreubolf ebol jekas nnefmou hn oucepH nseotpf ehoun euma nkake nsewrj erwf mmatoi de aufi ehrai harof efo mpymou euen koui nnibe yoop hrai nhHtf aunojf ehoun epma etmmau eumeeue je fnamou hn oucepH hn teuyH de etmmau apaggelos mpjoeis ouwnh naf ebol pejaf naf je YkrHnH nak pyoeij nrefjro nterefje pai de  aftalce nsayet hm pefswma auw aftahof eratf efouoj hwste etreftwoun nfY eoou mpnoute ntaftamiof je afboHqei erof

16. mnnsa nai on afkeleue nci prro dekios etreutahof eratf epbHma auw nterefnau erof pejaf naf je aufitk ebol hitoot eko nkwws nay nhe kmooye tenou meyak rw mnlaau mpwlh hm pekswma tote afkeleue nnebaimereh etaheratou erof etreumouyt mpefswma ntoou de pejau mprro je ye pekkratos neusebHs penjoeis prro, pefswma tHrf ouoj,  mnlaau ntako nhHtf nqe noua mpoujwh erof mpeutHHbe dekios de pejaf je pantos fnaka joof je peF pentaftalcof mH ara atetnfi saein ehoun epeyteko afqerapeue mmof ntoou ce pejau je ye tekmntnoc etamahte ejn toikoumenH mpe laau nrwme qerapeue mmof. nmmeue gar pe je fnamounteunou@ nay de nhe tenoufouoj H ntaflo nay nhe ntensooun an pejaf de nau je etetnje ou je ouay ncot te tmania nneCrHstianos nay nhe ntnsooun an, nsaf men nenmeeue je afer kwwsmpoou de faheratf efouoj

17. afmouh de ncwnt nci prro pejaf naf je ajis eroi hn oume je nim pentaftalcok nYmeeue gar an erok je aktalcok Cwris magia afouwybnci phagios merkourios je pjoeis E peF psain mme nnmTuCH mn nenswma ntof afouy afCarize nai kb mptalco kata qe ntakjoos neParmagos de mn nerefmoute mn nrefjimaein mn nrefymyeeidolon seo nymmo erof, auw fnamorou nhnmrre natbwl ebol nfparadidou mmoou epkwht ntgehenna, etbe je mpousoun pnoute ntaftamioou pejaf nci prro je Ynaanhaliske mpekswma hn henbasanos eunayt mareinau je peF etekyaje erof nay talcok peaaf nci phagios je Ypisteue epajoeis E peF je kan ekyanY nai noumHHye ndimoriangnaytertwret an afjoos gar je mperer hote hHtou nnetnamouout mpetnswma,  mny com de mmoou emouout nnetmTuCH,  alla ari hote nhouo nhHtf kgmpete ountf texousiammau etako ntetnTuCH mn petnswma hrai hn tkehenna pai mnnsa trenmou on fnatounosn hm pehoou mphapmme

18. tote afkeleue nci prro etreueine noupenipe eflofey hn oukwht nsekaaf ha nefanagkaion auw mnnsa pai hnlampas eumouh ha nefspirooue nterouer pai de epma noukapnos auounoc nsYnoube ei ebol afywy eouon nim ethm pma etmmau eubasanize de mmof epehouo mpefayahom eptHrf oude mpefrime peje dekios naf je eftwn peksaein tenou marefei nfqerapeue mmok kaigar akjoos je eiyanmou ouny com mmof nftounost nkesop phagios de merkourios pejaf naf je ari petehnak ountk exousia epaswma, taTuCH de pnoute mauaaf peto njoeis eros auw paswma men ekyantakof taTuCH namoun ebol eso nattako nouoeiy nim palin on afkeleue nci prro etreuaytf nsajwf nseeiye nkenoc nwne efhory nsa pefmahk jekas hm ptrefwct efemou hn oucepH pmarturos de etouaab6 atcom mpnoute ouwh erof mn tefCaris afmoun ebol hn teibasanos tai nounoc nnau

19. dekios de nterefnau epmakarios je affi ha neidimwria hn oumntjwwre auw je mnlaau nbasanos jwh erof afkeleue nsefi pwne mmau ebol hm pefmahk nseeine noumastigx nkwht eso nftoou nkwb nse mastigou mmof nhHts yante pkah etharatf hwrp hm pefsnof peigennaios de efo nqe nouw|ne nadamas aftwoun hn oumntjwwre ha teiayH nbasanos, pejaf je YeuCaristei nak pke joeis pnoute je akaat nmpya etreubasanize mmoi ejm pekran etouaab

20. prro de nterefeime je ouatpwwne pe hm peflogismos auw je fnapiqe mmof an etrefqusiaze, afji nouyojne enefcepH gar pe ebwk ehrwmH afY apoPasis erof etreudimwrei mmof hn tsHfe efjw mmos je merkourios pai ntafswy nnnoute auw afkataPronei mpdogma etouaab ntmnt rmray afopf eulaau, penkratos neusebHs keleue etreujitf etkappalwkia nsefi ntefape hm pma etmmau jekas ere ouon nim qewrei mmof ouon gar nim ntauji eoou ebol hitm prro, euyanantilege oube penouehsahne,  senaY naf nhennoc nbasanos ep|hae de senaparadidou mmof etoots ntsHfe nentautoyou de etreufitf aufi harof autalof eutbnH aumorf ekS hrai ejwf ebol je apswma mpmakarios bwl ebol nsa sa nim auw afr qe noukwws tHrf aumooye de hn ouhiH esouHu auw hitn hn koui nhoou aupwh etpolis kaisaria, auw nteihe auouahf epesHt koui koui pjoeis de afaheratf hijwf pejaf naf ae merkourie amou ngemton mmok, epidH akjek pekdromos ebol akhareh etpistis ji de nak mpeklom ntmntjwwre pentautoyf nak eklHronomei mmof

21. pmarturos de etouaab hm ptre pjoeis ouwnh naf ebol afcmcom epehouo pejaf nnethaqHf je ari pentauouehsah ne mmof nHtn hn oucepH, ere pjoeis de pai ettwhm eouon nim ehoun et metania efetretetnmpya ntefCaris ourmmao gar pe auw yaf Carize ntefdwrea nouon nim etnapisteue erof ajn Pqonos nte kz refje nai de aufi ntefape afjwk ebol nqomologia mpnoute penswtHr nsouaoutH mpebot haqwr aunoc gar nypHre ywpe nyouer pesmeeue mnnsa tre pmarturos de awk ebol apefswma oubay nqe nouCiwn efyey sYnoube ebol nqe nhenhHne eusotp mn ousocn. etbe peimaein de ahah pisteue epnoute auywpe nCrHstianos ppetouaab mmarturos auouahf hp outopos enanouf auw efoyonh ebol hm pma etmmau, auw ahemmHHye ntalco ywpe hm pma etmmau hitn necom mpnoute mn pefpetouaab phagios merkourios peoou mpnoute peiwt mn penaoeis E peF mn pepn_a etouaab nreftanho tenou auw nouoeiy nim ya eneh neneh hamHn

ouengwmion eaftauof nci ppetouaab apa agagios pepiskopos ntid neokesaria ntkappadwkia hm pmartHrion mphagios merkourios pestratelatHs ettaiHu mpeF hm pehoou mpefya etouaab ete soujout pe mpebot haqwr efengwmiaze noumHHye ncom hi ypHre eauywpe ebol hitootf mphagios merkourios hn oueirHnH nte pnoute hamHn
1 alHqws apouoein ya nndikaios w phagios merkourios kata pyaje mpkiqaratos auw prefjw epnoute auw peiwt mpeC_s kata sarx prro ndikaios auw phumnodos etouaab d_ad efwy ebol hn tefsmH etnotm efjw hn tefkiqara hm peplektron etentootf efjw mmos je apouoein ya hm pkake nnetsoutwn penswtHr de hwwf on jw mmos hm peuaggelion etouaab je tote nndikaios senar ouoein nqe mprH hn tmntero mpeueiwt

2 ontws aphagios merkourios nau epouoein nalHqinon jin efo nhellHn mpatefsoun peCarisma kalws auw nterefhokf nfbwk ebol eppolumos nnbarbaros efhiqH ndekios panomos hws polumarCHs afamahte nhensote nai etfnaywwce nnbarbaros nhHtou paggelos de mpjoeis nefhioue ntefsHfe efwjen nnbarbaros hihH mmof

3 anau de on epeisah nsoPos auw mproPHt@s da_d prro ndikaios pai ntankalei mmof hn tarCH mpeprohoimion empefcw nouey onomaze nneisote nteimine mn pdunatos etamahte mmoou ie pejaf gar hn oua nnefTalmos je nqe nhensote hn tcij mpdunatos, ete pai pe phagios merkourios alla nterefje pai etbe tefmntjwwre hm ppolumos afouehm pyaje on nteihe je naiatf mprwme etnajek pouwy mpjoeis ebol

4 alHqws w phagios merkourios apjoeis jek pekouwy ebol nqe ntaketei mmof ontos Ynajoos nak hn ouywwt ebol je pete mpeksouwnf oude mpekeime erof afywpe mmok, ete pai pe pnoute ete ngsooun mmof an ae ekeaitei mmof nftoujok

5 alla nteriji mpjwwme ntekmarturia ntawy nhHtf aicentf efsHh nteihe je  asywpe ere dekios o nrro aupolumos efnayt twoun ejwf hitn oueikonomia nte pnoute ebol hitootou nnbarbaros etere peuauan yobe auw euo nqe nneqnrion hn teuPusis  dekios de prro afhokf afei ebol eroou mn pefstrateuma mmatoi mn nefpolumarCHs ere phagios merkourios ouHh nswou efo nape epariqmos etoumoute erof je martusion

6 nterouarCei de nswr ebol mpemlah aumiye mn neuerHu auw ntere ppolumos enyot ejn nehrwmeos auytortr eunau etmntagrios nnbarbaros ehoun eroou auw hn ouysne auouwn nci nbal mphagios merkourios nqe niHsou pyHre nnauH mpeiouoeiy afnau epaggelos mpjoeis ere tefs@fe tokm hn tefcij efhioue nsa nbarbaros yantefaau ncwb alla mpefeime hn oume je nim petmiye ejwf auw mpe pnoute obyf erof etmtsabof je ntof pentaftnnoou mpefaggelos aftoujof hm ppolumos nnbarbaros

7 asywpe de efenkotk noyouyH eis paggelos mpjoeis afaiS heratf hijwf mpesmot mpentafouwnh naf ebol nyorp hm ppolumos afyaje nmmaf auw aftsabof etehiH mpoujai, afY naf nYrHnH afbwk ehrai enmpHue efcwyt nswf  auw mpate wsk ywpe ejinta paggelos ouwnh erof aprro nanomos dekios tnnoou nswf etrefji yojne nmmaf auw etale qusia ehrai ntartumis

8 alla mpefpiqe epai nci phagios merkourios alla affi ha nkatoikoria nnefjaje mn napeilH mprro mn phise nnebasanos yantefji mpeinoc ntaio nteicot hwste nftalce ouon nim etywne etnHu epeftopos mn netnasepswpf on hn hnma euouHu auw on nepn_a nakaqarton nefnouj mmoou ebol hitn texousia nta prro peC_s taas naf nybbiw nnefhise ntafyopou mn pesnof ntafpahtf ebol hijm pefran etouaab

9 einaje ou H einataue ou etbe tayH nncom ntakaau w phagios merkourios pmarturos name mpeC_s alHqws ounoc te tekmarturia tai ntaushais je akouonhs ebol hn nequsmos ntekklHsia w nim petnay antilege H nfjoos je ouaggelos pentafer pai hm peprosopon mphagios merkourios sesumane nan mpai hn tmehmHte mn tmehmetoue nhistoria nteklHsia ere yomnt nepiskopos euo nhot o mmntre mpeiyaje eoua ebol nhHtou pe petPwrei mpnoute pnoc basilios

10 mpeyoeiy nioulianos prro nanomos nterefpwt eppolumos hn tpersis afkeleue ewtp ehoun mpnoc basilios mn nkeepiskopos etnmmaf etbe ouapologia nyaje ntaftaas mprro nci pnoc basilios ebol je aprro arCei nswbe mmof efjw mmos je ntakka pyHre mphamye etwn akei epeima, efyaje epenswtHr afouw_yb nci phagios basilios je ntaikaaf etrefsmine noutaibe etreunej pekswma ehrai eros  auw prro afY sa ephagios basilios je pefybHr sboui pe auw ntautsabo eshai hn teianzHb nouwt mn neuerHu peje prro je nouj nbasilios epeyteko yanYbwk etpersis ntaktoi peje basilios nahrm prro je ekyanbwk ektok eimpe pnoute yaje hn basilios

11 tote aprro bwk etpersis auw mpefktof kata pyaje mpnoc basilios, alla apnoute tnnoou mpefmarturos etouaab phagios merkourios afpatasse nioulianos panomos ejn tmHte mpefankePalos hm pkontarion etentootf auw nefjioua pe epnoute efna mou, eafmeh tootf hm pefsnof mmin mmof afnojf ehrai etpe efjw mmos hen tefmntrefjioua epnoute je akfi pma tHrf i_s auw nteihe afmou hn oucepH mn ouytortr hitn trahts nta phagios merkourios taas naf kata pouehsahne mpnoute

12 alla meyak nte oua joos hn neimaiYtwn je ere merkourios cine nioulianos twn swtm w petjnou mmoi ntayaje nmmak ntanHPe mpeknous mn pekhpt ettHm auw ntaYkneue nak hn ousooutn phagios men merkourios nouebol an pe hn nmmarturos ntauywpe hm pdiogmos ndioklHdianos alla afer marturos nci phagios merkourios jin epeuoeiy ndekios prro auw ntafjwk ebol hn teipolis tai ete tkaisaria te, eaukw mpefswma ettaiHu hn ouma efhHp hm peiHrt ntpolis yante ounoc nouoeiy oueine nsekwt erof noumarturion auw aukwt noukoui nkoimHtHrion ejwf nqe noumancoile

13 mnnsa nai afer rro nci dioklHdianos afhwtb noumHHye mmarturos kata ma mnnsws on apnoute fi ntootf ntmntero auw iH _afr blle mpefbal snau afhmoos afji mntna hirm pro ntpulH ntantioCia tpolis auw apeflas meh rwf afmou hn ounoc mmntebiHn para rwme nim  auw akostantinos pmainoute r rro epefma auw ntof pentafcwlp ebol mptaPos mn pes&tauros mpenswtHr eafkwt nntopos ntanastasis mn netopos ethn qilH_m auw afshai ebol hn Cwra nim etreukwt nhemmarturion epran nnetouaab hn Cwra nim mn eparCia nim auw nseshai nnhikwn nnetouaab ehenstullH nsekaau hn neuaulH mn neukoitwn mn neuergastHrion euboHqia nnetouHh nhHtou mn netnaylHl nhHtou, je mpatouket hah neuktHrion pe jinta dioklHtianos yerywrou loipon auzograPei mploimHn mphagios merkourios hn hah mma hn tpolis hrwmH hws prostatHs nau loipon aprro kostantinos emton mmof anefyHre ji ntmntero epefma, hapax haplws nkrrwou tHrou yaehrai eprro natnoute ioulianos panomos

14 loipon Ysooun je aitaue hnkoui erwtn mn tetnagapH etbe patnoute etmmau nqe ntafkeleue ewtp ehoun mphagios basilios pnoc nepiskopos mn nkeepiskopos etnmmaf auw neuylHl ehrai epnoute mpehoou mn teuyH eujw mmos je pjoeis mare nekjaje awwre ebol hn oucepH auw nte oukwht ouomou mpate wsk de ywpe apnoute swtm epeusops aftnnoou mphagios merkourios afpatasse nioulianos panomos auw mpeflo efbasanize mmof hm pefkontarion ethn tefcia yantefmou hn oumou nhote

15 hn ouysne de eis ouaggelos nte pjoeis afouwnh ebol mppetouaab basilios hn ouhoroma pejaf naf je  basilios appetjose swtm epeksops aftnnoout ya peizotion etzwgraPei hm peima ete plumHn pe mphagios merkourios aftrefywpe nahoraton mn pefhto eteftalHu erof afhwl ebol afbwk etpersis aftwx mpefmereh hn tape nioulianos panomos afkaaf efbasanize mmof aiei etamok eptwy twoun ce tenou mn nekybHr nepiskopos ntetnbwk etjo etfzograPei nhHts jekas etetnaeime je hmme ne nayaje nteunou aphagios basilios nehse ehrai hm phoroma pejaf nnefybHr nepiskopos je twoun ntetnbwk epma ere testullH mphagios merkourios zograPei nhHtf  eywpe metetnhe erof efzograPei eie afbwk et persis kata qe ntaujoos nai tenou hm phoroma auw Ypisteue epnoute je aioulianos mou hn oumou nebiHn  autwoun de nci neepiskopos aubwk epma etfzwgraPei nhHtf mpoucntf oude pefhto etftalHu erof apa basilios de afjw nhwb nim ntafnau eroou hm phoroma eneepiskopos auw auenkotk ya htooue  auw ntere pouoein ya autwoun nkesop aubwk epma etfzograPei nhHtf auw aucine mphagios merkourios
eftalHu epefhto ere pefkontarion hn tefcij efzograPei ntefhe auw nere pefkontarion jakm nsnof efyoue snof epesHt ejm pkah auw ouon nim etnau erof auer ypHre auY eoou mpnoute mn pefmarturos etouaab  mpate wsk de ywpe apsoeit ei ehoun etpolis hrwmH ae auhwtb nioulianos panomos auw apran mpeC_s ji eoou hm ma nim

16 w pajoeis neiwt phagios merkourios, nim petnay jw mpekeoou mn pekkaigar apaggelos mpjoeis yaje nmmak ntapro hi tapro mpateksouen pnoute ngpisteue erof auwon ntereker marturos auzograPei mpeklimHn hn nejo hn henpahre nhwb ncij nrwme  atekstullH hwtb nourro nanomos eafji oua epnoute ntpe mn pkah eiyanouwy gar ejw nncom mn neypHre ntauywpe hm pektopos etouaab pyaje naayai epehouo plHn swtm ntajw erwtn nhenkoui ebol hn tayH nncom mn neypHre nta pnoute  aau ebolhitm pefmarturos etouaab phagios merkourios tyorp encom ntasywpe ebol hitootf mphagios merkourios

17 asywpe de ntere pnoute er anaf eouwnh ebol nnkees mphagios merkourios jekas ere pefran ji eoou hm pkah tHrf neun oushime neugenHs hn tpolis euhellHn te esymye noutouwt nnouf efeine nouho nhibwi asywpe de nouhoou eshmoos nhoun epesHt mn tesyeere - eneaser CHra gar mpate wsk ywpe auwneuntas mmau nouayH nCrHma hn tpaye de mpehoou ere prH aheratf hn tmHte ntpe hn ouysne de apehlostn youo epesHt hm pesankePalos nqe nhenremeiH yantefhwbs nnesbal nser blle mpesbal snau  auw nescomcm hn nejo mpeskoitwn esrime eswy ebol esjw mmos je ouoi nai w tayeere w je ounoc te tamntebiHn mpoou eaiywpe nblle nqe nnetmpounau ebol eneh twoun tenou w tayeere ntebwk nteeine nai mpennoute ntaparakalei mmof arHu ntankataPronei mmof H efouey henkequsia ntootn nhouo etbe pai afcwnt eron aftre pai ywpe mmoi

18 astwoun de nci tyeere yHm asbwk epma mpdiskos etere petouwt nhHtf asjitf astalof ejws aseine mmof ntesmaau tesmaau de asjitf astalof ejn nespat asrime esjw mmos je pnoute nnaeiote ay pe pnobe ntaiaaf yante teinoc mmntebiHn ywpe mmoi nteihe tHrs hn oucepH alla fonh nci pekpn_a je eite teuyH eite pehoou ngnapwrj eroi an eirime ehoun erok yantekCarize nai mptalco nqe nyorp auw aska peidolwn efolm ehoun eros esgime ehoun erof mpehoou mn teuyH  auswtm de nci neseiote mn nesnHu mn nessuggenHs mn nesrmrauH mn neshmhal nhoout mn neshmhal nshime,  auei tHrou aunHhpe eros nounoc nnau eunau eros hm peinoc nqbbio nteicot ebol je nesbal ouHn nqe nouon nim auw nsnau ebol an w ounoc te teqewria mpnau etmmau ebol je nete mpounau eros eneh je neouplousios emate
te mn peshai mn neseiote para ouon nim ethn tpolis, emesaniCe nei ebol hm pesHi eptHrf oude eyaje mn laau nhoout nymmo yaehrai eneshmhal eauouon nim ei afqewrei mmos mpnau etmmau eneafmou gar nci peshai auw afywjp nas epahou nounoc mmntrmmao enayws emate

19 mnnsa nai de ntere oumHHye nhoou oueine ere petouwt enkotk hahtHs nteuyH mn pehoou auw mpe laau ntalco ywpe nas ebol hitootf alla ntasei eqo epehouo asywpe de nououyH esenkotk ere petouwt hm peshamHr nere neseiote mn nessuggenHs mn nesnHu enkotk hahtHs ere oumHHye enkandHlon ya eroou, aphagios merkourios hokf nqe noustratelatHs ere ouhrabdos nnoub hn tefcij afbwk ya ourwme nhHke nergatHs efhitouws nteshime ntaserblle pejaf naf hn ouho efnotm nswbe je Caire pson nergatHs aprwmH ouwyb pejaf je kure Caire pestratelatHs ettaiHu auw afbocf ehrai hn ounoc nytortr etbe je mnlaau nrwme hahtHf pe auw afywlm eunoc nsYnoube enaye souentf afkotf de afnau ephagios efhmoos ehrai hitouwf afer ypHre emate auw afwkm nhHt ha qote  phagios de merkourios afY twk nhHt naf efaw mmos je mperr hote  pejaf naf je eknahise nou tenou, ekyantwoun nger ouhoou nerhwb nai auw YnaY nak mpekbekH afouwyb nci prwme je  pajoeis pestratHlatHs nYsooun mmok an je eier hwb nak oude ntok pa teipolis an oude mpeinau erok eneh eimHtei teiounou

20 afouwyb nci phagios merkourios efjw mmos naf je Yjw mmos nak je ere paswma hn teipolis auw paHi efnaywpe on nhHts ya eneh plHn ekyantwoun nhtooue pwt ebol ejn tehiH mprro ngfi nmmak nouskeus nyike ngbwk ehoun epeimancoile ntafyoryr ngyike mpsa mprHs ntjo nmhit nnaayomnt mmahe epesHt knacine mpaswma efsoulwl nhenbwws nouwby efouoby nqe nouCiwn,  ebol je nteroufi ntaape ejm pran mpeC_s apaswma mouh hm pouoein ntefmntnoute aioubay tHrt nqe nouerwte auw mpaswma nalo an efo nouoein ya eneh  auw merkourios pe paran auw pran ntapolis pe hrwmH auw ntauhwtb mmoi ejm pran mpeC_s i_s jin epeuoeiy ndekios prro nanomos  peje prwme naf je Ynaer pai hn ouraye w pajoeis neiwt etouaab eywpe peiarCwn eteir hwb naf naaniCe mmoi peje phagios merkourios naf je Ynatreknau epenka nome eftalHu epetmmau mpatewsk ywpe efer hwb epatopos plHn pmaein eteknaeime erof pe pai Ynabwk tenou ntaouwcp mpeidwlon etfymye naf auw tefyeere hwws eto nblle Ynakarize nas mpouoein nnesbal nsnau ebol auw nYnawsk an eei yarok alla mperamelei ephwb

21 nai de nterefaoou naf nci phagios merkourios afsmou erof afei ebol hitootf mprwme afbwk afouwcp mpeidwlon afaaf nyHm yHm efenkotk ehrai mn tesshime mpeseime ephwb afkaaf efnHj ebol hijm pes ma nenkotk efo mpaye paye afbwk ehra empHue hn oueoou nywrp de nterefywpe ateshime comcm hitouws ascine mpetouwt efouocp tHrf efo mpaye paye hijm pesma nenkotk aser hba auw asji ykak ebol esjw mmos je ouoi nai nim pe ntafouwcp mpanoute nteihe tHrs empeieime; nesrwme de autwoun aunau epentafywpe aulupH emate etbe peunoute je nehenhellHn ne neCrpstianos de ethn tpolis nterouswtm epentafywpe auswbe nsa nhellHn mn neunoute etyoueit prwme de nergatHs nterefswtm eroou afeime je phagios merkourios pentafer pai kata qe ntafjoos naf hm phoroma  aftwoun de nteunou afbwk afyike hm pma nta phagios merkourios joos naf auw afywlm eunoc nsYnoube kata pentafywlm erof hm phoroma  auw nterefyike epespt hm pkah naayomnt mmahe epesHt afcine mpliTanon mppetouaab afraye emate auw afwlem ehoun epswma mppetouaab nounoc nnau

22 nteunou eis pnoc nyHre mprwme etere tefyeere o nblle afei efparage eftalHu eumoulla afnau eprwme nhHke efolm ehoun epswma mphagios merkourios pejaf naf hn ouapilH je ntok pe prwme ntaiY naf mpatermHse etreker hwb nai harof nouops nhoou eis hHHte tenou akampotasse mmoi akbwk akberbwr kwws  alla anok Ynapedeue mmok tenou auw nterefei je efnabocf ebol hijm ptbnH nfhioue eprwme nhHke aphagios merkourios kim mmof hn tkaise apmoulla bocf nsapahou atouerHte mprwme wcer ehoun etape ntsulla nqe nousonte auw apmoulla pwt nmmaf efaye ehrai ntef ouerHte nouwt oude tpe mn pkah yantefpwh erem pHi ntefswne eto nblle auw apmoulla ji naf nousmH nrwme hitn tcom mpnoute afwy ebol efjw mmos je w netsorem auw nhellHn etjahm nai nta peC_s ouwcp mpeueidwlon nteiouyH hitm pefmarturos etouaab phagios merkourios,  amHitn ebol ntetnapanta epestratelatHs ettaiHu phagios merkourios auw ntetnqewrei ntdimwria mpetnyHge ntetnpisteue epeCs_ _is pjoeis ntpe mn pkah,  pnoute mphagios merkourios  auw apmoulla pwt nmmaf yantefkwte etpolis tHrs efpHt nmmaf efaye ehrai nsa tsulla hn tefouerHte nouwt mnnsws afeine mmof epma etere pswma mppetouaab kH nhHtf auw je ouHr pe pmHHye nhoout hi shime ntafswouh eteqewria mpnau etmmau empe ourwme nouwt seepe hn tpolis tHrs eite hoout eite shime eite noc eite koui, eeauswouh tHrou auei epma etere nkees mppetouaab nhHtf

23 prwme de nhellHn mn tefshime mn nefyHre neupHt epeisa mn pai euytertwr euouHh nsa pmoulla yantouei ejm pliTanon mphagios merkourios teshime de hwws eto nblle ete tefswne te asji mpetouwt nnoub etsymye naf efo mpaye paye asei ebol hn tmHte ntpolis tHrs ere ouon nim qewrei mmos ere tesyeere ji moit hHts nqe nnetji mntna eswy ebol esjw mmos je  phagios merkourios pestratelatHs njwwre ekecwyt ejm paqbbio ngna nai nteresei de ebol ya pma etere pswma mppetouaab nhHtf atesyeere tamos je eis pswma mpmarturos etouaab merkourios auw nteunou apmHHye olef ehrai noukoui ashmoos ehrai nci teshime asamahte ntkaise mppetouaab aswy ebol esaw mmos je  eis pouoein mme, na nai auw Ynapisteue epekran etouaab pai eteimpya an ejoof ebol hn tatapro etjahm nteunou aumHHye nremeiH he ebol hn nesbal hws je etei esrime auw asnau ebol nteunou ateshwrasis smine kalws auw ascwpe nnelakm mpeidwlon asouocpou ean neuerHu aswy ebol esjw mmos je  apapollwn ji yipe apeCs_ ji eoou neiote de ntyeere yHm nterounau eptalco ntafywpe nteuyeere auwy ebol eujw mmos je anon henCrHstianos enHp epnoute ntpe peCs_ _is pnoute mphagios merkourios pai peoou naf ya eneh neneh hamHn tmehsnte ncom ntasywpe ebol hitootf mphagios merkourios

24 asywpe de mnnsa nai aplaos nneCrHstianos yaje mn neuerHu je marenji mpswma mpmarturos etouaab ehoun etpolis henkooue de auouwyb ae  arHu mphHt mpdikaios motn an epai auarCei de mmiye mn neuerHu nteunou apdikaios kim mmof mauaaf eafraktf etehiH etji moeit ehoun etpolis auw nteihe aueine mpmoulla ntafhebrize mprwme ntafouwy ehioue ephHke nergatHs ntafcine mpswma mppetouaab austePanou mmof autalo ejwf mpswma mppetouaab auw apmoulla wy ebol efjw mmos je Tallei hihH mpdikaios auw apeiwt mpyHre yHm wy ebol efjw mmos je Ysops mmok pmarturos etouaab mpeC_s, nqe ntakY mpouoein enbal ntayeere eto nblle, mare pekna tahe payHre on je afhise efaye ehrai ntefouerHte nouwt auw nteihe appetouaab kaaf epesHt ejm pkah efaye ehrai nsajwf auw nteunou afaheratf emnlaau mpwlh hm pefswma oude nfesqane an mptHrf neklHrikos de neu Talei hiqH mpliTanon mppetouaab yantoujitf ehoun etpolis prwme de nta ptalco ywpe naf afouwy ejitf ehoun epefHi auw apdikaios hroy mmof nqe noutaht mpouey cmcom ejitf ehoun epHi mprwme  auw nteihe aueime tHrou je mpdikaios ouwy an ebwk ehoun epHi mprwme aujitf ehoun etekklHsia ntpolis aukaaf hm pma etmmau yantoukwt erof noumarturion kata pefempya peoou mpnoute peiwt ya eneh hamHn tmehyomte ncom ntafaas nci phagios merkourios

25 asywpe de mnnsa sayf nhoou euouwm eusw mmHne hn ouraye euer ya hn ouounof etbe pouwnh ebol mpswma mphagios merkourios pjwwre name ettaiHu, apeiwt nteshime nta ppetouaab Ypouoein nas twoun afbwk ya pepiskopos ntpolis afparakalei mmof afeti ebol hitootf mpbaptisma etouaab  auw apepiskopos hwrize naf nhenhoou nnHstia kata pkanwn ntekklHsia mnnsws afbaptize mmof mn pefHi tHrf hm pran mpeiwt mn pyHre mn pepn_a etouaab  auw auji Hpe mpefgenos mn nete nouf ne tHrou ntauer CrHstianos nmmaf auw auji ebol hm pouoein mme, seeire ntaiou mn yomte mTuCH ntauji mpbaptisma etouaab

26 mnnsa nai aphagios merkourios ouonhf eprwme nhHke nqe on nyorp pejaf naf ae etbe ou kenkotk eko namelHs empektwoun ngpapw twbe epatopos peje prwme naf je  pajoeis ang ouhHke auw mntai rwme mmau oude tbnH oude tapanH peje ppetouaaf naf je YnaY nak ntekCria tHrs alla ywpe ntok ekhHn ehoun ephwb mpaHi ekyantwoun ce nhtooue amou epeiHbt hm pyorp nhir nte tpolis auw knahe eprwme ntaitre pmoulla periage mmof etbe je afouwy ehioue erok etbe paswma ajis naf je petentootk taaf nai je Yahe naf  auw fnaY nak nyomnt nholokottinos  ntafi  efouwy etaau nagapH efyanjoos nak je ntakeime nay nhe je ounlaau ntoot ajis naf je  merkourios pentafjoos nai  ajis naf on je  joos mpekeiwt je ksooun je mpnau ntaketi mmoi aicepH aiswtm erok aiY mpouoein enbal ntekyeere auw aiCarize nak mpekypre efouoj nkesop loipon eywpe ounlaau mmntson yoop air yau eihijm paybHr mmarturos ebol je ptaio nouybHr efhian ouybHr efyaner houo jin rouhe pe ya htooue  pehouo de enai ouhroy pe nsa sa nim loipon efyanY hwb nak arire, efyantmswtm de nswk ouwm nak hm peiyomnt nholokottinos yanYei nak hm pouwy mpnoute  auw YnHu nak mpate wsk ywpe nterefje nai de naf afY naf nYrHnH afbwk ebol hitootf

27 htooue de nterefywpe aprwme twoun afmooye hm pyorp nhir afei eam pyHre yHm auw yaje nim nta phagios merkourios joou naf afjoou erof auw afY naf mpyomnt nholokottinos  pyHre de yHm aftwoun afbwk afjw epefeiwt nhwbnimntauywpe pefeiwt de nterefswtm enai afY eoou mpnoute auw mpefywpe namelHs alla afhwk nnefcamoul mn oumHHye njaibekH afswouh ehoun nhulH nim aftaau etootf mprwme nhHke etrefpapw twbe auw afY naf mphHbbe mn netbnooue etrefskai mpkah nterefhi tootf de ner hwb aoua hn netbnooue bocf ejm pkeoua afpeh hHtf hn neftap  prwme de nhHke nterefnau epentafywpe aflupH emate auw pejaf je ouoi nai mpeisop hamoi ene mpeije phoroma epheryire holos je efejoos enefeiote je euetanhout epeihwb nte pinoc nose tahoi nai de efjw mmoou nci prwme nhHke eis phagios merkourios afji mpine nnounoc narCwn nte tpolis afei efparage afnau eprwme afmooye ehoun erof afer pesmot nneter ypHre pejaf je w prwme etbe ou akka ntbnooue eneuerHu yante oua plugH noua; pefjoeis gar nayatk mmof aflupH emate nci prwme nergatHs afY eoou mpnoute auswtm de nci nrwme ete pwou pe ptbnH auei enau epentafywpe auw aumkah nhHt emate je eneswf hm pefsa mn tefmntjwwre  auw nere phagios merkourios mpoue efhmoos auw emnlaau nau erof eimHtei prwme nhHke, auswouh noumHHye nrwme eptbnH aujitf ehoun etpolis euma mauaaf auY troPH naf etrefouwm ntof de mpefji Ype nlaau ntroPH eptHrf auw neulupH ejm pentafywpe mmof je neoujwwre pe

28 ntere nrwme de bwk nau eneuHi aphHke nrwme cw efhmoos hipahou mptbnH mauaaf eflupH emate auw enefmeeue ebol ntefmnthHke auw nteunou eis phagios merkourios afei ehoun efswbe hn ouswbe efnotm afaheratf hatm prwme nhHke, ebol je neyafouwnh erof nhah nsop nho hi ho pejaf naf efswbe je mpekwsk eYouw mpoou w pson peje prwme naf je amou pajoeis ngnau epentafywpe  phagios de merkourios afY mpefouoi afjwh epmase ntefouerHte pejaf naf je  hm pran mpajoeis is peC_s eketwoun ehrai nouey enywne  auw nteunou aftwoun ehrai hn ounoc ncom hws eyje mpouplugH mmof eptHrf  auw nteunou afouwm hm peCortos etkH harwf auw aphagios merkourios epitima mpmase nrefYtbHr ebol efjw mmos je ere nektap ywy ebol mn tekape nnekey cmcom eraht laau nrwme nhHtou oude tbnH ya eneh nouoeiy alla ekeywpe hn oumnthumeros nnehoou tHrou mpekwnh  auw nteunou aneftap he auywy ebol mn tefape auw afywpe hn oumntsabe nnefhoou tHrou prwme de nhHke afpahtf mphagios merkourios efjw mmos je pekhmot yep pajoeis i_s peCs pekhmhal mmarturos ettaiHu phagios merkourios auw nteunou aphagios merkourios hopf erof  prwme de nhHke afi ebol hn tpolis tHrs efraye efaw mmos je aphagios merkourios ouwnh eroi aftalco mpmase auw afepitima mpmase nrefY tbHr ebol auei de nci oumHHye nrwme etreunau epentafywpe auw auwy ebol tHrou je oua pe pnoute mphagios merkourios peC_s i_s  peoou naf ya eneh neneh hamHn tmehfto ncom ntasywpe ebol hitootf mphagios merkourios

29 asywpe de mnnsa etreuarCei mpapw twbe eptopos mphagios merkourios aouarCwn nhellHn ei hwwf hitouwf nnergatHs etpape twbe eptopos mppetouaab auw afsmine mpefma mpape twbe hahtHu efouwy hwwf ekwt nounoc naulH hm pefHi  afei de ebol nouhoou afhmoos hatHn nergatHs eter hwb aftwoun de afmouyt hn netwbe yantefei ejn netwbe mppetouaab auw afepiqumei eroou ehoue nouf tHrou  pejaf nteihe hm pefhHt je Ynafi nye nape ntwbe hn netwbe nneCrHstianos ntajoos je naergatHs ausmHntou auw euyanjoos je nYnataau nak an, Ynahioue eroou ntafitou enhnau an tanau je ere pai je merkourios naer ou nai  auw afbwk epefHi mpehoou etmmau mnnsa henkoui de on nhoou afei ebol afnau enetwbe mppetouaab eauayai emate1, ebol je ankoui mn nenoc ntpolis joou nouergatHs epoua auer ouhebdomas euer hwb eptopos,  ebol je neuepiqumei ekwt erof noumarturion loipon aprwme nheqnikos etmmau kwh entHbe mpdikaios etreffitou hitm pkwh mpdiabolos etenhHtf afmoute eprwme nhHke pejaf naf pai etere phagios merkourios ouonh erof je amou ngtsaboi eptoy nnatwbe epidH Youwy ekwt mpaHi peje prwme nhHke naf je eis nekrwme sooun et@pe nnektwbe pejaf naf je nYai an nlaau nrwme nsabllai nmmak auw kata pameeue noui ne nai ya peima  prwme de nhHke afer ypHre emate pejaf naf je w prwme saho ebol mperjwh entwbe mpdikaios je nne oujrop tahok  prwme de nhellHn afY nouysnaas mprwme efjw mmos je ePoson akjoos je prwme etmmau naplugH mmok, Ynafi nhoyo enai yanYeime etekcom nmmaf peje prwme naf je nqe etkouays aris eis pnoute mn phagios merkourios cwyt eawk

30  prwme de nhellHn aftnnoou nteunou ha ounoc mmntjasihHt nouhmhal epwf pe afeine nnecamoul auw afmooye hHtou nnecamoul afarCei ntalo hn netwbe mppetouaab auw afaheratf hiqH nounoc ncamoul nhoout epwf pe afouehsahne nnefhmhal etreutalo twbe enecamoul  pejaf je mareinau tenou etcom mpai je merkourios je efnaer ou nai nteunou ntafje pai apcamoul etfaheratf hahtHf ouwn erwf afamahte mparCwn nhHllHn afnojf ehoun ha hHtf afenkotk ejwf auw nteunou eis phagios merkourios afei eftalHu epefhto afaheratf hahten pcamoul etamahte ejm prwme afrahtf hm pefkontarion etefouerHte nhbour auw nteunou anbal mprwme ouwn afnau ephagios merkougios nhohi ho efkontarize mmof etefouerHte nhbour auw peje ppetouaab naf je w prwme nsnof auw natyau eis ou mHHye nhoou Ytwoun harok je knasahwwk ebol mmoi auw mpekouwy  alla Ynapedeue mmok mpoou  pyorp gar nsop akhioue epaepitropos auw akfi yH napH ntwbe hn natwbe auw pejak on je mmerkourios naey cmcom eroi an mnnsws akswouh nnekhmhal mn nekcamoul akei eksebtwt efi nntwbe mpamarturion hn oujincons hws eang ouatcom etmeire mpakba nmmak  alla pnoute petnaY hap erok je ePoson apeinoc mmHHye swouh epeima mpoou enau epekyipe epma mptwh etounasorf ebol etsnte mpamarturion Ynatre tekape mn pkas ntekjise Y maein mpeilaos tHrf epkw ehrai mpatopos etefyiH mn tefouayse hi ousop nai de efjw mmoou naf nci phagios merkourios nemn laau nau erof hm pmHHye tHrf nsa prwme nhellHn auw nteihe anefhmhal tarasse ntpolis tHrs eurime auw euji ykak ebol etbe pai ammHHye swouh enau eteqewria ntasywpe

31 ntere pmHHye de swouh nteunou apcamoul twoun ehrai hijn prwme afamahte ntefouerHte nouwt hn teftapro prwme de nhellHn afwy ebol ere pcamoul pHt nmmaf je oueh tHutn eswi w nasnHu ntetnnau epetnaywpe mmoi, ebol je phagios merkourios peteire nnai tHrou nai, ebol je aipwt eneftwbe aibitou adikos  amHitn nmmai w nasnHu ntatsabe tHutn epma etetnakwt mpmarturion nhHtf kan Ynamou kan Ynawnh ei ntetnnau an w nasnHu ephagios merkourios eflogCize mmoi auw efapilH eroi emate je ntok petnaouwh ntsnte mpatopos ekaye ehrai mauaak nsajwk auw ammHHye ouahou nswf hn ouhote mn oustwt yantefwrf ehoun nteikodomH mptopos efaye ehrai nsajwf auw afwy ebol hn ounoc nsmH je phagios merkourios pmarturos etouaab na nai ngkw nai ebol etbe tamntatsooun auw natwbe tHrou Ynataau eteikodomH mpektopos mn yH nim eYnahe erof auw Ynaywpe nCrHstianos mn paHi tHrf auw nahmhal tHrou Ynakaau ebol euo nremhe auw Ynaywpe nhmhal epektopos ya pehoou mpamou

32  nterefje nai de apcamoul kaaf epesHt efaye ehrai nsajwf ntefouerHte nouwt auw aphagios merkourios jwh enefsay aftalcof afkaaf ebol emnlaau mpwlh hm pefswma eptHrf  auw aunoc nhote he ehrai ejn ouon nim etaheratou eunau eqe nta pcamoul plugH mmof auw efhomologei nau je eis hHHte eflogCize mmoi nci phagios merkourios3 loipon aumouyt mpefswma mpoucn laau mpwlh nhHtf eptHrf pejau naf je eutwn nmpwlh ethm pekswma, malista eker pkewy ebol je eis pdikaios plugH mmoi etaouerHte hm pefkontarion peje prwme nau je w nasnHu jin teunou ntaftre pcamoul kaat ebol afjeh tefcij ebol hm paswma tHrf aioujai nteunou etmmau  auw nteunou afpwt eratf mpepiskopos afbaptize mmof mn pefHi tHrf hm pran mpeiwt mn pyHre mn pepn_a etouaab  auw nefhmhal tHrou afkaau ebol euo neleuqeros afY nnehulH tHrou ntafsoouh ehoun epkwt mpefHi nyH mn nwne auw twbe nim epwf pe aftaau ehoun eptopos mphagios merkourios auw nefer hwb eptopos hn nefcij nqe nneergatHs  afmou de kata ptwy nrwme nim mpatoujek ptopos ebol, hn oueirHnH nte pnoute hamHn tmehY ncom ntasywpe ebol hitootf mphagios merkourios

33  asywpe de nterouarCei nkwt mpmarturion mphagios merkourios hn ounoc mmntepikHs,  je neuoy pe nci nrwme eter hwb eptopos, auourwme nte tpolis ei efparage afnau euyH efnHj ebol hirm pro mptopos afepiqumei erof pejaf je ontos Yer Cria mpeiyH auw Ynafitf auw afY mpefouoi ehoun epyH afbitf aftalof ejwf afmooye nmmaf yantefer pbol mptopos noukoui  prwme de afswrm nteunou mpefeime je efmooye etwn yantefi nfaheratf hirm pro mpHi mprwme nhHke pai etere phagios merkourios ouonh naf ebol efyaje nmmaf, ebol je ntof peto naf nepitropos hn hwb nim epa ptopos pe phagios de merkourios afouwnh ebol mpefepitropos pejaf naf je twoun ngbwk erm pro mpekHi auw knacine mpeirwme etsorm nfsooun3an ae efbHk etwn, ebol je anok pentaisormf mpeikaaf eeime je efbHk etwn yantefei epeima ngnau erof efaheratf ere peiyH talHu erof efwy ebol je pnoute4mphagios merkourios na nai je aier nobe erok, auw ekejoos naf nteihe je mpekei ngeire nouhoou ner hwb epatopos, pkeyH ntautaaf ehoun epatopos nswte ha teuTuCH akbwk akbitf hn oujincons alla etbe mmntyanahtHf mpnoute fi pyH epefma ngbwk epekHi ekouoj auw efyantwoun nywrp mareftayeoeiy mpentafaaf jekas ere pkeseepe er hote nsetmkotou nkesop ejioue equlH mpatopos je nne oujrop tahoou nai de nterefjoou nci phagios
merkourios afhopf erof

34  prwme de aftwoun afei ebol nteunou afhe eprwme efaheratf hirm pro mpHi enfsooun an je efyoop twn, alla nefjw mmos nteihe je pnoute mphagios merkourios yanhtHk haroi ngna nai je aier nobe erok w pajoeis auw aprwme nhHke yaje nmmaf efjw mmos je w pamerit nson eknHu etwn nteihe mn peiyH ettalHu erok Yjw mmos nak je pa phagios merkourios pe peiyH loipon aji pentafywpe mmok tHrf eroi prwme de aftamof eqe ntaffi mpyH mn qe nta phagios merkourios swrm mpefnous yantefei erm pro mpHi efo natsooun prwme de hwwf nta phagios merkourios ouonhf erof afapaggile eprwme nyaje nim nta phagios merkourios joou naf auw ntere prwme swtm enai afer ypHre emate pejaf je oumonon je ouhoou nouwt mmate nerhwb epektopos w pajoeis neiwt, alla eryan pnoute Carize nai mptalco nYnalo an eier hwb epektopos yantoujokf ebol auw Ynatayeoeiy nteicom tai hm ma nim eYnabwk erof auw nteunou apefhHt ywpe mmof afbwk epefHi afenkotk yante poyoein ei ehrai ntere htooue de ywpe aftwoun afbwk epma etere pyHnhHtf aftalof ejwf ere ouon nim qewrei mmof afjitf eptopos mppetouaab afkaaf hm pma ntafcentf nhHtf auw aftayeoeiy mpentafywpe mmof hn tpolis tHre auw auounoc nhote he ehrai ejn ouon nim ntauswtm auw mpoukotou nkesop ejwh ekeeidos epa ptopos pe yantoujokf ebol auw mpe prwme lo efer hwb eptopos yantoujokf ebol eueoou mpnoute mn pefmarturos etouaab ya eneh neneh hamHn tmehso ncom ntasywpe ebol hitootf mphagios merkourios

35 swtm on eteikenoc nypHre ntasywpe ebol hitootf mphagios merkourios eueoou mpnoute mn pefmarturos etouaab asywpe de nterousmine mptopos kalws autaho eratf noukaggelos nyH nyouH etbe je nere yomnt nnoc nyoue yoop nteshime nta phagios merkourios Y pouoein nnesbal ena peshai ne, ntafouwy haqH mpatefmou etreftamio nounoc ncinouHl hn qalassa loipon a pcmpyine tahof kata pouwy mpnoute auw kata ptwy nrwme nim afei ebol hn swma afka ounoc ngtHsis etefshime loipon autamio nthaTis tHrs nyH nyoue enanouf emate auw nterouswouh
nmmHHye autahof eratf nkoui de nergatHs etr hwb eptopos pejau nteihe nqe nnetswbe je hamoi eywpe phHt mphagios merkourios motn nmman je tenkwt epefmarturion nftre teihaTis nyH tayo ebol noukarpos ntenouwm ebol nh@tf hws eyje efrHt on mpoukoorf hwlos hn ouysne de apyHn tauo ebol nhenklatos nteunou afwtp nlukH enanouf auw eflHk auw ntere mmHHye nau epentafywpe auY eoou mpnoute mn pefmarturos etouaab phagios merkourios pai eteire noumHHye ncom hi ypHre enaywou auw aueine nci nespoudeos etenhHtou ebol hn nekarpos etmmau aukaau ntootou hws Pulakturion w je ouHr ntalco auywpe ebol hm pkarpos mpyHn etmmau auw ammHHye ouwm ebol nhHtou ausei auY eoou mpnoute auw aueuCaristei naf mn pefmarturos etouaab phagios merkourios

36  auswtm nci ouon nim ethen tpolis eteinoc nypHre ntasywpe, auei tHrou hi ousop nhoout mn nehiome etreuqewrei nteinoc nypHre neun ourwme de nioudai hn tpolis eumoute erof je kampos, efo nagrios epehouo ehoun erwme nim,  nhouo de ehoun eneCrHstianos afswtm hwwf etbe teinoc nypHre ntasywpe afouehsahne nouhmhal epwf pe etrefhwk naf noumoulla nshime nleukwn auw afale eros pejaf mpefhmhal je amou ntenbwk ntennau epswbe nneCrHstianos etoueire mmof mpoou auw aumooye mn neuerHu yantouei eptopos mppetouaab prwme de nioudai afbwk ehoun eptopos eftalHu epeftbnH peje oua naf hn neyHre yHm etpegk ome eptopos je ekbHk etwn eteihe3mn peitbnH ehoun etekklHsia mpnoute auw mpe prwme nioudai cwyt nswf eptHrf alla afbwk ehoun eftalHu epeftbnH afaheratf afcw efcwyt nsaqaTis esotp ncwbe emate hws eyje efrHt on hijm pkah auw pejaf nau nci prwme nioudai je nim pentafY nneicwbe nallotrion epeiklom etetnje mntnouj je ppetouaab pentafeire mpai afouwyb nci pyHre yHm naPqartos pai ntafyaje nmmaf etbe petftalHu erof pejaf naf je petnapatasse mmok tenou ntof pentafeire nneiypHre tHrou nteunou afmouh norgH hi cwnt nci prwme nioudai afka ptbnH ejm pyHre yHm efouwy ehioue erof auw nteunou anouer@te mpmoulla etftalHu erof bwk epesHt hm pkah nqe nouome

37  aprwme nioudai he ejm pkah ejm pefho afplugH mmof hn netwbe mn nwne etnHa ebol hm pmankwt auw nteunou eis phagios merkourios afei ehoun hm pro ntekklHsia ere ouaggelos nouoin mooye nmmaf ere pefkontarion ntootf pejaf mprwme nioudai je eker ou mpeima w prwme etstHu ebol pma nCleuaze pe pai je mmon ntakei epagwn eka ehto ebol oukoun hencwbe nallwtrion ne nai mn neikarpos alla akei on je knahioue enerwme eter hwb epatopos oude ntok mpeker hwb epatopos auw nkooue on eter hwb mpekkaau eeire auwnteunou afrahtf mpkontarion ntmHte nhHtf hwste nte nefmaht hwn eei ebol mmof auw nemnlaau nau eppetouaab eimHtei prwme nioudai nta ppetouaab patasse mmof alla ouon nim eter hwb neunau eprwme efnHj ebol efo nqe nnetmoout mnnsws afwy ebol hn ounoc nsmn efjw mmos je phagios merkourios boHqei eroi hn teiounou nanagkH auw nnaouwh etoot eiskoptei nsa laau mpetouaab ya eneh nouoeiy auw ekyankaat ebol mpeisop Ynaywpe hw nCrHsYanos auw nhmhal mpeCs_ ya pehoou mpamou auw Ynasmine mpekloimHn nqe eYnau erok tenou ektalHu epekehto ere pekkontarion toks mmoi auw Ynasmine mpalimHn hw einHj haratou nnekouerHte hn ouYipe mn oumntatcom takrusou mmok hn ounoub efsotp hi wne nauan nkwhtete peCrusolunqos pe auw ptupos mpekkontarion YnatreusmHntf nwne nadamas boHqei eroi tenou w pajoeis neiwt phagios merkourios

38  nai de nterefjoou nci prwme nioudai apaggelos mpjois Yaje mn phagios merkourios efjw mmos je neh pekkontarion nhHtf eyje fnapisteue eprro mme is_ peCs_ nanou ourefernobe gar efYanmetanoi ehoue oudikaios efnar noeyare ouraye gar ywpe hn tmHte naggelos mpnoute ejn ourefrnobe efyanmetanoi ehoue pipstaiouTis ndikaIos nai ete nser Cria an mmetanoia kata qe nta penswtHr tame nefapostolos jin efyoop nmmau tenou ce mare pekna tahof je ouatsooun pe  auw nteunou aphagios merkourios kaaf ebol  auw ntere pefhHt ywpe mmof afje hwb nim ntauywpe mmof epmHHye etsoouh erof auw nterouswtm auY eoou mpnoute peteire nneicom nteimine ebol hitootf mpefmarturos etouaab phagios merkourios

39  mnnsa nai aprwme nioudai twoun afbwk epefei afjw nhwb nim ntauywpe mmof etefshime mn nefhmhal ebol je nemntaf mmau nyHre eptHrf,  ebol je outacrHn te tefshime mpefraste de pejaf ntefshime ae petouey pnoute marefouahf nswi auw afji ntefshime mn nefhmhal afbwk eratf mpepiskopos afbaptize mmoou epran mpeiwt mn pyHre mn pepn_a etouaab auw afmoute epran mprwme je zakarias, auw tefshime afmoute epesran je elisabeq auw afkaau ebol hn oueirHnH hamHn auw nterefbwk epefHi nci prwme empate wsk ywpe afsouen tefshime asw nyHre snau nhoout nousop nouwt auw ntere nehoou jwk ebol asjpo nyHre snau nhatreue asmoute epran mpyrpmise je merkourios kata pran mppetouaab phagios merkourios, ebol je ntaumate mpeioujai ebol hitootf pmehsnau de aumoute epefran je iwhannHs kata pran mppetouaab iwhannHs pbaptistHs mnnsa nai afmoute nci prwme eusah nteCnitHs afY naf mmHte nlitra nnouf eusotp mn henWNe mme eutaiHu enaye sountou afsmine mploimHn mphagios merkourios ere pefkontarion hn tefcij nounam aftreutocsf nwne nadamas auw aftreusmine hwwf mpefhison nnoub hi wne nCrusolinqos efsapesHt mphagios merkourios efpatasse mmof ejn hHtf hm pefkontarion auw ntereftamio nqikwn aftalos afents etekklHsia mnnsa phagiasmos mptopos afkaas hiqH mphieration ya ehrai epoou nhoou auw syoop tenou hm ptopos eumntmntre nnecom mn neypHre mpmarturos etouaab phagios merkourios hn oueirHnH nte pnoute hamHn tmehsayf encom ntasywpe ebol hitootf mphagios merkourios hn oueir@nH hamHn

40  asywpe de mnnsa etreuhagiaze mptopos apsoeit nncom mphagios merkourios pwh ya ma nim auw nere hennoc mmHHye pHt eratf mpeflupTanon etouaab euouwyt ejwf hn ounoc mpistis auw ouon nim etywne hn henywne euyobe euyanouwyt ejm pefswma et ouaab yaumate mptalco nteunou nsebwk epeuHi hn oueirHnH ndaimonion de on nefnouj mmoou ebol hapax haplos nefyoop nboHqos nouon nim etnHu eratf mn netnaepikalei mmof mpoue auw hah nerHt hi prosPwra neuY mmoou ehoun epeftopos etouaab

41  neun ouarCwn de hn ouCwrion hitouwf mmaiouma ngaza eumoute epran mparCwn etmmau je pkuris hermapollwn  eneountaf mmau nouyeere nouwt nshime mmonogenHs empef jpe yHre eneh nsabllas auw teikete ntafjpos an alla ntafbits eso nkoui norPanos afaas naf nyeere auw nefcwyt eros hws efcwyt epnoute afswtm de etbe necom mn neypHre etyoop hm pmarturion mphagios merkourios aftwoun affi noukoui neulogia ya maab nholokottinos afbwk epmarturion mphagios merkourios afylHl nhHtf auw  afY ntmaabe nholokottinos mpoikonomos mptopos auw apoikonomos mn neklHrikos er ounoc nyops eparCwn, ebol je hnmairwme ne neklHrikos etmmau loipon ausw nouMHHye nHrp auw ayouwm nhah ncinouwm auw neuY YmH mparCwn etmmau emate loipon atsunteCia ei etmHte peje parCwn nau je matamoi je etetner Cria nou epeitopos tarispoudaze ephwb neklHrikos de auw poikonomos pejau naf je enouey ouma nenkotk enanouf ntentalo mpswma mpmarturos ejwf aparCwn ouwyb efaw mmos je eryan pnoute mn phagios merkourios ouwy nte paaitHma jwk nai ebol, Ynasmine noucloc mpmarturos kata pefempya ntayetywtf nelePantinon eftaiHu nqe mpa nrrwou nnehrwmaios mnnsa nai afenkotk nci parCwn etrefanapeue mmof auw eis phagios merkourios afouwnh ebol mparCwn efo mpesmot noustratelatHs pejaf naf je ekyantwoun nhtooue alH epektbnH ngbwk nak epekHi auw mperkatiCe Ysooun gar ae oun oukoui namelia naywpe mmok etbe ptwy mpma nenkotk nta neklHrikos joos nak etbHHtf hi rouhe,  alla nYnafi wp nmmak an Ysooun gar je mnnsa nau nim knaei epatopos ntana nak parCwn de afnehse ehrai hm phoroma afr ypHre emate  htooue de nterefywpe aftwoun afbwk9 ehoun etekklHsia afouwyt ejn nekees mphagios merkourios afei ebol  afale eneftbnooue afbwk epefHi hn oueirHnH

42  ntere ouhoou de oueine jinta parCwn ei hm pmarturion, aunoc narCwn nte tpolis swtm etbe tefyeere mparqenos je enesws emate aftnnoou nhenshime neugenHs nte tpolis eutaiHu emate yarof auw hnnoc ne hm peugenos efjw mmos naf ae eiouwy eji hwn ntekyeere mpayHre, auw Ynatayo ntescrHce hm pnoub mn phat auw henhmhal nhoout mn henhmhal nshime auw hencinouHl euplea hn qalassa, kata ptaio ntenmntnoc hi ousop tote tmaau ntyeere yHm ete teshime te mparCwn astamof eqe ntautnnoou nau etbe teuyeere peje parCwn je eywpe meihe euyHre y@m ntaentf ehoun epaHi ntashai naf ntaproshodos tHrs ntaaf nai nyHre,  mny com mmoi eporjs eroi nya eneh auw tesooun je mntan nsabllas encwyt epnoute encwyt eros tote ateshime mparCwn je hwb nim enehiome ntauei auw aupwt eulupH auje hwb nim epyHre yHm mn nefeiote  auw aumkah emate ejm pyaje

43  rouhe de nterefywpe aumoute epeuyHre auouwm auw ausw nouHrp enanouf, auw auyaje nmmaf etbe oumHHye nyeere yHm nte tpolis auw mpour anaf nnefbal auw nefmokh nhHt emate etbe je nefsooun ntyeere yHm je nesws emate jin efo nkoui efhn tanzHb hatm pefsah eyare psah tnnoouf mmHne nfapaggeile ntyeere y@m nnetere psah nashaisou nas etespenagis loipon apyHre yHm er teuyH tHrs efenkotk efmeeue ebol je ou ara petfnaaaf yantefapanta etyeere yHm H hen ouhwtr ngamos H hen oupornia, etbe pefnoc mme ehoun eros hapax haplws afcw eflupH emate auw mpeftame laau nrwme eteflupH eimHtei ntof mauaaf auw mphoun nouebot nhoou jinta nai ywpe  atmaau mpyHre yHm emton mmos, auw hitn tlupH ntefmaau mpe pefeiwt yine nsa shime naf nkesop

44  pyHre yHm de hwwf apmeeue nteshime cw efenwClei naf efY hise naf mpehoou mn teuyH auw nefY epahou mmHne yantefhwwme ebol auw nfhwn ehoun epmou, auw hah mmagos afpwt eratou efouwy esek pnous nneseiote nffits enhnau an auw mpefmate mpai ephae de afcine nousah mmagos pejaf naf je Ynatreknau eros auw ngyaje nmmas ntapro hi tapro noumHHye nsop pyHre de yHm hitn pjouf mpefhHt etrokh ehoun2etyeere yHm aferHt mmagos efjw mmos je eiyanmate mpai ebol hitootk YnaY nak mmHt nholokottinos tote prwme mmagos afsmine mpeszodion kata qe ntafY maein naf eros aftre ouYtkas ywpe hm poua nsa ntesape,  ashise emate hm pywne etmmau pai etoumoute erof hitn nesaein je humekranion

45  loipon ascw hn qupomonH mpywne nsoou nebot mnnsos3peje tesmaau mpeseiwt je arHu knatwoun ntenjits epmarturion mphagios merkourios auw Ypisteue je ptalco naywpe nas ebol hitootf peje peseiwt je tnnaey bwk nmmas etmHte mpeimHHye nteicot peje tesmaau je enyanbwk ehoun etekklHsia, mnhoout hi shime porj ebol hm peCs_ auY ptwy de etreubwk nhoson de efenkotk efmeeue ebol eqe etefnabwk mmos mn tefshime mn tefyeere epmarturion mphagios merkourios afer pmeeue nteunou nqe nta neklHrikos tamof etbe pma nenkotk mppetouaab mn qe nta phagios merkourios joos naf je oun oukoui namelia naywpe mmok etbe ptwy mpma nenkotk nta neklHrikos tamok etbHHtf etreukw mpaswma hijwf, alla nYnafi wp nmmak an eisooun je mnnsa nau nim yaker Cria nai ngei epatopos afnehse ntefshime aftamos je ounoc pe panobe mpoou w taswne, auw afjw eros nhwb nim ntauywpe mmof mn phoroma ntafnau erof, auw aunoc nhote he ehrai ejwou mpesnau ywrp de nterefywpe aftnnoou afmoute eumHHye nsah ntornistHs nreftornize afine nau nhenyH ntetrakonon eusotp autamio ntefto nouerHte mpma nenkotk mauaau auyetywtou nelePantinon auw afeine nouyenstrobillos efsotp autamio ntape mpma nenkotk auw afsmine nhenpace eppwry mpma nenkotk afyetywtou mpetalon hi elePantinon auw tape mpma nenkotk afwft ehoun eros nhenhikwn mn henwne nauan nHce mn yomnt ns&taur;os nnoub mn yomte nsPragis nhat aujokf ebol kalws hn ounoc mmntepikHs

46  aftalo mpecloc ejn neftbnooue nteuyH mn tefshime mn tefyeere etywne auw nefhmhal yantouei eptopos mphagios merkourios mn pma nnkotk haqH n@omnt nhoou epyamphagios merkourios, ete soujoutH pe mpebot haqwr nterounau de erof nci neklHrikos auqaumaze emate eur ypHre ntefnoc mmntsaie, auw auTallei hiqH mmof yantoujitf ehoun etekklHsia auw aparCwn mn tefshime mn tefyeere bwk ehoun epmarturion auouwyt ejm pswma mppetouaab phagios merkourios hn ounoc nraye, auw apoikonomos jitou epma mppH mauaau etreuanapeue mmoou etbe phise nnehiooue, auw nere tyeere yHm yoop ha basanos etbe je oumaste ekklHsia pe pywne etmmau, je ouhiswn hwwf pe ndaimwn pe phumekranion

47  hn tpaye de nteuyH eis phagios merkourios afhokf nqe noustratelatHs nte prro afbwk etpolis mparCwn afbwk ehoun epHi mpheryire ntafn pywne ethose ejn tyeere yHm afouwnh erof hn ounoc mPobos ere tefsHfe tokm ntootf auw afhioue ejwf mppwjk ntsHfe nyomnt nsop efcont auw afongf ehrai ha phinHb nci pheryHre afnau ephagios merkourios nho hi ho efaheratf hijwf auw afbocf ehrai hijm pma nenkotk efouwy etwoun nfpwt, auw afhe nteunou ejm pefho ha neuerHte mppetouaab afcw efmastigou mmof hn ounoc napilH auw apyHre yHm cw efY pi ejn nouerHte mppetouaab efrime efwy ebol je ouoi nai anok peirefrnobe, ou pe pnobe ntaiaaf w pajoeis peae phagios merkourios naf je mpekswtm ntok je nneksahou mparCwn mpeklaos oude nneken tootk ejm peCs_ mpjoeis pejaf je fsHh pajois alla matamoi je ntk nim auw nim pe pekran auw ngje panobe eroi jekas eiemetanoi ha panobe Ysooun gar ae oun metanoia yoop peje ppetouaab naf je anok pe merkourios peteire nneicom hn tpolis kaisaria ntaiei gar je einapatasse mmok mn pkemagos pai ntafY peinoc nYtkas ehoun epoua nsa ntape ntyeere nhermapollwn parCwn ntpolis hn oujincons alla nhoswn aicen metanoia nhHtk nYnaer laau mpeqoou nak an alla ekyantwoun nhtooue mperameli ebwk epma mprwme mmagos pai ntaftrekeire mpeinoc nnobe ntetnei epatopos, auw pekraye najwk ebol hn hwb nim peje prwme naf je pajoeis YnHu anok hn ouraye, alla pantos nftmei nmmai nci prwme mmagos ou peYnaaaf pejeppetouaab naf je toujok ntok auw Ynatre petmmau ei efsCHmatize tote appetouaab hopf erof

48  htooue de nterefywpe apyHre yHm Y pefouoi epefeiwt efaw mmos je paeiwt boHqei eroi aiepequmei ebwk eptopos mphagios merkourios ntaylHl nhHtf auw nere pefeiwt qalpei mmof emate je nemntf yHre mmau nsabllaf pejaf naf je bwk payHre, alla mperwsk eei je nasplaknon rwkh mmoi etbHHtk, w pouoein nnabal auw afY naf noumHHye nhanholoma auw yomnt nhmhal etreuhuperetei mmof aftwhm de hn ounoc njwlk ebol afei etpolis tai etere prwme mmagos nhHts pejaf naf je twoun pason maron ntenbwk eptopos mphagios merkourios ntenylHl nhHtf auw hwb nim ntauywpe mmof mn yaje nim nta phagios merkourios joou naf afjoou eprwme mmagos auw nterefswtm nci prwme mmagos je parCwn hm pmarturion mphagios merkourios afer hote auw afytortr epehouo pejaf mpyHre yHm je esyanywpe etramou nYnHu an eptopos mphagios merkourios, mHpote nfouonht ebol nte piwt ntyeere yHm mouout mmoi etbe tefyeere ntaimageue mmos etbHHtk

49  auw ntere pyHre yHm swtm enai ntootf mprwme mmagos, aftwhm hn ounoc ncom yantefei epmarturion mphagios merkourios auw afbwk ehoun epmarturion hn ounoc nhote, afouwyt ean nkees mppetouaab  auw afnau etyeere yHm hwws espaht ejm pswma mppetouaab mn peseiwt mn tesmaau euparakalei mmof eubwHqia nas auw nere ppetouaab kw mmos eukairos enanouf apyHre yHm moute epoikonomos mptopos afY naf mmHt enholokottinos  auw aparCwn, ete peiwt pe ntyeere yHm, cwyt eam pmHHye afnau epyHre yHm afsouwnf afmooye ehoun erof nfsooun an elaau nhwb afaspaze mmof afyine nsa poujai mpefeiwt ntootf mn na pefHi tHrou nterouyll de afprotrepei mpyHre yHm afjitf epmantpe etfenhHtf mn tefshime mn tefyeere, auouwm ausw mn neuerHu afnau etyeere yHm afraye emate  alla neflupH on etbHHts je fnau eros esyoop hn ounoc nbasanos, auw nefyipe hHtou nnesoiote je ntof pe petios mpesywne nefer hote de on je nne phagios merkourios ouonhf ebol hapax haplws oumHHye nroouy euenwClei mpyHre yHm

50  nterouounof de mmoou hm pHrp auenkotk auw eis phagios merkourios afouwnh ebol mpeiwt ntyeere yHm aftounosf afjitf nsabol mpro mpma enefkotk nhHtf auw afyaje nmmaf efjw mmos je Y ntekyeere mpeiheryire ethahtHk, eywpe kouwy etratalcos auw mperyine nsa peqoou9 ehoun erof je nne ouhoue pai tahos auw aftamof je keyomnt nebot ne yante pefeiwt mou, je apefahe jwk ebol auw mperamelei eji hwn naf ntyeere yHm, je fnaywpe nak nyHre mnnsa pmou mpefeiwt auw aftamof eqe ntafmageue mmos yantesywne etbe pefnoc nouwy ehoun eros auw on etbe qe ntafouwnh epyHre yHm efapilH naf hn tsHfe etentootf auw etbe hwb nim ntauywpe mmof yantefei epmarturion mppetouaab nai de ntere phagios joou naf afhopf erof

51  parCwn de nterefnehse ehrai hm phoroma afywlm eunoc nsYnoube efsotp, pejaf je alHqos phagios merkourios pe pai ntafouwnh nai ebol auw afcw efmeeue ebol epenta pheryire aaf etefyeere etbe pefouwy ehoun eros afcw efmokmek mmof je ara nepouwy mpnoute pe mn ppetouaab ntacwlp ebol mpeimusturion jin mmon ntakaaf efhHp nhoson de efmeeue ebol enai ausalpize jekas ere ouon nim etnkotk natwoun nseei etekklHsia nsehumneue mn nePiloponos, je nepnoc nya pe mppetouaab, ete soujoutH nhaqwr pe auw autwoun nci mmHHye auleukoPorei mmoou hn ouraye auei etekklHsia aucw euhumneue yante poyoein ya aftwoun hwwf nci parCwn mn tefshime mn tefyeere auei eptopos ere neuhmhal ouHh nswou

52  auw pyHre yHm hwwf afei mn nefhmhal aubwk aupahtou ejm pswma mppetouaab euraye, auw apyHre yHm mouyt mpkwte mpma nnkotk afcine mprwme mmagos efsonh ehoun epma nnkotk mppetouaab nqe nouhor efkw nrwf nfyaje an auw nterefnau epheryire afwy ebol efjw mmos je ouoi nai pajoeis nson, amou ngnau epaqbbio mn panoc nhise,  ebol je aphagios merkourios ei afY nouCamos erwi afeine mmoi eisonh afmort ehoun epeima nnkotk euyipe nai nteunou afwy ebol epehouo nci pmagos efjw mmos je boHqei eroi w pason, je nhoson eiyaje nmmak eis phagios merkourios afei afY nouysnaas ehoun hm paho, aiasCumonei emate, pejaf nai je oumustHrion mpoutamok etbHHtf je ouonhf ebol, etbe ou akyine nsa ouonhf ebol auw nteunou eis oudaimonion afbwce ejm prwme mmagos afrahtf epkah afhite mmof auw nefwy ebol je kaat erof ntapaideue mmof, w phagios merkow ouHr ne neblasPumia nta pai joou epnoute ntaftamiof

53  auw eis keshime on esaherats hatm pswma mpmarturos audaimonion rahts afhite mmos auw nterouka tsunaxis ebol apmHHye tHrf swouh enau eqe nta pmarturos hebrize nndaimonion auw aparCwn ei hwwf afhmoos ateshime eto ndaimonion wy ebol efjw mmos je w hermapollwn mn tefshime, mperer laau mpeqoou mpirwme mmagos, ebol je ntof pentafmageue ntekyeere auw on Y ntekyeere mpeiheryire kata qe ntaitamok hm phoroma  auw eis hHHte aiCarize mptalco ntekyeere auw mperer amelHs eai hwn ntekyeere, etbe ptwy mpyomnt nebot ete ountafsou mpefeiwt auw mnnsa nai pekhHt namton tefshime de apeshHt swrm ebol etbe netesswtm eroou auw atesyeere emton nteunou ebol hn tesbasanos hws eyje mpesywne eneh auw pejas mprwme eto mmagos nci teshime etere phagios merkourios yaje ebol nhHts je jin tenou nnekouwh mn rwme alla ekebwk entouiH ngywpe mmoou ekaskei ya pehoou mpekmou auw afepitima mpepn_a etenhHtf afnojf ebol,  atefhorasis smine kalws ntof de hwwf afbwk eterHmos afanakwrei ya pehoou mpefmou

54  auw ntere pehoou mpya oueine ahermapollwn ale enetbnooue mn tefshime mn tefyeere aubwk epeuHi hn oueirHnH auw pheryire mn nefhmhal aubwk hwou eteupolis auw aparCwn jw etefshime nyaje nimnta ppetouaab joounaf hm phoroma auwntereseime je kata qe nta parCwn jw eros mphoroma tai te qe nta pmarturos etouaab joos hn ttapro nteshime eto ndemonion ere plaos tHrf swtm, asraye emate auw auounoc ntwt nh@t ei eteumHte autnnoou aumoute epheryire auouwm auw ausw nmmaf autamof je fi pekroouy nteneire ntyeleet kata pyaje mphagios merkourios auw nterefswtm nci pyHre yHm afraye emate auw ntere pdipnon awk ebol apheryire bwk epefHi afje hwb nim ntauywpe epefiwt auw apefeiwt hwwf on raye epehouo

55.  ywrp de nterefywpe apeiwt mpyHre yHm swouh nnenoc tHrou ntpolis mn neplousios auei erm pro mpHi nhermapollwn auyaje nmmaf etbe tefyeere auw autwt nhHt mn neuerHu auw auY nas noumHHye nnoub hi hat mn henhmhal nhoout hi shime auw henkosmHsis enaywou mn hencinouHl euplea hn qalassa auw aueine nhendimotHs mn henkoubinatwr3mn henmimmarion mn henyoeij aueire mpjihwn ntyeleet hn ounoc mmntlampros auw mnnsa kehebdomas autwhm noumHHye mplousios mn oumHHye narCwn aueire ntyeleet hn ounoc mmntepikHs, auw afraye emate nci pyHre yHm  auw mphoun mpyomnt nebot afmou nci peiwt mpyHre yHm hn oumnthllo eskiwou,  kata pyaje nta ppetouaab joof mpeiwt ntyeere yHm auw ntere nehoou mphHHbe jwk ebol apheryire ji mpefnoub mn pefhat mn tefaposkHue tHrs mn nefhmhal afntou epHi mpefyom auw aucw mn neuerHu ya pehoou mpeumou auw neunHu terompe eptopos mphagios merkourios hm pehoou mpefya etouaab euylHl auw euCaristei ntootf mpnoute pai eteire neicom mn neiypHre ebol hitm pefmarturos etouaab phagios merkourios, nya eneh neneh hamHn

56  atetnnau tenou w namerate eneinoc nhmot etere pnoute eire mmoou mn nefswtp kata kairos neiouwy men pe ejw erwtn pe nhenkeayH ncom hi ypHre eapnoute energei mmoou hitm pefmarturos njwwre phagios merkourios  alla Ysooun je mny com nlaau ecm pjwk nncom nnetouaab auw je nanou pyi hn hwb nim w naiatou nnetnawy nnhise nmmarturos etouaab mn netnaswtm eroou hn oupistis nsetmer apistos eroou nci netnasotmou, alla nsepisteue eroou hm peuhHt tHrf auw nseeire kata nkanon nneneiote etouaab napostolos nyorp men mare nepresbuteros mn ndiakonos tbboou kalws ebol hn nobe nim mpatoubwk ehrai ejm pequsiastHrion etouaab mpnoute, je nne pkwht ntmentnoute rokhou, nepresbuteros men eucoole nneuPulonios nsort,  ndiakonos de hwou eucale nhenepwmis neiaau nanagnostHs de on marouezuCase mmoou nseaposqutHze nnegraPH etouaab, nePiloponos de on etreuywpe eumHr ehoun ensunaxis ntekklHsia nhtooue mn rouhe mmHne, plaos de hwwf nseswtm nsa netouwy mmoou eroou hn tekklHsia nseaau, nehiome de on ere jwou hobs euyoop hn ouepistHmei hapax haplws eutsanHu tHrou poua poua kata pefhwb,  jekas hm ptrenmooye nteihe hn outbbo mn oumntatnobe mn oumntmainenerHu hn ouagapH ajn hupokrine mn pkeseepe nnaretH ntpistis,  ennaywpe nyHre nnetouaab auw ntenklHronomei nmmau nnagaqon ete meuywwt eneh hn tmntero mpenjoeis is_ peCs penswtHr hitn nesops mn nepresbia mpaqloPoros mmarturos etouaab auw pestratelatHs ettaiHu mpeCs_ phagios merkourios pai etenerya naf mpoou, hitn teCaris mn tmntmairwme mpenjoeis auw pennoute penswtHr i_s peCs_ pai peoou naf mn ptaio mn pamahte mn pefeiwt nagaqos mn pepn_a etouaab nreftanho auw nhomoousion tenou auw nouoeiy nim ya eneh neneh hamHn

homaios pmehsnau negkwmion eaftauof nci pnoc basilios pepiskopos ntkaisaria ntkappadwkia epaqloPoros etsmamaat auw pmarturos ettaiHu phagios merkourios hm pehoou mpefrpmeeue etouaab ete soujoutH pe mpebot haqwr hn oueirHnH nte pnoute
hamHn
NethaqHn men nsaf auterpesqe mmon emate Ymeeue gar je ausei ebol hn nagaqon ntetrapeza mp_n_ikH etkH harwn eauYhe hmpYhe mpHrp mp_n_ikon ou gar peto nnoc epyaje m+pjoeis kata petsHh je anekyaje hloc hn tayouwbe ehoue ouebiw hn rwi

pantos ntetno an natsooun je ntanka pyaje twn nsaf etbe pehouo mpmHHye ntafyoueo ejwn eswt_m epyaje mpnoute eapyaje nta peuaggelistHs erHt mmof nan jwk ebol je hm ptre netba mmHHye swouh hwste nsehe m_n neuerHu afarCei nyaje mn nefmaqHtHs nyorp je hareh erwtn epeqab ete tai te thupokrusis nneParissaios

aknau equpokrusis je ouay mmine te yare qupokrusis gar protrepei mprwme ena mmate nnetnataiof auw ere ppetnanouf nnetnasmou erof mpeuaggelion gar ouwefermntre ha nai nteimine je auouw euji mpeubekH Yparakalei de mmwt_n w nasnHu namerate mare pouapoua mmwtn spoudaze eparhista mpefswma nouqusia esonh esouaab eseranaf mpnoute ntet_ntmji hrb h_m peiaiwn

nehbHue gar mpeiaiw! eunqe nouhaib_s mn outupos mn hencinouwm m_n hencinsw mn nhudonH mpbios eteieke nhHtou meksei moou eneh alla yakepiqumei eroou nhouo eywpe de ekyanmeste pnobe auw ngpwt ebol mmof etmkotk erof nkesop tote knanau etboHqei mpnoute esskupaze mmok nhohiho neiouwy men an pe etrahw eroi hn nai

alla jekas nneitayepyaje epehouo ntar pwby nncom m+pmarturos etouaab phagios merkourios pai etener ya naf mpoou CorHgei nan peDetouaab ntenjw erwt_n nhenkoui ebol hn tayH n+ncom mn neypHre nta pnoute energei mmoou ebol hitootf mpefmarturos etouaab auw nstratelatHs phagios merkourios pai etswk mmon yarof efprotrepei nnakroatHs mmailogos etreuywperoou mpyaje hn ouourot

ahennoc gar ncom mn hentalco ywpehm pefmarturion etouaab ntennay ji Hpemmoou an auw hoinennetere neDnakaqarton hiwou auw neuwy ebol hn ounoc nhroou eunhu ebol nhHtou auw hah on eusorm hn nehbHue mpdiabolos euo nayhHt eyafine ejwou nhenmastigx nfpedeue mmoou hnhenbasanos yante peuhHt ktof eumetanoia nseji nau noudiorqwsis nsaqH

ourwme de je akaqonikos euprakmateutHs pe nte tpolis kaisaria pai aferHt ekwt mpmarturion mphagios merkourios auw eouoysf ebol plHn nere neroouy mpeouwm mn psw swk mmof prwme de etmmau neurmmao emate pe hah de on esop nere tmntmaihomnt kwlu mmof pe

hn ousyne de aphagios merkourios ei yarof nteuyH afyaje nmmaf hn ouhoroma efjw mmos je prwme nanous nak em pekerHt nhoue eros eakerHt akkotk ephou hm pekerHt tenou ce bwk nger hwb epamarturion je nne pjois cwnt erok n_feine ejwk nounoc nhise nai de nterefjoounci phagios merkourios afhopf erof

asywpe de ntere pnouoein ei ehrai a prwme esqane nteunou je phagios merkourios pentafouwnh erof auw mnnsa nai afarCei ejm pkwt nci prwme ere nrrwou neusebHs Y ntootf ebol je ne pkairos penioubianos prro neusebHs

a keypHre de on ywpe hm+ pmarturion mphagios merkourios nYnay karwi eros an etei de ere parCitektwn hijn tsnte efY twbe epkwt mpe pdiabolos ey fi erof efnau entaio etouY mmoou mpmarturos etouaab phagios merkourios auw nteihe apdiabolos nej prwme epesHt ejm pkwt afouwyf mpefswma tHrf plaos de tHr_f afaykak ebol hn ounoc nsmH eurime auw pke agaqonikos afpeh nefhoite efjw mmos je ouoi nai je ere ouPqonos naywpe nai epma noutaio ouoi nai je nai ne ny_bbiw etekY mmoou nai w pamarturos etouaab mpeF

peiwt de mpyHre yHm neaftajro pe hn tpistis mpnoute mn necom mpmarturos etouaab phagios merkourios afwy ebol hn tmHte mpmHHye efjw mmos je mperlupH w nasnHu oun+ com mpnoute h_n hwb nim kai gar aftounes netmoout eoua ebol nhHtou pe lazaros eaftounos_f ebol hn netmoout efhm pmehftoou nhoou nai de on eftauw mmoou nci peiwt mpyHre yHm afcwyt nci peiywne efnHj ebol nqe nnetmoout afnau ephagios merkourios eafei ehoun hm pmHHye tHrf afsPragize mmof aftwoun afei ebol hm pmHHye tHrf nkesop nqe noudromeus enanouf

aknau equpomonH je esjHk ebol nay nhe akeime je pjoeis nsaf ntof on mpoou pe auw ntof on pe ya nieneh pentaftalco pbasilikos gar pe hitn tefpistis ntof on petenergei nnefypHre hn ntopos n_mmarturos

akeypHre de on ywpe hm pmarturion mphagios merkourios nYnakarwi an eros nouey ntauos enet_nmaaje asywpe de on nterouw eukwt mpmarturion mphagios merkourios aneepiskopos swouh eneuerHu auei erof etreueire mpjiaeik auw on auswouh nci h_nnoc mmHHye epmarturion mphagios merkourios

etei on ere tsunaxis sHr ebol eite pdiabolos pentafenergei hitn ouheqnos eite pnoute pe natfsunCwrei haplous hen ous yne de aubwce nci nbarbaros etoumoute eroou je nsarmatHs nai eteusunHqia pe bwce ejn nerwme nseaiCmalwtize mmoou loipon aueCmalwteue nouon nim ntauhe eroou mpbol mpro mpmarturion mphagios merkourios

nbarbaros de mpouey bwk ehou! eptopos mphagios merkourios ebol je au noc n+hote he ejwou pkeseepe de on n+n+rwme ntauywjp aucw hm pmarturion euouols nhHt nqe nnehoou nd_a_d prro poua poua ej_m pefyHre auw touei touei ejn tesyeere haplws mnnsa yom_nt nhoou eumooye mn neCmalwtos nci nbarbaros

teypHre de ntasywpe ouotb eta helissaios peproPHtHs netmmau men nta pjoeis treuswtm epehroou nhenharma mn henehtwwr mn hennoc mmHHye enaywou nai de ntoou nta pmarturos etouaab phagios merkourios treunau erof nhohiho eti gar ere paHr smont hn ousyne de atpe oumot nkloole aucwyt nci nbarbaros ehrai etpe aunau ephagios merkourios eafi ebol hn tpe eftalHu euhto nouwby ere henmHHye mmatoi talHu ehenhto nouwby nmmaf apmarturos etouaab phagios merkourios jet pefmereh ehoun h_m tmHte n+n+barbaros aumou nci oumHHye ebol nhHtou

tote ppetouaab afouwn_h ebol eneCmalwtos pejaf nau je twk nhHt mperer hote anok pe merkourios epeidH atat_nei ebol hn tekklHsia atetnjw nhenyaje nkatalalia em_n hHu nhHtou mpetencw nhoun etekklHsia ntet_nsmou epnoute mnnef aggelos etbe pai nta neihise tHrou ywpe mmwtn alla hm ptretetnwy ehrai epnoute hm petnhHt tHrf etetnaxiou mmof euboHqia nHtn etbe pai aft_nnoout yarwtn etraboHqia erwtn

auw jekas nne nbarbaros ktoou nke sop eaiCmalwtize nrwme hm pamarturion ya eneh auw taiteqe ntafji moeit hHtou afentou eptopos ntauaiCmalotise mmoou nhHtf nkesop pkeseepe de nnbarbaros ntauywjp eteplugH ntasei ejwou aujoou euparakalei auw euaxiou et_mparage mptopos etmmau ya eneh noueiy auw taiteqe ntanethm ptopos etmmau oujai mn neutbnooue ya ehoun epoou nhoou

alla meyak nte oua joos hn neimaiYtwn je yare pdiabolos er hah nhwb para pouwy mpnoute kai gar nkerir mpe ndaimwn ey bwk ehou! eroou ajm pouehsahne mpjoeis Ynajnouf hw eijw mmos je yare pnoute sunCwrei etbe hwb snau oua etbe oudokimH nnswtp oua etbe nenobe nnlaos

mnnsa nai de on neun oushime hm pkwte mpmarturion mphagios merkourios eouahihHt emate te teshime etmmau emesr+ pmeeue eY prosPora etekklHsia oude ermntna eptHrf tai te neapmarturos etouaab phagios merkourios ouwy epedeue mmos taresoujaiauw nteihe aftre oupaqos nywne ywpe hm pesswma emperwme ey talcos ephae de aspwt eratou n+necom mpmarturos etouaab phagios merkourios

auw nteihe asi epef marturion eswy ebol esjw mmoc je pnoute mphagios merkourios pmarturos etouaab boHqei eroi auw nteroutahs_s mpneh etouaab aswby noukoui auw nteunou ascwyt asnau epmarturos etouaab phagios merkourios eafei ebol hm pequsiastHrion afamahte ntescij pejaf nas je teshime sooutn ntoucij enhHke auw ntebwk ntekklHsia ternaemton ntereshomologei mpai mnnsa yomnt nhoou aslo ebol hm pywne

asywpe de on nouhoou ahenlistHs bwk ehoun epmarturion mphagios merkourios aufi nhenkoimHlion njioue eti de eumooye nmmau apentafywpe hi e lissaios peproPHtHs twmnt eroou aneubal r blle mpoueime je eubHk etwn yantouktoou nkesop eptopos mphagios merkourios ere nkoimHlion ntaufitou njioue talHu eroou eauapanta epoikonomos mptopos pejau naf je prwme ay pe peitopos kouey neikoimHlio! ngyopou

ntof de nterefnau eroou afsouwnou pejaf nau je noui ne neikoimilion kai gar pmarturion mphagios merkourios pe pai auw nteunou ntausetm pran mpmarturos etouaab aneubal ouwn ausouen ptopos je pai pe pma ntanfi nnekoimHlio! nhHtf auw nteunou aupahtou ejm peuho auouwyf mpnoute mn pefmarturos etouaab auw aucw eusops mpoikonomos etmmau etm trefparadidou mmoou etootou nnenomos nse takoou dikaios gar tegraPH etouaab jw mmos je petnaY eoou nai YnaY eoou naf petnaY swy nai YnaY swy naf

pantos ntetno an natsooun mpeuoeiy ntaibwk mn nepiskopos ejpie ioulianos pparanomos etbe nhise ethijwn nqe ntafkaan hm peyteko afbwk etpersis anon de nenyoop pe hn ounoc nhojhej emnlaau nhelpis yoop nan etrenoujai nsa pnoute mauaaf aoua nhHtn euyoupisteue naf pe afcwyt afnau epmarturos etouaab phagioc merkourios nteuyH eaftekm pejmereh ebol hm pefma efjw mmmos je einaka peianomos nteihe efji oua epnoute auw mphoun nyomnt nhoou aun pouw nan je afmou nci pasebHs ioulianos eti de enplHsse ejn teypHre ntasywpe ancwyt ehrai etpe annau ephagios merkourios ere pef mereh tolm hm pefsnof hws eyje ntaflo efpatasse mmof nsooutn loipo!

w nayHre mmerit mprywpe napistos encom mn neypHre nta pnoute Carize mmoou mpefmarturos etouab phagios merkourios mncom mpalas nsarx ejoou oua oua ebol je neswou mmate nci ncom mn neypHre etere pnoute energi: mmoou ebol hitootf mmHne auw yaeneh auw nfnalo an efire mmoou ouaterhllo gar ne ncom nta pnoute Carize mmoou mpefmarturos etouaab phagios merkourios ebol je sepor_y ebol euntoikoumenH tHrs nqe naktin mprH etmouyt mpkah tHrf tai on te qe nnecom mpeimarturos eumouyt mpkah tHrf pejaf gar nci penjoeis hm peuaggelion je tote ndikaios senar ouoin nqe mprH hn tmntero mpeueiwt auw on je nehbHue anok eyeire mmoou

nai hwou on naaau eroou neiouwy men w namerate ejw erwtn nhe nayH ncom ebol je apnau prokoptei ntootn auw on etbe phojhej nmmHHye alla Ynaroeis epkeseepe mpdiHgH ya pefraste jekas efepresbeue haron nci pmarturos etouaab phagios merkourios pai etenerya naf mpoou jekas ennamate noukw ebol nnennobe hm pehoou etere pyHre mpnoute nakrine ntoikoumenH tHrs

pai efeywpe etr_nmate mmof tHren hitn teCaris mn tmntmairwme mpenjoeis E peF penswtHr auw pennoute pai ebol hitoot_f ere eoou nim prepei naf mn pefeiwt nagaqos mn peD etouaab nreftanho auw nhomoousion tenou auw nouoeiy nim ya eneh neneh hamHn