HansKai

ousKai `nte papnoutqos
papnoutqos petsHai+ @mfleoqeos Je T@rSphre @mmok etbe neprosfora @ntautaau etootk Hiten nekrima netmoout nai+ etere pnoute nakereine m%mok etbhtou. ou monon Je etbe neprosfora %ntakr% atroouS eroou. alla etbe takemntHllo %natGom nta tesHap qebio plhn pnoute petnakrine ntamhte mn tmhte neprosfora !nmmak auw neckhue on !nnrwme %ntok soouH  eHoun akbwk akkaau einatwoun ha ouhr  %nqliyis. plhn eis pnoute !nmmak. pakalei !nnoG@nrwme ngei erhc ngri neskhue @n@nrwme kaau Hm pama ngbwk an eHht.

Ken pikHo
taas @mfeloqeos mn apa Jwre Hitm papntoqos pelax ouJai+ Hn tGom @ntetrias etouaabousKai `nte azarias
!is pe!xs anok azarias pereF$rnobe eFsHai eFSine epeFmerit %neiwt  $mmainoute etforei %mpe!xs Hn oumeFrange. TSine on epason febamwn mn nesnhu throu etHaHthk ouJai Hm pJoeis pamerit @nson. taas `mpaiwt Frange Hitn azarias peFShre.


ousKai `nte souhros
Sorp men }Sine erok aripn%a tnnoou pkouI %nqarmous nan mn pskeos $nhrp epS@a napa Senetwm je eis Hhhte aFHwn eHoun plhn anisiou ngei erhs $ntntamok epeiSaJe $nanagkaiws loipon $mpramelei.
ouJai Hm pJoeis. @h agia trias souhros Senetwm peielaxistos.


pierxaki `nte frh
Hn cou mntaFte %mfamenwq ths tetarths indik aprh %rkake %n @J@p Fto %mpeHoou. auw Hn terompe etere petros %mpalou ou%nlaSane eJhme $nHhts.


Ken oumHau
w Je ouaS `mmine pe peipwrJ. w Ginbwk epSemmo eFou hou para `nsop throu. w Gin plea esnaSt enei enekro. w pmou pran etsaSe Hn tta pro `nouon nim petSwwt ebol. petpwrJ eHeneitote eneuShre auw Hen Shre eneueiote. ouon nim eto mmaIrime eJen nentaumou `ntootou. marouei epeima `nseJw `noueit eFouoote eJn tmntebihn $ntamntShre Shm. anok IwHannhs pidiaki @nxhra aibwk ekws tpolis aimou Hm pna etmmau au@nt aukaat Hm peitafos. ari pameeue namerate te pnoute kw naI ebol. `nta i%mton @mmoi !mhnos fafi ig ind ig


HiJen Hanemsobi
piwt pShre pe@p@n@a etouaab. apa iermias apa enwx penson klousane peushre aFkaswma eHrai nsouJout hnephp Hn oueirh nne Hamnh.

is xs eis qeos oubohqw napaaiw npaikou aFemton moF coun qoout ari takaph Slhl eJwF
Hamhn

en hrhnh apa braHam aFmntan maF noou cau nkp hk ere @f erouhei nhed Houhr hnh Ham hn ouJei Hm p pGs